日蘭辭典+

30 resultaten voor 「も」
日蘭辭典 (titelwoord)
mo
vw. & bw. (1) [も亦] ook. vw. (2) […も…も] zoowel als. (3) [も…もせぬ] noch. bw. (4) [とも] zelfs al ook; vw. indien. ¶ 孰れにても hoe het ook zij; of ... of niet. ¶ 英語蘭語もどっちも解る hij verstaat Engelsch zoowel als Hollandsch. ¶ もそこに居たのか ben jij er ook geweest? ¶ 昨日も今日もない gisteren noch vandaag. ¶ 降っても照っても of het regent of dat het mooi weer is ...... ¶ が降っても行きませう al regent het ook, ik ga toch. ¶ 早くも op zijn vlugst. ¶ 言ふも恐ろしいが hoewel het met spijt, het te moeten zeggen.
日蘭辭典 (trefwoord)
nai無い
(ない) i.w. niet zijn; niet hebben. ¶ 無いも同樣 bijna niets; zoo goed als niets. ¶ 借金がない geen schulden hebben. ¶ もない niets hebben. ¶ ないよりもまし beter dan niets. ¶ 辭引なしで讀める kunnen lezen zonder woordenboek.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
totetsu途轍
zn. buitensporigheid v. ¶ 途轍もない buitensporig; overdreven.
izure何れ
vnw. (1) [どちら] welk. bw. (2) [何れにせよ] in elk geval; hoe het zij; vroeg of laat (早晚). ¶ 何れか een van beide. ¶ 孰れも beide; allebei. ¶ 孰れも……せず geen van beide. ¶ 何れか een dezer dagen. ¶ 何れ方面より見るも van welken kant wij het ook bezien......
naka

zn. (1) [奧、底] binnenste o. ¶ に in binnenin. vz. (2) [] tusschen. (3) [多數の] onder; bw. te midden van. ¶ で in de straat; op straat. ¶ に in de doos. ¶ には蘭語やるものある er zijn onder hen ook, die Hollandsch leeren. ¶ 三つこれが一番上等だ dit is het beste van de drie.

SUPPLEMENT (trefwoord)
haisha敗者
zn. verliezer (de). ¶ 敗者たちも「賞」を受けたのです。つまり、勝ったチームにたたきのめされたのでした。 Haishatachi mo ‘shō’ wo uketa no desu. Tsumari, katta chīmu ni tatakinomesareta no deshita. De verliezers ontvingen ook een ‘prijs’. Ze werden namelijk verslagen door het winnende team. (TTC)
azukeru預ける
t.w. in bewaring geven; afgeven; toevertrouwen; deponeren. ¶ この荷物を預けるが出来ますか。 Kono nimotsu wo azukeru koto ga dekimasu ka. Kan ik deze bagage afgeven? Kan ik deze tas in bewaring geven? (TTC) ¶ 銀行に預けるのが嫌いいるGinkō ni azukeru no ga kirai na hito mo iru. Er zijn ook mensen die er niet van houden om hun geld op de bank te zetten. (TTC) ¶ そのような大金を預けるな。 Kare ni sono yō na taikin wo azukeru na. Je moet hem niet zo’n groot geldbedrag toevertrouwen. (TTC) ¶ この案件どう処理するか、下駄を預けるよ。 Kono anken wo dō shorisuru ka, kimi ni geta wo azukeru yo. Hoe je deze zaak gaat behandelen [dat] laat ik helemaal aan jou over. (TTC)
kōkutsu後屈
zn., suru-ww. achterovergebogen; achterover buigen. ¶ 今日はヨガの後屈のポーズのおですKyō wa yoga no kōkutsu no pōzu no hanashi desu. Vandaag ga ik het hebben over houdingen in yoga waarbij je achteroverbuigt. ¶ 後屈のポーズには、全身のエネルギーを活性化して、自分でも気づかなかった感情と出会うがあります。 Kōkutsu no pōzu ni wa, zenshin no enerugī wo kasseikashite, jibun de mo kizukanakatta kanjō to deau toki ga arimasu. Bij achterovergebogen houdingen activeer je energie in je hele lichaam en zul je op momenten emoties tegenkomen waarvan je zelf niet eens wist dat je ze had. (blog) NB antoniem: zenkutsu 前屈

hoshū補習
(zn; -suru ww.) Het geven van onderwijs buiten de reguliere schooltijden voor het bijbrengen van extra kennis; aanvullend onderwijs; aanvullende les; bijles. ¶ 補習する hoshūsuru bijles geven; aanvullend onderwijs geven. ¶ 補習教育 hoshū kyōiku aanvullend onderwijs; voortgezet onderwijs. ¶ 先生も連休をエンジョイしたかったが、どっかの6人組の補習やら準備やらで連休無かったぞ! Sensei mo renkyū wo enjoi shitakatta ga, dokka no roku-ningumi no hoshū yara junbi yara de renkyū nakatta zo! Ik had ook van de vakantieperiode willen genieten, maar door aanvullende lessen, voorbereidingen en wat al niet voor een zekere ploeg van zes personen had ik helemaal geen vakantie! (TTC)
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
masuます
In modern Japans is -ます -masu een hulpwerkwoord dat toegevoegd aan de 連用形 renyōkei van het hoofdwerkwoord beleefdheid uitdrukt (vergelijk u zeggen in plaats van je en jij).

すぐに戻ります。 Sugu ni modorimasu Ik zal snel terugkomen. (戻る modorumodori + masu)

自然状態の髪の毛には、油分が含まれています。 Shizen na jōtai no kami no ke ni wa, yubun ga fukumarete imasu. In haar dat zich in zijn natuurlijke toestand bevind, zit olie. (いる irui + masu).

この部屋ではありません。 Kono heya no hon wa watashi no mono de wa arimasen. De boeken in deze kamer zijn niet van mij. (ある aruari + masen)

きょうを昼食に食べましたか。 Kyō nani wo chūshoku ni tabemashita ka. Wat heb je als middagmaal gegeten? (食べる taberutabe + mashita)

一緒に食べに行きましょう。 Issho ni tabe ni ikimashō. Laten we samen gaan eten. (行く ikuiki + mashō)

いらっしゃいませ irasshaimase Welkom! (lett. ‘Kom!’; vgl. ‘Komt u binnen!) (いらっしゃる irassharuirasshai [onregelmatig] + mase)

NB De imperatief -mase wordt alleen nog gebruikt bij de werkwoorden いらっしゃる, 下さる, なさる en おっしゃる. De conditionele vorm is tegenwoordig -ましたら -mashitara.

NB ontkenning + verleden tijd wordt gevormd door でした toe te voegen.

春先だからもあまりいませんでした。 Harusaki da kara kyaku mo amari imasen deshita Aangezien het nog vroeg in de lente was, waren er niet veel klanten. (ある aruari + masen + deshita [← です desu])

(TTC; Drohan)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <も>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
もうmou (1) al; reeds; nou; (2) gauw; spoedig; dra; (3) nog
もう一回mouikkai nog eens; nog een keer; nog eenmaal; bis; opnieuw; wederom; weer
もう一度mouichido opnieuw; nogmaals; weer; nog eens; nog een keer; bis
もう直ぐmousugu (zeer) spoedig; direct; dadelijk; zo meteen; gauw; weldra; binnenkort; straks; binnen korte tijd; eerlang; aanstonds; voor we het in de gaten hebben; gelijk; seffens; terstond; vlug
もしかすればmoshikasureba misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; bijgeval; toevallig; naar ik vrees; ik vrees dat
もしもしmoshimoshi (1) neem me niet kwalijk maar ~; pardon; excuseer; hallo; hé; hela; joehoe; zeg; hé zeg; (2) hallo; Bent u er nog?
もじもじmojimoji [~する] schromen; aarzelen; verlegen; bedeesd; schuchter zijn; zich generen
もたつくmotatsuku (1) geen vooruitgang boeken; nauwelijks vorderen; blijven steken; heel wat tijd vergen; [Belg.N.] blijven aanslepen; (2) verkering krijgen
もたもたmotamota traag; sloom; langzaam; dralend; temerig; talmachtig; inefficiënt
もっとmotto meer; -er [comparatiefsuffix]
もて映やすmotehayasu (1) hemelhoog; huizenhoog; uitbundig prijzen; enthousiast loven; de hemel in prijzen; ophemelen; [fig.] wierook toezwaaien; de loftrompet steken over; hoog opgeven van; roemen; op een voetstuk plaatsen; tot idool verheffen; (2) hoogschatten; zeer waarderen; zeer op prijs stellen
もとよりmotoyori (1) van bij het begin; van meet; het begin af aan; van oudsher; aanvankelijk; (2) oorspronkelijk; van oorsprong; in wezen; in origine; eigenlijk; (3) uiteraard; vanzelfsprekend; natuurlijk
ものだ; ものです; ものであるmonoda; monodesu; monodearu (1) van nature zo zijn; doen [naamwoordelijk gezegde dat een aanleg aanduidt]; (2) hoe ~ ! [naamwoordelijk gezegde ter aanduiding van een diepe ontroering of gemoedsbeweging]; (3) [naamwoordelijk gezegde ter aanduiding van bewondering voor of verbazing om een prestatie of daad; in deze betekenis in vaste combinatie met yoku(mo) よく]; (4) reken maar dat ~ [in combinatie met optatieve vormen (bv. -tai たい; ~ hoshii ほしい) ter beklemtoning gebezigd]; (5) [voorafgegaan door een voltooide werkwoordsvorm; gebruikt om (met ontroering) herinneringen aan voorbije gewoonten op te halen]
もののmonono […~] [drukt het gelijktijdig voorkomen van contrasterende feiten uit] alhoewel; hoewel; ofschoon; ook al; hoe … ook; hoezeer; niettegenstaande; ondanks het feit dat; in weerwil van
ものをmonowo (1) […~] [drukt met een nuance van misnoegdheid; wrevel een tegenstelling uit] ondanks; niettegenstaande; hoewel; in weerwil van; trots; ofschoon; [veroud.] schoon; (2) […~] [drukt met nadruk een reden; oorzaak uit] omdat; daar; (3) […~] [drukt onvrede uit dat iets niet loopt zoals gehoopt]; (4) […~] [drukt een uitroep; emotie uit]
もりもりmorimori (1) [~食べる] flink; bourgondisch; stevig eten; eten als een paard; wolf; kokmeeuw; slootgraver; bootwerker; dijker; [gew.] delver; (2) [~勉強する] ijverig; hard; flink; veel studeren; blokken; hengsten; ploeteren; (3) [筋肉が~している] grofgespierd; sterkgespierd; forsgespierd zijn
もんぺmonpe traditioneel door landbouwsters gedragen pofbroek met aan de enkels samengebonden broekspijpen
mo (1) [duidt een opsomming van soortgelijke zaken aan] ook; eveneens; zowel ... als ...; niet alleen ... maar ook ...; noch ... noch ...; (2) [geeft impliciet het bestaan van soortgelijke alternatieven aan]; (3) [drukt na woorden van onbepaaldheid een volkomen bevestiging; ontkenning uit]; (4) [suggereert; benadrukt een extreem geval] zelfs; (5) […~…ない] [geeft nadruk aan de ontkenning]; (6) [drukt een uitroep; emotie uit]
mo (1) […~] [gebruikt om een extreem of limiet te veronderstellen]; (2) […~] [drukt een toegevende aaneenschakeling uit] al; zelfs; ook al
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 19 treffers (zoekopdracht: 'も', strategie: exact). 
2005-2022