日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘daarenboven’
日蘭辭典 (trefwoord)
amatsusae剩へ
(剰え) bw. & vw. bovendien; daarenboven.
sonohoka其外
(その他、その外、其の他、其の外) bw. bovendien; daarenboven; buitendien. ¶ 其外の ander; verder; overig. ¶ 其外の人 de anderen. ¶ 其外に話はなかった verder heeft hij niets gezegd.
mata
zn. vw. (1) [其の上、亦] en; ook; vw. & bw. bovendien; daarenboven. bw. (2) [再び] nogmaals; wederom; opnieuw (3) [矢張] eveneens; evenzeer. ¶ 日日 dag na dag; elken dag opnieuw. ¶ となき uniek; eenig; zonder wederga. ¶ またいらっしゃい kom nogeens terug; ik hoop u nog eens meer te zien. ¶ の事にしませう we zullen het tot een volgenden keer uitstellen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <daarenboven>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
其の外 sonohoka daarnaast; daarenboven; daarbij; daarbuiten; verder; voorts; bovendien; daar komt nog bij [direct gevolgd door ni に]; ; de rest; de andere(n); de overige(n)
其れに soreni daarbij; daarenboven; bovendien; daarnaast; wat meer is; (en) tevens; op de koop toe; voorts; verder; daarbij komt nog dat; en ook (nog)
のみならず nominarazu [drukt een versterkend aaneenschakelend verband uit] bovendien; daarenboven; tevens; tegelijk; op de koop toe; daarbenevens; ; niet alleen; niet enkel; niet slechts
加えて kuwaete bovendien; daarenboven; op de koop toe; daarbij
別に betsuni (1) apart; afzonderlijk; los; afgezonderd; afgescheiden; [i.h.b.] elders; ergens anders; (2) extra; supplementair; verder; anders; voorts; daarbij; bovendien; daarenboven; daarnaast; (3) in het bijzonder; bijzonder; bepaald; speciaal; bepaaldelijk; vooral; iets noemenswaardigs
然も shikamo (1) en bovendien; daarnaast; en ook nog (eens); daarenboven; en daarbij nog; en op de koop toe; en dan nog; en buitendien; en nog ~ toe; meer nog; ja zelfs; en wel; daar komt nog bij dat; (2) en toch; nochtans; maar intussen; maar ondertussen; met dat al; desondanks; zelfs dan nog; niettemin; evengoed; desalniettemin; niettegenstaande dat; desniettegenstaande
又; 亦; 復 mata (1) en bovendien; maar ook; en tevens; en (~) tegelijk; zowel als ~; ~ na ~; ~ op ~; (2) of; ofwel; oftewel; ; (1) andermaal; wederom; alweer; weer; nog eens; nog een keer; nogmaals; opnieuw; een andere keer; (2) evenzo; eveneens; insgelijks; ook; (3) voorts; anders; daarnaast; daarenboven; daarentegen; op zijn beurt; anderzijds; (4) och ~; ~ toch [uitdrukking van verbazing, twijfel]
さては sateha nou; welnu; trouwens; overigens; ; (1) bovendien; daarenboven; daarbij; wat meer is; en ook (nog); en zelfs; voorts; verder; tevens; (2) dus; dan; in dat geval; [Belg.N.] zodus; ; zo; aldus; [veroud.] alzo; op die wijze
更に sarani (1) nogmaals; nog eens; eens zo [groot enz.]; opnieuw; weer; nog een keer; nog eenmaal; wederom; bis; (2) nog meer; nog [+ vergrotende trap]; meer en meer; altijd maar meer; altijd maar [+ vergrotende trap]; steeds meer; steeds [+ vergrotende trap]; (3) bovendien; daarbij; hierbij; daarenboven; verder; voorts; tevens; wat meer is; ook; (4) absoluut niet ~; helemaal niet ~; niet in het minst ~; hoegenaamd niet ~; volstrekt niet ~; allerminst; in genen dele ~; in het geheel niet ~; niet in het geringst ~; niet de minste ~; in genen dele; geenszins; verre van ~ [gevolgd door ontkenning]
且つ katsu (1) daarenboven; bovendien; daarbij; daarnaast; op de koop toe; en ook nog; tevens; voorts; (2) en tegelijkertijd; en terzelfder tijd; zowel ~ als ~
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'daarenboven', strategie: exact). 
2005-2020