日蘭辭典+

18 resultaten voor 「様」
日蘭辭典 (titelwoord)
sama
(様) zn. (1) [有樣] toestand m. (2) [體裁] uiterlijk o.; vorm m. (3) [敬稱] (男) heer m.; mijnheer m.; mevrouw (夫人) v.; jongeheer (十六歳以下の男) m.; (お孃さん) juffrouw v.; mejuffrouw v.; jongejuffrouw (十六歳以下の) v.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
日蘭辭典 (trefwoord)
irassharuいらっしゃる
i.w. (1) [居る在る] zijn. (2) [行く] gaan. (3) [來る] komen. ¶ いらっしゃい kom binnen. ¶ よくいらっしゃいました welkom. ¶ どこへいらっしゃるのですか waar gaat u heen? ¶ 山田樣は在らっしゃいますか is mijnheer Yamada thuis?
dōmoどうも
bw. zeer; hoe zeer; hoe. ¶ どうも困った wat is dat onaangenaam! ¶ どうも親切 hoe vriendelijk van u! ¶ どうも吹くね wat waait het hard!
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <様>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
様々 ; 様様samazama verschillend; uiteenlopend; divers; verscheiden; onderscheiden; bont; variatie vertonend; afwisseling vertonend; geschakeerd; veelsoortig; afwisselend; gevarieerd; velerlei; velerhande; menigerlei; menigvuldig; allerlei; allerhande; van alles; van allerlei aard; van allerlei slag
様々なsamazamana verschillend; uiteenlopend; divers; verscheiden; onderscheiden; bont; geschakeerd; veelsoortig; afwisselend; gevarieerd; velerlei; velerhande; menigerlei; menigvuldig; allerlei; allerhande
様々にsamazamani verschillend; uiteenlopend; divers; gevarieerd; op verschillende manieren; op verschillende wijzen
様だyouda (1) [flexiemorfeem gebruikt om de stelligheid van het gezegde af te zwakken]; (2) [flexiemorfeem dat volgt op een uitgangspunt van vergelijking; analogie]; (3) [flexiemorfeem (doorgaans in de RYK-vorm yōni ように) dat een wijze; manier; aansporing of subtiel bevel formuleert]
様ですyoudesu (1) [flexiemorfeem gebruikt om de stelligheid van het gezegde af te zwakken]; (2) [flexiemorfeem dat volgt op een uitgangspunt van vergelijking; analogie]
様なyouna -achtig; -esk; lijkend op; als van
様にyouni (1) als; zoals; [arch.] gelijk; (2) overeenkomstig; volgens; (3) om; teneinde; zodat; (4) [ter uitdrukking van een licht bevel]; (5) [ter uitdrukking van een wens; hoop]
様子yousu (1) toestand; situatie; staat; omstandigheden; stand van zaken; gesteldheid; het hoe; (2) schijn; voorkomen; uiterlijk; aanblik; aanzien; karakter; air; uitzicht; indruk; habitus; (3) reden; grond; (4) teken; blijk; aanwijzing; symptomen
様式youshiki (1) stijl; vorm; (2) wijze; manier; patroon
様態youtai (1) wijze; modus; (2) [fil.] modaliteit; (3) toestand; conditie; staat; gesteldheid
様相yousou (1) aanblik; voorkomen; aanzien; uiterlijk; plaatje; aspect; (2) [fil.] modaliteit
様相論理学yousouronrigaku [log.] modale logica
様 ; 状sama (1) voorkomen; aanblik; uitzicht; aanzien; schijn; gezicht; air; toestand; staat; gesteldheid; situatie; omstandigheden; (2) -elings; -waarts [drukt een richting; oriëntatie uit]; (3) meneer; mijnheer; [afk.] m.; de heer; [afk.] dhr.; mevrouw; [afk.] Mw.; [afk.] Mevr.; madame; [afk.] Mme.; [afk.] Mad.; juffrouw; mejuffrouw; [afk.] Mej. [eerbetonend suffix; voorafgegaan door een naam; titel; status e.d.]; (4) [vaak i.c.m. het prefix o お of go ご een kwalificatie inklemmend]; (5) [voorafgegaan door de ren'yōkei van een dōshi noemt het de handeling die iem. net op het punt staat te doen]; (6) [voorafgegaan door de ren'yōkei van een dōshi noemt het de wijze of manier waarop een handeling zich voltrekt]
you (1) voorkomen; het eruitzien; aanblik; indruk; (2) [aangehecht aan de ren'yōkei]; (3) zó(danig) dat ~; (in) voege (dat) ~; opdat ~; teneinde dat ~; met het doel dat ~; om ~; zoals ~; naar ~; (4) op ~ wijze; naar de wijze van ~; à la ~; à l'instar ~; ad instar ~; in de stijl van ~; in de vorm van ~; -achtig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: '様', strategie: exact). 
2005-2022