日蘭辭典+

25 resultaten voor ‘door’
日蘭辭典 (trefwoord)
de
vz. (1) [時間の場合] in; over; op. (2) [場所の場合] in; op; te. (3) [手段の場合] door; door middel van; per; met. (4) [年齡の場合] op. (5) [材料の場合] van. (6) [乘物の場合] per; met. (7) [價格の場合] voor; tegen. (8) [原因の場合] door; in verband met; naar aanleiding van; wegens. (9) [用語の場合] in. ¶ 一箇月で出來ます het is over een maand klaar. ¶ 銀座で逢ふ in de Ginza elkaar ontmoeten. ¶ 東京in Tokyo. ¶ バタビヤで op Batavia. ¶ の前で voor. ¶ の外で buiten. ¶ ひきで door protectie. ¶ 手紙per brief. ¶ 時間で借りる per uur huren. ¶ 斤で賣る per pond verkoopen. ¶ 廿歳で op zijn twintigste jaar. ¶ 作る van hout maken. ¶ 汽車で per spoor; met den trein. ¶ 一圓で賣る voor een yen verkoopen. tegen een yen verkoopen. ¶ 氣で缺席する wegens ziekte afwezig zijn. ¶ 肺病で死ぬ aan tering sterven. ¶ 蘭語in het Hollandsch.
karaから
vz. (1) [分離] van; uit. (2) [より] van. (3) [出所] van; uit. (4) [起源] met; van. (5) [通過の意] langs (bw.); door; via. (6) [原料, 材料] van; uit; met. (7) [時] sinds; sedert; van; om. (8) [方角] in. (9) [原據] van uit. (10) [から] door; van. vw. (11) [原因] omdat; vz. door; ten gevolge van. (12) [距離] van. ¶ 上から van boven. ¶ から van den morgen tot den avond; den geheelen dag. ¶ 此の見地からすれば van dit standpunt bezien. ¶ 病氣だから wegens ziekte. ¶ 子供の時から sinds zijn jeugd. ¶ 九時から始まります het begint om negen uur. ¶ それはから出來てゐる dit is van ijzer gemaakt. ¶ 火事はどこから出たのか waar is de brand begonnen?
soto
zn. buitenkant m. ¶ buiten; buitenshuis. ¶ より見る door het raam naar buiten kijken. ¶ 食事する buitenshuis eten. ¶ 出る naar buiten gaan.
mado
zn. venster o.; raam o.; patrijspoort (船室の) v. ¶ から覗く uit het venster kijken; door het venster naar binnen gluren. ¶ 開ける het venster openen.
ubau奪ふ
t.w. rooven; ontrukken; wegpakken; ontnemen. ¶ 奪ひ去る er van door gaan met. ¶ 王位を奪ふ van den troon stooten. ¶ を奪はれる door een vrouw betooverd zijn.
matadanomi又賴
(又頼み) zn. verzoek door bemiddeling van een ander.
matagai又買
WACHTKAMER (deze lemma’s zijn nieuw of bevatten wijzigingen)
ubau奪ふ

(奪う) t.w. rooven; ontrukken; wegpakken; ontnemen. ¶ 奪ひ去る er van door gaan met. ¶ 王位を奪ふ van den troon stooten. ¶ を奪はれる door een vrouw betooverd zijn.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <door>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
moto (1) onder; (2) bij; (3) […のもとに] met; door
の為に notameni (1) voor; om; in het belang van; ten bate van; [afk.] t.b.v.; tot profijt van; ten voordele van; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ter wille van; -halve; ter benefice van; om bestwil van; om het belang van; ten faveure van; [i.h.b.] ter ere van; (2) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om; (3) wegens; door; bij; vanwege; uit; -halve; om reden dat; om redenen van; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan; (4) voor; met betrekking tot; in verband met
ので node […~] [geeft een reden; oorzaak; grond; beweegreden] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van (het feit dat); [arch.] dewijl; [arch.] wijl; [arch.] naardien; [arch.] doordien; [arch.] nademaal
であるから dearukara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
経由 keiyu (1) het passeren langs een bepaalde plaats; passage door ~; route via ~; koers via ~; het gaan via ~; het gaan over ~; het gaan door ~; een reis via ~; een reis over ~; een reis door ~; (2) via ~; over ~; door ~; langs ~
血路を開く ketsurowohiraku zich een weg door de vijand banen; door; uit een omsingeling breken; zich doorslaan; een uitbraak doen
掘り進む horisusumu graven in; door; doorgraven; [mijnb.] drijven; [坑道を] boren; [トンネルを] aanleggen
経る heru (1) voorbijgaan; verstrijken; (2) passeren; gaan via; door; lopen door; rijden door; (3) beleven; meemaken; ervaren; ondergaan; ondervinden; doormaken; doorstaan; verbrengen
juu (1) tijdens; gedurende (de; het hele …); de hele; het (ge)hele … door; het; de hele … rond; (2) door; in; over heel …; heel de; het (… door); -wijd; -breed; (3) in de loop van; binnen (een tijdspanne van); doorheen; door … heen
所為 sei (1) gevolg; consequentie; resultaat; uitvloeisel; voortvloeisel; effect; (2) schuld; verantwoordelijkheid (voor iets slechts); (3) door; wegens; vanwege; tengevolge van; te wijten aan; toe te schrijven aan; toe te kennen aan; veroorzaakt door; doordat; [arch.] doordien [in de constructie no sei de のせいで]
全国 zenkoku landelijk ~; nationaal ~; door; over het (ge)hele land; [bijb.] van Dan tot Berseba; ; (ge)heel het land; het (ge)hele land; de hele natie; het ganse land
通す toosu (1) doorlaten; laten passeren; voorbij laten; langs laten lopen; langs laten gaan; langs laten komen; langs laten trekken; doen heendringen door; laten overgaan; [i.h.b.] laten slagen; geleiden; overbrengen; transmitteren; [法案を] aannemen; erdoor krijgen; goedkeuren; (2) inlaten; binnenlaten; laten doordringen; inbrengen; [糸を] insteken; doorhalen; doorsteken; penetreren; [糸に] rijgen; aaneenrijgen; (3) doorvoeren; doorzetten; doordrijven; [政策を] doortrekken; doordrammen; [inform.] doordouwen; handhaven; volhouden; standvastig blijven in; doen gelden; ; blijven; doorgaan met; volharden in; door-; aanhoudend ~; aan één stuk ~; ten einde toe ~ [aangesloten op de ren'yōkei]
tame (1) voor; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ten voordele van; -halve; [i.h.b.] ter ere van [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (2) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が, of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (3) wegens; door; bij; vanwege; uit; om reden dat; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (4) voor; met betrekking tot; in verband met [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が, of volgend op een yōgen in de rentaikei]; ; belang; behoeve; bestwil; voordeel; profijt
因って yotte op grond van; krachtens; uit hoofde van; uit kracht van; ingevolge; overeenkomstig; in conformiteit; overeenstemming met; volgens; naar (gelang van); conform; als; in antwoord op; onder; wegens; uitgaand van; vertrouwend op; door; uit; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; omwille van; ter wille van; door middel van; ; daarom; bijgevolg; om die reden; vandaar; dus; op grond daarvan; zodoende; derhalve; dientengevolge; dienovereenkomstig
貫通する kantsuusuru doorboren; zich boren in; door; doorschieten; doordringen; perforeren; doorsteken; penetreren; heendringen door
故に yueni […の~] omdat; doordat; daar; wegens; vanwege; door; uit kracht; hoofde van; op grond van; ten gevolge van; ; om die reden; op grond daarvan; bijgevolg; dus; derhalve; ergo; vandaar; zodoende; daarom; dientengevolge
に依って niyotte (1) op grond van; [afk.] o.g.v.; krachtens; [jur.] ex; uit hoofde van; uit kracht van; uitgaande van; vertrouwend op; (2) volgens; naar; overeenkomstig; in overeenstemming met; conform; zoals; als; (3) wegens; tengevolge van; [afk.] t.g.v.; ingevolge; als gevolg van; vanwege; door; door toedoen van; naar aanleiding van; [Belg.N.] omwille van; (4) door middel van; via; met behulp van; aan de hand van; dankzij; (5) in antwoord op; als reactie op
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.45 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 17 treffers (zoekopdracht: 'door', strategie: exact). 
2005-2020