日蘭辭典+

109 resultaten voor 「空」
日蘭辭典 (titelwoord)
aki
(き) zn. (1) [間隙] ruimte v.; open plaats v. (2) [位] vacature v. (3) [暇] vrije tijd m. ¶ いた vrij; vacant; onbezet; ledig; leeg. (4) [椅子] vrije stoel. ¶ 罎 leege flesch. ¶ どこにも席がない er is nergens plaats.
kara
zn. ledigheid v.; kaalheid v.; leegte.; holte v.; vacuum o. ¶ leeg; ledig; hol. ¶ 井戸 droge put. ¶ コップの水をにする het water uit een glas doen.
日蘭辭典 (trefwoord)
danyaku彈藥
(弾薬) zn. ammunitie v. ¶ 彈藥包 patroon. ¶ 彈藥庫 kruithuis; ammunitie-magazijn. ¶ )彈藥包 losse (scherpe) patroon.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpusどんよりとした
どんよりとしたの陰にかすんでいる。 Sora wa donyori to shita fuyu no kage ni kasunde iru. De lucht is wazig door de bedekte winterhemel.
WACHTKAMER (deze lemma’s zijn nieuw of bevatten wijzigingen)
sora

zn. hemel m. lucht v.; firmament o.; valschheid (僞) v. ¶ 明るい heldere hemel. ¶ で in den vreemde; ver van huis. ¶ 高く hoog in de lucht. ¶ verstrooid. ¶ 負け voorgewende nederlaag. ¶ 淚 krokodillentranen; gehuicheld verdriet. ¶ 讀む uit het hoofd opzeggen. ¶ 覺える uit het hoofd leeren. ¶ なる met de gedachten ergens zijn; verstrooid zijn; zitten te suffen. ¶ を使ふ doen of men van niets weet; zich van den domme houden.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <空>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
空きaki (1) opening; ruimte; tussenruimte; interval; gat; lege plek; onbezette stoel; leegte; leemte; (2) vacature; vacante plaats; openstaande betrekking; [Belg.N.] te begeven betrekking; (3) vrijaf; vakantie; (4) beschikbaarheid
空き地akichi onbebouwd stuk land; terrein; gebied; lege ruimte; [i.h.b.] bouwterrein; stuk bouwgrond
空き家akiya (1) leegstaand huis; onbewoonde woning; [meton.] leegstand; (2) [volkst.] weduwe
空き巣akisu (1) leeg nest; (2) huis waar de bewoners afwezig zijn; leegstaand huis; (3) inbraak in een huis; huisbraak; [Barg.] gilletje; (4) inbreker; insluiper
空き巣狙いakisunerai (1) inbraak in een huis; huisbraak; [Barg.] gilletje; (2) inbreker; insluiper; (3) gluiper; gluiperd; geniepigerd; genieperd
空き瓶akibin lege fles; [Belg.N.] leeggoed
空き箱akibako lege doos; lege krat
空き缶akikan leeg blik; leeg blikje
空き部屋akibeya (1) vrije kamer; onbezette kamer; (2) logeerkamer; gastenkamer
空き間akima (1) kier; opening; gat; tussenruimte; (2) vrije kamer; leegstaande kamer
空くaku (1) [穴が] ontstaan; (2) [席が] vrijkomen; beschikbaar komen; (3) [行間が] opengelaten worden; (4) [瓶が] leeg raken; leeglopen; (5) [体; 手が] vrij hebben; vrij zijn; niets om handen hebben; niets te doen hebben; [veroud.] wepele armen hebben; (6) klaar zijn met; niet langer gebruikt worden; (7) [ポストが] openvallen; vacant worden; open worden; [veroud.] wepel worden; [veroud.] komen te vervallen
空けるakeru (1) [穴を] maken; boren; (2) [道を] vrijmaken; [席を] ruimen; [部屋を] ontruimen; wegtrekken; verhuizen; (3) [一行を] openlaten; [間を] vrijlaten; blank laten; leeg laten; (4) uitruimen; leeghalen; [鍋; 皿; 盃を] legen; ledigen; leegmaken; uitlegen; (5) [時間を] maken; vrijmaken; [部屋を] vrijhouden; openhouden; reserveren; beschikbaar houden; (6) [家を] niet thuis zijn; van huis weg zijn; niet aanwezig zijn; [veroud.] uithuizig zijn
空しいmunashii leeg; ijdel; [w.g.] ijl; loos; [fig.] hol; vergeefs; betekenisloos; inhoudsloos
空っぽkarappo leeg; leegheid
空のkarano leeg; ledig; hol; ijl; ongeladen
空ろ ; 洞ろ ; 虚ろutsuro (1) hol; zonder inhoud; leeg; (2) leeg; wezenloos; afwezig; uitdrukkingsloos
空ろな ; 洞ろな ; 虚ろなutsurona (1) hol; zonder inhoud; leeg; (2) leeg; wezenloos; afwezig; uitdrukkingsloos
空オケkaraoke karaoke
空一面soraichimen hele hemel
空中kuuchuu (1) lucht; hemel; (2) ruimte
空中分解kuuchuubunkai desintegratie in volle vlucht
空中分解するkuuchuubunkaisuru desintegreren; uiteenvallen in volle vlucht; [計画が] voortijdig afgebroken worden
空中回廊kuuchuukairou [luchtv.] luchtcorridor; vliegcorridor
空中戦kuuchuusen luchtgevecht; luchtslag; luchtduel
空中爆撃kuuchuubakugeki luchtbombardement; luchtaanval
空中輸送kuuchuuyusou luchtvervoer; luchttransport
空似sorani toevallige gelijkenis
空位kuui (1) vacature; opengevallen plaats; openstaande betrekking; vacante positie; onbezette post; (2) lege plaats; onbezette stoel; (3) [王位の] interregnum; vacante troon; (4) [使徒座の] sedisvacatie; sedisvacatio; sede vacante
空位期間kuuikikan interregnum; [pol.] tussenperiode; [rel.] sedisvacatie; sedisvacatio
空冷kuurei luchtkoeling
空名sorana ijdele naam; onterechte; ongegronde reputatie
空名乗sorananori het opgeven; opgave van een valse naam; gebruik van een alias
空室kuushitsu (1) onbewoond; leegstaand huis; (2) lege; vrije; onbezette kamer
空寝sorane loze slaap; schijnbare slaap; voorgewende slaap
空席kuuseki (1) onbezette; vrije; lege stoel; open plaats; (2) onbezette functie; vacante; opengevallen plaats; vacature; openstaande betrekking; [Belg.N.] te begeven betrekking
空想kuusou illusie; ijdele hoop; luchtkasteel
空想力kuusouryoku verbeeldingskracht; voorstellingsvermogen; kracht der verbeelding; fantasie
空想的kuusouteki denkbeeldig; verzonnen; ingebeeld; onwerkelijk; utopisch; fantastisch; imaginair
空想的社会主義kuusoutekishyakaishyugi [fil.] utopisch socialisme
空手 (alle bet.) ; 唐手 (bet. 2)karate (1) lege handen; (2) karate
空手家karateka karateka; karatebeoefenaar
空振りkaraburi (1) [honkb.; bokssp.] misslag; slag die niet raak is; (2) [fig.] slag in het water; vruchteloze inspanning; mislukking
空挺kuutei [mil.] luchtlandings-
空揚げ ; 唐揚げkaraage [cul.] gefrituurde stukjes groente; vlees of vis
空木utsuogi holle boom
空木utsugi [plantk.] Deutzia crenata
空模様soramoyou (1) hemelgesteldheid; luchtgesteldheid; weersgesteldheid; weerstoestand; weersituatie; weer; hemel; lucht; (2) [fig.] ontwikkelingen; situatie; omstandigheden
空欄kuuran witte; lege plek; leemte; blanco rubriek; kolom; leeg vakje; hokje
空母kuubo vliegtuigmoederschip; vliegdekschip; vliegkampschip; carrier
空気kuuki (1) lucht; (2) atmosfeer
空気ドリルkuukidoriru luchtdrukboor; luchtboor; pneumatische boor; delfhamer
空気ブレーキkuukibureeki luchtrem; luchtdrukrem
空気入れkuukiire luchtpomp; pomp; [自転車の] fietspomp; handpomp
空気制動機kuukiseidouki luchtrem; luchtdrukrem
空気力学kuukirikigaku aerodynamica
空気圧kuukiatsu (1) luchtdruk; (2) [タイヤの] spanning
空気洗浄器kuukisenjouki luchtwasser; gaswasser
空気浄化機kuukijoukaki luchtzuiveringstoestel; luchtzuiveringsinstallatie; luchtreiniger; luchtfilter
空気清浄器kuukiseijouki luchtzuiveringstoestel; luchtzuiveringsinstallatie; luchtreiniger; luchtfilter; luchtwasser; gaswasser
空気清浄機kuukiseijouki luchtzuiveringstoestel; luchtzuiveringsinstallatie; luchtreiniger; luchtfilter; luchtwasser; gaswasser
空気清浄装置kuukiseijousouchi luchtzuiveringsinstallatie; luchtzuiveringstoestel; luchtreiniger; luchtfilter; luchtwasser; gaswasser
空気調和kuukichouwa airconditioning; klimaatregeling; luchtverversing; luchtbehandeling; [afk.] airco
空気調和器kuukichouwaki airconditioning; airconditioningsapparaat; klimaatregelaar; luchtververser; [afk.] airco
空気調和機械kuukichouwakikai airconditioning; airconditioningsapparaat; klimaatregelaar; luchtververser; [afk.] airco
空気調和装置kuukichouwasouchi airconditioning; airconditioningsapparaat; klimaatregelaar; luchtververser; [afk.] airco
空気調節kuukichousetsu airconditioning; klimaatregeling; luchtverversing; luchtbehandeling; [afk.] airco
空気調節器kuukichousetsuki airconditioning; airconditioningsapparaat; klimaatregelaar; luchtververser; [afk.] airco
空気調節機械kuukichousetsukikai airconditioning; airconditioningsapparaat; klimaatregelaar; luchtververser; [afk.] airco
空気調節装置kuukichousetsusouchi airconditioning; airconditioningsapparaat; klimaatregelaar; luchtververser; [afk.] airco
空気銃kuukijuu luchtdrukgeweer; luchtgeweer; luchtbuks; windbuks; windroer; luchtkarabijn
空洞kuudou (1) grot; hol; spelonk; (2) holte; gat; uitholling; holle; lege ruimte; (3) [geneesk.] caverne; caverna; orgaanholte
空海kuukai (1) hemel en zee; (2) onmetelijke zee; immense luchtruim; (3) Kūkai [stichter van het Shingon-boeddhisme; 774-835]
空港kuukou (1) luchthaven; vlieghaven; vliegveld; (2) [maatwoord voor luchthavens]
空爆kuubaku luchtbombardement; luchtaanval
空爆するkuubakusuru vanuit de lucht aanvallen; bombarderen
空白kuuhaku (1) leegte; lege; witte plek; open stukje; leemte; onbedrukte; opengelaten ruimte; witruimte; (2) vacuüm; leegte; lege ruimte; (3) spatie
空籤karakuji niet; lot waarop geen prijs valt; niet in de prijzen vallend lot
空耳soramimi (1) ingebeeld geluid; gehoorbedrog; gehoorsbedrog; (2) het zich doof houden; de dove spelen; doen alsof men het niet gehoord heeft
空腹kuufuku (1) lege; nuchtere maag; (2) honger; trek; (3) hongerig; [gew.] graaiig
空色kuushyoku hemelkleur [= de kleur █]
空色sorairo (1) hemelkleur; hemelsblauw [= de kleur █]; (2) luchtgesteldheid; (3) [Edo gesch.] lichtblauwe rouwkleding gedragen tijdens de uitvaart
空虚kuukyo leeg; ledig; hol; zonder inhoud; loos; wezenloos; [w.g.] ijl; [gew.] ijdel; leegheid
空襲kuushyuu luchtaanval; luchtbombardement; luchtoffensief; luchtoverval; bomaanval; [w.g.] luchtraid
空襲するkuushyuusuru een luchtaanval uitvoeren; vanuit de lucht aanvallen; bestoken; bombarderen
空襲警報kuushyuukeihou luchtalarm
空覚えurooboe vage; verbleekte; doffe; flauwe herinnering
空調kuuchou luchtregeling; luchtbehandeling; airconditioning; airco; klimaatbeheersing; klimaatregeling
空調機kuuchouki airconditioningsapparaat; airconditioning; airconditioner; airco; klimaatregelaar
空路kuuro (1) vliegroute; luchtroute; luchtweg; luchtcorridor; lijn; (2) met het vliegtuig; per vliegtuig
空路soraji (1) hemel; lucht; (2) troosteloze reis; beproevende tocht
空軍kuugun [mil.] luchtmacht; luchtwapen; luchtstrijdkrachten
空軍基地kuugunkichi [mil.] luchtmachtbasis; luchtbasis; vliegbasis; vliegkamp
空軍武官kuugunbukan luchtmachtattaché
空輸kuuyu luchtvervoer; luchttransport
空輸するkuuyusuru met het vliegtuig vervoeren; per vliegtuig transporteren; per luchtbrug vervoeren
空間的kuukanteki ruimtelijk; spatiaal; wat de ruimte betreft; betrekking hebbend op de ruimte; qua ruimte
空間kuukan (1) ruimte; plaats; (2) [maatwoord voor ruimtes]
空集合kuushyuugou [wisk.] lege verzameling; nulverzameling; ø
空電kuuden atmosferische storing; luchtstoring
空頼みsoradanomi ijdele; valse hoop
空騒ぎkarasawagi kouwe drukte; veel leven om niets; ± veel geschreeuw maar weinig wol; ± wel gekakel; maar geen eieren; ± grote parade en klein garnizoen
kara leegte
kuu (1) lucht; hemel; (2) leegte; leegheid; ledigheid; (3) luchtledige; vacuüm; (4) ijdelheid; ijdele waan; (5) leeg; ledig; (6) ijdel; nietig; futiel; (7) vruchteloos; tevergeefs; nutteloos
sora (1) lucht; luchtruim; (2) hemel; hemelruim; [form.; lit.t.] firmament; [lit.t.] hemelen; (3) [meton.] streek; oord; (4) stemming; gevoel; geest; (5) [~で] van buiten; uit het hoofd; (6) leugen; onwaarheid; valsheid; (7) onjuist …; verkeerd …; ten onrechte …; mis-; waan-; (8) geveinsd(e) …; gemaakt(e) …; voorgewend(e) …; gesimuleerd(e) …; quasi-; schijn-; pseudo-; nep-; (9) [~形容詞] danig …; behoorlijk …; zeer …
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.34 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 104 treffers (zoekopdracht: '空', strategie: exact). 
2005-2021