日蘭辭典+

62 resultaten voor 「世」
日蘭辭典 (titelwoord)
yo
zn. (1) [世間] wereld v. (2) [時代] tijdperk o.; tijd m.; eeuw v. (3) [生涯] leven o. (4) [公衆] het publiek o. ¶ 此 deze aardsche wereld. ¶ あの世 het hiernamaals. ¶ 渡る vooruitkomen in de wereld. ¶ 厭ふ levensmoede zijn. ¶ に知られぬ onbekend. ¶ に後れる bij zijn tijd ten achter zijn; niet met den tijd meegaan. ¶ を早くする jong sterven. ¶ 惡い de tijden zijn slecht. ¶ 德川のに onder de regeering der Tokugawa’s ¶ を驚かす de wereld verstomd doen staan. ¶ 合ふ in de smaak vallen van het publiek.
日蘭辭典 (trefwoord)
suteru捨てる、棄てる
t.w. (1) [放棄] weggooien; wegwerpen. (2) [人、希望権利等] verzaken; opgeven; prijs geven; aan zijn lot overlaten; den rug toekeren; verstooten. ¶ を棄てる kind verstooten; kind te vondeling leggen. ¶ 一命を捨てて met levensgevaar. ¶ 一命を捨てる zijn leven wagen. ¶ を捨てる zich uit de wereld terugtrekken.
kane
zn. (1) [屬] metaal o. (2) [錢] geld o. ¶ 儲ける geld verdienen. ¶ に困って居る in geldverlegenheid zijn. ¶ ばなれが好い royaal zijn. ¶ ある goed bij kas zijn; geld hebben. ¶ なる voordeelig zijn; windstgevend. ¶ する te gelde maken; voordeel trekken uit. ¶ goud regeert de wereld. ¶ さへあれば飛ぶも落される goud is de sleutel, die op alle sloten past.
chōryū潮流
zn. getijstroom m.; stroom m.; (風潮) geest des tijds; mode v. ¶ の潮流に從ふ den geest des tijds volgen; met de mode meedoen.
fūchō風潮
zn. geest des tijds; mode v.; neiging (傾向) v. ¶ 風潮に隨ふ met den geest des tijds meegaan; de mode volgen.
SUPPLEMENT (trefwoord)
kono yoこの世
(frase) het leven; de wereld; de aarde; het leven op aarde. ¶ ああこのためにどれほど多くの悲しいことがこの世起こることであろうか! Aa, kane, kane! Kono kane no tame ni dore hodo ooku no kanashii koto ga kono yo ni okoru koto de arō ka! Ach, geld, geld! Hoe vaak zal het (wel niet) zijn dat trieste dingen in dit leven gebeuren omwille van dat geld! (tweet) ¶ この世新しいものはない。 Kono yo ni atarashii mono wa nai. Niks nieuws onder de zon. (TTC) ¶ この世で一番の幸せ者だ。 Kare wa kono yo de ichiban shiawase mono da. Hij is de gelukkigste man op aarde. (TTC) ¶ 詩人この世を男がを見つめるように見つめる。 Shijin wa kono yo wo otoko ga onna wo mitsumeru yō ni mitsumeru. Een dichter kijkt naar de wereld zoals een man naar een vrouw kijkt. (TTC)

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <世>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
世にもyonimo (1) enorm; bijzonder; buitengewoon; uitermate; (2) [~…ない] zeker; beslist
世の中 ; 世間yononaka wereld; het leven; tijden; tijdperk
世も末だyomosueda het is ver met de wereld gekomen; het moet niet veel gekker worden in deze wereld; in wat voor wereld leven wij
世代sedai (1) generatie; geslacht; tijdgenotengroep; (2) [biol.] generatie; voortplanting; teling
世俗sezoku (1) aardse; wereldse; wereldlijke dingen; (2) wereld; gepeupel; gemeen; gewone volk; massa; vulgus; grauw
世俗のsezokuno ordinair; werelds; wereldlijk; mondain; werelds; aards; vulgair
世子seishi erfopvolger; erfgenaam (van een adellijke titel)
世帯setai (1) eigendom; vermogen; fortuin; bezit; (2) huishouding; (3) huishouden; gezin; (4) levensonderhoud; het zich behelpen; (5) gezinsvader; gezinsmoeder; (6) [scheepv.] kombuis; [veroud.] kabuis; kookplaats; scheepskeuken; (7) [maatwoord voor gezinnen; huishoudens]
世彰yoshiaki Yoshiaki
世渡りyowatari leven; bestaan; het zich in de maatschappij bewegen; het zich een weg banen in de wereld
世渡りするyowatarisuru het leven doorkomen; voortkomen in de wereld; zich in de maatschappij bewegen; zich een weg banen in de wereld
世田谷setagaya Setagaya
世界sekai (1) wereld; (2) wereld(je); kringen; rijk; domein; scene; (3) [boeddh.] wereld
世界一sekaiichi 's werelds beste; wereldkampioen; de; het ~ste ter wereld; nummer één van de wereld
世界中sekaijuu [~に] over; in de hele wereld; de hele wereld door; in alle windstreken
世界主義sekaishyugi kosmopolitisme; wereldburgerschap
世界人権宣言sekaijinkensengen universele verklaring van de rechten van de mens
世界保健機構sekaihokenkikou Wereldgezondheidsorganisatie; [afk.] WGO; [Eng.afk.] WHO
世界保健機関sekaihokenkikan Wereldgezondheidsorganisatie; [afk.] WGO; [Eng.] World Health Organization; [Eng.; afk.] WHO
世界像sekaizou wereldbeeld
世界内存在sekainaisonzai [fil.] In-der-Welt-sein
世界労働組合連盟sekairoudoukumiairenmei Wereldverbond van Vakverenigingen; World Federation of Trade Unions; [afk.] WFTU
世界史sekaishi wereldgeschiedenis; geschiedenis van de wereld; internationale geschiedenis
世界地図sekaichizu (1) wereldkaart; mappemonde; (2) wereldatlas
世界文学sekaibungaku wereldliteratuur
世界気象機関sekaikishyoukikan Wereld Meteorologische Organisatie; [afk.] WMO
世界的sekaiteki (1) wereldwijd; mondiaal; globaal; internationaal; wereld-; (2) van wereldformaat
世界知的所有権機関sekaichitekishyoyuukenkikan Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom; [afk.] WIPO
世界経済sekaikeizai [econ.] wereldeconomie
世界自然保護基金sekaishizenhogokikin Wereldnatuurfonds; [afk.] WNF
世界苦sekaiku weltschmerz
世界観sekaikan wereldbeeld; wereldbeschouwing
世界観学sekaikangaku [fil.] wereldbeschouwingsleer
世界貿易機関sekaibouekikikan Wereldhandelsorganisatie; [Eng.] World Trade Organization; [Eng.] WTO
世界銀行sekaiginkou Wereldbank; [afk.] WB
世界開闢論sekaikaibyakuron kosmogonie
世界食糧計画sekaishyokuryoukeikaku Wereldvoedselprogramma; [afk.] WFP
世紀seiki (1) eeuw; [w.g.] century; (2) tijd; tijdperk; (3) [maatwoord voor eeuwen]
世紀末seikimatsu fin de siècle
世襲seshyuu erfelijkheid; herediteit; overerving
世襲するseshyuusuru erven; overerven
世親seshin Vasubandhu
世話sewa (1) zorg; hoede; behartiging; verzorging; ontferming; oppassing; hulp; (2) goede diensten; bijstand; vriendelijke bemoeienis; [i.h.b.] (welwillende) bemiddeling; [i.h.b.] voorspraak; (3) last; ongerief; ongemak; overlast; (4) leven van alledag; dagelijks leven van de gewone man; het alledaagse; het banale; (5) sewa [genre in de kabuki-toneelkunst of het jōruri-recitatief dat het dagelijks leven van de gewone man tot thematiek heeft]; (6) verstaanbare taal; gewoon taalgebruik; spraakgebruik; huis-; tuin- en keukentaal; Jip-en-Janneketaal; volksmond
世話するsewasuru (1) zorgen voor; zorg dragen voor; omkijken naar; omzien naar; hoeden; onder zijn hoede nemen; behartigen; verzorgen; passen op; letten op; toezien op; zich ontfermen over; zich bekommeren om; zich bemoeien met; helpen; (2) iem. helpen aan; iem. ~ aan de hand doen; iem. ~ in handen spelen; iem. laten kennismaken met; een ~ voor iem. vinden
世話になるsewaninaru geholpen worden; steun hebben aan; in het krijt staan bij; debet staan bij; iem. (zeer) verplicht zijn; iem. dank verschuldigd zijn; iem. erkentelijk zijn
世話好きsewazuki (1) behulpzaam iemand; (2) behulpzaam; hulpvaardig; gedienstig; dienstvaardig; obligeant
世話物sewamono [jōruri; kabuki] zedenspel dat handelt over een gebeurtenis of een figuur uit de handelaarsklasse tijdens de Edo-periode
世論調査seronchousa publieke opiniepeiling; opinieonderzoek; enquête; onderzoek van de openbare mening; demoscopie
世論調査yoronchousa publieke opiniepeiling; opinieonderzoek; enquête; onderzoek van de openbare mening; demoscopie
世論seron publieke opinie; openbare mening; algemene stemming; algemeen gevoelen
世辞seji compliment; lofbetuiging; beleefdheid; gevlei; vleiende opmerking; woorden; zoete woordjes; vleierij; plichtpleging; bewieroking; pluimstrijkerij; mooipraterij
世間擦れsekenzure wereldwijsheid; gehardheid
世間擦れするsekenzuresuru door het leven gehard worden; levenservaring opdoen; wereldwijs worden
世間seken (1) wereld; samenleving; maatschappij; leven; (2) het publiek; het openbaar; de mensen; medemensen; men; ze; (3) omgeving; leefomgeving; leefwereld; kennissenkring; (4) [boeddh.] loka [= wereld; universum]; (5) [boeddh.] laukika [= het wereldse; mondaine]
se (a) wereld; maatschappij; (b) leven; generatie; (c) [boeddh.] loka; wereld
yo (1) mensenleven; leven; levensduur; levenstijd; generatie; (2) tijdperk; tijd; era; [i.h.b.] heerschappij; regering; (3) familiehoofdschap; patriarchaat; (4) [boeddh.] leven; bestaan; existentie; (5) [boeddh.] lekenbestaan; lekenwereld; seculiere; profane wereld; (6) samenleving; maatschappij; leven; wereld; (7) maatschappelijke positie; stand; (8) tijdsgeest; tijdstroom; trend; (9) levensonderhoud; kost; (10) periode; tijd; gelegenheid; moment; (11) land; rijk; (12) relatie; liaison; liefdesbetrekking
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.25 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 56 treffers (zoekopdracht: '世', strategie: exact). 
2005-2023