日蘭辭典+

41 resultaten voor ‘afdeling’
日蘭辭典 (trefwoord)
butai部隊
zn. legerafdeeling v.; detachement o.; compagnie (中隊) v.; peleton (小隊) o.
han
zn. groep v.; afdeeling v.
kukaku區劃
(区画) zn. afdeeling v.; sectie v.; perceel o. ¶ 區劃する afscheiden; verdeelen.
ka
zn. (1) [動植物] familie v. (2) [學科] afdeeling v. (3) [兵科] wapen o.
kan
zn. (1) [好意] welgezindheid v. (2) [項目] artikel o.; sectie v.; afdeeling v. ¶ に款を通ずる verbindingen aanknoopen met den vijand.
SUPPLEMENT (trefwoord)
kanshiki鑑識、鑒識
zn. & suru ww (1) het evalueren van het waarheidsgehalte of de juistheid van iets; oordeel; waardering; taxatie; evaluatie; inschatting. ¶ 芸術の研究には立派鑑識力が必要だ。 geijutsu no kenkyū ni wa rippa na kanshikiryoku ga hitsuyō da. Voor de studie van Kunst is een uitstekend beoordelingsvermogen vereist. ¶ とりわけ、は名画の鑑識眼がある。 Toriwake, kare wa meiga no kanshikigan ga aru. In het bijzonder heeft hij een goed oog voor meesterwerken. (2) in het kader van politieonderzoek, de analyse van sporen; onderzoek; opsporingswerk; analyse; nasporing; vaststelling. 鑑識今日火事原因を特定しようとしている。 Kanshikiban wa kyō no kaji no gen'in wo tokuteishiyō to shite iru. De afdeling Forensische Opsporing probeert de oorzaak van de brand van vandaag vast te stellen. (TTC)
shisha試写
zn.,suru-ww. [een film of iets anders (vooraf) tonen aan mensen die meegewerkt hebben aan de productie of aan een speciaal gezelschap] voorvertoning; preview; een besloten vertoning; presentatie. ¶ 試写する shishasuru voorvertonen; presenteren. ¶ 試写会 shishakai voorvertoning; preview; sneak preview; presentatie. ¶ 昨日の特別試写会があった。 Kyō no yoru, tokubetsu shishakai ga atta. Gisteravond was er een sneak preview. (TTC) ¶ こちらは、キャノンのすべての一眼レフデジカメを試写できるコーナーがあります。Kochira wa, Kyanon no subete no ichigan refu digikame wo shisha dekiru kōnā ga arimasu. Hier hebben we een afdeling waar we alle digitale spiegelreflexcamera’s van Canon kunnen presenteren. (blog)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <afdeling>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
カテゴリーkategorii categorie; klasse; afdeling; groep
コーナーkoonaa (1) hoek; (2) [sportt.] corner; [voetb.] hoekschop; (3) [in warenhuis] afdeling
セクションsekushyon (1) sectie; deel; stuk; afdeling; lid; (2) paragraaf
ディビジョンdibijon (1) verdeling; deling; scheiding; splitsing; (2) afdeling; sectie; branche
ユニットyunitto (1) eenheid; onderdeel; afdeling; unit; blok; (2) [maatwoord voor onderdelen; afdelingen; eenheden]
仕切りshikiri (1) afbakening; grens; grenslijn; afscheiding; scheidingslijn; scheidslijn; demarcatielijn; (2) schot; tussenschot; plaat; paneel; scherm; (3) afdeling; sectie; afscheiding; gescheiden ruimte; compartiment; vakje; beschot; (4) afrekening; afsluiting van een rekening; (5) [sumojargon] het zich in (aanvals)positie stellen
分別bunbetsu verdeling; scheiding; splitsing; sortering; ordening; afdeling; groepering; klassering; onderscheiding; classificatie; indeling; [chem.] fractionering
分割bunkatsu deling; verdeling; afdeling; partitie; splitsing; verkaveling; opdeling; opsplitsing
分隊buntai [leger] rot; escouade; divisie; afdeling
区分kubun (1) verdeling; splitsing; scheiding in delen; indeling; afdeling; (2) afzondering; isolering; isolatie; (3) classificatie; ordening; sortering; rangschikking in klassen
区画kukaku (1) afdeling; deel van een gebied; sector; zone; district; sectie; compartiment; kavel; kaveling; perceel; (2) afbakening; begrenzing; grensscheiding; grenslijn; scheidingslijn; scheidslijn; demarcatie; afpaling; grens; (3) [maatwoord voor sectoren; zones; districten]
売り場uriba (1) winkel; zaak; warenhuis; (2) winkeltafel; toonbank; uitstalbank; balie in een winkel; zaak; afdeling; counter; (3) kans om te verkopen; goede gelegenheid om te verkopen; geschikt moment om te verkopen
委員会iinkai commissie; comité; bestuur; afdeling
学科gakka (1) leervak; studiegebied; (academisch) vak; studieobject; (2) [大学の] vakgroep; sectie; afdeling; studierichting; (hoger) instituut; (wetenschappelijke) discipline; [Belg.N.] departement; (3) [maatwoord voor leervakken; vakgroepen]
学部gakubu (1) faculteit; (hoger; universitair) instituut; (2) afdeling; sectie; vakgroep; [Belg.N.] departement; subfaculteit; (3) [maatwoord voor faculteiten; vakgroepen]
kyoku (1) bureau; departement; afdeling; (2) (telefoon)centrale; (3) postkantoor; (4) televisiestation; radiostation; (5) spelletje go; (6) situatie; zaak; geval
支店shiten (1) filiaal; bijkantoor; hulpkantoor; succursale; agentschap; nevenvestiging; depotwinkel; afdeling; vestiging; [Belg.N.; niet alg.] bijhuis; [Belg.N.; niet alg.] zetel; (2) [maatwoord voor filialen; bijkantoren]
支所shishyo bijkantoor; hulpkantoor; filiaal; succursale; dependance; vestiging; afdeling; agentschap
段落danraku (1) alinea; paragraaf; afdeling; (2) [fig.] besluit; slot; einde; afronding; (3) [maatwoord voor alinea's; paragrafen]
han (1) groep; ploeg; team; (2) [mil.] korps; sectie; afdeling; brigade; (3) [maatwoord voor groepen]; (a) verdelen; (b) groep; (c) rang; positie
理工科rikouka afdeling; departement Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen
病室byoushitsu ziekenkamer; ziekvertrek; ziekenvertrek; [i.h.b.] ziekenhuiskamer; [m.b.t. schepen] ziekenboeg; ziekengrens; ziekenzaal; ziekenafdeling; afdeling; [m.b.t. schepen; kloosters] infirmerie; [verk.] firmerie; [m.b.t. fabriek] EHBO
病棟byoutou ziekenhuisafdeling; afdeling
ka (1) [boeddh.] vraagstuk; (2) [onderw.] vak; onderdeel; (3) [onderw.] afdeling; departement; onderzoekseenheid; sectie; vakgroep; (4) item; punt; (5) [biol.] familie; (6) [jur.] onderdeel; punt van een aanklacht; onderdeel van een tenlastelegging; beschuldiging; (7) [Chin.gesch.] examenvak voor ambtenaren; examenstof; (8) [Barg.] strafblad; strafregister; eerdere veroordeling; (9) gat; hol; kuil; (a) onderverdeling; rang; soort; (b) [biol.] familie; (c) strafbaar feit; fout; schuld; (d) [theat.] het acteren
setsu (1) tijd; gelegenheid; keer; (2) principes; beginselen; stelregels; (3) alinea; paragraaf; afdeling; [lit.t.] strofe; couplet; stanza; (4) [spraakk.] zinsnede; passus; (5) [bijb.] vers; (6) segment; geleding
編; 篇hen (1) deel; afdeling; [i.h.b.] hoofdstuk; chapiter; caput; canto; zang [zelfstandig onderdeel van een geschrift; dichtstuk enz.]; (2) deel; bundel; boekdeel; boek; volumen; tomus; liber; (3) redactie; compilatie; bezorgd door ~; onder redactie van ~ [afkorting van henshū 編集]
遺失物取扱所ishitsubutsutoriatsukaijo afdeling; bureau gevonden voorwerpen
部会bukai (1) sectie; afdeling; (2) sectievergadering; afdelingsvergadering
部分bubun deel; gedeelte; portie; stuk; part; afdeling; fractie; segment; brok
部局bukyoku bureau; dienst; afdeling; departement; agentschap
部門bumon categorie; afdeling; tak; klasse; groep; branche; sector; divisie
部隊butai [mil.] militaire eenheid; troepeneenheid; troep; [verzameln.] troepen; legeronderdeel; legerkorps; korps; afdeling; wapen; legioen
部類burui (1) categorie; afdeling; groep; (2) maat; metgezel; makker; kameraad
bu (1) deel; onderdeel; afdeling; divisie; departement; [i.h.b.] faculteit; club; rubriek; [新聞社の] redactie; (2) categorie; klasse; groep; (3) [maatwoord voor delen van een letterkundig product; boekdelen; volumina; exemplaren]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 34 treffers (zoekopdracht: 'afdeling', strategie: exact). 
2005-2023