日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘bepleiten’
日蘭辭典 (trefwoord)
shōdō唱導
zn. pleidooi o.; betoog o. ¶ 唱導する bepleiten; betoogen; prediken; aanprijzen. ¶ 唱導者 bepleiter; voorstander.
shuchō主張
zn. (1) [唱道] pleidooi o.; voorspraak v.; bepleiting v. (2) [持論] opinie o.; meening v. (3) [權利などの] aanspraak v.; bewering v.; handhaving v. (4) [固持] halsstarrigheid v.; volharding v. ¶ 主張する bepleiten; aanspraak maken. ¶ 自説を主張する eigen meening verdedigen; zijn standpunt handhaven. ¶ 無罪を主張する onschuld bepleiten. ¶ 權利を主張する een recht eischen. ¶ 主張者 pleiter; eischer.
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bepleiten>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
主張するshyuchousuru (met klem) beweren; asserteren; claimen; stellen; aanvoeren; poneren; volhouden; erop staan; betogen; insisteren; staande houden; eropna houden; verdedigen; bepleiten; voorstaan; huldigen; [Belg.N.] vooropstellen; [i.h.b.] benadrukken; [i.h.b.] beklemtonen; [i.h.b.] de nadruk leggen op
唱えるtonaeru (1) reciteren; declameren; opzeggen; herhalen; scanderen; roepen; schreeuwen; (2) bepleiten; verdedigen; voorstaan; (3) naar voren brengen; aanvoeren; te berde brengen; opperen
弁論するbenronsuru (1) pleiten; bepleiten; een pleidooi houden; betogen; oreren; (2) redetwisten; debatteren; discussiëren; disputeren; argumenteren; [veroud.] redekavelen
提唱するteishyousuru (1) verklaren; uiteenzetten; uitleggen; toelichten; college; onderricht; een uiteenzetting geven over; een verhaal houden over; (2) bepleiten; verdedigen; voorstaan; pleiten voor; pleitbezorger zijn voor
標榜するhyoubousuru (1) huldigen; toegedaan zijn; aanhangen; voorstaan; voorstander zijn van; bepleiten; pleiten voor; opkomen voor; verdedigen; zich inzetten voor; belijden; (2) verklaren; zich … noemen; zich laten voorstaan op; zich beroemen op; prat gaan op; [geneesk.] […と] gespecialiseerd zijn in; (3) huldigen; eer bewijzen; hulde brengen; reclame maken voor
訴えるuttaeru (1) [jur.] iem. voor de rechter dagen; iem. voor de rechtbank slepen; een proces; geding tegen iem. aanspannen; een zaak tegen iem. aanhangig maken; een zaak aan de rechter voorleggen; een zaak in de handen van justitie geven; er een zaak van maken; een procedure tegen iem. aanspannen; iem. een proces aandoen; tegen iem. een proces beginnen; iem. voor het gerecht brengen; dagen; iem. in rechte vervolgen; aanspreken; in rechte optreden tegen; gerechtelijke stappen ondernemen; naar de rechter gaan; stappen; gaan procederen; litigeren; zich partij stellen; een eis; (rechts)vervolging; (rechts)vordering instellen tegen; ageren tegen; (2) [jur.] een klacht; aanklacht indienen tegen; aanklagen; beschuldigen; een beschuldiging uitspreken; reclameren; zich beklagen over; zijn beklag doen over; [ook m.b.t. pijn] klagen over; een zaak aankaarten; ter tafel brengen; te berde brengen bij; onder de aandacht brengen van; (3) een beroep doen op; een appel doen aan; appelleren aan; bepleiten; eisen; vragen; verzoeken; oproepen tot; (4) zijn toevlucht nemen tot; overgaan tot; inroepen; aanwenden; een beroep doen op; (5) werken op; aangrijpen; appelleren aan; roeren; treffen; een gevoelige snaar raken
説くtoku (1) verklaren; uitleggen; uiteenzetten; toelichten; ophelderen; expliceren; uit de doeken doen; (2) preken; prediken; verkondigen; verdedigen; bepleiten; (3) bepraten; overreden; overhalen; overtuigen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.58 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'bepleiten', strategie: exact). 
2005-2021