日蘭辭典+

29 resultaten voor ‘bijstaan’
日蘭辭典 (trefwoord)
tasukeru助ける
t.w. (1) [援助] helpen; steunen; bijstaan. (2) [救助] redden. ¶ 助けて呉れ help! help! ¶ 助けに行く ter hulp snellen; gaan helpen. ¶ 溺れる所を助け上げる drenkeling redden. ¶ 助ける het leven sparen.
sewa世話
zn. (1) [援助] hulp v.; bijstand m.; steun m. (2) [斡旋] dienst m.; bemiddeling v. (3) [世俗] dagelijksche leven o. ¶ 世話する helpen; bijstaan; steunen; dienst bewijzen; bemiddeling verleenen; zorgen voor. ¶ 大層御世話になる veel verplichting hebben; veel te danken hebben; veel verschuldigd zijn.¶ 子供の世話をする voor de kinderen zorgen. ¶ 世話のやける lastig. ¶ 人に世話をやかす iemand veel last bezorgen. ¶ 世話に砕ける duidelijke taal spreken. ¶ 世話huiselijk tooneel. ¶ 世話huiselijk drama. ¶ 世話なしの gemakkelijk; eenvoudig. ¶ 世話commissie; hulpcomité; tusschenpersoon. ¶ 世話女房 goede huisvrouw. ¶ 世話commissie; provisie. ¶ 世話やき bemoeial. ¶ 世話好 bemoeizucht; bemoeial (人). ¶ いらぬお世話だ ik heb je hulp niet noodig; bemoei je er niet mee.
soeru添へる
(添える) t.w. bijvoegen; aanhechten; doen vergezellen; (を) bijstaan; helpen. ¶ 手紙に添へてある書類 de bijlagen van den brief. ¶ を負けに添へる als premie geven. ¶ を添へる een handje helpen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bijstaan>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
バックアップする`bakkuappusuru (1) steunen; ondersteunen; bijstaan; staan achter; (2) een back-up; reservekopie maken van; back-uppen
フォローfuxoroo (1) het volgen; nagaan; bijhouden; follow-up; [Belg.N.] opvolging; (2) het meegaan; meelopen; (3) het bijspringen; bijstaan; aanvullen; achteraf verbeteren; vergoeilijken; (4) [filmk.] follow scene; (5) meewind; rugwind; wind van achteren
フォローするfuxoroosuru (1) volgen; nagaan; bijhouden; [Belg.N.] opvolgen; (2) meegaan; meelopen; (3) bijspringen; bijstaan; aanvullen; achteraf verbeteren; vergoeilijken
与するkumisuru (1) iemands partij kiezen; trekken; nemen; partij kiezen voor; de kant kiezen van; gemene zaak maken met; aan iemands kant gaan staan; zich aansluiten bij; zich scharen aan de zijde van; het eens zijn met; bijvallen; [Belg.N.] bijtreden; (2) deelnemen aan; meedoen met; meewerken aan; betrokken zijn bij; (3) bijstaan; helpen; steunen; steun verlenen
仕えるtsukaeru dienen bij; in dienst zijn van; bedienen; ten dienste staan; werken voor; bijstaan; verzorgen; zorgen voor
付き添うtsukisou bijstaan; begeleiden; geleiden
代理するdairisuru plaatsvervanger enz. zijn (voor); vertegenwoordigen; representeren; vervangen; substitueren; waarnemen; in de plaats treden (voor); iems. plaats innemen; als plaatsvervanger; gemachtigde enz. optreden (voor); [jur.] bijstaan
加担するkatansuru (1) helpen; ondersteunen; bijstaan; steunen; schragen; assisteren; steun verlenen; samenwerken; (2) meewerken; deelnemen; betrokken zijn; zich engageren; partij kiezen; zich aan de zijde scharen; opkomen voor; (3) samenspannen; samenzweren; complotteren
助けるtasukeru (1) redden; verlossen; ontzetten; uit de nood; brand helpen; [i.h.b.] sparen; (2) helpen; bijstaan; assisteren; steunen; behulpzaam zijn; (3) bevorderen; bijdragen (tot); stimuleren; bevorderlijk zijn voor
周旋するshyuusensuru (1) bemiddelen; tussenbeide komen; tussenkomen; intermediëren; bijstaan; ten dienste staan; [i.h.b.] helpen aan; (2) [jur.] goede diensten aanbieden; mediëren; bemiddelend optreden; interveniëren; (3) behartigen; verzorgen; (4) rondgaan; rondreizen; (5) omlopen; roteren
味方する ; 御方する ; 身方するmikatasuru partij kiezen (voor); de kant kiezen van; bijstaan; steunen; het opnemen voor; zich scharen (om; aan de zijde van)
後ろ盾になるushirodateninaru steunen; ondersteunen; staan achter; bijstaan
御世話する ; お世話するosewasuru (1) helpen; bijstaan; ondersteunen; een helpende hand bieden; (2) een dienst verlenen; een dienst bewijzen; bemiddelen; bemiddeling verlenen; interveniëren; (3) zorg dragen voor; zorgen voor; toezien op; moeite doen voor; onder zijn hoede hebben
手伝うtetsudau (1) helpen (bij); hulp bieden; verlenen; de helpende hand bieden; toesteken; een handje helpen; bijstaan; assisteren; [w.g.] handreiken; (2) meehelpen; meespelen; van invloed zijn; een rol spelen
手助けするtedasukesuru helpen; een handje helpen; bijstaan; z'n hulp aanbieden; gerieven; van dienst zijn
扶助するfujosuru steunen; helpen; bijstaan; ondersteunen; bedelen
援助するenjosuru helpen; bijstaan; ondersteunen; hulp; steun verlenen; assisteren; behulpzaam zijn
支持するshijisuru steunen; steun geven; backen; rugsteunen; staan achter; bijstaan; terzijde staan; solidair zijn met; verdedigen; bijtreden; bijspringen; bijvallen; aanhangen
支援するshiensuru steunen; ondersteunen; bijstaan; helpen; [fig.] op de been houden; [fig.] stutten; [fig.] schragen
救う ; 済う ; 拯うsukuu (1) redden; helpen (uit); bevrijden; ontzetten; te hulp komen; bijstaan; sauveren; (2) verlossen; behouden
救済するkyuusaisuru ondersteunen; steunen; steun; hulp verlenen; helpen; te hulp komen; bijstaan
立てるtateru (1) rechtop zetten; overeind zetten; opzetten; oprichten; opstellen; opslaan; opsteken; planten; [i.h.b.] stichten; [耳を] spitsen; (2) voordragen; [候補者として] voorstellen; aanstellen als; tot; installeren als; [王位に] plaatsen; benoemen tot; [証人を] oproepen; [代役を] opvoeren; (3) [計画; 規則を] maken; opstellen; ontwerpen; uitwerken; [目標を] stellen; [誓いを] afleggen; [意義を] opperen; [記録を] vestigen; (4) veroorzaken; teweegbrengen; [物音を] maken; [声を] verheffen; (een kik) geven; [湯気; 煙を] afgeven; [埃を] opjagen; [噂を] de wereld insturen; (5) [門; 戸; 雨戸; 障子を] sluiten; dicht doen; (6) [茶を] zetten; [i.h.b.] een theeceremonie uitvoeren; (7) respecteren; iem. in zijn waarde laten; [i.h.b.] steunen; [i.h.b.] bijstaan; (8) enthousiast …; geestdriftig … [aangesloten op de ren'yōkei]
肩入れするkatairesuru […に] steunen; steun geven; verlenen; ondersteunen; aanhangen; supporteren; backen; dekken; staan achter; de zijde kiezen van; bijstaan; begunstigen; patroneren; patroniseren
補佐するhosasuru assisteren; helpen; bijstaan; [i.h.b.] adviseren; raad geven
補助するhojosuru (1) helpen; bijstaan; assisteren; steunen; (2) subsidiëren; ondersteunen; tegemoetkomen; [Belg.N.] betoelagen
you (a) grootbrengen; opvoeden; kweken; (b) houden; fokken; telen; (c) verzorgen; bijstaan; ondersteunen; (d) zorg voor zichzelf dragen; z'n gezondheid in acht nemen; (e) ontwikkelen; onderrichten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 26 treffers (zoekopdracht: 'bijstaan', strategie: exact). 
2005-2023