日蘭辭典+

130 resultaten voor 「地」
日蘭辭典 (titelwoord)
ji

zn. (1) [土地] grond m.; aarde v. (2) [織物の] weefsel o. (3) [基礎] basis v.; fundament o.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <地>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
地に塗れるchinimamireru een nederlaag lijden; in het stof bijten; het onderspit delven
地の利chinori geografisch voordeel; gunstige ligging; terreinvoordeel; positievoordeel; geschikte; gunstige stelling
地の精chinosei aardgeest; aardmannetje; gnoom; kobold; [gew.] alverman
地べたjibeta grond; aarde
地上のchijouno (1) aards; aard-; land-; terrestrisch; ondermaans; (2) aards; werelds; aardgebonden; van deze wereld
地上施設chijoushisetsu grondinstallatie; grondfaciliteit
地上権chijouken [jur.] recht van opstal
地上chijou (1) aardbodem; aarde; grond; (2) deze wereld; het ondermaanse
地下墓地chikabochi catacombe; onderaardse begraafplaats; grafkelder; kelder
地下室chikashitsu kelderkamer; keldervertrek; souterrain; kelder; onderaardse ruimte; [i.h.b.] hypogeum
地下水chikasui grondwater; bodemwater
地下牢chikarou onderaardse kerker; cel; oubliëtte; [Belg.N.] vergeetput
地下線chikasen ondergrondse leiding
地下街chikagai ondergronds winkelcentrum
地下資源chikashigen ondergrondse hulpbronnen; rijkdommen
地下足袋jikatabi werkmanstabi met rubberzolen
地下運動chikaundou ondergrondse beweging
地下道chikadou onderdoorgang; tunnel; ondergrondse gang; doorgang; [vestingbouw] poterne; [mijnbouw] galerij
地下鉄chikatetsu metro; ondergrondse (spoorweg)
地下chika (1) (zich) onder de grond (bevindend); ondergronds ~; onderaards ~; [i.h.b.] onder de groene zoden; (2) ondergrondse; clandestiniteit; illegaliteit; verzet
地中chichuu in de aarde; in de grond
地中からchichuukara uit de grond
地中にchichuuni in de grond; in de aarde
地中海chichuukai de Middellandse Zee; Méditerrannée
地主jinushi landeigenaar; grondbezitter; landheer; grondeigenaar; grondheer; pachtheer
地位chii status; stand; rang; positie; plaats; standing; stelling
地価chika (1) grondprijs; prijs van grond; (2) [jur.] ± kadastraal inkomen
地元jimoto lokale buurt; eigen streek
地元のjimotono lokaal; plaatselijk
地元警察jimotokeisatsu lokale politie; plaatselijke politie
地動chidou (1) aardbeving; (2) beweging van de aarde; [i.h.b.] omwenteling en omloop van de aarde
地動説chidousetsu heliocentrisme; heliocentrisch wereldbeeld; stelsel van Copernicus; Copernicaanse wereldbeschouwing; Copernicaanse wereldbeeld
地勢chisei (1) topografie; plaatselijke gesteldheid; plaatsgesteldheid; geografische karakteristieken; (2) terrein; terreingesteldheid; natuurlijke ligging van het gebied; (3) status; positie
地区chiku district; zone; sector; gebied; regio; streek; [i.h.b.] wijk; buurt; strook
地名chimei plaatsnaam; toponiem
地味なjimina (1) sober; eenvoudig; ongekunsteld; niet opzichtig; onopvallend; pretentieloos; ingetogen; [~色] zacht; rustig; stemmig; gedekt; (2) onopvallend; bescheiden; discreet; gereserveerd; terughoudend; teruggetrokken; niet opdringerig
地味jimi (1) sober; eenvoudig; ongekunsteld; niet opzichtig; onopvallend; pretentieloos; ingetogen; [m.b.t. kleuren] zacht; [m.b.t. kleuren] rustig; [m.b.t. kleuren] stemmig; [m.b.t. kleuren] gedekt; (2) onopvallend; bescheiden; discreet; gereserveerd; terughoudend; teruggetrokken; niet opdringerig
地図chizu landkaart; kaart; [i.h.b.] plattegrond; [i.h.b.] plan
地図帳chizuchou atlas; kaartwerk
地図書chizushyo atlas; boek met kaarten
地均し機jinarashiki wals; rol; roller; nivelleermachine; nivelleerder; wegschaaf; grondschuiver; schuiftrekker; [大型の] bulldozer
地域chiiki gebied; streek; regio; gewest; zone
地域社会学校chiikishyakaigakkou brede school; community school
地域経済chiikikeizai [econ.] plaatselijke economie; lokale economie; regionale economie
地天jiten [boeddh.] Pṛthivī [= de aardgodin; één van de twaalf deva's]
地学chigaku aardwetenschap(pen); geowetenschap(pen)
地対地ミサイルchitaichimisairu [mil.] grond-grondraket
地対水中ミサイルchitaisuichuumisairu [mil.] grond-tot-onderwaterraket
地対空ミサイルchitaikuumisairu [mil.] grond-luchtraket
地層chisou aardlaag; laag; stratum; bedding
地峡chikyou landengte; engte; istmus; landbrug
地帯chitai zone; gordel; streek; gebied; strook
地平線chiheisen horizon; kimlijn; kim; (gezichts)einder; verschiet; (aardr.) horizont
地平chihei (1) aardvlak; aardvlakte; (2) horizontaal vlak; (3) [fil.] horizon
地引き網 ; 地曳き網jibikiami [viss.] zegen; sleepnet; treknet
地形chikei (1) topografische situatie; plaatselijke gesteldheid; topografie; bijzonderheden; kenmerken van een landstreek; natuurlijke ligging van het gebied; aard van het terrein; terreingesteldheid; terreinbijzonderheden; terreineigenschap; (2) aardvorm
地形学chikeigaku topografie; geomorfologie; [geol.] morfologie
地役権chiekiken [jur.] erfdienstbaarheid; servituut; [Belg.N.] servitude
地所jishyo (1) lap grond; stuk land; kavel; perceel; terrein; erf; (2) grondbezit; landbezit; vastgoed; onroerend goed
地方事務所chihoujimushyo regionaal kantoor
地方公務員chihoukoumuin ambtenaar bij de plaatselijke overheid; [i.h.b.] gemeenteambtenaar; gemeentepersoneel
地方公務員法chihoukoumuinhou [jur.] Wet inzake het gemeentepersoneel
地方政府chihouseifu gewestregering; regionale regering
地方検察庁chihoukensatsuchou [jur.] arrondissementsparket; bureau van een arrondissementeel Openbaar Ministerie
地方税chihouzei gemeentelijke belasting; gemeentebelasting
地方税務局chihouzeimukyoku plaatselijke belastingdienst; regionale belastingdienst
地方自治chihoujichi [pol.] lokaal zelfbestuur; gewestelijke; regionale autonomie; soevereiniteit in eigen kring; homerule; selfgovernment
地方自治体chihoujichitai lokaal autonoom bestuurslichaam; regionaal publiekrechtelijk lichaam; plaatselijk bestuur; plaatselijke autoriteiten; lagere overheid
地方行政chihougyousei bestuur van de gemeenten; gemeenteadministratie
地方裁判所chihousaibanshyo [jur.] arrondissementsrechtbank
地方chihou (1) landstreek; gewest; gebied; regio; arrondissement; streek; kant; (2) platteland; provincie; regio; periferie; plaatselijk ~ [tgov. de stad; het centrum]
地検chiken (1) kadastrale opmeting; landopmeting; landmeting; kadastraal onderzoek; (2) [jur.] arrondissementsparket; bureau van een arrondissementeel Openbaar Ministerie
地殻chikaku [geol.] aardkorst; aardschors
地溝chikou [geol.] slenk; graben
地溝帯chikoutai [geol.] riftdal; breukdal; slenkgebied
地滑り ; 地辷りjisuberi (1) aardverschuiving; grondverschuiving; landverschuiving; grondverzakking; verzakking; (2) [m.b.t. verkiezingen] aardverschuiving
地炉jiro in de vloer; grond verzonken haard
地炉chiro in de vloer; grond verzonken haard
地点chiten punt; plaats; plek
地熱jinetsu (1) aardwarmte; geothermie; (2) geothermisch
地熱chinetsu (1) aardwarmte; geothermie; (2) geothermisch
地獄jigoku (1) [boeddh.] naraka; hel; (2) [chr.] hel; inferno; [bijb.] Gehenna; (3) [islam] Jahannam; (4) [fig.] hel; (5) [火山; 温泉の] haard; (6) [ton.] ruimte onder de toneelvloer; (7) prostituee van laag allooi
地獄で仏に会ったようjigokudehotokeniattayou ± als door een engel uit de hemel gered; als door een wonder gered
地獄の苦しみjigokunokurushimi helse pijnen; kwelling; hellepijn; hellesmart
地球chikyuu aarde; wereld; aardbol; [uitdr.] 's werelds rond; [uitdr.] aardse perk; [arch.] aardkloot; [w.g.] globe; geo-
地球のchikyuuno aard-; aards; terrestrisch; geo-
地球上のchikyuujouno op aarde; op de aardbol; aards
地球儀chikyuugi aardbol; aardglobe; wereldbol; [verk.] globe
地球放射chikyuuhoushya aardstraling
地球放射線chikyuuhoushyasen aardstraal
地理chiri (1) topografische situatie; bijzonderheden van een landstreek; plaats; buurt; omgeving; (2) aardrijkskunde; geografie
地理上のchirijouno aardrijkskundig; geografisch; topografisch
地理学chirigaku aardrijkskunde; geografie; [veroud.] aardrijksbeschrijving
地理学上のchirigakujouno aardrijkskundig; geografisch
地理学者chirigakushya aardrijkskundige; geograaf; [veroud.] aardrijksbeschrijver
地理的chiriteki aardrijkskundig; geografisch; topografisch
地異chii tellurische onregelmatigheid; natuurramp; door aardkrachten veroorzaakte ramp [bv. aard- of zeebeving; tsunami; vulkaanuitbarsting; overstroming]
地盤jiban (1) basis; grond; ondergrond; fundering; fundament; grondslag; grondvesten; gronding; onderbouw; [fig.] bodem; (2) basis; achterban; [i.h.b.] electoraat; (3) vaste voet; steunpunt
地盤沈下jibanchinka (1) grondverzakking; inzinking; bodemdaling; bodemklink; (2) [pol.] afname van de electorale basis; afkalving; verlies van de electorale aanhang
地磁気chijiki aardmagnetisme; geomagnetisme
地織jiori lokaal textiel; stoffen voor eigen gebruik
地肌jihada (1) textuur; weefselstructuur; (2) natuurlijke huid; blote huid; (3) oppervlak van de grond; aarde; bovengrond; aardoppervlak; (4) blank van een zwaard
地蔵jizou [boeddh.] Kṣitigarbha; [Jap.] Jizō [bodhisattva die verdoemden; en i.h.b. kinderen uit de hel redt]
地蔵菩薩jizoubosatsu [boeddh.] bodhisattva Kṣitigarbha
地虫jimushi (1) larve; insectenlarve; kwatworm; (2) [i.h.a.] insect dat in de grond leeft; [i.h.b.] aardworm; pier
地表chihyou aardoppervlak(te); [pregn.] oppervlakte; aardbodem; grond
地裁chisai [jur.] arrondissementsrechtbank
地謡jiutai (1) [nō-term] nō-koor; nō-rei; (2) [nō-term] nō-koorgezang; nō-koorzang; nō-reizang; (3) [nō-term] nō-koorwerk; nō-koorstuk; nō-koorlied
地豆jimame [plantk.] aardnoot; grondnoot; apennoot; apennootje; olienootje; pinda; pindanootje
地象chishyou aardverschijnselen
地質chishitsu bodemgesteldheid; geologische kenmerken
地質学chishitsugaku geologie; [veroud.] aardkunde; [afk.] geol.
地軸chijiku aardas; [w.g.] wereldas
地酒jizake lokale sake; [i.h.b.] landwijn; streekwijn; vin de pays
地鎮祭jichinsai [rel.] shintoïstisch ritueel ter zuivering van een bouwterrein; ± eerstesteenlegging; steenlegging
地雷jirai [mil.] mijn; landmijn; [w.g.] grondmijn
地電流chidenryuu [elektr.] grondstroom
地震のjishinno seismisch; aardbevings-
地震の揺れjishinnoyure aardtrilling; aardbeving; aardschok; aardstoot
地震雷火事親父jishinkaminarikajioyaji aardbevingen; gedonder; brand en vaders [= de engste dingen ter wereld]
地震jishin aardbeving; [i.h.b.] aardschok; aardstoot
地震nai (1) grond; ondergrond; bodem; (2) aardbeving
地霊chirei aardgeest; aardmannetje; gnoom
地面jimen (1) grond; aarde; bodem; aardoppervlak; aardoppervlakte; aardbodem; (2) land; terrein
地頭jiatama ongepruikt; onbepruikt hoofd; bloot hoofd; hoofd au naturel
地頭jigashira (1) [nō-jargon] koorleider; (2) [nō-jargon] bep. arrangement voor grote en kleine handtrommel
地頭jitou [Jap.gesch.] rentmeester
ji (1) grond; aarde; bodem; (2) streek; land; (3) basis; fundering; grondslag; (4) natuurlijke huid; (5) ondergrond; grondlaag; fond; veld; (6) stof; weefsel; textiel; (7) aard; karakter; (8) grondtekst; (9) werkelijkheid; realiteit; feit; (10) [go] ingenomen gebied; (11) muzikale begeleiding bij Japanse dans; (12) [Jap.muz.] motief; (13) [shamisen-muz.] grondtoon; (14) [nō-theater] koorgezang; koorzang; koorlied; koorstuk; (15) jiai-recitatie [= intonering onder shamisen-begeleiding]; (a) grond; aarde; land; (b) streek; plaats; (c) [boeddh.] bhūmi [= stadium binnen iems. religieuze ontwikkeling]; (d) grondstof; onbewerkt materiaal; (e) aard; karakter; natuur
chi (1) aarde; bodem; land; grond; gebied; terrein; (2) plek; plaats; (3) [m.b.t. boek; bladzijde] voet
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 129 treffers (zoekopdracht: '地', strategie: exact). 
2005-2023