日蘭辭典+

32 resultaten voor ‘daar’
日蘭辭典 (trefwoord)
anoあの
vnw. die; dat; gindsch; gene. ¶ あの頃 in dien tijd. ¶ あの本 dat boek. ¶ あの後は voortaan; daarna. ¶ あの家 dat huis daar; het gindsche huis. ¶ 彼の人 hij (男); zij (女). ¶ あの人達 zij.
achira彼方
(あちら) bw. ginds; daar; aan den anderen kant. ¶ 彼方の dat; gindsch; gene. ¶ 彼方を向け kijk den anderen kant uit. ¶ 彼方に行け maak, dat je weg komt.
asameshi朝飯
zn. ontbijt o. ¶ そんな事は朝飯前だ dat is gemakkelijk genoeg; daar is niets geen kunst aan.
asoko彼處
(彼処・あそこ) bw. daar; gindsch. ¶ 彼處gindsch; gene; die; dat. ¶ あれ彼處 (遠方をさして) daarginds;
mukō
(向こう、向う) zn. (1) [向側] overzijde v.; overkant m. (2) [先方] de andere partij v. ¶ 向うを張る den strijd opnemen. ¶ 向うを張って in oppositie tegen. ¶ 向う一年間 voor het eerstvolgende jaar. ¶ 向うの gindsch; aan de overzijde. ¶ 向うに ginds; aan den overkant; daar. ¶ 海の向うに aan gene zijde van den oceaan.
sochi其方
(そち) bw. ginds; daar; vnw. gij.
soraそら

tw. daar!; kijk!; pas op!; ho la!; hei daar!

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <daar>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
からしてkarashite (1) […~] sedert; sinds; na; (2) […~] in de eerste plaats; vooreerst; in 't bijzonder; nota bene; uitgerekend; neem nu; alleen al; (3) […~みると] [partikel dat de grond tot een oordeel aangeeft] op grond van; (4) […~] [redengevend partikel] omdat; wegens; daar; vermits
からにはkaraniha […~] daar; nu dat; gezien
からにkarani (1) […~] naar; afgaande op; (2) […~は] daar; nu dat; gezien; (3) […~] gelijktijdig met; meteen als; zodra; (4) […~] [redengevend partikel] want; omdat; vermits; (5) […む~] toch; niettemin; desondanks
からkara [SSK~: drukt oorzaak of reden uit] doordat; omdat; aangezien; daar; vermits
だからdakara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
であるからdearukara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
ですからdesukara (1) derhalve; (en) dus; daarom; bijgevolg; vandaar; zodoende; om die reden; op grond daarvan; dientengevolge; uit dien hoofde; (2) doordat; [inform.] omdat; daar; [form.] aangezien; [arch.] doordien
なのでnanode aangezien (dat); in aanmerking genomen dat; gezien (dat); daar; nu
ni (1) […~] [drukt een inleidende gedachte uit]; (2) […~] [redengevend partikel] omdat; daar; aangezien; [Belg.N.] vermits; (3) […~] [toegevend partikel] hoewel; alhoewel; ofschoon; terwijl; daar waar; ondanks (het feit dat); niettegenstaande (dat); … maar; … en toch; [veroud.] schoon; (4) […~] [nevenschikkend partikel] daarbij; daarenboven
ねばneba (1) [drukt een negatieve voorwaarde uit] als … niet; (2) [drukt een negatieve noodzakelijke voorwaarde uit] als … niet; (3) [drukt negatieve redengeving uit] daar; doordat … niet; (4) [drukt een negatieve voorwaarde uit] als … niet; (5) [drukt een negatieve toegeving uit] hoewel … niet
のでnode […~] [geeft een reden; oorzaak; grond; beweegreden] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van (het feit dat); [arch.] dewijl; [arch.] wijl; [arch.] naardien; [arch.] doordien; [arch.] nademaal
ba (1) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (2) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (3) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (4) […~] [drukt een nevenschikking of opsomming uit] en … en …; (5) […~] [drukt de premisse van een onderwerp uit]; (6) […ば…ほど] [drukt proportionaliteit uit] hoe … des te …; (7) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (8) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (9) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (10) […~] [drukt reden; oorzaak uit] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van; [Belg.N.] vermits; (11) […~] [drukt een contrast uit] maar; daar waar; terwijl; (12) […ね~] [drukt toegeving uit] hoewel; alhoewel; ofschoon
ものをmonowo (1) […~] [drukt met een nuance van misnoegdheid; wrevel een tegenstelling uit] ondanks; niettegenstaande; hoewel; in weerwil van; trots; ofschoon; [veroud.] schoon; (2) […~] [drukt met nadruk een reden; oorzaak uit] omdat; daar; (3) […~] [drukt onvrede uit dat iets niet loopt zoals gehoopt]; (4) […~] [drukt een uitroep; emotie uit]
何故ならnazenara omdat; want; daar; aangezien
何故ならばnazenaraba omdat; want; daar; aangezien
何故なればnazenareba omdat; want; daar; aangezien
其所 ; 其処 ; 其soko (1) daar; die plaats; (2) (op) dat punt; (in) dat opzicht; wat dat betreft; dat
其方sochira (1) daar; daarginds; ginds; ginder; bij u; jullie; jou; [i.h.b.] dat; die daar; (2) u; jij; jullie
其方sotchi (1) daarginds; ginds; ginder; daar; bij jullie; jou; [i.h.b.] dat; die daar; (2) jij; jullie
其 ; 夫 ; 其れ ; 夫れsore (1) dat; die; het; (2) daar-; -dien; (3) daar; ziedaar; zie (je wel); alstublieft; voilà; (4) goed zo!; tsa; pak ze; hallali; hup [tegen afgericht dier enz.]
彼処にasokoni daar; ginds; ginder; daarginds; daarginder; [volkst.] daaro
彼処asoko (1) ginds; daar; daarginds; ginder; daarginder; (2) zodanig; dermate; zó; zó zeer; in zoverre; (3) [arch.] hij; die
彼方achira (1) [~に; で; では] daar; daarginds; (2) dat; het; de andere; (3) die heer; dame; die mensen; (4) buitenland; [i.h.b.] Westen
彼方atchi daar; daarginds
故にyueni (1) om die reden; op grond daarvan; bijgevolg; dus; derhalve; ergo; vandaar; zodoende; daarom; dientengevolge; (2) […の~] omdat; doordat; daar; wegens; vanwege; door; uit kracht; hoofde van; op grond van; ten gevolge van
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 25 treffers (zoekopdracht: 'daar', strategie: exact). 
2005-2023