日蘭辭典+

123 resultaten voor 「心」
日蘭辭典 (titelwoord)
kokoro
zn. hart o.; ziel v.; geest m.; innerlijk o.; inborst v. ¶ の狹い kleinzielig; bekrompen. ¶ 正しい het hart op de rechte plaats. ¶ を合わせ eens van zin. ¶ に印す in het hart griffen. ¶ 開く zijn hart openleggen. ¶ を入かへる zich beteren. ¶ から van ganscher harte. ¶ は in zijn hart; in den grond. ¶ 人のを汲む zich verplaatsen in de gevoelens van een ander. ¶ ありげの vol beteekenis. ¶ をやすめる zich geruststellen. ¶ 引く aantrekken; verleiden. を落着ける tot bezinning komen. ¶ を用ゐる aandacht schenken aan. ¶ を盡す zijn best doen. ¶ 置なく naar hartelust; ronduit (率直に); vrijelijk. ¶ の儘に geheel vrijwillig; uit vrijen wil.
日蘭辭典 (trefwoord)
yomu讀む
(読む) t.w. (1) [を] lezen. (2) [を] inzien; doorzien. (3) [吟詠] zingen. (4) [詩を] dichten.
tsukare
(疲れ) zn. vermoeienis v.; vermoeidheid v.; moeheid v.; afmatting v.; ¶ 疲れを休める uitrusten; op z’n verhaal komen. ¶ お疲れでしたらう u zal wel moe zijn. ¶ の疲 verveling. ¶ 疲果てる doodop zijn; doodmoe zijn; uitgeput zijn; niet meer kunnen.
ugoku動く
i.w. (1) [動く] bewegen; zich bewegen. (2) [移動] van plaats veranderen; zich verplaatsen. (3) [運轉] loopen; gaan; werken. (4) [變動] veranderen; zich wijzigen. (5) [搖ぐ] schommelen; schudden. (6) [感ずる] geroerd worden; getroffen zijn. ¶ 動かざる onbewegelijk; roerloos; (の) onbewogen; onverschillig. ¶ 動かざる泰山の如し rotsvast; onwankelbaar. ¶ 一寸も動かない er wordt niets verkocht. ¶ 時計が動かなくなった het horloge staat stil. ¶ 一寸も動くことならぬぞ verroer je niet!; blijf stokstil staan!
sora

zn. hemel m. lucht v.; firmament o.; valschheid (僞) v. ¶ 明るい heldere hemel. ¶ で in den vreemde; ver van huis. ¶ 高く hoog in de lucht. ¶ verstrooid. ¶ 負け voorgewende nederlaag. ¶ 淚 krokodillentranen; gehuicheld verdriet. ¶ 讀む uit het hoofd opzeggen. ¶ 覺える uit het hoofd leeren. ¶ なる met de gedachten ergens zijn; verstrooid zijn; zitten te suffen. ¶ を使ふ doen of men van niets weet; zich van den domme houden.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <心>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
心してkokoroshite voorzichtig; zorgvuldig; nauwgezet; behoedzaam; omzichtig; met voorzichtigheid; omzichtigheid
心するkokorosuru aandachtig zijn; aandacht schenken aan; attent zijn; opletten; oplettend zijn; uitkijken; voorzichtig zijn; in acht nemen; denken om
心に描くkokoroniegaku zich een denkbeeld vormen van; zich een beeld vormen van; zich voorstellen; zich een voorstelling maken van; zich verbeelden; zich voor de geest halen; voor de geest roepen
心を動かされたkokorowougokasareta aangedaan; ontroerd
心を打つkokorowoutsu hartroerend; ontroerend; aandoenlijk; aangrijpend; touchant; treffend; roerend; zielroerend
心を遊ばせるkokorowoasobaseru z'n hart ophalen aan; zich te goed doen aan; genieten van; genoegen scheppen in; zich vermaken in; zich vermeien in; [veroud.] in grasduinen gaan
心丈夫kokorojoubu (1) veilig; buiten gevaar; gerustgesteld; bemoedigd; (2) bemoedigend; geruststellend
心丈夫なkokorojoubuna veilig; buiten gevaar; gerustgesteld; bemoedigd
心不整脈shinfuseimyaku [geneesk.] onregelmatige hartslag; hartritmestoornis; cardiale aritmie
心中するshinjuusuru (1) dubbelzelfmoord plegen; als geliefden samen zelfmoord plegen; (2) collectief zelfmoord plegen
心中shinjuu (1) dubbelzelfmoord; (2) door twee geliefden gepleegde zelfmoord; passionele dubbelzelfmoord; (3) zelfmoord van twee of meer personen; collectieve zelfmoord; [一家の] gezinsdrama
心付き無しkokorozukinashi onaangenaam; naar; stuitend; ergerlijk; ergerniswekkend; irriterend; irritant; onuitstaanbaar; aanstootgevend; odieus; hatelijk
心付けkokorozuke fooi; drinkgeld; zakgeld; tipgeld; tip; douceurtje; pot-de-vin; baksjisj; sirihgeld
心任せにkokoromakaseni naar believen; naar eigen zin; naar eigen goesting; vrij; vrijelijk; onbevangen; zoveel als men lust; naar verkiezing; naar eigen goeddunken
心像shinzou beeld; voorstelling in de geest; zielenbeeld; denkbeeld
心内膜shinnaimaku [anat.] hartvlies; hartenvlies; endocardium; endocard
心労shinrou bezorgdheid; ongerustheid; zorg; vrees; angst
心地kokochi (1) gevoel; gewaarwording; sensatie; (2) stemming; mood
心地好い ; 心地良い kokochiyoi aangenaam; prettig; gezellig; behaaglijk; knus; genoeglijk
心境shinkyou gemoedstoestand; gevoelstoestand; geestestoestand; gemoedsgesteldheid; zielsgesteldheid; gemoedsstemming; stemming; mentaliteit; gevoelens
心変わりkokorogawari (1) verandering van gedachten; gezindheid; gevoelens; gemoedsverandering; ommekeer; omkeer; omslag in het gemoed; (2) verraad; ontrouw; (3) La modification [roman (1957) van Michel Butor]
心変わりするkokorogawarisuru (1) zich bedenken; zich bezinnen; van gedachten; gezindheid; gevoelens veranderen; omslaan; anders gaan denken over; het roer omgooien; omwenden; overstag gaan; z'n belangstelling voor iem. verliezen; (2) verraden; ontrouw worden
心太tokoroten [Jap.cul.] typisch zomerse versnapering van gekoelde agaragar-gelatineslierten opgediend met een soort zoete azijndressing
心安いkokoroyasui (1) vertrouwd; bevriend; (2) gerustgesteld
心室shinshitsu [anat.] hartkamer; kamer; ventrikel
心寂しいurasabishii enigszins eenzaam; verlaten; eenzelvig
心密かにkokorohisokani heimelijk; in het geheim; stiekem; innerlijk; inwendig; van binnen; diep in z'n hart
心尽くしkokorozukushi (1) goedheid; vriendelijkheid; attentie; (2) acht; zorg; bekommernis; bezorgdheid; zorgzaamheid; attentheid; consideratie; (3) ijver; inspanning; moeite; goede diensten; vriendelijke bemoeienis
心底shinsoko (1) grond van z'n hart; diepst van z'n hart; diepste van z'n gemoed; (2) oprecht; waarlijk; werkelijk; echt; hartgrondig; welgemeend
心底shintei (1) grond van z'n hart; diepst van z'n hart; diepste van z'n gemoed; diepst van z'n gedachten; ware bedoelingen; (2) hartendief; geliefde
心延えkokorobae karakter; aard; inborst; gemoedsgesteldheid; hart
心強いkokorozuyoi geruststellend; bemoedigend; stimulerend; opbeurend
心強くkokorozuyoku (1) geruststellend; bemoedigend; stimulerend; opbeurend; (2) gerust; gerustgesteld; met vertrouwen; gerustheid; met een gerust hart
心当りkokoroatari kennis; idee; aanwijzing; vermoeden; aanleiding tot vermoedens
心待ちkokoromachi [~にする; に待つ] reikhalzend tegemoet zien; vol verlangen uitzien naar; zich verheugen op; verlangen; hunkeren naar; met smart zitten wachten op
心得kokoroe (1) kennis; begrip; ervaring; knowhow; (2) voorschriften; regels; reglement; reglementering; aanwijzingen; instructies; (3) waarnemend ~; loco-; vervangend ~
心得るkokoroeru (1) begrijpen; verstaan; inzien; bevatten; snappen; doorzien; kunnen volgen; (2) te weten komen; vernemen; kennis nemen van; ergens achter komen; (3) beschouwen als; houden voor; veronderstellen ~ te zijn; bezien als; aanzien als; (4) goedkeuren; instemmen met; toestemmen; toestemming geven voor; akkoord gaan met; akkoord zijn met; het eens zijn met
心得違いkokoroechigai (1) slecht gedrag; wangedrag; onbetamelijkheid; onregelmatigheid; misstap; afdwaling; fout; abuis; faux pas; ondaad; (2) misvatting; misverstand; vergissing; malentendu; verkeerde interpretatie
心得顔kokoroegao (1) [~に; で] met een air van ik-weet-het-wel; met een blik van verstandhouding; met een veelbetekenende blik; (2) [~をする] een veelbetekenende blik hebben; een air van ik-weet-het-wel hebben
心悲しいuraganashii een beetje verdrietig; enigszins droevig; sneuïg
心悸shinki hartslag; hartritme; pols
心悸亢進shinkikoushin versnelling van de hartslag; snelle pols; versnelde hartkloppingen
心情の倫理shinjounorinri [soc.] gezindheidsethiek; ethiek van de overtuiging; Gesinnungsethik
心情shinjou gevoelens
心意気kokoroiki (1) geest; karakter; mentaliteit; spirit; sentiment; (2) kleine attentie; kleinigheidje; aardigheidje; klein geschenk
心憂しkokoroushi (1) wreed; erg; pijnlijk; hard; (2) onaangenaam; onprettig; vervelend; hatelijk
心憎いkokoronikui uitstekend; prachtig; schitterend; voortreffelijk; excellent; bewonderenswaard; bewonderenswaardig; om jaloers op te zijn; benijdenswaardig; begerenswaardig
心憎いほどkokoronikuihodo bewonderenswaardig; benijdenswaardig; begerenswaardig; jaloersmakend; om jaloers op te zijn; uitstekend; voortreffelijk
心房shinbou [anat.] hartboezem; boezem; atrium
心拍shinpaku [geneesk.] hartslag; hartklopping; het kloppen; slaan van het hart; ictus cordis
心持ちkokoromochi (1) karakter; aard; mood; stemming; gemoedsgesteldheid; geestesgesteldheid; gemoedstoestand; houding; (2) gevoel; indruk; (3) een beetje; iets; wat; een kleinigheid; ietsje; een stukje
心掛け ; 心懸けkokorogake (1) plan; opzet; bedoeling; intentie; voornemen; oogmerk; (2) voorzichtigheid; zorg; behoedzaamheid; omzichtigheid; (3) instelling; attitude; mentaliteit
心掛けの悪いkokorogakenowarui achteloos; zorgeloos; nonchalant; onachtzaam; ondoordacht; onbesuisd; kortzichtig
心掛けの良いkokorogakenoii weldenkend; doordacht; verantwoord; weloverwogen; beraden; bezonnen; verstandig; wijs; prudent; vooruitziend; met oog voor de toekomst
心掛けの良いkokorogakenoyoi weldenkend; doordacht; verantwoord; weloverwogen; beraden; bezonnen; verstandig; wijs; prudent; vooruitziend; met oog voor de toekomst
心掛ける ; 心懸けるkokorogakeru (1) trachten; zich inspannen; pogen; betrachten; (2) in gedachten houden; in acht nemen; denken aan; niet vergeten; indachtig zijn; (3) voorzieningen treffen voor; rekening houden met; (4) opletten; oppassen; voorzichtig zijn; behoedzaam zijn
心暖まる ; 心温まるkokoroatatamaru hartverwarmend; bemoedigend; hartsterkend; hartversterkend
心根kokorone (1) bodem van het hart; gemoed; innigste van de ziel; intiemste gevoelens; (2) grondhouding; karakter; aard
心棒shinbou (1) as; spil; stang; (2) [fig.] hoofdfiguur; hoofdpersoon; spil; middelpunt
心構えkokorogamae (1) mentale voorbereiding; voorbereidheid; paraatheid; (2) geesteshouding; geestesinstelling; geestesgesteldheid; mentaliteit; houding; instelling; attitude; denkraam
心構えをするkokorogamaewosuru zich mentaal voorbereiden; zich instellen op; zich schrap zetten; zich gereedhouden; zich paraat houden; zich opmaken; z'n borst natmaken
心機shinki mentaliteit; instelling; geesteshouding; geestesinstelling; gezindheid
心機一転shinkiitten mentaliteitsverandering
心機一転するshinkiittensuru van mentaliteit veranderen; met een schone lei beginnen; een hoofdstuk afsluiten en aan een nieuw beginnen; een nieuw begin maken; een nieuwe weg inslaan; tabula rasa maken; schoon schip maken
心残りkokoronokori (1) spijt; tegenzin; onwil; (2) onvervuld gebleven wens; verlangen; (3) heimwee; (4) jammer; spijtig; betreurenswaardig; jammerlijk
心気shinki (1) stemming; gemoed; humeur; mood; gevoel; sentiment; (2) irritatie; sombere stemming; (3) irriterend; irritant; vervelend
心無しkokoronashi (1) dwaas; idioot; mallerd; onnozelaar; (2) cultuurbarbaar; kunstbarbaar; lomperd; kinkel; boer; (3) onbezonnen; onverstandig; onoordeelkundig; gedachteloos; onnadenkend; onbedachtzaam; onachtzaam; achteloos; onbedacht; nonchalant; onzinnig; lichtzinnig; onvoorzichtig; roekeloos; onnozel; dwaas; mal; dom; [gew.] aalwaardig; aalwarig; (4) onattent; onhartelijk; koud; kil; onaardig; grof; onverschillig; onvriendelijk; (5) onelegant; onbevallig; smakeloos; stijlloos; onartistiek; onaantrekkelijk; prozaïsch; lomp; boers; (6) harteloos; wreed; hard; hardvochtig; meedogenloos; genadeloos; ongenadig; onmeedogend; onaandoenlijk; ongevoelig; onbarmhartig; (7) onzelfzuchtig; onbaatzuchtig; oprecht
心理shinri psyche; mentaliteit; psychologie; geestesgesteldheid; geesteshouding; zielsgesteldheid; geestestoestand
心理学shinrigaku [psych.] wetenschap der psychologie; [veroud.] zielkunde
心理学者shinrigakushya psycholoog
心理小説shinrishyousetsu [letterk.] psychologische roman
心理戦争shinrisensou psychologische oorlogvoering
心理描写shinribyoushya psychologische beschrijving
心理状態shinrijoutai zielsgesteldheid; geestestoestand; gemoedstoestand; gemoedsgesteldheid; psychische toestand
心理療法shinriryouhou psychotherapie; [verk.] therapie
心理的shinriteki psychologisch; psychisch; mentaal
心理的快楽主義shinritekikairakushyugi psychologisch hedonisme
心理言語学shinrigengogaku [taalk.] psycholinguïstiek; taalpsychologie
心痛shintsuu zorg; kwelling; bezorgdheid; ongerustheid; verontrusting
心神shinshin verstand; zinnen
心神喪失shinshinsoushitsu verstandsverbijstering; aliënatie; waanzin; krankzinnigheid; geestverwarring; gekte
心神喪失者shinshinsoushitsushya ontoerekeningsvatbare; krankzinnige; lunaticus; waanzinnige; [w.g.] verstandsverbijsterde
心積もりkokorozumori (1) verwachting; berekening; anticipatie; (2) paraatheid; mentale voorbereiding
心筋shinkin [anat.] myocardium; myocard; hartspier
心筋梗塞shinkinkousoku [geneesk.] hartinfarct; hartaanval
心細いkokorobosoi (1) bezorgd; ongerust; onzeker; (2) ontmoedigd; mismoedig; (3) eenzaam; verlaten; hulpeloos; verloren; hopeloos; (4) onttrokken; onthecht [esthetische houding bij het scheppen van dichtwerk]
心置き無くkokorookinaku (1) zonder enige reserve; terughoudendheid; zonder enig voorbehoud; zonder aarzelen; vrijelijk; vrij; ronduit; rechtuit; openhartig; onbeschroomd; zonder schroom; onbevangen; (2) onbevreesd; onbezorgd; zonder zich zorgen te hoeven maken; vrij van zorgen; onbekommerd; kommerloos; gerust; in alle rust; gemoedsrust
心肺shinpai (1) hart en longen; (2) hart-longmachine; [w.g.] kunsthart
心臓shinzou (1) hart; [attr.] cardiaal; [attr.] cardio-; [inform.] rikketik; [inform.] tikker; (2) [fig.] hart; kern; (3) lef; moed; brutaliteit; durf; hart
心臓不整脈shinzoufuseimyaku [geneesk.] onregelmatige hartslag; hartritmestoornis; cardiale aritmie
心臓提供者shinzouteikyoushya hartdonor
心臓病shinzoubyou [geneesk.] hartziekte; hartkwaal; hartaandoening; cardiopathie
心臓病専門医shinzoubyousenmoni [geneesk.] medisch specialist voor hartziekten; hartspecialist; cardioloog
心臓発作shinzouhossa [geneesk.] hartaanval
心臓衰弱shinzousuijaku [geneesk.] hartzwakte; cardiasthenie
心臓麻痺shinzoumahi hartverlamming; hartklap
心苦しいkokorogurushii pijnlijk; smartelijk; jammerlijk; grievend; betreurenswaardig; betreurenswaard
心術shinjutsu (1) attitude; instelling; mentaliteit; inborst; karakter; (2) [fil.] gezindheid; Gesinnung
心術道徳shinjutsudoutoku [fil.] gezindheidsmoraal; Gesinnungsmoral
心覚えkokorooboe (1) herinnering; heugenis; geheugen; (2) geheugensteuntje; reminder; aide-mémoire; aantekeningen
心覚えにkokorooboeni om te onthouden; ter herinnering; als geheugensteuntje; als pro memoria; pro memorie; [afk.] p.m.
心許ないkokoromotonai (1) ongerust; bezorgd; onzeker; hachelijk; bevreesd; bang; precair; (2) onbetrouwbaar; niet te vertrouwen; twijfelachtig; dubieus; bedenkelijk; (3) ongeduldig; (4) onduidelijk; vaag
心許りkokorobakari (1) kleinigheid; (2) naar hartelust; zoveel als het hart begeert; zoveel men wil; (3) enkel het hart; slechts het gemoed
心許りのkokorobakarino onbeduidend; onbelangrijk; klein; gering
心象shinshyou beeld; voorstelling; verbeelding; denkbeeld; geestesbeeld; herinneringsbeeld
心身 ; 身心shinshin geest en lichaam; lichaam en ziel; [attr.] mentaal en fysiek ~; [attr.] psychosomatisch ~
心遣いkokorozukai (1) acht; aandacht; zorg; bekommernis; bezorgdheid; (2) consideratie; begaanheid; attentheid; betrokkenheid; (3) fooi; tip; tipgeld
心配shinpai (1) bezorgdheid; zorg; bekommering; bekommernis; ongerustheid; kommernis; kommer; muizenis; muizennest; kopzorg; beslommering; angstig; bang voorgevoel; beduchtheid; benauwdheid; (2) zorg; behartiging; hulp; ontferming; (3) bezorgd; ongerust; bekommerd; beducht; angstig; bang; benauwd; (4) kommerlijk; zorgelijk
心配してshinpaishite bezorgd; ongerust; bekommerd; verontrust; angstig; benauwd; in spanning; met verontrusting; met zorg
心配するshinpaisuru (1) bezorgd zijn; zich bezorgd maken (over); zich ongerust maken (over); zich zorgen maken; [inform.] prakkeseren; zich bekommeren; bekommerd zijn; beduchten; erover inzitten; bang zijn (dat); (2) zorgen voor; behartigen; zich ontfermen over; zich bekommeren om
心配そうにshinpaisouni zorgelijk; bezorgd; verontrust; angstig; ongerust; bekommerd
心配事shinpaigoto zorgen; besognes; beslommeringen; muizenissen
心電図shindenzu [geneesk.] elektrocardiogram; hartfilm; hartfilmpje; ecg
心霊shinrei (1) ziel; (2) geest; psyche
心音shinon harttoon
ura (1) in z'n hart; diep vanbinnen; onuitgesproken; onbestemd; (2) enigszins
kokoro (1) geest; ziel; (2) hart; innerlijk; inborst; aard; karakter; (3) gevoel; gevoelens; emotie; sentiment; hartstocht; (4) hartelijkheid; cordialiteit; warmte; vriendelijkheid; oprechtheid; eerlijkheid; (5) sympathie; genegenheid; medegevoel; deelneming; (6) aandacht; attentie; interesse; belangstelling; (7) geheugen; memorie; herinneringsvermogen; (8) wil; wilskracht; (9) intentie; bedoeling; (10) stemming; humeur; gemoedsgesteldheid; (11) betekenis; ware betekenis; zin; antwoord; het waarom
shin (1) hart; geest; instelling; mentaliteit; [Belg.N.] ingesteldheid; (2) wezen; essentie; (3) innerlijke kracht; fut; pit; (4) [鉛筆の] stift; (5) [cul.] ongare rijstkorrel; (6) kern; diepste; (7) versteviging in kraag; obi; (8) [boeddh.] citta [= geest]; (9) [boeddh.] citta-rājan [= overkoepelende geest]; (10) [anat.] hart; hartorgaan; (11) [Chin.astron.] Hart; Xīn [= één van de achtentwintig maanhuizen]; (12) geloof; (13) [Edo-kindert.] kameraadje; vriendje; (a) hartorgaan; (b) hart; geest; (c) kern; centrum
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 118 treffers (zoekopdracht: '心', strategie: exact). 
2005-2022