日蘭辭典+

162 resultaten voor 「後」
日蘭辭典 (titelwoord)
ato
(1) [以] vz. na; bw. later. ¶ 四五日あと na vier of vijf dagen; vier of vijf dagen later. (2) [以前] bn. verleden. (3) [殘り] zn. rest v. ¶ 十年前 tien jaar geleden. ¶ あと月 verleden maand. ¶ later. ¶ から daarna. ¶ の achterst. ¶ に殘る achterblijven. ¶ の祭 mosterd na den maaltijd. ¶ achterwaarts; achteruit. ¶ は in de toekomst; in het vervolg; voortaan; verder. ¶ は言はずとも知れて居る de rest begrijp je wel, zonder dat ik het vertel. ¶ afstammeling. ¶ 相続人、opvolger. (4) [結果] zn. gevolg o. ato (跡)も見よ.
ushiro
(ろ) zn. achterkant o. ¶ van achteren; achter. ¶ から van achteren. ¶ へ naar achteren. ¶ を顧みる omkijken. ¶ を見せる er van door gaan; zijn hielen laten zien. ¶ achterste; achter-. ¶ 車輪 achterwiel. ¶ achterpoot. ¶ 合せ rug aan rug; ruggelings. ¶ 楯 dekking in den rug; steun; ruggesteun. ¶ achterkant. ¶ 手に縛る handen op den rug binden.
日蘭辭典 (trefwoord)
kyō今日
bw. vandaag; heden; zn. de dag van heden m.; deze dag. ¶ 今日は何日ですか de hoeveelste is het vandaag? ¶ 今日から voortaan; in ’t vervolg. ¶ 今年の今日 vandaag voor een jaar. ¶ 今日今日なし een verzuimde gelegenheid komt niet terug.
ichiban一番
telw. eerst; bn. best; zn. spel (勝負) o.; bw. (一度試みに) om te probeeren; bij wijze van proef. ¶ 一番の de voorste. ¶ 一番の de achterste. ¶ 一番汽車 de eerste trein. ¶ 級中の一番 de eerste van de klasse. ¶ 一番弟子 de beste leerling; de primus; nummer een. ¶ 此れが一番好きだ dit bevalt mij het best. ¶ 一番良くて op zijn best; hoogstens. 一番やらうか zullen we een spelletje doen? ¶ 一番やって御覽 probeer het eens.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <後>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
後々atoato (1) toekomst; (2) op een dag; ooit; op één of andere dag
後からatokara achteraf; naderhand; achterna; ex post (facto); later; [gew.] nadatum
後でatode later; naderhand; nadien; vervolgens; erna; daarna; erachter; achterna; achteraf; na afloop
後になってatoninatte later; naderhand; nadien; vervolgens; achteraf; achterna
後に残るatoninokoru achterblijven
後のatono later; verder; volgend; posterieur; erop volgend
後の祟りが怖いatonotatarigakowai dan hebben we de poppen aan het dansen; dan zwaait er wat; dan zal het er stormen; daar komt moord en doodslag van
後の祭りatonomatsuri (1) de dag na een feestdag; kermis; [gew.] kandeeldag; (2) [fig.] ± mosterd na de maaltijd; [Belg.N.] ± vijgen na Pasen; boter aan de galg; [Belg.N.] ± een pleister op een houten been; ± de put dempen als het kalf verdronken is; [gew.] ± de stal sluiten als het paard gestolen is; ± het is te laat de kooi gesloten; als het vogeltje gevlogen is; ± het is te laat geroerd; als de pap aangebrand is; ± als hadden komt; is hebben te laat; (3) sodomie; homoseksueel gedrag; pederastie
後は野となれ山となれatohanotonareyamatonare ± wie dan leeft; die dan zorgt; [Fr.] ± après nous le déluge; ± na mij de zondvloed
後びさりatobisari (1) terugkrabbeling; terugdeinzing; terugschrikking; (2) [dierk.] bastaardschorpioen; (3) [dierk.] mierenleeuw
後れ ; 遅れokure (1) achterstand; (2) vertraging; oponthoud; (3) [elektr.] naijling
後れる ; 遅れるokureru (1) te laat zijn; te laat aankomen; [汽車に] missen; (2) niet meekunnen; achterblijven; [in snelheid; ontplooiing; ontwikkeling etc.] achter anderen blijven; achterliggen; achterraken; achteropraken; (3) achter zijn; ten achter zijn; niet mee zijn [met zijn tijd; met de geest des tijds; met de mode etc.]; ouderwets zijn; (4) [m.b.t. klok; uurwerk] achterlopen; te langzaam lopen
後れを取るokurewotoru (1) achterlopen; ten achter raken; achterop geraken; achterstand oplopen; niet meekunnen met; geen gelijke tred houden met; achterblijven bij; achterliggen op; [gew.] te kort komen tegen; (2) verslagen; geklopt worden; aan het kortste eind trekken; het onderspit delven; het moeten afleggen tegen; de mindere zijn; onderdoen voor; [fig.] omstaan voor; (3) versagen; de moed verliezen
後れ毛okurege loszittend haar
後ろ ; 後ushiro (1) achterkant; achterdeel; achterste gedeelte; (2) achterste; achter-
後ろからushirokara van achter; van achteren
後ろから付いて行くushirokaratsuiteiku volgen; achternagaan; achternalopen
後ろでushirode achter; achteraan; achterop; achterin; achteraf; [Belg.N.] vanachter; aan de achterkant; aan de achterzijde; in het achtergedeelte
後ろにushironi achter; achteraan; achterop; achterin; achteraf; achterna; [Belg.N.] vanachter; aan de achterkant; aan de achterzijde; in het achtergedeelte; achterwaarts; achteruit; achterover
後ろのushirono achter-
後ろへushirohe naar achter; naar achteren; achterwaarts; achteruit; achterover
後ろめたいushirometai (1) bezorgd; ongerust; (2) sceptisch; wantrouwig; wantrouwend; kritisch; twijfelend; twijfelzuchtig; ongelovig; achterdochtig; argwanend; ombrageus; (3) gegeneerd; teruggehouden; beschroomd; bedeesd; schuw
後ろを振り向くushirowofurimuku achteromkijken; achteromzien; omkijken; omzien
後ろ前ushiromae [~に] achterstevoren; verkeerd om
後ろ向きushiromuki (1) het toekeren; toedraaien van de rug; (2) achterwaartse gerichtheid; regressieve oriëntatie; het naar het verleden gericht zijn
後ろ向きにushiromukini achterwaarts; ruggelings; achterstevoren; achterover
後ろ向きになるushiromukininaru de rug toekeren; toedraaien; zich afwenden; zich omdraaien; omkeren
後ろ向きのushiromukino (1) naar achteren gedraaid; achterwaarts gericht; ruggelings; (2) achterwaarts; reactionair; tegentijds; retro-
後ろ姿ushirosugata achteraanzicht
後ろ手ushirode (1) handen op de rug; (2) [~に] achter z'n rug; ruggelings
後ろ手に縛るushirodenishibaru iemand de handen op de rug binden
後ろ指ushiroyubi [~を指される] met de vinger nagewezen worden
後ろ暗いushirogurai slinks; eerloos; beschamend; louche; duister; groezelig; smoezelig; bedenkelijk; onfris
後ろ盾ushirodate (1) steun; ruggensteun; bescherming; (2) steuner; helper; sponsor; beschermer; beschermheer; begunstiger; bevorderaar; (3) rugschild
後ろ盾になるushirodateninaru steunen; ondersteunen; staan achter; bijstaan
後ろ見ushiromi (1) voogdij; voogdijschap; curatele; hoede; (2) voogd; curator; hoeder; [veroud.] tuteur; (3) [pol.] regentschap; (4) [pol.] regent
後ろ足 ; 後ろ脚ushiroashi achterbeen; achterpoot
後ろ髪ushirogami achterhoofdshaar
後ろ髪を引かれるushirogamiwohikareru ± er nog niet overheen zijn; ± nog steeds gevoelens hebben
後世kousei (1) latere periodes; toekomstige generaties; toekomst; (2) nageslacht; nakomelingschap; komende geslachten; toekomst
後付けatotsuke (1) het bevrachten van de stuit van een rijpaard; (2) begeleider; verzorger; (3) professionele entertainer; (4) toevoeging; supplement; (5) woordspel waarbij het slotwoord van een vers het beginwoord van het volgende vormt
後付けatozuke (1) [boekdr.] nawerk; (2) [techn.] het retrofitten; nainstallatie; (3) [~の] achteraf geformuleerd
後任kounin (1) opvolging; (2) opvolger
後側ushirogawa achterkant; achterzijde; achterzij
後傾koukei achteroverkanteling; achteroverbuiging; [geneesk.] retroflexie
後先になるatosakininaru (1) nu eens achterop; dan weer voorop komen; (2) op zijn kop gezet worden; achterstevoren keren; in omgekeerde volgorde komen te staan
後先の考えもなくatosakinokangaemonaku zonder na te denken over de consequenties; ondoordacht; onbezonnen; onberedeneerd; lichtvaardig; roekeloos; zonder ook maar ergens rekening mee te houden
後先を考えずにatosakiwokangaezuni zonder na te denken over de consequenties; ondoordacht; onbezonnen; onberedeneerd; lichtvaardig; roekeloos; zonder ook maar ergens rekening mee te houden
後先atosaki (1) [~に] voor en na; vooraf en achteraf; voordien en nadien; (2) [~に] voor en achter; voor- en achterop; erachter en ervoor; (3) context; voorgeschiedenis en consequenties; (4) volgorde
後光gokou aureool; stralenkrans; lichtkrans; nimbus; heiligenkrans; glorie
後光効果gokoukouka halo-effect
後入れ先出し法atoiresakidashihou [boekh.; comp.] last in; first out-methode; lifo
後半kouhan tweede helft; laatste helft
後口atokuchi (1) nasmaak; [ワインの] afdronk; (1) later geval; latere keer; [i.h.b.] latere aanvraag; betaling; (2) iem. die later aan de beurt is; [i.h.b.] opvolger
後味atoaji nasmaak; [ワインの] afdronk
後味が悪いatoajigawarui een bittere; onaangename nasmaak hebben
後回しatomawashi uitstel; opschorting; verschuiving; verdaging
後回しにするatomawashinisuru uitstellen; verschuiven; opschorten; verdagen; op de lange baan schuiven; opzijleggen; onder het loodje leggen
後場goba [beurst.] middagbeurs; beurs in de namiddag; middaghandel
後塵を拝するkoujinwohaisuru (1) opkijken naar prominenten; gezagdragers benijden; (2) een ondergeschikte rol spelen; ± de tweede viool spelen; ± in de bijwagen zitten; ± in iemands schaduw staan; (3) iem. naar de mond praten; bij iem. in de gunst proberen te komen
後天kouten verwerving; ondervinding; lering na de geboorte
後天性免疫不全症候群koutenseimenekifuzenshyoukougun [geneesk.] verworven immunodeficiëntiesyndroom; [Eng.] acquired immune deficiency syndrome; [afk.] aids
後天的koutenteki verworven; aangeleerd; postnataal; [fil.] a-posteriorisch; op ervaring steunend
後天的なkoutentekina verworven; aangeleerd; postnataal; [fil.] a-posteriorisch; op ervaring steunend
後奏曲kousoukyoku [muz.] naspel; postludium
後妻uwanari (1) tweede vrouw; [i.h.b.] bijvrouw; (2) naijver; jaloezie; jaloersheid
後妻gosai tweede vrouw; [i.h.b.] bijvrouw
後始末atoshimatsu (1) afhandeling; afwikkeling; afdoening; afwerking; (2) nawerk; opruiming; het in orde brengen; regeling
後始末をするatoshimatsuwosuru […の~] afhandelen; afwikkelen; afdoen; afwerken; in orde brengen; maken; regelen; opruimen
後屈koukutsu achteroverkanteling; achteroverbuiging; [geneesk.] retroflexie
後屈するkoukutsusuru (1) achteroverkantelen; achteroverbuigen; (2) doen achteroverkantelen; achteroverbuigen
後席kouseki achterbank
後年kounen (1) in de komende jaren; in toekomstige jaren; in de toekomst; (2) in latere jaren; later; naderhand; (3) op latere leeftijd; tijdens het verdere leven
後悔するkoukaisuru betreuren; spijt hebben van; berouw hebben over; het berouwen
後悔先に立たずkoukaisakinitatazu ± berouw komt na de zonde
後悔koukai spijt; berouw; naberouw; wroeging
後戻りatomodori (1) teruggang; terugkeer; terugtocht; retour; (2) achteruitgang; teruggang; terugloop; terugval; neergang; vermindering; inzinking; retrogressie; (3) [geneesk.] relaps; relapsus; terugval; instorting; rechute
後戻りするatomodorisuru (1) teruggaan; terugkeren; omkeren; terugtrekken; op z'n schreden terugkeren; (2) achteruitgaan; terugvallen; vervallen; slechter worden; (3) [geneesk.] weer instorten; hervallen
後手必敗gotehippai de nederlaag is onvermijdelijk voor degene die als tweede gaat; traagheid in het handelen leidt onvermijdelijk naar de nederlaag
後手gote (1) [go; shogi] achterhand; speler die aan de achterhand zit; speler die als tweede aan zet is; (2) verlies van initiatief; (3) [mil.] achterhoede
後払いatobarai nabetaling; uitgestelde betaling; krediet
後援kouen steun; ruggensteun; backing; ondersteuning; support; begunstiging; [w.g.] patronaat; [i.h.b.] sponsoring; [i.h.b.] auspiciën; [i.h.b.] aegide; [i.h.b.] aegis
後援するkouensuru steunen; ondersteunen; steun verlenen; geven (aan); staan achter; backen; begunstigen; [i.h.b.] sponsor zijn (voor); [i.h.b.] sponsoren; [i.h.b.] patron(is)eren
後援者kouenshya aanhanger; medestander; steuner; patroon; fan; [sportt.] supporter; [verzameln.] aanhang; achterban; backing
後攻めatozeme (1) [honkb.] [~になる] als veldpartij de wedstrijd beginnen; als laatste aan slag zijn; (2) [mil.] vervolgaanval
後攻めgozeme [mil.] aanval in de rug van de vijand
後方にkouhouni naar achter; naar achteren; achterwaarts; achteruit; achteraf; ruggelings; achteraan; aan de achterkant; achterop
後方のkouhouno achter-; achterste; achterwaarts
後方へkouhouhe naar achter; naar achteren; achterwaarts; achteruit
後方kouhou achterkant; achterzijde; achteren
後日付atohizuke postdatering; het geven van een latere datum
後日gojitsu (1) later; (nabije) toekomst; ooit; (2) achteraf; nadien; daarna; vervolgens; (3) van nu af aan; voortaan; in 't vervolg
後書きatogaki nawoord; epiloog; slotwoord; postscriptum; naschrift; nabericht; narede
後期印象派koukiinshyouha (1) [kunstgesch.] postimpressionisme; (2) [kunstgesch.] postimpressionisten
後楽園kourakuen (1) Kōrakuen [tuin in het district Bunkyō 文京; Tokio]; (2) Kōrakuen [tuin in de stad Okayama 岡山; pref. Okayama; één van de drie beroemdste tuinen van Japan]
後漢koukan [Chin.gesch.] Latere Han; Hòu Hàn [= Chinese dynastie; 947-950]
後漢gokan (1) [Chin.gesch.] Latere Han; Oostelijke Han; Hòu Hàn [= Chinese dynastie; 25-220]; (2) [Chin.gesch.] Latere Han; Hòu Hàn [= Chinese dynastie; 947-950]
後片付け ; 跡片付け ; 後片付 ; 跡片付atokatazuke het schoonmaken; opruimen; afruimen; aan kant maken; ruimen; wegruimen na (afloop van) ~; het wegleggen; opbergen; wegbergen na ~
後片付けをするatokatazukewosuru schoonmaken; opruimen; afruimen; aan kant maken; ruimen; wegruimen na (afloop van) …; wegleggen; opbergen; wegbergen na; [食事の] de tafel afnemen
後生goshyou (1) [boeddh.] leven in het hiernamaals; toekomende leven; leven na dit leven; bestaan na de dood; (2) [boeddh.] wedergeboorte in het paradijs; (3) [boeddh.] goede werken; (4) [~だから] alstublieft; mag ik u vragen; om Gods wil; in godsnaam; in jezusnaam; in vredesnaam; in 's hemelsnaam
後産atozan nageboorte; nawerk
後発kouhatsu (1) later vertrek; (2) latere deelname; latere ontwikkeling
後発するkouhatsusuru (1) later vertrekken; (2) later deelnemen; later op de proppen komen; invallen; later ontwikkeld worden
後知恵atodhie wijsheid achteraf; inzicht als het te laat is
後続kouzoku vervolg
後続のkouzokuno volgend (op); [w.g.] opvolgend
後編kouhen laatste deel (van een boek)
後置詞kouchishi [taalk.] achtergeplaatst woord; partikel; achterzetsel; postpositie; achteropplaatsing
後者koushya laatste; laatstgenoemde
後背kouhai rug; rugzijde; rugkant; achterzijde; achterkant; achtergedeelte
後背地kouhaichi achterland; hinterland
後腐れatokusare narigheid; gedoe achteraf
後腐れatogusare narigheid; gedoe achteraf
後藤gotou Gotō
後衛kouei (1) [mil.] achterhoede; (2) [sportt.] achterhoede; defensie; verdediging; (3) [sportt.] achterhoedespeler; achterspeler; verdediger; back; fullback
後装kousou het van achteren laden van een vuurwapen
後装砲kousouhou [mil.] achterlader
後装銃kousoujuu [mil.] achterlader; chassepotgeweer
後見人koukennin [jur.] voogd; curator; [veroud.] tuteur
後見kouken (1) voogdijschap; voogdij; (2) voogd; (3) [ton.] souffleur; voorzegger; (4) [nō-jargon] toneelassistent
後詞goshi [taalk.] achtergeplaatst woord; partikel; achterzetsel; postpositie; achteropplaatsing
後講釈atokoushyaku kritiek; commentaar; betweterij; gepraat achteraf; achterafgepraat; achterafpraat
後足で砂をかけるatoashidesunawokakeru ± natrappen; een laatste venijnige opmerking geven
後足atoashi (1) achterpoot; achterbeen; (2) [ton.] acteur die de achterbenen van een paard vertolkt
後身koushin (1) latere zelf; (2) reïncarnatie; gestalte waaronder men wedergeboren is; (3) structuur na reorganisatie; geherstructureerde vorm
後車軸koushyajiku achteras
後車輪koushyarin achterwiel
後輩kouhai jongere generatie; jongere; jongere leerling; jongere student; jongerejaars; jongere collega; jongere werkkracht; ondergeschikte; junior [Dit substantief wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen die later in dezelfde organisatie of instelling (zoals bv. een school; een universiteit; een bedrijf; een firma; etc.) als de spreker binnengekomen zijn.]
後輪駆動kourinkudou achterwielaandrijving; achteraandrijving
後輪kourin achterwiel
後込みshirigomi het terugwijken; het terugdeinzen; het achteruitdeinzen; het versagen; het schromen; het niet goed durven; het niet aandurven; het terugschrikken; het achteruitkrabbelen; aarzeling
後込みするshirigomisuru terugwijken; terugdeinzen; achteruitdeinzen; versagen; schromen; niet goed durven; niet aandurven; terugschrikken; achteruitkrabbelen; aarzelen
後述koujutsu vermelding achteraf; beschrijving verderop
後述するkoujutsusuru achteraf vermelden; verderop beschrijven; later eropin gaan; hieronder behandelen
後追いatooi (1) het (slaafs) achternalopen; nakomen; (2) imitatie; navolging; nabootsing
後追い企画atooikikaku plan dat een imitatie; kopie is; [fig.] doorslagje
後追い心中atooishinjuu zelfmoord meteen na de dood van z'n geliefde; z'n partner in de dood volgen
後退koutai (1) [mil.] terugtrekking; terugtocht; aftocht; (2) achteruitgang; regressie; retrogressie; terugval; teruggang; [econ.] recessie; [bouwk.] terugsprong
後退するkoutaisuru zich terugtrekken; terugwijken; teruggaan; achteruitgaan; achterwaarts gaan; zich achterwaarts bewegen; afdeinzen; [車が] achteruitrijden; [scheepv.] achteruitslaan; [景気が] achter raken; verminderen
後退りするatozusarisuru achterwaarts gaan; terugtrekken; een pas achteruit doen; achteruitschuiven; deinzen; achteruitdeinzen; terugdeinzen; [馬が] schichtig worden voor
後退りatojisari (1) terugkrabbeling; terugdeinzing; terugschrikking; (2) aarzeling; weifeling; (3) [dierk.] mierenleeuw; (4) [dierk.] bastaardschorpioen
後退りatozusari (1) terugkrabbeling; terugdeinzing; terugschrikking; (2) aarzeling; weifeling
後進koushin (1) achterwaartse beweging; achteruitgang; teruggang; terugtocht; kreeftengang; (2) jongere; aankomende generatie; de jeugd
後進するkoushinsuru achterwaarts; naar achteren gaan; achteruitgaan; teruggaan; terugwijken; [scheepv.] achteruitslaan
後遺症kouishyou [geneesk.] nawerking; nawee; bijverschijnsel; complicatie
後部koubu (1) achtergedeelte; achterdeel; achterste deel; achterste; staart; achtereind; achtereinde; achterstuk; achterstel; (2) [船の] achtersteven; achterschip; achterwerk; achterste scheepsdeel; windveer
後部にkoubuni in het achterste gedeelte; achter; achterin; achteraan; achteraf; daarachter; [Belg.N.] vanachter; [scheepst.] op het achterschip; achterdek; [scheepst.] achter de mast; [scheepst.] op de achterplecht; [luchtv.] in de staart
後部のkoubuno achter-; achterste ~
後部座席koubuzaseki achterbank
後金atokin (1) resterend bedrag; saldo; (2) betaling achteraf
後釜atogama opvolger; vervanger; remplaçant
後釜に座るatogamanisuwaru opvolgen (in een ambt; functie); de opvolger zijn van; als opvolger in dienst treden; het ambt; de functie overnemen; vervangen
後釜に据えるatogamanisueru iem. als opvolger installeren; tot opvolger aanstellen
後頭koutou [anat.] achterhoofd; [gew.] achterneut
後頭部koutoubu [anat.] achterhoofd; [gew.] achterneut
ato na
go (1) vervolgens; daarna; (2) sindsdien; sedertdien; sinds die tijd; (3) na ~; achter ~; (4) in minder tijd dan ~; binnen ~; (5) sinds ~; sedert ~
後 ; 后nochi (1) na; erna; later; nadien; achterna; naderhand; achteraf; dan; (2) hierna; [form.] nadezen; hierop; [i.h.b.] na dit leven
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.31 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 158 treffers (zoekopdracht: '後', strategie: exact). 
2005-2023