日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘beproeven’
日蘭辭典 (trefwoord)
miru見る
(視る、觀る、觀る) t.w. (1) [見る] zien; aankijken. (2) [視る] kijken; aanschouwen. (3) [視察する] inspecteeren. (4) [遭遇する] ondervinden. (5) [試みる] probereeren; beproeven. (6) [觀察する] opnemen; waarnemen. (7) [判斷] beoordelen. (8) [凝視] staren. (9) [診察] onderzoeken. ¶ 見易い zichtbaar; duidelijk. ¶ 見るに足る bezienswaardig. ¶ 上に見よ zie boven. ¶ やって見る trachten om; probeeren. ¶ 上衣を着て見る jas aanpassen. ¶ 私の見る所では naar mijne meening; zooals ik het inzie. ¶ 大體より見て over ’t geheel beschouwd. ¶ どう見ても hoe men het ook beschouwt. ¶ 見ずに買ふ een kat in den zak koopen. ¶ 脈を見る pols voelen. ¶ 醫者に見て貰ふ dokter consulteeren. ¶ 辭書で見る in een woordenboek opzoeken. ¶ あてて見給へ raad eens. ¶ 痛い目を見る bittere ervaring hebben.
shiken試驗
(試験) zn. examen o.; proef (實驗) v. ¶ 試驗を執行する examen afnemen. ¶ 試驗受ける examen doen. ¶ 試驗的に bij wijze van proef. ¶ 試驗する onderzoeken; beproeven. ¶ 試驗管 reageerbuisje. ¶ 試驗委員 examencommissie; examinator. ¶ 試驗紙 lakmoespapier. ¶ 試驗刷 drukproef; proefdruk.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <beproeven>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
努める ; 勉める ; 力めるtsutomeru zich inspannen; een inspanning doen (om); zich weren; een poging doen; pogen; trachten; streven; proberen; beproeven; [veroud.] zich onderwinden; [fig.] knokken
吟味するginmisuru (1) toetsen; onderzoeken; nagaan; onder de loep nemen; nakijken; testen; beproeven; aan een toets; test; proef onderwerpen; een onderzoek instellen naar; keuren; (2) kiezen; zorgvuldig selecteren; uitkiezen; uitzoeken
挑むidomu (1) [戦い; 試合を] uitdagen tot; (2) [強敵に] de handschoen toewerpen; het opnemen tegen; [登頂に] aandurven; trotseren; tarten; als uitdaging accepteren; [難問に] aanpakken; [世界記録に] aanvallen; een poging doen tot; beproeven; (3) [女に~] toenadering zoeken tot; avances doen; maken; verleiden; zich opdringen; [i.h.b.] tot seks dwingen; (4) wedijveren; rivaliseren; elkaar naar de kroon steken
正すtadasu (1) verbeteren; corrigeren; rechtzetten; rectificeren; goedmaken; (2) weer in orde brengen; herstellen; beteren; rechten; rechtbuigen; rechttrekken; fatsoeneren; (3) [是非を] toetsen; nagaan; onderzoeken; beproeven
計るhakaru (1) meten; opmeten; uitmeten; afmeten; [de temperatuur; de tijd enz.] opnemen; [de maat e.d.] nemen; [de grootheid enz.] bepalen; berekenen; uitrekenen; (2) peilen; schatten; polsen; [fig.] sonderen; gronden; raden; inschatten; [ook fig.] taxeren; hoogte nemen; opnemen; opmaken; ramen; begroten; calculeren; (3) plannen; beramen; beproeven; (4) bedriegen; bedotten; beetnemen
試す ; 験すtamesu testen; toetsen; uittesten; beproeven; proberen; uitproberen; keuren; monsteren; proeven nemen (met); op de proef stellen; aan een toets; test; proef onderwerpen; [i.h.b.] proeven
試みるkokoromiru pogen; testen; beproeven; proberen; uitproberen; een poging doen; wagen
試験するshikensuru testen; uitproberen; beproeven; toetsen; proberen; uittesten; op de proef stellen; aan een toets onderwerpen
shi (a) proberen; beproeven; een poging wagen; (b) test; examen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.57 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'beproeven', strategie: exact). 
2005-2021