日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘dekken’
日蘭辭典 (trefwoord)
soroban算盤
zn. telraam o.; berekening (勘定) v.; rekening v.; ¶ 算盤が取れる de kosten dekken; loonend zijn; voordelig uitkomen. ¶ 算盤通りに行かぬ anders uitkomen dan men gerekend had.
tenpo填補
zn. aanvulling v.; (填充) opvulling v.; vulling v. ¶ 填補する aanvullen. ¶ 缺損を填補する tekort aanvullen; verlies dekken. Noot: 填充 = 充填.
kōbi交尾
zn. paring v. ¶ 交尾する paren; dekken (馬、牛など).
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <dekken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一致するitchisuru (1) het eens zijn; akkoord gaan; ook vinden dat; hetzelfde erover denken; [意見が] dezelfde mening toegedaan zijn; gelijkgestemd zijn; eensgezind zijn; eensdenkend zijn; instemmen; één lijn trekken; bijvallen; zich aansluiten bij; [Belg.N.] bijtreden; (2) overeenkomen; beantwoorden aan; overeenstemmen; harmoniëren; corresponderen; congrueren; in overeenstemming zijn met; samenvallen; coïncideren; kloppen (met); gelijk zijn aan; identiek zijn; dekken; verenigbaar zijn met; samengaan; stroken met; sporen met; in het verlengde liggen van; passen bij; accorderen; (3) samenwerken; zich bij elkaar aansluiten; zich samen aan iets wijden; gemeenschappelijke actie ondernemen; de handen ineenslaan
保護するhogosuru beschermen; vrijwaren; behoeden; behouden; beschutten; bewaren; dekken; onder zijn vleugels; hoede nemen; behartigen; protegeren; preserveren; conserveren
償うtsugunau vergoeden; schadeloosstellen; compenseren; goedmaken; aanzuiveren; dekken; indemniseren; bonificeren; [罪を] boeten voor
合致するgatchisuru geheel overeenkomen; beantwoorden aan; overeenstemmen; corresponderen; congrueren; in overeenstemming zijn met; samenvallen; coïncideren; kloppen (met); dekken
守るmamoru (1) zich houden aan; [約束を] houden; vasthouden aan [節操を]; handhaven; staande houden; [名誉を] ophouden; hooghouden; gestand doen; trouw blijven aan; in acht nemen; nakomen; betrachten; naleven; eerbiedigen; [規則を] observeren; [言い付けを] opvolgen; (2) verdedigen; beschermen; hoeden; behoeden; beschutten; bewaren; behouden; vrijwaren; protegeren; defenderen; bewaken; beveiligen; (3) [sportt.] dekken; [i.h.b. bij honkbal] verdedigen
対応するtaiousuru (1) overeenkomen; overeenstemmen; beantwoorden aan; corresponderen; samengaan; [fig.] dekken; [comp.] compatibel; compatible zijn; afgestemd zijn; stroken; (2) equivalent zijn; gelijkwaardig zijn; gelijkstaan; (3) behandelen; bejegenen; aanpakken; tegemoet treden; omgaan met; hanteren; beantwoorden; reageren op; [m.b.t. de tijden] meegaan met
弁償する ; 辨償するbenshyousuru vergoeden; schadeloosstellen; compenseren; goedmaken; dekken; indemniseren
整えるtotonoeru (1) in orde brengen; fatsoeneren; ordenen; fiksen; arrangeren; opmaken; gereedmaken; een goede vorm geven aan; opknappen; opkalefateren; [gew.] berechten; (2) voorbereiden; klaarmaken; bereiden; gereedmaken; [食卓を] dekken; voorzien; regelen; [資金を] werven
肩入れするkatairesuru […に] steunen; steun geven; verlenen; ondersteunen; aanhangen; supporteren; backen; dekken; staan achter; de zijde kiezen van; bijstaan; begunstigen; patroneren; patroniseren
賄うmakanau (1) [食事を] voorzien van; verschaffen; verzorgen; leveren; bezorgen; verstrekken; [i.h.b.] cateren; (2) instaan voor; dekken; (3) rondkomen met; het rooien met
賠償するbaishyousuru vergoeden; schadeloosstellen; (weer) goedmaken; bonificeren; herstellen; compenseren; dekken; redresseren; restitueren; indemniseren; voldoen; voldoening geven
金鍍金するkinmekkisuru vergulden; met goud plateren; overtrekken; dekken
鍍金するmekkisuru (1) plateren; overtrekken; dekken met metaal; (2) [i.h.b.] vergulden; met goud plateren; overtrekken; dekken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'dekken', strategie: exact). 
2005-2023