日蘭辭典+

40 resultaten voor ‘door’
日蘭辭典 (trefwoord)
de
vz. (1) [時間の場合] in; over; op. (2) [場所の場合] in; op; te. (3) [手段の場合] door; door middel van; per; met. (4) [年齡の場合] op. (5) [材料の場合] van. (6) [乘物の場合] per; met. (7) [價格の場合] voor; tegen. (8) [原因の場合] door; in verband met; naar aanleiding van; wegens. (9) [用語の場合] in. ¶ 一箇月で出來ます het is over een maand klaar. ¶ 銀座で逢ふ in de Ginza elkaar ontmoeten. ¶ 東京in Tokyo. ¶ バタビヤで op Batavia. ¶ の前で voor. ¶ の外で buiten. ¶ ひきで door protectie. ¶ 手紙per brief. ¶ 時間で借りる per uur huren. ¶ 斤で賣る per pond verkoopen. ¶ 廿歳で op zijn twintigste jaar. ¶ 作る van hout maken. ¶ 汽車で per spoor; met den trein. ¶ 一圓で賣る voor een yen verkoopen. tegen een yen verkoopen. ¶ 氣で缺席する wegens ziekte afwezig zijn. ¶ 肺病で死ぬ aan tering sterven. ¶ 蘭語in het Hollandsch.
karaから
vz. (1) [分離] van; uit. (2) [より] van. (3) [出所] van; uit. (4) [起源] met; van. (5) [通過の意] langs (bw.); door; via. (6) [原料, 材料] van; uit; met. (7) [時] sinds; sedert; van; om. (8) [方角] in. (9) [原據] van uit. (10) [から] door; van. vw. (11) [原因] omdat; vz. door; ten gevolge van. (12) [距離] van. ¶ 上から van boven. ¶ から van den morgen tot den avond; den geheelen dag. ¶ 此の見地からすれば van dit standpunt bezien. ¶ 病氣だから wegens ziekte. ¶ 子供の時から sinds zijn jeugd. ¶ 九時から始まります het begint om negen uur. ¶ それはから出來てゐる dit is van ijzer gemaakt. ¶ 火事はどこから出たのか waar is de brand begonnen?
soto
zn. buitenkant m. ¶ buiten; buitenshuis. ¶ より見る door het raam naar buiten kijken. ¶ 食事する buitenshuis eten. ¶ 出る naar buiten gaan.
mado
zn. venster o.; raam o.; patrijspoort (船室の) v. ¶ から覗く uit het venster kijken; door het venster naar binnen gluren. ¶ 開ける het venster openen.
ubau奪ふ

(奪う) t.w. rooven; ontrukken; wegpakken; ontnemen. ¶ 奪ひ去る er van door gaan met. ¶ 王位を奪ふ van den troon stooten. ¶ を奪はれる door een vrouw betooverd zijn.

matadanomi又賴
(又頼み) zn. verzoek door bemiddeling van een ander.
matagai又買
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <door>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
からkara (1) [partikel dat een vertrekpunt in tijd of ruimte; of bron aanduidt] vanaf; per; met ingang van; uit; (2) [partikel dat een punt van passage aanduidt] door; via; (3) [partikel dat een oorzaak of reden aangeeft] door; wegens; vanwege; (4) [partikel dat grondstof; materiaal aanduidt] uit; (5) [partikel dat in een passieve constructie de door-bepaling (handelende persoon) aangeeft] door; (6) [partikel dat een hoeveelheid beklemtoont of ondergrens aanduidt] vanaf; (7) [drukt als eindpartikel een bepaald gevoel (o.a. kritiek; ontevredenheid; geruststelling) uit]
ずうっとzuutto (1) lang [geleden enz.]; ver [terug enz.]; heel [in de verte enz.]; een heel eind; (2) aldoor; de hele tijd; helemaal; de hele rit; weg; route enz.; het gehele stuk; (helemaal) tot het einde; gedurende de hele ~; gedurende heel zijn ~; heel [de nacht; zijn leven enz.] door; (3) heel wat; verreweg; veel en veel [beter; interessanter enz.]; verre; veruit; stukken
ずっとzutto (1) lang [geleden enz.]; ver [terug enz.]; heel [in de verte enz.]; een heel eind; (2) aldoor; de hele tijd; helemaal; de hele rit; weg; route enz.; het gehele stuk; (helemaal) tot het einde; gedurende de hele ~; gedurende heel zijn ~; heel [de nacht; zijn leven enz.] door; (3) heel wat; verreweg; veel en veel [beter; interessanter enz.]; verre; veruit; stukken
だからdakara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
であるからdearukara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
de (1) […~] [duidt de plaats van handeling aan] in; te; op; (2) […~] [duidt een tijd; leeftijd aan] om; in; op; (3) […~] [duidt een collectief onderwerp aan]; (4) […~] [duidt een limiet; maatstaf aan] à; (5) […~] [duidt een gesteldheid aan] in; op z'n; met; al …de; (6) […~] [duidt een middel; methode; grondstof aan] met; per; door; door middel van; via; middels; (7) […~] [duidt een oorzaak; reden aan] door; wegens; vanwege; uit
にてnite (1) […~] [duidt een plaats aan] in; te; op; (2) […~] [duidt een tijd; leeftijd aan] om; in; (3) […~] [duidt een middel; methode; grondstof aan] met; per; door; door middel van; via; middels; (4) […~] [duidt een oorzaak; reden aan] door; wegens; vanwege; uit; (5) […~] [duidt een hoedanigheid; omstandigheid aan] als
によりniyori bij; volgens; naar; op; door; wegens; vanwege; krachtens; uit hoofde van; overeenkomstig; via; langs
に依ってniyotte (1) op grond van; [afk.] o.g.v.; krachtens; [jur.] ex; uit hoofde van; uit kracht van; uitgaande van; vertrouwend op; (2) volgens; naar; overeenkomstig; in overeenstemming met; conform; zoals; als; (3) wegens; tengevolge van; [afk.] t.g.v.; ingevolge; als gevolg van; vanwege; door; door toedoen van; naar aanleiding van; [Belg.N.] omwille van; (4) door middel van; via; met behulp van; aan de hand van; dankzij; (5) in antwoord op; als reactie op
ni (1) […~] [duidt tijdstip; plaats van handeling aan] om; in; te; op; aan; bij; (2) […~] [duidt de plaats aan waar iets; iem. zich bevindt of zich vertoont] in; te; op; (3) […~] [duidt een bestemming; richting aan] naar; (4) […~] [duidt het resultaat van een handeling; verandering aan] tot; (5) […~] [duidt een doel aan] naar; (6) […~] [duidt het meewerkend voorwerp aan] naar; (7) […~] [duidt reden; oorzaak of aanleiding aan] door; wegens; uit; van; (8) […~] [duidt een wijze; toestand aan]; (9) […~] [duidt een hoedanigheid; positie aan] als; in z'n hoedanigheid van; (10) […~] [duidt het geïmpliceerd of logisch onderwerp van een passief; causatief aan]; (11) […~] [duidt de basis van vergelijking of verhouding aan] op; per; voor elk; elke; (12) […~は] [honoratief onderwerpspartikel]; (13) […~…] [nadrukpartikel]; (14) […~思う; 聞く; 見る; 知る] [duidt een toestand; inhoud aan]; (15) […~] [duidt overdrachtelijkheid aan]
のでnode […~] [geeft een reden; oorzaak; grond; beweegreden] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van (het feit dat); [arch.] dewijl; [arch.] wijl; [arch.] naardien; [arch.] doordien; [arch.] nademaal
の為にnotameni (1) voor; om; in het belang van; ten bate van; [afk.] t.b.v.; tot profijt van; ten voordele van; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ter wille van; -halve; ter benefice van; om bestwil van; om het belang van; ten faveure van; [i.h.b.] ter ere van; (2) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om; (3) wegens; door; bij; vanwege; uit; -halve; om reden dat; om redenen van; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan; (4) voor; met betrekking tot; in verband met
no (1) [drukt bezit; eigendom uit] van; -s; 's; (2) [drukt toebehoren uit] van; bij; (3) [drukt een locatie; verblijfplaats uit] in; te; (4) [drukt een plaats van handeling uit] in; te; (5) [geeft de tijd aan] in; (6) [duidt de auteur; uitvoerder aan] van; van de hand van; door; (7) [drukt een verband; hoedanigheid uit]; (8) [drukt een eigenschap; toestand uit]; (9) [duidt het materiaal aan] van; (10) [duidt een titel; naam aan]; (11) [duidt een hoeveelheid; rangorde aan]; (12) [duidt het object aan]; (13) [duidt een doel aan]; (14) [duidt een metafoor aan]; (15) [duidt het onderwerp van een handeling; toestand aan]; (16) […~ようだ; ごとし; まにまに] [verbindingswoord]; (17) [substitueert het onderwerp]; (18) [drukt een overdrachtelijke bepaling uit]; (19) […さま~] [drukt het lijdend voorwerp uit]; (20) […~ともに; むた] [drukt een aanhaling uit]; (21) [sandhivariant van o を na n ん]
ba (1) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (2) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (3) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (4) […~] [drukt een nevenschikking of opsomming uit] en … en …; (5) […~] [drukt de premisse van een onderwerp uit]; (6) […ば…ほど] [drukt proportionaliteit uit] hoe … des te …; (7) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (8) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (9) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (10) […~] [drukt reden; oorzaak uit] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van; [Belg.N.] vermits; (11) […~] [drukt een contrast uit] maar; daar waar; terwijl; (12) […ね~] [drukt toegeving uit] hoewel; alhoewel; ofschoon
を通してwotooshite via; door; middels; langs; met behulp van; aan de hand van; door middel van
moto (1) onder; (2) bij; (3) […のもとに] met; door
juu (1) tijdens; gedurende (de; het hele …); de hele; het (ge)hele … door; het; de hele … rond; (2) door; in; over heel …; heel de; het (… door); -wijd; -breed; (3) in de loop van; binnen (een tijdspanne van); doorheen; door … heen
全国zenkoku (1) (ge)heel het land; het (ge)hele land; de hele natie; het ganse land; (2) landelijk ~; nationaal ~; door; over het (ge)hele land; [bijb.] van Dan tot Berseba
卵黄ranou eierdooier; eidooier; dooier; [niet alg.] door; eigeel; geel (van een ei); [gew.] rood van een ei
因って ; 仍ってyotte (1) daarom; bijgevolg; om die reden; vandaar; dus; op grond daarvan; zodoende; derhalve; dientengevolge; dienovereenkomstig; (2) op grond van; krachtens; uit hoofde van; uit kracht van; ingevolge; overeenkomstig; in conformiteit; overeenstemming met; volgens; naar (gelang van); conform; als; in antwoord op; onder; wegens; uitgaand van; vertrouwend op; door; uit; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; omwille van; ter wille van; door middel van
所為sei (1) gevolg; consequentie; resultaat; uitvloeisel; voortvloeisel; effect; (2) schuld; verantwoordelijkheid (voor iets slechts); (3) door; wegens; vanwege; tengevolge van; te wijten aan; toe te schrijven aan; toe te kennen aan; veroorzaakt door; doordat; [arch.] doordien [in de constructie no sei de のせいで]
掘り進むhorisusumu graven in; door; doorgraven; [mijnb.] drijven; [坑道を] boren; [トンネルを] aanleggen
故にyueni (1) om die reden; op grond daarvan; bijgevolg; dus; derhalve; ergo; vandaar; zodoende; daarom; dientengevolge; (2) […の~] omdat; doordat; daar; wegens; vanwege; door; uit kracht; hoofde van; op grond van; ten gevolge van
yue (1) reden; oorzaak; (2) aanzienlijke afkomst; goede komaf; (3) smaak; charme; (4) band; betrekking; relatie; (5) ongeval; ongeluk; (6) […ゆえ] door; wegens; vanwege; (7) […ゆえ] hoewel; ofschoon; schoon; terwijl
tame (1) belang; behoeve; bestwil; voordeel; profijt; (2) voor; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ten voordele van; -halve; [i.h.b.] ter ere van [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (3) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (4) wegens; door; bij; vanwege; uit; om reden dat; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (5) voor; met betrekking tot; in verband met [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]
経るheru (1) voorbijgaan; verstrijken; (2) passeren; gaan via; door; lopen door; rijden door; (3) beleven; meemaken; ervaren; ondergaan; ondervinden; doormaken; doorstaan; verbrengen
経由keiyu (1) het passeren langs een bepaalde plaats; passage door ~; route via ~; koers via ~; het gaan via ~; het gaan over ~; het gaan door ~; een reis via ~; een reis over ~; een reis door ~; (2) via ~; over ~; door ~; langs ~
血路を開くketsurowohiraku zich een weg door de vijand banen; door; uit een omsingeling breken; zich doorslaan; een uitbraak doen
許りbakari (1) […~] [drukt een beperking; begrenzing uit] slechts; alleen maar; enkel; (2) […~] [drukt een benadering uit] zo'n …; zowat …; ongeveer …; omtrent …; rond de …; om en bij de …; … of zo; (3) […たばかりに] [drukt met nadruk een reden uit] door; wegens; (4) […(ぬ/ん)ばかり] [drukt een toestand uit die elk moment kan gebeuren] op het punt …; (5) […たばかり] [drukt een handeling uit die pas voltooid is] net; pas; juist; (6) […とばかり/とばかりに] [drukt een beklemtoning uit]
貫通するkantsuusuru doorboren; zich boren in; door; doorschieten; doordringen; perforeren; doorsteken; penetreren; heendringen door
通す ; 徹す ; 透すtoosu (1) doorlaten; laten passeren; voorbij laten; langs laten lopen; langs laten gaan; langs laten komen; langs laten trekken; doen heendringen door; laten overgaan; [i.h.b.] laten slagen; geleiden; overbrengen; transmitteren; [法案を] aannemen; erdoor krijgen; goedkeuren; (2) inlaten; binnenlaten; laten doordringen; inbrengen; [糸を] insteken; doorhalen; doorsteken; penetreren; [糸に] rijgen; aaneenrijgen; (3) doorvoeren; doorzetten; doordrijven; [政策を] doortrekken; doordrammen; [inform.] doordouwen; handhaven; volhouden; standvastig blijven in; doen gelden; (4) blijven; doorgaan met; volharden in; door-; aanhoudend ~; aan één stuk ~; ten einde toe ~ [aangesloten op de ren'yōkei]
運悪くunwaruku ongelukkig; ongelukkiglijk; ongelukkigerwijs; ongelukkigerwijze; onzaligerwijs; onzaligerwijze; bij; door; per ongeluk; door een ongelukkig toeval; alsof de duivel ermee speelt; helaas; het ongeluk wou dat …; op een ongelukkig moment; te kwader ure
黄身kimi eierdooier; eidooier; dooier; [niet alg.] door; eigeel; geel (van een ei); [gew.] rood van een ei
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 33 treffers (zoekopdracht: 'door', strategie: exact). 
2005-2022