日蘭辭典+

46 resultaten voor 「振」
日蘭辭典 (titelwoord)
furi
(振り) (1) [ぶらぶらすること] schommeling v.; slingering v.; trilling v. (2) [仕振] manier van doen; wijze v. (3) [態度] gedrag o.; optreden o. (4) [姿] uiterlijk o. (5) [見せかけ] mom o.; schijn m. ¶ 風をする voorgeven; doen alsof. ¶ 知らぬ振りをする zich van den domme houden. ¶ 一振り een zwaardslag.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <振>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
振う ; 奮う ; 揮うfuruu (1) [暴力を] plegen; gebruiken; aanwenden; laten gelden; [権力を] uitoefenen; hanteren; voeren; [刀を] zwaaien; wuiven; schudden; [手腕を] tentoonspreiden; demonstreren; aan de dag leggen; (2) [勇気を] scheppen; vatten; verzamelen; bij elkaar schrapen; (3) gedijen; tieren; welvaren; bloeien; floreren; welvarend zijn; voorspoedig zijn; succes hebben; het goed doen
振られるfurareru (1) afgewezen worden; geweigerd worden; verworpen worden; afgeslagen worden; van de hand gewezen worden; (2) gedumpt worden; de bons krijgen; een blauwtje lopen; afgescheept worden; afgedankt worden; nul op het rekest krijgen; van een koude kermis thuiskomen; het deksel op zijn neus krijgen; de kous op de kop krijgen; [Belg.N.] een blauwe scheen oplopen
振りをするfuriwosuru doen alsof; zich voordoen alsof; spelen alsof; uithangen; pretenderen; voorgeven; simuleren; voorwenden; veinzen; fingeren; de allures; schijn aannemen van; zich het air geven van; affecteren; een air aannemen alsof
振り付けfuritsuke choreografie
振り付けるfuritsukeru (1) choreograferen; choreografisch verzorgen; (2) verwerpen; van de hand wijzen; afwijzen
振り仮名; 振仮名; 振りがなfurigana furigana; glosse [verklarende aantekening of fonetische transcriptie boven c.q. naast kanji; leenwoorden e.d.]
振り出しfuridashi (1) het naar buiten schudden; strooien; (2) strooier; bus; vaatje met doorboord deksel; (3) infusie; aftreksel als geneesmiddel; drankje; infusum; geneesthee; (4) [hand.] emissie; uitgifte; [手形の] trekking; (5) eerste dobbelsteenworp; (6) begin; aanvang; start; aanvangspunt; beginpunt; startpunt
振り出し薬furidashigusuri infusie; aftreksel als geneesmiddel; drankje; infusum; geneesthee
振り出すfuridasu (1) uitschudden; (2) [薬を] laten trekken; afkoken; (3) [手形を] trekken; afgeven; [小切手を] uitschrijven; uitgeven
振り分けるfuriwakeru (1) in tweeën delen; (2) verdelen; ronddelen; uitdelen; distribueren; verspreiden
振り切るfurikiru (1) afschudden; losschudden; (2) afwijzen; afslaan; (3) [fig.] van zich afschudden; ontsnappen aan; zich losmaken van; wegrennen van; zich afscheiden van; (4) grondig schudden; goed doorschudden; [honkb.] de slag afmaken; uitzwaaien; voluit zwaaien
振り動かすfuriugokasu zwaaien; schudden; heen en weer bewegen
振り向く ; 振向くfurimuku (1) zich omwenden; omkijken; zich omdraaien; het hoofd omdraaien; zich omkeren; achterom kijken; omzien; (2) omzien naar; omkijken naar; zich bekommeren om; zich bekreunen om; aandacht besteden aan; zich aantrekken; zich keren aan; vragen naar
振り向けるfurimukeru (1) wenden (naar); keren (naar); richten (naar); draaien (naar); (2) aanwenden voor; bestemmen voor; uittrekken voor; reserveren voor; opzijleggen voor
振り子furiko slinger
振り幅furihaba [nat.] slingerwijdte; amplitude
振り掛けfurikake (1) [cul.] strooisel (van nori; sesam; gedroogde bonito enz.) om gekookte rijst mee te beleggen; (2) [schild.] bespikkeling met verfpoeder
振り掛けるfurikakeru bestrooien; besprenkelen; strooien; sprenkelen; sprengen
振り撒くfurimaku (1) rondstrooien; in het rond strooien; uitstrooien; verstrooien; bestrooien; [水を] sprenkelen; sprengen; besprenkelen; [うわさを] verspreiden; (2) kwistig uitdelen; kwistig ronddelen; met gulle hand geven; overvloedig bedelen; smijten met; overstelpen
振り替えるfurikaeru (1) tijdelijk vervangen met; tijdelijk overschakelen op; (2) [geldw.] omzetten; omboeken; afboeken; converteren; overschrijven; overmaken; overzetten; overboeken; overhevelen; remitteren; transfereren; [日を] verplaatsen
振り込みfurikomi (1) storting; overschrijving; overmaking; overboeking; transfer; (2) [麻雀で] het wegslaan van een mahjongsteen met promotiekansen
振り込むfurikomu (1) overmaken; overschrijven; overboeken; afboeken; afdragen; omboeken; transfereren; (2) [麻雀で] een mahjongsteen met winstkansen voor een tegenspeler wegslaan
振り込め詐欺furikomesagi overschrijvingsfraude [fraude waarbij de gedupeerde onder bedreiging of door toedoen van een valse brief of een neptelefoontje (vanwege iemand die zich voor familie uitgeeft) geld naar een vreemde rekening overmaakt]
振り返るfurikaeru (1) omkijken; omzien; achteromkijken; achteromzien; zich omdraaien; zich omkeren; (2) terugblikken op; een terugblik werpen op; terugzien op; terugkijken op; overzien; nadenken over; overdenken
振りfuri (1) zwaai; slingerbeweging; slag; (2) voorkomen; schijn; allure; uiterlijkheid; show; (3) pose; air; lichaamshouding; houding; postuur; (4) hangend gedeelte van een wijd uitlopende kimonomouw
振りburi (1) -toon; -intonatie; (2) manier van ~; -wijze; met de allure van ~; op zijn ~; -lijk; (3) [geeft een zekere afmeting aan]; (4) na een onderbreking van ~; voor het eerst in ~; pas na ~
振るfuru (1) zwaaien; heen en weer bewegen; wuiven met; kwispelen met; zwiepen met; (2) strooien; sprenkelen; schudden; (3) toedelen; toewijzen; toebedelen; (4) afwijzen; dumpen; laten vallen; in de steek laten; verlaten; laten zitten; de bons geven; afdanken; (5) opgeven; ter beschikking stellen; opofferen; overslaan; wegblijven van; (6) uitgeven; in omloop brengen
振る舞いfurumai (1) gedrag; gedraging; houding; optreden; handelswijze; manier van doen; manieren; (2) traktatie
振る舞うfurumau (1) zich gedragen (als); … te werk gaan; (-ig) doen; zich … kwijten; (2) onthalen op; trakteren op; vermaken met; entertainen met; vergasten op
振る舞える ; 振舞えるfurumaeru (1) zich kunnen gedragen (als); ~ te werk kunnen gaan; (-ig) kunnen doen; zich ~ kunnen kwijten; (2) kunnen onthalen op; kunnen trakteren op; kunnen vermaken met; kunnen entertainen met
振るburu (1) zich aanstellen; indruk proberen te maken; zich airs geven; kouwe drukte maken; verwaand doen; grootdoen; kapsones hebben; toneelspelen; (2) de … uithangen; zich als een … gedragen; zich voordoen als …; zich uitgeven voor …
振れる ; 偏れるfureru (1) slingeren; zwaaien; schommelen; oscilleren; (2) overhellen; uitwijken; uitslaan; inclineren
振出人furidashinin [geldw.] trassant; trekker; remittent; afzender; emittent
振動shindou trilling; oscillatie; vibratie; pulsering; slingering
振動するshindousuru trillen; oscilleren; vibreren; pulseren; slingeren
振子時計furikodokei slingeruurwerk; slingerklok; pendule; staand uurwerk; horloge; staande klok; [i.h.b.] staartklok; grootvaders klok; staartstuk
振幅変調shinpukuhenchou amplitudemodulatie
振幅shinpuku [nat.] amplitude; slingerwijdte
振替furikae [geldw.] overschrijving; overdracht; overboeking; remise; transfer
振替休日furikaekyuujitsu compensatiedag; inhaaldag
振替口座furikaekouza girorekening
振替授業furikaejugyou vervangles; inhaalles
振興shinkou bevordering; promotie; opbouw; ontwikkeling
振興するshinkousuru bevorderen; vooruitbrengen; stimuleren; vooruithelpen; ontwikkelen
振袖furisode (1) lange mouw; hangmouw; afhangende mouw; (2) door een (huwbaar) meisje gedragen kimono met lange mouwen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 45 treffers (zoekopdracht: '振', strategie: exact). 
2005-2023