日蘭辭典+

33 resultaten voor ‘beslissing’
日蘭辭典 (trefwoord)
jiketsu自決
zn. eigen beslissing v.; ontslag (辭職) o. ¶ 自決する zelf beslissen; ontslag nemen.
hanketsu判決
zn. vonnis o.; uitspraak v.; beslissing v. ¶ 判決する uitspraak doen; vonnis vellen. ¶ 判決に服する in het vonnis berusten. ¶ 判決例 rechtelijk precedent. ¶ 判決取消 vernietiging van een vonnis. ¶ 判決文 het vonnis; afschrift van het vonnis.
kakugo覺悟
(覚悟) zn. (1) [用意] gereedheid v. (2) [諦め] berusting v. (3) [決心] besluit o.; beslissing v. ¶ 覺悟する bereid zijn; besloten zijn. ¶ 萬一を覺悟して居る op het ergste voorbereid zijn. ¶ 死を覺悟する bereid zijn om te sterven. ¶ 覺悟さす iemand voorbereiden op.
shitagau從ふ
(従う) i.w. (1) [降服] gehoorzamen. t.w. (2) [追隨] volgen; i.w. meegaan met. t.w.(3) [隨行] vergezellen. (4) [從事] uitoefenen. ¶ 規則に從ふ voorschriften opvolgen; zich houden aan de regels. ¶ 大勢に從ふ met zijn tijd meegaan. ¶ 硏究從ふ onderzoek houden. ¶ の説に從へば volgens uwe meening. ¶ 決定に從ひます ik onderwerp me aan uwe beslissing.
shinpan審判
zn. beoordeling v.; oordeel o.; vonnis o.; uitspraak v.; beslissing v. ¶ 審判する oordeel vellen; uitspraak doen; vonnissen. ¶ 審判係 rechters. ¶ 審判官 rechter. ¶ 審判者 umpire (英語); jury.
ichizon一存
zn. eigen inzicht o.; persoonlijke meening v. ¶ 一存で決する naar eigen inzicht beslissen; de verantwoordelijkheid alleen op zich nemen.
shōbu勝負
zn. (1) [勝敗] overwinning of nederlaag; beslissing v. (2) [競技] wedkamp v.; wedstrijd m. ¶ 面白い勝負 spannende strijd. ¶ 勝負する zich met elkaar meten; wedstrijd houden. ¶ 勝負表 het aantal punten; de score (英語). ¶ 勝負なし onbesliste strijd. ¶ 勝負spel; wedstrijd; weddenschap.
SUPPLEMENT (trefwoord)
sayūsuru左右する
(ww.) (1) [支配する] beheersen; macht hebben over; in de hand hebben. (2) [影響を与える] beïnvloeden; bepalen; een belangrijke factor zijn; een rol spelen. ¶ 天候が明日の試合を最も左右するだろう。 Tenkō ga ashita no shiai wo mottomo sayūsuru darō. Het weer zal de belangrijkste factor zijn in de wedstrijd van morgen. ¶ 音楽家としての成功を左右するのは、才能である。 Ongakuka to shite no seikō wo sayūsuru no wa, sainō de aru. De bepalende factor voor het succes van een musicus, is talent. ¶ 競馬は馬の能力だけでなく、ジョッキーの技術に左右される。 Keiba no uma no sairyoku dake de naku, jokkii no gijutsu ni sayūsareru. Bij paardenrennen speelt niet alleen de kracht van het paard een rol, maar ook de vaardigheid van de jockey. (yamasv) 彼の返事は彼の気分に左右される。 Kare no henji wa kare no kibun ni sayūsareru. Zijn antwoord wordt bepaald door zijn stemming. ¶ 大衆の意見が大統領の決定を左右するtaishū no iken ga daitōryō no kettei wo sayūsuru. De publieke opinie beïnvloed de beslissingen van de president. (TTC)
shiiteki恣意的
(na-adj) een handelswijze waarbij men niet gehinderd wordt door overwegingen van logica; eigenzinnig; willekeurig; lukraak; arbitrair. ¶ 恣意的な判断 shiiteki na handan een willekeurige beslissing規則を恣意的に運用する kisoku wo shiiteki ni un'yōsuru regels lukraak toepassenある目的思想を持った人間が恣意的にツイートをまとめると、本来の発言者の意図とは正反対になることあるっていう良い見本 Aru mokuteki ya shisō wo motta ningen ga shiiteki ni tsuiito wo matomeru to, honrai no hatsugensha no ito to wa seihantai ni naru koto mo aru tte iu ii mihon Een fraai patroon is dat het ook voorkomt dat wanneer mensen met een bepaald doel of bepaalde ideeën lukraak tweets bij elkaar harken ze lijnrecht tegenover de intentie van de oorspronkelijke twitteraar kunnen komen te staan. (twitter)
seikai正解
(znw) (1) het juiste antwoord; de juiste verklaring [interpretatie]; correct; juist; goed. ¶ 正解をまるで囲みなさいSeikai wo maru de kakominasai. Omcirkel het juiste antwoord alsjeblieft. (TTC) ¶ そっか!!それ正解だよね Sokka! Sore ga seika da yo ne! Ja toch! Zo is het toch! (twitter) (2) (als evaluatie achteraf) de juiste beslissing; de juiste keuze. ¶ どんどんひどくなっていく今日は出かけなくて正解だったAme ga dondon hidoku natte iku. Kyō wa dekakenakute seikai datta. De regen wordt steeds erger. Ik ben blij dat we niet weg zijn gegaan. (yamasv)
SUPPLEMENT (trefwoord)
uitspraak

(znw, de)
(1) (uitspraak van een woord) hatsuon 発音. ¶ Als ik een fout maak in de uitspraak, verbeter mij dan alsjeblieft. Dou ka hatsuon de ayamari ga attara naoshite kudasai. どうか発音で誤りがあったら直してください
(2) (accent) namari なまり [訛り] ¶ Hij is een buitenlander, zoals duidelijk is aan zijn uitspraak. Namari kara akiraki de aru you ni, kare wa gaikokujin da. なまりから明らかであるように、外国人だ。
(3) (een bewering) shuchou 主張. ¶ Het is belangrijk om erop te wijzen dat de uitspraak die hij deed ongefundeerd is. Kare no shuchou ni wa konkyo ga nai koto ni chuui suru koto ga juuyou de aru. 主張には根拠ないこと注意することが重要である。
(4) (in sport) hantei 判定. ¶ De aanvoerder protesteerde bij de scheidsrechter tegen de uitspraak. Kyapten wa sono hantei ni taishite refurii ni kougi shita. キャプテンはその判定に対してレフリーに抗議した。
(5) (juridisch) senkoku 宣告; shinpan 審判; hanketsu 判決. ¶ De uitspraak was in het voordeel van de gedaagde. Hanketsu wa hikoku ni yuuri datta. 判決は被告に有利だった。(TTP)

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <beslissing>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ジャッジjajji (1) scheidsrechter; arbiter; (2) beslissing; uitspraak; (3) [bokssp.] jurylid
判定hantei (1) beslissing; uitspraak; oordeel; decisie; (2) [m.b.t. judo] hantei; [sportt.] beoordeling; beslissing op punten
取決め ; 取極めtorikime (1) beslissing; besluit; (2) overeenkomst; afspraak; overeenstemming
定めsadame (1) regel; bepaling; wet; voorschrift; verordening; verordinering; ordonnantie; ordinantie; regeling; beschikking; (2) vaste regel; gebruik; (3) lotsbeschikking; lot; voorbeschikking; (4) beslissing; oordeel; (5) deliberatie; beraadslaging
審判shinpan (1) beoordeling; uitspraak; oordeel; vonnis; verdict; beslissing; vonnissing; wijzing; (2) arbitrale beslissing; scheidsrechterlijke uitspraak; arbitrage; (3) [chr.] oordeel; [bijb.] gericht; (4) scheidsrechter; arbiter; umpire; referee; [afk.] scheids; [afk.] ref
思い切り ; 思いきりomoikiri (1) berusting; gelatenheid; geestestoestand waarbij men alle hoop opgegeven heeft; het afzien van iets; (2) besluit; beslissing; voornemen; (3) heftig; hevig; krachtig; energiek; (4) afschuwelijk; afgrijselijk; vreselijk; verschrikkelijk; ontzettend; gruwelijk; (5) naar hartelust; zonder zich te beperken; (6) met alle macht; uit alle macht; (7) grondig; door en door; compleet; volledig
政令seirei (1) ministerieel besluit; ministersbesluit; ministeriële beschikking; beslissing; [afk.] MB; kabinetsbesluit; overheidsbesluit; kabinetsbeslissing; bestuursbesluit; regeringsbesluit; (2) kabinetsbevel; kabinetsorder; overheidsbevel; regeringsbevel; verordening van overheidswege; decreet
dan (1) beslissing; uitspraak; beschikking; (a) afsnijden; doorsnijden; verbreken; (b) onderbroken worden; ophouden met; (c) beslissen; (d) altijd; beslist
断定dantei (1) affirmatie; bevestiging; verzekering; assertie; (2) besluit; vaststelling; conclusie; beslissing
ketsu (1) beslissing; (2) stemming
決定kettei vaststelling; beslissing; bepaling
決心kesshin besluit; beslissing
決断ketsudan beslissing; resolutie; determinatie; besluit
決議ketsugi [pol.] resolutie; aangenomen conclusie; motie; besluit; beslissing
確定kakutei beslissing; vastlegging; vaststelling; bepaling; decisie
裁定saitei arbitrage; scheidsrechterlijke uitspraak; beslissing
裁断 ; 截断saidan (1) het snijden; snit; het knippen; (2) uitspraak; beslissing; oordeel
裁決saiketsu (1) beslissing; uitspraak; beschikking; (2) [jur.] verdict
覚悟kakugo gereedheid; paraatheid; voorbereidheid; mentale voorbereiding; incalculering; resolutie; vastberadenheid; beslissing
評決hyouketsu [jur.] verdict; uitspraak; beslissing; vonnis
議決giketsu beslissing; besluitvorming; besluit
踏み切りfumikiri (1) spoorwegovergang; overweg; (2) [atlet.] afzet (bij het springen); meet (vanwaar men zich moet afzetten); (3) beslissing; besluit; (4) [sumō-jargon] het uit de ring treden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 22 treffers (zoekopdracht: 'beslissing', strategie: exact). 
2005-2023