日蘭辭典+

15 resultaten voor ‘eens’
日蘭辭典 (trefwoord)
aratame改め
t.w. (1) [改善] verbeteren. (2) [改新] vernieuwen. (3) [變更] veranderen; wijzigen; hervormen (根本より變へる). (4) [調査] nakijken; onderzoeken. (5) [再び] opnieuw; nog eens. ¶ 身を改める zijn leven beteren. ¶ 規則を改める bepalingen herzien. ¶ 改めて數へる overtellen.
arutoki或時
(或る時) bw. eens; op een keer.
au合ふ
(合う) i.w. (1) [適合] passen. (2) [一致] het eens zijn; eensgezind zijn. (3) [符號] overeenstemmen; uitkomen; beantwoorden aan. (俗) kloppen. (4) [氣候食物が] goed bekomen; goed zijn voor. (5) [調律] harmonieeren; goed samenklinken. (6) [正當] juist zijn; goed loopen (時計が). ¶ 上衣が合はない de jas past niet. ¶ 意見が合ふ van dezelfde opinie zijn. ¶ 勘定が合はない de rekening klopt niet. ¶ 人相書に合って居る stemt overeen met het signalement; beantwoordt aan de beschrijving. ¶ 御口に合ひますか is het naar uw smaak? ¶ 蝦が性に合はない kreeft bekomt mij niet goed; ik kan niet tegen kreeft. ¶ 此のピアノは調子が合はない deze piano is ontstemd. ¶ 間に合ふ op tijd zijn.
ichiban一番
telw. eerst; bn. best; zn. spel (勝負) o.; bw. (一度試みに) om te probeeren; bij wijze van proef. ¶ 一番の de voorste. ¶ 一番の de achterste. ¶ 一番汽車 de eerste trein. ¶ 級中の一番 de eerste van de klasse. ¶ 一番弟子 de beste leerling; de primus; nummer een. ¶ 此れが一番好きだ dit bevalt mij het best. ¶ 一番良くて op zijn best; hoogstens. 一番やらうか zullen we een spelletje doen? ¶ 一番やって御覽 probeer het eens.
ichiji一時
bw. (1) [或時] eens. (2) [臨時] tijdelijk. ¶ 一時の tijdelijk; voorloopig; voorbijgaand.
sate偖、扠

bw. nu dan; wel; kom aan. ¶ さてこれでお暇致しませう komaan; ik moet eens opstappen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <eens>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いずれまたizuremata een andere keer; bij een andere gelegenheid; eens; binnenkort; een dezer dagen
一日ichijitsu (1) één dag; (2) de eerste dag; (3) een zekere dag; eens
一旦ittan (1) [in combinatie met een conditionalis] eens; (als) eenmaal; (2) in een kort tijdsinterval; in korte tijd; in een wip; ineens
一頃hitokoro ooit; eens; ooit eens; vroeger
以前にizenni voordien; tevoren; eerder; voorheen; vroeger; eens
何時かはitsukaha (1) ooit; vroeg of laat; te eniger tijd; eens; ten langen leste; uiteindelijk; (2) wanneer
何時ぞやitsuzoya (1) eens; ooit (ik weet niet meer wanneer precies); bij deze of gene gelegenheid; tevoren; (2) onlangs; kort geleden; laatst; recentelijk
或る日aruhi op een (goeie) dag; op zekere dag; eens
或る時arutoki eens; ooit; op zekere tijd; te eniger tijd
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'eens', strategie: exact). 
2005-2023