日蘭辭典+

16 resultaten voor 「其の」
日蘭辭典 (titelwoord)
sono其の
vnw. dat; zijn; haar; hun. ¶ 其の翌日 den volgenden dag. ¶ 其の inmiddels; intusschen; onderwijl.
日蘭辭典 (trefwoord)
michi道、路
zn. (1) [道路] weg m. (2) [方法] middel o.; uitweg m.; methode v. (3) [道程] afstand m. (4) [道德] zedelijk beginsel o.; de rechte weg. ¶ 道で onderweg. ¶ に途がない geen andere keuze hebben; er niets anders op weten. ¶ 道に從ふ het rechte pad volgen; de deugd betrachten. ¶ 道を教へる den weg wijzen. ¶ 途を拓く een weg banen. ¶ 其の道の者 een man van het vak; een deskundige; een specialiteit. ¶ 道ならぬ onzedelijk. ¶ 道案内 gids. ¶ 路傍に langs den weg.
kakeru書ける
t. & i.w. kunnen schrijven; schrijven. ¶ 其の萬年筆よく書けますか schrijft die vulpen goed?
raireki來歷
(来歴) zn. levensloop m.; geschiedenis v.; carriere v. ¶ まづ其の來歷を聞かう laten wij eerst hooren, hoe het gebeurd is.
mama
(まま) bw. (1) [其の儘] zooals het is; in den tegenwoordigen toestand. (2) [意の] naar verkiezen; zoals men wil. ¶ で met zijn schoenen aan. ¶ 聞いた話す vertellen zooals men het gehoord heeft. ¶ もとのである hetzelfde gebleven zijn; onveranderd zijn. ¶ 何卒其 derangeer u niet; blijft toch zitten. ¶ 思ふする doen wat men wil; zijn eigen zin doen. ¶ なるなら als ik mijn zin kreeg. ¶ そのにして置く het erbij laten; geen moeite doen het te veranderen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <其の>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
其のsono (1) die; dat; (2) diezelfde; [form.] dezelve; (3) eh; hm [duidt onder meer aarzeling bij het spreken aan]
其の他sonota (1) de andere(n); de overige(n); de rest; (2) enzovoort(s); et cetera
其の儘 ; その儘sonomama (1) zoals het is; was; zoals het er ligt; lag; in de huidige; toenmalige situatie; in zijn huidige; toenmalige vorm; intact; voetstoots; onveranderd; onaangeroerd; ongemoeid; houen zo!; (2) net als; precies (gelijk; hetzelfde); zonder meer; (3) meteen; prompt
其の外 ; 其の他sonohoka (1) de rest; de andere(n); de overige(n); (2) daarnaast; daarenboven; daarbij; daarbuiten; verder; voorts; bovendien; daar komt nog bij [direct gevolgd door ni に]
其の時sonotoki toen; in die tijd; op dat moment; dat (bepaalde) ogenblik; dat tijdstip; dan; destijds; indertijd; toentertijd; toenmaals; te dien tijde
其の時からsonotokikara van die tijd af; vanaf dat moment; sinds die tijd; sindsdien; sedertdien; daarna
其の様sonoyou [~な] zo'n; zulk; zo een; [veroud.] zulk een; dergelijk; dat soort; … van dien aard; [~に] zo; dusdanig; op zo’n wijze; zodanig
其の様なsonoyouna zo'n; zulk; zo een; [veroud.; lit.t.] zulk een; dergelijk; dat soort; ~ van dien aard
其の様にsonoyouni zo; dusdanig; op zo’n wijze; zodanig
其の為にsonotameni (1) bijgevolg; derhalve; dus; alzo; zodoende; daardoor; vandaar; dientengevolge; tengevolge daarvan; ergo; gevolglijk; (2) daartoe; voor; met dat doel; daarvoor; te dien einde; (3) daarom; om die reden; op die grond; uit dien hoofde; op grond daarvan; naar aanleiding daarvan; [arch.] deswege
其の罪を憎んでその人を憎まずsonotsumiwonikundesonohitowonikumazu de zonde haten; maar niet de zondaar
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: '其の', strategie: exact). 
2005-2023