日蘭辭典+

47 resultaten voor 「命」
日蘭辭典 (titelwoord)
mei
zn. (1) [命令] bevel o.; last m. (2) [生命] leven o. (3) [運命] lot o.; levenslot o.; noodlot o.; voorbeschikking v. ¶ より op last. ¶ 守る bevelen opvolgen. ¶ これなり dit is het bevel des hemels. ¶ に在り ons lot is door den hemel voorbeschikt. ¶ 彼の危し ik vrees voor zijn leven.
日蘭辭典 (trefwoord)
tasukeru助ける
t.w. (1) [援助] helpen; steunen; bijstaan. (2) [救助] redden. ¶ 助けて呉れ help! help! ¶ 助けに行く ter hulp snellen; gaan helpen. ¶ 溺れる所を助け上げる drenkeling redden. ¶ 助ける het leven sparen.
itasu致す
t.w. (1) [行ふ] doen; verrichten. (2) [招來] te weeg brengen; veroorzaken. (3) [輸送] vervoeren; transporteeren. ¶ どう致しまして niet te danken. ¶ 失禮いたしました neem mij niet kwalijk. ¶ 致す een dienst bewijzen; zijn best doen voor. ¶ 致す zijn leven opofferen. ¶ は自ら禍を致したのだ hij heeft het aan zichzelf te wijten; het is zijn eigen schuld. ¶ 富を致す rijkdom vergaren.
ten
zn. (1) [] hemel m. (2) [天國] de Hemel m. (3) [天命] voorbeschikking v. (4) [上部] top m. ¶ に誓ふ den Hemel tot getuige roepen; zweren. ¶ を畏れる God vreezen; godvruchtig zijn. ¶ hemelsch. ¶ 與え zegening des Hemels; gave Gods. ¶ に hemelwaarts; ten hemel. ¶ なりなり Gods wil geschiedde.
kakeru賭ける
i.w. wedden; t.w. opzetten; wagen. ¶ を賭ける zijn leven op het spel zetten.
ichiru一縷
zn. een draad m. ¶ 一縷の望 een sprankje hoop. ¶ 一縷のだ zijn leven hangt aan een zijden draad.
SUPPLEMENT (trefwoord)
lief

(bn,bw)

(1) (vriendelijk) yasashii 優しい; shinsetsu(na) 親切(な).
¶ Wat lief van je! Nante yasashii n deshoo. なんて優しいんでしょう。(Ref)
¶ Zij is echt lief. Kanojo wa hontoo ni shinsetsu da. 彼女本当親切だ。(TTP)

(2) (schattig) kawaii 可愛い.
¶ Lucy is een lief meisje. Ruushi wa kawaii onna no ko da. ルーシーはかわいい女の子だ。 (TTP)
¶ Wat een lief hondje! Nante kawaii inu deshoo. なんてかわいいでしょう。 (Ref)

(3) (zoet) ¶ Een lief kind. Sunao na kodomo. 素直子供。 (Ref)

(4a) (geliefd; dierbaar)
¶ Mijn lieve man. Itoshii anata. 愛しいあなた

(4b) (in aanhef) shin’ai-naru 親愛なる.
¶ Lieve Maki, Gefeliciteerd met je verjaardag! Shin’ai-naru Maki-chan. Tanjoobi o-medetoo...! 親愛なる真姫ちゃん誕生日おめでとう...! (Twitter)

(5) (waardevol)
¶ Mijn leven is mij lief. Watashi wa totemo inochi ga oshii. とても惜しい。(TTP)
¶ Zijn liefste wens. Kare no saidai no negai. の最大の願い。(TTP)

In het Japans alleen bij het direct aanspreken van de echtgenoot; naar derden is een dergelijk compliment voor je eigen echtgenoot opschepperig. (NSoJ)

(znw)
(1) (geliefde) koibito 恋人.
(2) (iets aangenaams) ¶ In lief en leed. Tanoshii toki mo kurushii toki mo. 楽しいも苦しいも。 (Ref, G)

[Dit lemma gebruikt oo-spelling.]

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <命>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
命あっての物種inochiattenomonodane ± zolang er leven is; is er hoop
命からがらinochikaragara (1) [~逃げる] ternauwernood ontkomen; op het nippertje ontsnappen; er op een haar na bij zijn; door het oog van de naald kruipen; (2) [~逃げる] rennen voor z'n leven
命じるmeijiru (1) bevelen; een bevel geven; gebieden; ordonneren; verordonneren; verordineren; verordenen; een order geven; instructies geven; instrueren; dicteren; gelasten; last geven; commanderen; opdragen; opdracht geven; voorschrijven; (2) benoemen; aanstellen; aanwijzen; designeren; [veroud.] appointeren
命ずるmeizuru (1) bevelen; een bevel geven; gebieden; ordonneren; verordonneren; verordineren; verordenen; een order geven; instructies geven; instrueren; dicteren; gelasten; last geven; commanderen; opdragen; opdracht geven; voorschrijven; (2) benoemen; aanstellen; aanwijzen; designeren; [veroud.] appointeren
命に別状はないinochinibetsujouhanai iems. leven is niet in gevaar; iem. is buiten levensgevaar; er is geen gevaar voor eigen leven
命の恩人inochinoonjin redder in de nood; levensredder; mensenredder; iemand aan wie men z'n leven te danken heeft
命の洗濯inochinosentaku ontspanning; verzetje; verstrooiing; vermaak; recreatie; verpozing; afleiding
命の綱inochinotsuna ultieme reddingsmiddel; laatste toevlucht; [fig.] reddingsboei; reddingslijn
命を助けるinochiwotasukeru [人の~] iemand van de dood redden; iemand het leven redden; iemands leven redden; iemand het leven laten; schenken; iemands leven sparen
命を取るinochiwotoru doden; moorden; een moord plegen; iemand om het leven brengen
命を失うinochiwoushinau z'n leven verliezen; het leven laten; omkomen; om het leven komen
命を張るinochiwoharu z'n leven wagen; z'n leven riskeren; z'n leven op het spel zetten; z'n leven in gevaar brengen; z'n leven in de waagschaal stellen; z'n leven ervan laten afhangen; alles op het spel zetten; z'n hachje wagen; z'n hals eraan wagen; alle krachten inspannen
命を惜しむinochiwooshimu zich aan het leven klampen; niet willen sterven
命を懸けるinochiwokakeru z'n leven wagen; z'n leven riskeren; z'n leven op het spel zetten; z'n leven in gevaar brengen; z'n leven in de waagschaal stellen; met z'n leven spelen
命を粗末にするinochiwosomatsunisuru z'n leven vergooien; veronachtzamen
命中meichuu schot in de roos; treffer; inslag; voltreffer; hit
命中するmeichuusuru raak zijn; in de roos zitten; treffen; aankomen; inslaan
命乞いinochigoi (1) het smeken om lijfsbehoud; (2) gebed om een lang leven
命乞いをするinochigoiwosuru (1) smeken om lijfsbehoud; om z'n leven; genade smeken; (2) bidden om een lang leven
命令meirei bevel; order; gebod; verordening; opdracht; lastgeving; decreet; voorschrift; dictaat; beschikking; [wijsb.] imperatief; [comp.] commando; [comp.] instructie; [jur.] injunctie
命令するmeireisuru bevelen; een bevel geven; gebieden; ordonneren; verordonneren; verordineren; verordenen; een order geven; instructies geven; instrueren; dicteren; gelasten; last geven; commanderen; opdragen; opdracht geven; voorschrijven
命令形meireikei [taalk.] bevelsvorm; imperatief
命令書meireishyo bevelschrift; schriftelijk bevel; order; schriftelijke machtiging; lastbrief; lastgeving; mandaat; ceel; cedel
命令法meireihou [taalk.] gebiedende wijs; imperatief
命冥加inochimyouga gelukkig; fortuinlijk; gezegend; miraculeus
命取りinochitori (1) doodsoorzaak; levensbekortende factor; oorzaak van de ondergang; [fig.] doodvonnis; doodsteek; doodklap; [~の] fataal; dodelijk; noodlottig; (2) nagel aan iemands doodskist; iets dat iem. het leven verbittert; nessushemd; nessuskleed; (3) bloedmooie vrouw (die mannen het leven bekort); femme fatale; vamp
命取りのinochitorino fataal; dodelijk; noodlottig; letaal
命名meimei naamgeving
命名するmeimeisuru noemen; benoemen; benamen; een naam geven; met een naam aanduiden; dopen
命名権meimeiken recht op het geven van een naam; naamgevingsrecht
命懸けinochigake het wagen van z'n leven; het riskeren van z'n leven; het op het spel zetten van z'n leven; het in gevaar brengen van z'n leven; het in de waagschaal stellen van z'n leven; het spelen met z'n leven
命懸けでinochigakede met gevaar voor eigen leven; op eigen risico; of zijn; haar leven ervan afhangt; met inzet van z'n leven
命懸けのinochigakeno (1) levensbedreigend; levensgevaarlijk; op leven en dood; (2) verwoed; dodelijk; nietsontziend
命拾いinochibiroi (1) ontsnapping aan de dood; (2) [fig.] ontsnapping op het nippertje; narrow escape
命拾いするinochibiroisuru (1) op het nippertje aan de dood ontsnappen; de dood ontlopen; zich uit de klauwen van de dood redden; z'n hachje redden; het vege lijf redden; ternauwernood het er levend van afbrengen; (2) [fig.] ternauwernood ontsnappen; de dans ontspringen; door het oog van de naald kruipen; er op een haar na bij zijn
命知らずinochishirazu (1) iemand die met geen doodsgevaar rekening houdt; iemand die met doodsverachting te werk gaat; roekeloos iemand; waaghals; durfal; doldrieste figuur; (2) roekeloosheid; doldriestheid; vermetelheid; waaghalzerij; kranigheid; branie; (3) onverwoestbaarheid; onvergankelijkheid
命知らずのinochishirazuno roekeloos; doldriest; waaghalzerig; vermetel
命綱inochizuna (1) [klimsport] klimtouw; vanglijn; (2) [duiksport] veiligheidslijn; seinlijn; (3) [scheepv.] reddingslijn; reddinglijn; levenslijn; lifeline; (4) stormlijn; (5) [ruimtevaart] navelstreng; voedingslijn; voedingsleiding; (6) [fig.] infuus
命題meidai (1) [log.] propositie; (2) [wisk.] stelling; these; thesis; (3) [maatwoord voor proposities; stellingen e.d.]
inochi (1) leven; bestaan; (2) levenskracht; levensenergie; (3) levensduur; duur van het leven; (4) iets dat zeer belangrijk is; een kwestie van leven of dood
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 40 treffers (zoekopdracht: '命', strategie: exact). 
2005-2022