日蘭辭典+

39 resultaten voor ‘al’
日蘭辭典 (trefwoord)
amari餘り
(余り) vz. & bw. (1) [より以上] meer dan; over; boven. (2) [過度に] te; al te; tezeer; erg; over. (3) [差程] zeer; bijzonder; zoozeer......, dat; zoo......dat. ¶ 餘り……ない niet erg; niet zeer; niet bijzonder; zelden. ¶ 餘り高くて手が屆かぬ zoo hoog, dat men er niet bij kan. ¶ そりゃあんまりだ dat is een beetje te erg.
arekkiriあれっきり
bw. al; daarmee uit; sindsdien; sedert. ¶ 持って居るのはあれっきりだ dat is al wat ik heb. ¶ あれっきり參りません sedert (又は sindsdien) is hij nooit meer gekomen. ¶ あれっきりで他にはない daarmee is het uit; dat is al.
aritake有りたけ
zn. alles, wat er is; al, wat men bezit.
atou能ふ
(能う) i.w. kunnen. ¶ 能ふべき in staat om. ¶ 能はざる niet in staat om. ¶ 能ふべくんば zoo mogelijk. ¶ 能ふ限り al het mogelijk; Noot: Schrijftaal voor ‘dekiru’ (Kenkyusha, 1974).
akkenai飽氣ない
(呆気ない) bn. al te kort; onvoldoende; onbevredigend.
zenbu全部
zn. geheel o.; alle deelen o.mv.; bw. geheel; totaal; volledig. ¶ 全部で totaal; alles tezamen; in het geheel. ¶ 全部揃って compleet. ¶ 全部に亙って geheel en al. ¶ 全部の volledig; al; geheel; compleet.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <al>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
そっくりsokkuri (1) geheel; al; volledig; helemaal; totaal; compleet; in zijn geheel; totaliteit; met ~ en al; intact; integraal; zoals het is; (2) precies lijken op; als twee druppels water lijken op; sprekend lijken op; iem. gelijken op een prik; in alles lijken op; het evenbeeld zijn van; precies; exact; net; op-en-top
だってdatte [drukt toegeving uit] zelfs; al; ook al
てもtemo (1) […~] [verbindt een hypothese met een toegeving] al; ook al; zelfs al; (2) […~] [verbindt een feit met een toegeving] hoewel toch; ofschoon; terwijl; (3) […にし; とし~] [verbindt een hypothese met een toegeving] al; ook al; zelfs al
でもdemo (1) […~] [focuspartikel dat een deelgroep noemt en analogisch andere gevallen laat afleiden] zelfs; ook maar; (2) […~] [partikel van toegeving] al; ook al; zelfs al; (3) […~] [drukt een voorbeeld uit] of zo; of iets dergelijks; of zoiets; laten we zeggen; (4) […なに; なん; だれ; いつ; どこ~] [brengt een niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord tot stand] om het even …; … dan ook; gelijk …; onverschillig …; eender …; het maakt niet uit …; het geeft niet …; n'importe …; ongeacht …; het doet er niet toe …; (5) […だけ~] [nadrukpartikel]
でもdemo (1) […~] [verbindt een hypothese met een toegeving] al; ook al; zelfs al; (2) […~] [verbindt een feit met een toegeving] hoewel toch; ofschoon; terwijl
ともtomo (1) […~] [drukt i.c.m. een hypothese een toegeving; ongebondenheid uit] al; ook al; hoe … ook; (2) […~] [drukt i.c.m. een feitelijkheid een toegeving; ongebondenheid uit] al; ook al; (3) […~] [drukt een hoeveelheid; maat of limiet uit]; (4) […~] [duidt nadrukkelijke instemming aan] natuurlijk; zeker; tuurlijk; uiteraard
と言えどもtoiedomo alhoewel; hoewel; al; niettegenstaande dat; ondanks dat; ofschoon; toch
to (1) […~] [verbindt handelingen die gelijktijdig of achtereenvolgend gebeuren] wanneer; bij; (2) […~] [drukt een consecutief verband uit]; (3) […~] [drukt een voorwaarde uit] als; indien; (4) […う; まい~] [drukt toegeving uit] al; ook al; of het nu … (of niet); (5) […~] [drukt toegeving uit]; (6) […~] [vormt een aanloop naar het onderwerp]
乍らnagara (1) […~] [drukt gelijktijdigheid van activiteiten; toestanden uit] terwijl; onder; [veroud.] wijl; (2) […~] [verbindt inhoudelijk tegenstrijdige gegevens] terwijl; ofschoon; hoewel; alhoewel; ondanks; niettegenstaande; [arch.] trots; (3) […~] [drukt een onveranderde toestand uit]; (4) […~] [drukt uit dat eenzelfde toestand collectief geldt] al; elk
もうmou (1) al; reeds; nou; (2) gauw; spoedig; dra; (3) nog
mo (1) […~] [gebruikt om een extreem of limiet te veronderstellen]; (2) […~] [drukt een toegevende aaneenschakeling uit] al; zelfs; ook al
アルミニウムaruminiumu [chem.] aluminium; Al
zen (1) geheel; al; (2) de; het (ge)hele ~; heel de; het ~; de; het ganse ~; pan-; (3) van in totaal ~ (boekdelen; volumina)
全幅zenpuku (1) totale; volle breedte; (2) [luchtv.] spanwijdte; vleugelspan; vleugelspanning; (3) [~の] al; volledig; algeheel; gans; absoluut; compleet
全般zenpan (1) geheel; al; (2) in zijn geheel; als geheel; (3) algemeen; in het algemeen; generaliter
全部zenbu (1) geheel; al; algeheel; alle; alles; totaal; [inform.] het hele zootje; de hele mikmak; de hele bende; [attr.] compleet; (2) volledig; allemaal; algeheel; heel; totaal; volkomen; in alle opzichten; onverdeeld; [arch.] gans
zen (1) volledige; complete; integrale; voltallige versie; (2) in totaal (… boekdelen); alles bij elkaar (… banden); (3) alle …; hele …; gehele …; volledige …; complete …; al-; alles-; omn-; pan-; pant-; panto-; (a) gaaf; heel; volledig; intact; (b) al; alles; geheel; compleet; (c) voltooien; vervolmaken
所でtokorode (1) […た~] [drukt toegeving of anticipatie uit] al; zelfs al; ook al; ongeacht of; (2) [signaleert de overgang naar een ander onderwerp] à propos; trouwens; overigens; tussen (twee) haakjes; (3) zodoende; daarom; vandaar; bijgevolg; (4) edoch; doch; echter; maar
既に ; 已にsudeni (1) reeds; al; al eerder; onderhand; [form.] bereids; (2) tevoren; eerder; voordien; vroeger; vooraf; (3) echt; alvast; vast; wel
日頃higoro (1) gewoonlijk; doorgaans; in de regel; (2) altijd; steeds; steevast; (3) een hele tijd; al; reeds lang; lange tijd
早くもhayakumo (1) al; reeds; (2) op z'n vroegst; op z'n snelst; ten vroegste; niet vroeger dan; nier voor
最早mohaya (1) nu; thans; [spreekt.] nou; (2) al; [form.] reeds; (3) niet langer; niet meer
残らずnokorazu al; alles; helemaal; heel; geheel; compleet; volledig; exhaustief; integraal; uitputtend; één en al; geheel en al; stuk voor stuk; tot de laatste [man; cent; druppel enz.]; zonder uitzondering; [arch.] gans
流石 ; 遉 ; 有繋sasuga (1) zoals te verwachten is; valt; natuurlijk; uiteraard; immers; wat voor de hand ligt [vaak gevolgd door wa は]; (2) (ook) al; zelfs al; hoezeer ~ ook [gevolgd door no ~ (mo) の~]
漸うyouyou (1) met de tijd; mettertijd; na verloop van tijd; op den duur; gaandeweg; allengs; in de loop der tijd; geleidelijk aan; met kleine beetjes; hoe langer hoe meer; (2) stilaan; langzamerhand; aanstonds; zo dadelijk; (3) amper; met moeite; ternauwernood; maar net; juist; ternauwernood; op het nippertje; op de een of andere manier; ergens; (4) al; reeds
疾うにtouni (1) lang geleden; een hele tijd geleden; allang; overlang; (2) reeds; al; [lit.t.] alreeds
mina (1) al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman; (2) algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal
minna (1) al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman; (2) algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal
総て ; 全て ; 凡て ; 渾て ; 惣て ; 都てsubete (1) al; alles; allemaal; [attr.] heel; [attr.] geheel; [attr.] gans; (2) al; alles; allemaal; (3) volledig; helemaal; integraal
縦い ; 仮令 ; 縦令 ; 縦 ; 縦使tatoi al; zelfs al; ook al; zelfs; ook als ~; wat; wie; hoe; waar; wanneer ~ ook; n'importe ~; ongeacht (of) ~; onverschillig (of) ~
縦え ; 仮令 ; 縦令 ; 縦 ; 縦使tatoe al; zelfs al; ook al; aangenomen dat; zelfs; ook als ~; wat; welk; wie; hoe; waar; wanneer ~ ook; n'importe ~; ongeacht (of) ~; onverschillig (of) ~; het doet er niet toe hoe; wat; welk; waar; wanneer; wie
長々 ; 永々naganaga (1) languit; in zijn volle lengte; uitgestrekt; (2) al; reeds lang; al een hele tijd; langdurig; ellenlang; (3) uitvoerig; lang en breed; [gew.] in het lang en het breed
雖もiedomo (1) […と~] hoewel; alhoewel; al; niettegenstaande dat; ofschoon; ondanks het feit dat; (2) […と~] zelfs
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.53 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 33 treffers (zoekopdracht: 'al', strategie: exact). 
2005-2023