日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘bovendien’
日蘭辭典 (trefwoord)
amatsusae剩へ
(剰え) bw. & vw. bovendien; daarenboven.
agekuni揚句に
(挙句に・揚げ句に) vw. & bw. (1) [終に] ten slotte; per slot van rekening. (2) [且又] bovendien. ¶ 揚句の果に en alsof dat nog niet genoeg was......
awaseru会せる
t.w. (1) [併せる] samenvoegen. (2) [數字を] optellen. (3) [結合] verbinden (4) [板等] lasschen. (5) [適合] in overeenstemming brengen; voegen naar (6) [重ねる] op elkaar leggen (7) [比較する] vergelijken; naast elkaar leggen. ¶ 三と五を合せる drie bij vijf optellen; ¶ 縫合せる aan elkaar naaien; vastnaaien. ¶ 望遠鏡を目に合せる verrekijker instellen.¶ 誰にでも調子を合せる met iedereen goede maatjes zijn. ¶ 時計を合せる klok gelijkzetten. ¶ 譯文を原文と合せて見る vertaling en origineel vergelijken ¶ あの島は日本に併合された dat eiland is door Japan geannexeerd. ¶ 手を合せる de handen vouwen. ¶ 合せて bijeen; samen; allen; gezamenlijk; bovendien (其の上).
sonohoka其外
(その他、その外、其の他、其の外) bw. bovendien; daarenboven; buitendien. ¶ 其外の ander; verder; overig. ¶ 其外の人 de anderen. ¶ 其外に話はなかった verder heeft hij niets gezegd.
mata
zn. vw. (1) [其の上、亦] en; ook; vw. & bw. bovendien; daarenboven. bw. (2) [再び] nogmaals; wederom; opnieuw (3) [矢張] eveneens; evenzeer. ¶ 日日 dag na dag; elken dag opnieuw. ¶ となき uniek; eenig; zonder wederga. ¶ またいらっしゃい kom nogeens terug; ik hoop u nog eens meer te zien. ¶ の事にしませう we zullen het tot een volgenden keer uitstellen.
hatamata將又

(将又) vw. bw. bovendien; vw. ook.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bovendien>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
さえsae (1) […~] [partikel dat toevoeging uitdrukt] zelfs; daarbij; daarboven; daarenboven; bovendien; op de koop toe; daar komt nog bij dat; en bovendien nog … ook; en nog … toe; (2) […~] [partikel ter benadrukking van een extreem voorbeeld dat analogisch andere gevallen laat afleiden] zelfs; [~…ない] niet eens; geeneens; (3) […~] [partikel dat uitdrukt dat vervulling van een voorwaarde voldoende resultaat oplevert] zolang …
さてはsateha (1) bovendien; daarenboven; daarbij; wat meer is; en ook (nog); en zelfs; voorts; verder; tevens; (2) dus; dan; in dat geval; [Belg.N.] zodus; (3) nou; welnu; trouwens; overigens; (4) zo; aldus; [veroud.] alzo; op die wijze
その上 ; 其の上sonoue bovendien; daarenboven; daarbij; daarbij komt nog dat; op de koop toe; tevens; daarnaast; wat meer is; voorts; verder; en ook (nog)
のみならずnominarazu (1) niet alleen; niet enkel; niet slechts; (2) [drukt een versterkend aaneenschakelend verband uit] bovendien; daarenboven; tevens; tegelijk; op de koop toe; daarbenevens
且つkatsu (1) daarenboven; bovendien; daarbij; daarnaast; op de koop toe; en ook nog; tevens; voorts; (2) en tegelijkertijd; en terzelfder tijd; zowel ~ als ~
其の外 ; 其の他sonohoka (1) de rest; de andere(n); de overige(n); (2) daarnaast; daarenboven; daarbij; daarbuiten; verder; voorts; bovendien; daar komt nog bij [direct gevolgd door ni に]
其れにsoreni daarbij; daarenboven; bovendien; daarnaast; wat meer is; (en) tevens; op de koop toe; voorts; verder; daarbij komt nog dat; en ook (nog)
別にbetsuni (1) apart; afzonderlijk; los; afgezonderd; afgescheiden; [i.h.b.] elders; ergens anders; (2) extra; supplementair; verder; anders; voorts; daarbij; bovendien; daarenboven; daarnaast; (3) in het bijzonder; bijzonder; bepaald; speciaal; bepaaldelijk; vooral; iets noemenswaardigs
加えてkuwaete bovendien; daarenboven; op de koop toe; daarbij
更にsarani (1) nogmaals; nog eens; eens zo [groot enz.]; opnieuw; weer; nog een keer; nog eenmaal; wederom; bis; (2) nog meer; nog [+ vergrotende trap]; meer en meer; altijd maar meer; altijd maar [+ vergrotende trap]; steeds meer; steeds [+ vergrotende trap]; (3) bovendien; daarbij; hierbij; daarenboven; verder; voorts; tevens; wat meer is; ook; (4) absoluut niet ~; helemaal niet ~; niet in het minst ~; hoegenaamd niet ~; volstrekt niet ~; allerminst; in genen dele ~; in het geheel niet ~; niet in het geringst ~; niet de minste ~; in genen dele; geenszins; verre van ~ [gevolgd door ontkenning]
然るはsaruha (1) maar; echter; eigenlijk; (2) bovendien; daarenboven; (3) toch; niettemin
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'bovendien', strategie: exact). 
2005-2023