日蘭辭典+

40 resultaten voor ‘echt’
日蘭辭典 (trefwoord)
hontō本當

(本当) zn. waarheid v.; werkelijkheid v.; feit o. ¶ 本當の waar; werkelijk; echt. ¶ 本當に waarlijk; inderdaad; in ernst. ¶ 本當にする voor ernst opnemen; gelooven. ¶ 本當を言へば ronduit gezegd; eerlijk gezegd. ¶ 何時が本當です wat is de juiste tijd nu? ¶ 本當ですか is het heusch waar? ¶ 本當か知らぬ zou het waar zijn?

junsui純粹
(純粋) zn. zuiverheid v.; reinheid v. ¶ 純粹zuiver; rein; onvermengd; fijn; echt; puur.
tekkiriてっきり
bw. stellig; zeker.
SUPPLEMENT (trefwoord)
tekkiriてっきり
bw. (spreektaal) een stellige verwachting; gebruikt wanneer een aanname tegen verwachting in niet uitkomt (gewoonlijk in een zin met vormen van ‘ik dacht’ als 思ってた of 思いこんでた). ¶ てっきり日本語が話せると思ってた。 Tekkiri, kare wa nihongo ga hanaseru to omotte ta. Ik dacht dat hij Japans kon. ¶ てっきり今日彼女誕生日だと思ってた。 Kyō ga kanojo no tanjōbi da to omotte ta. Ik zou zweren dat het haar verjaardag was vandaag. ¶ てっきりあなた我々といっしょに来られるものと思っていました。 Tekkiri anata ga wareware to issho ni korareru mono to omotte imashita. Ik had aangenomen dat je met ons mee zou komen. (TTC) (yamasv)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <echt>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
既に sudeni (1) reeds; al; al eerder; onderhand; [form.] bereids; (2) tevoren; eerder; voordien; vroeger; vooraf; (3) echt; alvast; vast; wel
mube inderdaad; waarlijk; exact; echt; werkelijk
ube inderdaad; waarlijk; exact; echt; werkelijk
如何にも ikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
愈々 iyoiyo (1) tenslotte; uiteindelijk; eindelijk; (2) meer en meer; steeds meer; nog meer; hoe langer hoe meer; meer dan ooit tevoren; (3) echt; zonder twijfel; beslist; inderdaad; werkelijk; (4) hoe het ook zij
実に geni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; juist; precies; exact; (2) klopt; akkoord; wat je zegt; zeg dat wel; bravo; hulde
結婚 kekkon huwelijk; huwelijkssluiting; trouw; echtverbintenis; echt; [inform.] trouwerij
本格的に honkakutekini echt; regelrecht; op-en-top; volgens de regels van de kunst; in alle ernst; ten volle; ernstig
本当の hontouno (1) echt; waar; waarachtig; werkelijk; feitelijk; eigenlijk; wezenlijk; effectief; reëel; onvervalst; authentiek; natuurlijk; (2) juist; correct; precies
本当に hontoni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
hon (1) [maatwoord voor langgerekte, staafvormige voorwerpen]; (2) [maatwoord voor het aantal verbindingen van openbaar vervoer]; (3) [maatwoord voor films]; (4) [eenheid die een beslissende score bij een judo- of kendo-wedstrijd aangeeft]; ; (1) dit ~; deze ~; onderhavig ~; gegeven ~; voorliggend ~; ~ in kwestie; de betreffende ~; de bedoelde ~; de betrokken ~; de bewuste ~; de desbetreffende ~; (2) hoofd-; voornaamste ~; belangrijkste ~; (3) echt ~; gewoon ~; normaal ~; ; (1) boek; boekdeel; werk; lectuur; (2) tekstboekje; libretto; script; scenario; draaiboek
本当に hontouni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
本格的な honkakutekina echt; authentiek; regulier; waar; zuiver; serieus; onvervalst; regelrecht; rasecht; werkelijk; op-en-top; formeel; [Belg.N.] in regel; genuïen; volslagen
本格的 honkakuteki (1) echt; authentiek; regulier; waar; zuiver; serieus; onvervalst; regelrecht; rasecht; werkelijk; op-en-top; formeel; [Belg.N.] in regel; genuïen; volslagen; (2) op dreef; op gang; op schot; op weg; op volle toeren
成る程 naruhodo inderdaad; echt; (daad)werkelijk; wel degelijk; waarachtig; [inform.] warempel; waarlijk; zowaar; ; precies; volledig akkoord; wat je zegt; juist!; dat klopt; zo denk ik er ook over; zeg dat wel
何とも nantomo (1) [ter beklemtoning] echt; werkelijk; waarlijk; (2) [~ない] geenszins; in het geheel niet; niet de minste …; niet in het minst; maakt niet uit; niets aan de hand met; geen probleem met; geen punt; [mij enz.] om het even; (3) enorm; verschrikkelijk; erg; ontzettend; wat een …!; hoe verschrikkelijk …!
真実 shinjitsu waarlijk; voorwaar; werkelijk; echt; heus; ; waarheid
純正 junsei (1) puur; zuiver; echt; onvervalst; authentiek; (2) [wetensch.] zuiver (i.t.t. toegepast)
純粋の junsuino (1) puur; zuiver; rein; louter; naturel; [~金属] gedegen; (2) echt; rasecht; raszuiver; volbloed; pur sang; onvervalst; [fig.] ongemengd; [fig.] onvermengd; absoluut; genuïen; authentiek; oorspronkelijk; waarachtig; onschuldig; schuldeloos; onnozel; [fig.] blank
純粋 junsui (1) puur; zuiver; louter; naturel; [m.b.t. metalen] gedegen; (2) echt; rasecht; raszuiver; volbloed; pur sang; onvervalst; [fig.] ongemengd; [fig.] onvermengd; genuïen; authentiek; oorspronkelijk; waarachtig; onschuldig; schuldeloos; onnozel; [fig.] blank; ; (1) puurheid; [form.] puurte; zuiverheid; [w.g.] zuiverte; [m.b.t. metalen] gedegenheid; (2) echtheid; raszuiverheid; onvervalstheid; genuïteit; authenticiteit; oorspronkelijkheid; waarachtigheid; onschuld; schuldeloosheid; onnozelheid; [fig.] blankheid
純粋な junsuina (1) puur; zuiver; louter; naturel; [~金属] gedegen; (2) echt; rasecht; raszuiver; volbloed; pur sang; onvervalst; [fig.] ongemengd; [fig.] onvermengd; genuïen; authentiek; oorspronkelijk; waarachtig; onschuldig; schuldeloos; onnozel; [fig.] blank
実然 jitsuzen waar; echt; onvervalst
実に jitsuni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; daadwerkelijk; stellig; in werkelijkheid; waarheid; heus; voorwaar; [form.] voorzeker; (2) werkelijk; zowaar
実際 jissai (1) [boeddh.] bhūtakoṭi [= ultieme realiteit]; (2) realiteit; werkelijkheid; (bestaande) situatie; toestand; ware toedracht; feitelijkheid; (3) praktijk; praktische kant; ; (1) echt; inderdaad; werkelijk; waarlijk; (2) eigenlijk; feitelijk; in wezen; in feite; in werkelijkheid; in praktijk; daadwerkelijk
実際に jissaini werkelijk; echt; effectief; waarlijk; voorwaar
実の jitsuno werkelijk; waar; reëel; echt; eigenlijk
事実 jijitsu eigenlijk; feitelijk; in concreto; in facto; in feite; waarachtig; metterdaad; echt; werkelijk; in werkelijkheid; daadwerkelijk; inderdaad; ; feit; [Lat.] factum; feitelijkheid; werkelijkheid; realiteit; waarheid
婚姻 konin huwelijk; echt; echtverbintenis; verbintenis; echtvereniging; echtelijke; huwelijkse staat; matrimonium
是非とも zehitomo zeker; vooral; welzeker; per se; absoluut; echt; beslist; stellig; bepaald; wel degelijk; zonder mankeren; wis en zeker; met alle geweld; koste wat het kost; tot elke prijs; coûte que coûte; wat er ook gebeure; ten koste van alles; parforce
是非 zehi op de een of andere wijze; manier; hoe dan ook; in elk geval; in allen gevalle; enigerwijs; zeker; vooral; welzeker; echt; absoluut; werkelijk; stellig; bepaald; wel degelijk; heus; zonder mankeren; wis en zeker; in elk geval; op eerlijke of oneerlijke wijze; per se; alleszins; koste wat het kost; tot elke prijs; ten koste van alles; coûte que coûte; parforce; noodzakelijkerwijs; het moet en het zal; ; goed en [of] kwaad; het juiste of het verkeerde; juistheid; geschiktheid; gepastheid; het voor en het tegen; de voor- en nadelen; de deugden en gebreken; de argumenten voor en tegen; de baten en lasten; plussen en minnen
正に; 当に; 応に; 方に; 将に masani (1) precies; juist; exact; net; (2) zeker; waarachtig; heus; echt; waarlijk; inderdaad; voorzeker; voorwaar; regelrecht; (3) net nu; op de kop af; thans; op het punt [staan te]; op de rand [staan van]; (4) in goede orde; naar behoren; behoorlijk
真に makotoni echt; werkelijk; voorwaar; eerlijk; oprecht; waarlijk; [form.] voorzeker
全く mattaku (1) geheel; geheel en al; heel; volledig; helemaal; straal; absoluut; volstrekt; rechtaf; volkomen; puur; totaal; volslagen; door en door ~; [attr.] ~ in het kwadraat; hartstikke; op-en-top; compleet; ten enenmale; ganselijk; gladweg; vlak; [volkst.] helendal; (2) werkelijk; inderdaad; waarlijk; echt; zonder meer; regelrecht; hoe ~!
リアル riaru rial; ; echt
果して hatashite (1) zoals verwacht; inderdaad; dacht ik het niet; net wat ik dacht; uiteraard; (2) echt; werkelijk; eigenlijk
八幡 hachiman (1) de god Hachiman; (2) Hachiman-heiligdom; (3) Hachiman; ; (1) [~ない] vast; zeker; beslist; gegarandeerd; ongetwijfeld; zonder twijfel; (2) echt; werkelijk; waarlijk; ; alstublieft; toe
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 36 treffers (zoekopdracht: 'echt', strategie: exact). 
2005-2020