日蘭辭典+

32 resultaten voor ‘verzamelen’
日蘭辭典 (trefwoord)
atsumeru集める
t.w. (1) [蒐集] verzamelen; samenbrengen. (2) [資金を] innen; invorderen. (3) [據金を] inzamelen; bijeenroepen. (4) [呼び集める] samenroepen; bijeenroepen.
tsunoru募る
t.w. (1) [兵士を] oproepen; recruteeren; onder de wapens roepen. (2) [税を] heffen. i.w. (3) [公債等] inschrijving openen. (4) [烈しくなる] hevig worden; erger worden. ¶ 職工を募る werkvolk aannemen. ¶ 寄附を募る bijdragen verzamelen. ¶ 外債を募る buitenlandsche leening uitschrijven. ¶ 病氣が募った de ziekte is erger geworden. ¶ 火勢は募る de brand neemt in hevigheid toe.
kinoko
zn. paddestoel m.; zwam v. ¶ 茸を集める champignons verzamelen.
kakiatsume書集
(書き集め) zn. compilatie v. ¶ 書集める compileeren; gegevens verzamelen.
kakiatsumeru掻集める
(掻き集める, かき集める) t.w. bijeengaren; bijeen harken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verzamelen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
据える sueru (1) plaatsen; installeren; zetten; leggen; stellen; (2) bevestigen; monteren; vastzetten; (3) een functie doen innemen; plaats doen nemen; installeren; bevestigen; aanstellen als; benoemen tot; (4) [目を] vestigen op; fixeren op; concentreren op; [度胸を] vatten; verzamelen; scheppen; [腰を] toeleggen; [腹を] bepalen; besluiten
募る tsunoru aantrekken; werven; aanwerven; rekruteren; ronselen; [基金を] inzamelen; verzamelen; bijeenbrengen; ; in kracht toenemen; aan kracht winnen; opzetten; aanzwellen; aangroeien; steeds sterker; heviger worden; verzwaren; verergeren
募金する bokinsuru fondsen werven; geld inzamelen; verzamelen; collecteren; giften; bijdragen inzamelen; contributies innen
収蔵する shuuzousuru (1) opslaan; binnenhalen; inslaan; opbergen; vergaren; oogsten; een voorraad ... aanleggen; (2) verzamelen
集合する shuugousuru verzamelen; samenbrengen; bijeenbrengen; bij elkaar brengen; bijeenroepen; samenroepen; vergaren; ; zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; bij elkaar komen; zich scharen; bijeenlopen; te hoop lopen; [oneig., m.b.t. mensenmassa] zich ophopen; [fig.] samenstromen; samenscholen
集中する shuuchuusuru concentreren; centraliseren; in één punt samenbrengen; verzamelen; doen samenkomen; convergeren; ; zich concentreren; zich richten op; zich toespitsen
収拾する shuushuusuru (1) vergaren; verzamelen; sprokkelen; bijeenrapen; (2) beheersen; bedwingen; in bedwang houden; in toom houden; controleren; onder controle houden; de baas blijven; beteugelen
集積する shuusekisuru bijeenbrengen; verzamelen; vergaren; opstapelen; opeenstapelen; ophopen; opeenhopen; samenhopen; accumuleren; [elektr.] integreren; ; zich opstapelen; zich opeenstapelen; zich ophopen; zich opeenhopen; zich accumuleren; zich verzamelen
収集する shuushuusuru (1) verzamelen; bijeenbrengen; samenbrengen; vergaren; [veroud.] vergaderen; inzamelen; [ごみを] ophalen; schooien; (2) collectioneren; verzamelen; sparen
仕入れる shiireru (1) inslaan; in voorraad nemen; een voorraad … aanleggen; (2) een voorraad aanvullen; (3) zich verschaffen; aanschaffen; zich voorzien van; vinden; aankrijgen; [情報を] verzamelen
鼓す kosu (1) [muz.] roffelen; [gew.] roefelen; slaan (op); roeren; (2) [勇気を] verzamelen; bij elkaar rapen; scheppen; vatten; zich vermannen
鼓する kosuru (1) [muz.] roffelen; [gew.] roefelen; slaan (op); roeren; (2) [勇気を] verzamelen; bij elkaar rapen; scheppen; vatten; zich vermannen
取り入れる toriireru (1) inhalen; naar binnen halen; binnenhalen; binnenbrengen; inbrengen; inlaten; innemen; (2) invoeren; introduceren; overnemen; opnemen in; adopteren; aannemen; ontlenen; integreren; inlijven; [fig.] importeren; (3) oogsten; inoogsten; inzamelen; vergaren; verzamelen; [veroud., lit.t.] garen
取り纏める torimatomeru (1) bundelen; verzamelen; bijeenbrengen; samenvoegen; [荷物を] pakken; (2) beslechten; bijleggen; schikken; vereffenen; z'n beslag geven; [gew.] slechten; slichten
溜める tameru (1) verzamelen; een verzameling; collectie; voorraad ~ aanleggen; vergaren; collectioneren; accumuleren; hamsteren; opslaan; [veroud., lit.t.] garen; (2) laten oplopen; laten ophopen; laten opstapelen; laten accumuleren; opkroppen; [i.h.b.] achterstallig laten worden; [i.h.b.] niet op tijd betalen; (3) [m.b.t. water] opvangen; vergaren; opslaan
纏める matomeru (1) samenvatten; bundelen; samenbrengen; vergaren; verzamelen; samenbundelen; bijeenzamelen; verenen; tot één maken; bijeenbrengen; samenvoegen; [i.h.b.] compileren; (2) rangschikken; ordenen; vormgeven; (3) afdoen; afhandelen; settelen; regelen; beslechten; bewerken; afconcluderen; voleindigen; ten einde brengen; uitmaken; [i.h.b.] bijleggen; bemiddelen; tot een vergelijk brengen; tot stand brengen; afsluiten; afronden; afwerken
貯水する chosuisuru water opslaan; verzamelen
採取する saishusuru vergaren; verzamelen; plukken; oogsten; binnenhalen; [血液を] inzamelen; [大豆から豆油を] winnen
採集する saishuusuru verzamelen; collectioneren
寄せ集める yoseatsumeru verzamelen; samenbrengen; vergaren
寄せる yoseru (1) naderen; genaken; naken; (2) naderbij halen; dichterbij brengen; bijhalen; nader brengen tot; dichterbij laten komen; plaatsen (nabij ~); leggen (dichtbij ~); (3) verzamelen; bijeenbrengen; samenbrengen; vergaren; (4) zich toevertrouwen aan; gaan inwonen bij; zijn intrek nemen bij; (5) toesturen; toezenden; (6) optellen; bij elkaar tellen; (7) [m.b.t. gevoelens] toedragen; (8) in zekere vorm uitdrukken
振う furuu (1) [暴力を] plegen; gebruiken; aanwenden; laten gelden; [権力を] uitoefenen; hanteren; voeren; [刀を] zwaaien; wuiven; schudden; [手腕を] tentoonspreiden; demonstreren; aan de dag leggen; (2) [勇気を] scheppen; vatten; verzamelen; bij elkaar schrapen; ; gedijen; tieren; welvaren; bloeien; floreren; welvarend zijn; voorspoedig zijn; succes hebben; het goed doen
収める osameru (1) oogsten; de oogst binnenhalen; de vruchten plukken; maaien; (2) verwerven; verkrijgen; krijgen; in het bezit komen van; realiseren; verwezenlijken; de vruchten plukken van; (3) opdragen aan; toewijden aan; [神社へ] offeren aan; aanbieden; consacreren; (4) betalen; afrekenen; met geld over de brug komen; dokken; (5) leveren; verschaffen; voorzien; een leverancier zijn van; (6) opslaan; stockeren; een voorraad vormen van; (7) verzamelen; vergaren; bundelen; groeperen; hergroeperen; (8) tot een einde brengen; beëindigen; eindigen; besluiten; afsluiten; schikken; slechten; beslechten; afhandelen; (9) op zijn oorspronkelijke plaats terugstoppen; terugplaatsen; opbergen; wegbergen; [鳥が羽を] z'n vleugels vouwen; (10) 10. aannemen; accepteren; aanvaarden
納める osameru (1) oogsten; de oogst binnenhalen; de vruchten plukken; maaien; (2) verwerven; verkrijgen; krijgen; in het bezit komen van; realiseren; verwezenlijken; de vruchten plukken van; (3) opdragen aan; toewijden aan; offeren aan [een godheid]; aanbieden [aan een godheid]; consacreren; (4) betalen; afrekenen; met geld over de brug komen; dokken; (5) leveren; verschaffen; voorzien; een leverancier zijn van; (6) opslaan; stockeren; een voorraad vormen van; (7) verzamelen; vergaren; bundelen; groeperen; hergroeperen; (8) tot een einde brengen; beëindigen; eindigen; besluiten; afsluiten; (9) op zijn oorspronkelijke plaats terugstoppen; terugplaatsen; opbergen; wegbergen; [m.b.t. een vogel] zijn veren vouwen; (10) 10. aannemen; accepteren; aanvaarden
固める katameru hard maken; harden; verharden; verstevigen; stijf maken; stijven; verstijven; versterken; bevestigen; vast maken; consolideren; sterken; staven; bekrachtigen; [身を] zich settelen; [荷物を] verzamelen; samenbrengen
拾う hirou (1) rapen; oppakken; oprapen; opnemen; oppikken; [een verloren voorwerp] vinden; [i.h.b.] verzamelen; [i.h.b.] bijeenzamelen; [i.h.b.] samenlezen; [i.h.b.] vergaren; [lit.t.] lezen; [informatie] sprokkelen; [i.h.b., sportt.] opvangen; (2) uitpikken; uitkiezen; selecteren; (3) ternauwernood behouden; iets uit de brand redden; iem. uit de brand helpen; zich ontfermen
集まる atsumaru samenkomen; verzamelen; bijeenkomen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 27 treffers (zoekopdracht: 'verzamelen', strategie: exact). 
2005-2020