日蘭辭典+

28 resultaten voor ‘daar’
日蘭辭典 (trefwoord)
anoあの
vnw. die; dat; gindsch; gene. ¶ あの頃 in dien tijd. ¶ あの本 dat boek. ¶ あの後は voortaan; daarna. ¶ あの家 dat huis daar; het gindsche huis. ¶ 彼の人 hij (男); zij (女). ¶ あの人達 zij.
achira彼方
(あちら) bw. ginds; daar; aan den anderen kant. ¶ 彼方の dat; gindsch; gene. ¶ 彼方を向け kijk den anderen kant uit. ¶ 彼方に行け maak, dat je weg komt.
asameshi朝飯
zn. ontbijt o. ¶ そんな事は朝飯前だ dat is gemakkelijk genoeg; daar is niets geen kunst aan.
asoko彼處
(彼処・あそこ) bw. daar; gindsch. ¶ 彼處gindsch; gene; die; dat. ¶ あれ彼處 (遠方をさして) daarginds;
mukō
(向こう、向う) zn. (1) [向側] overzijde v.; overkant m. (2) [先方] de andere partij v. ¶ 向うを張る den strijd opnemen. ¶ 向うを張って in oppositie tegen. ¶ 向う一年間 voor het eerstvolgende jaar. ¶ 向うの gindsch; aan de overzijde. ¶ 向うに ginds; aan den overkant; daar. ¶ 海の向うに aan gene zijde van den oceaan.
sochi其方
(そち) bw. ginds; daar; vnw. gij.
WACHTKAMER (deze lemma’s zijn nieuw of bevatten wijzigingen)
soraそら

tw. daar!; kijk!; pas op!; ho la!; hei daar!

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <daar>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ものを monowo (1) […~] [drukt onvrede uit dat iets niet loopt zoals gehoopt]; (2) […~] [drukt een uitroep; emotie uit]; ; (1) […~] [drukt met een nuance van misnoegdheid; wrevel een tegenstelling uit] ondanks; niettegenstaande; hoewel; in weerwil van; trots; ofschoon; [veroud.] schoon; (2) […~] [drukt met nadruk een reden; oorzaak uit] omdat; daar
其方 sotchi (1) daarginds; ginds; ginder; daar; bij jullie; jou; [i.h.b.] dat; die daar; (2) jij; jullie
其方 sochira (1) daar; daarginds; ginds; ginder; bij u; jullie; jou; [i.h.b.] dat; die daar; (2) u; jij; jullie
其所 soko (1) daar; die plaats; (2) (op) dat punt; (in) dat opzicht; wat dat betreft; dat
sore (1) dat; die; het; (2) daar-; -dien; ; (1) daar; ziedaar; zie (je wel); alstublieft; voilà; (2) goed zo!; tsa; pak ze; hallali; hup [tegen afgericht dier enz.]
ので node […~] [geeft een reden; oorzaak; grond; beweegreden] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van (het feit dat); [arch.] dewijl; [arch.] wijl; [arch.] naardien; [arch.] doordien; [arch.] nademaal
であるから dearukara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
何故なら nazenara omdat; want; daar; aangezien
何故ならば nazenaraba omdat; want; daar; aangezien
何故なれば nazenareba omdat; want; daar; aangezien
なので nanode aangezien (dat); in aanmerking genomen dat; gezien (dat); daar; nu
ねば neba (1) [drukt een negatieve voorwaarde uit] als … niet; (2) [drukt een negatieve noodzakelijke voorwaarde uit] als … niet; (3) [drukt negatieve redengeving uit] daar; doordat … niet; (4) [drukt een negatieve voorwaarde uit] als … niet; (5) [drukt een negatieve toegeving uit] hoewel … niet
からには karaniha […~] daar; nu dat; gezien
からして karashite (1) […~] sedert; sinds; na; (2) […~] in de eerste plaats; vooreerst; in 't bijzonder; nota bene; uitgerekend; neem nu; alleen al; (3) […~みると] [partikel dat de grond tot een oordeel aangeeft] op grond van; (4) […~] [redengevend partikel] omdat; wegens; daar; vermits
からに karani (1) […~] naar; afgaande op; (2) […~は] daar; nu dat; gezien; (3) […~] gelijktijdig met; meteen als; zodra; (4) […~] [redengevend partikel] want; omdat; vermits; (5) […む~] toch; niettemin; desondanks
から kara [SSK~: drukt oorzaak of reden uit] doordat; omdat; aangezien; daar; vermits
彼処 asoko (1) ginds; daar; daarginds; ginder; daarginder; (2) zodanig; dermate; zó; zó zeer; in zoverre; (3) [arch.] hij; die
彼処に asokoni daar; ginds; ginder; daarginds; daarginder; [volkst.] daaro
彼方 atchi daar; daarginds
彼方 achira daar; daarginds
故に yueni […の~] omdat; doordat; daar; wegens; vanwege; door; uit kracht; hoofde van; op grond van; ten gevolge van; ; om die reden; op grond daarvan; bijgevolg; dus; derhalve; ergo; vandaar; zodoende; daarom; dientengevolge
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.43 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 21 treffers (zoekopdracht: 'daar', strategie: exact). 
2005-2020