日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘bespreken’
日蘭辭典 (trefwoord)
mendan面談
zn. onderhoud o.; persoonlijke bespreking v. ¶ 面談する onderhoud hebben; persoonlijk bespreken.
kaidan會談
(会談) zn. onderhoud o.; conferentie v.; bespreking v. ¶ 会談する bespreken; confereeren.
kyōgi協議
zn. conferentie v.; bespreking v. ¶ 協議する confereeren; bespreking houden. ¶ 協議員 afgevaardigden ter conferentie.
gisuru議する
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bespreken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
申し込む moushikomu (1) aanzoeken; een aanzoek doen; verzoeken om; (2) [結婚を] een huwelijksaanzoek doen; ten huwelijk vragen; om zijn; haar hand vragen; (3) [決闘を] tot een duel uitdagen; [fig.] de handschoen toewerpen; (4) aanvragen; solliciteren; postuleren; intekenen (op); [een donatie] toezeggen; (5) bestellen; reserveren; boeken; bespreken
相談する soudansuru (1) onderhouden (met); [form.] confereren; overleggen; beraadslagen; bespreken; bepraten; (be)discussiëren; [w.g.] samenspreken; [veroud.] samenspraak houden; (2) consulteren; raadplegen; om raad; advies vragen
討議する tougisuru discussiëren over; debatteren over; bespreken; bediscussiëren; een debat; discussie; bespreking houden over
協議する kyougisuru confereren; beraadslagen; overleggen; onderling overleg plegen; [w.g.] raadplegen; consulteren; delibereren; bespreken; ruggespraak houden; [inform.] de koppen bij elkaar steken; [inform.] de hoofden bijeensteken; [veroud.] concerteren
予約する yoyakusuru (1) reserveren; bespreken; boeken; (vooraf) bestellen; (2) zich abonneren; intekenen; subscriberen; (3) een afspraak maken; (4) vooraf programmeren
話し合う hanashiau spreken (met); praten (met); bepraten; bespreken; (met elkaar) in besprek zijn (over); bediscussiëren; (gemeenschappelijk) overleggen; zich onderhouden met; onderling overleg plegen; [i.h.b.] consulteren; beraadslagen; iem. aanspreken over; confereren; [w.g.] raadplegen; [w.g.] samenspreken
会談する kaidansuru bespreken; gesprekken voeren; een onderhoud hebben; overleggen; overleg plegen; gedachten uitwisselen; confereren; beraadslagen; onderhandelen
論ずる ronzuru (1) uiteenzetten; discussiëren over; bediscussiëren; discuteren; debatteren (over); betogen; argumenteren; redekavelen; redeneren; redetwisten; disputeren; commentariëren; becommentariëren; (2) handelen over; behandelen; bespreken; gaan over; het hebben over; spreken over; praten over; bepraten; verhandelen; (3) overwegen; acht geven; vermelden
論評する ronpyousuru commentaar; kritiek leveren; aanmerkingen maken; aanmerken; commentariëren; becommentariëren; kritiseren; bekritiseren; beoordelen; bespreken; recenseren
論じる ronjiru (1) uiteenzetten; discussiëren over; bediscussiëren; discuteren; debatteren (over); betogen; argumenteren; redekavelen; redeneren; redetwisten; disputeren; commentariëren; becommentariëren; (2) handelen over; behandelen; bespreken; gaan over; het hebben over; spreken over; praten over; bepraten; verhandelen; (3) overwegen; acht geven; vermelden
批評する hihyousuru kritiseren; recenseren; bespreken; beoordelen; becommentariëren; commentariëren; commentaar leveren (bij)
評議する hyougisuru (1) beraadslagen over; zich beraden over; bespreken; discussiëren over; bediscussiëren; delibereren over; overleggen over; zich onderhouden over; ; (2) confereren over; conferentie houden over
評論する hyouronsuru recenseren; bespreken; beoordelen; kritiseren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'bespreken', strategie: exact). 
2005-2020