日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘eerst’
日蘭辭典 (trefwoord)
ichiban一番
telw. eerst; bn. best; zn. spel (勝負) o.; bw. (一度試みに) om te probeeren; bij wijze van proef. ¶ 一番の de voorste. ¶ 一番の de achterste. ¶ 一番汽車 de eerste trein. ¶ 級中の一番 de eerste van de klasse. ¶ 一番弟子 de beste leerling; de primus; nummer een. ¶ 此れが一番好きだ dit bevalt mij het best. ¶ 一番良くて op zijn best; hoogstens. 一番やらうか zullen we een spelletje doen? ¶ 一番やって御覽 probeer het eens.
hajime
(初め、始め、初) zn. begin o.; aanvang m.; oorsprong m. ¶ 始の eerst; aanvankelijk; oorspronkelijk. ¶ 始に in het begin; in den beginne; aanvankelijk.
raireki來歷
(来歴) zn. levensloop m.; geschiedenis v.; carriere v. ¶ まづ其の來歷を聞かう laten wij eerst hooren, hoe het gebeurd is.
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <eerst>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
お先osaki (1) vooruitloper; degene die vóórgaat; (2) [temporeel] eerst; vooruit; vóór; (3) [spatieel] voorwaarts; vooruit; naar voren
一応ichiou (1) een keer; een maal; (2) over het algemeen; in algemene zin; (3) voorlopig; alvast; (4) voor het ogenblik; op het moment; heden; nu; (5) eerst; eerst en vooral
一次ichiji (1) [~の] primair; eerst; voor-; preliminair; (2) origineel; oorspronkelijk; (3) [wisk.] eerstegraads-; lineair
先ずmazu (1) eerst; om te beginnen; ten eerste; in de eerste plaats; op de eerste plaats; primo; allereerst; voor alles; bovenal; vooral; (2) alvast; vast; in ieder geval; (3) zeker; vast; gewis; haast; praktisch; nagenoeg; vrijwel; welhaast; alles samengenomen
初のhatsuno eerst
初めて ; 始めて ; 甫めてhajimete (1) voor het eerst; voor de eerste keer; voor de eerste maal; de eerste keer; eerst; [veroud.; lit.t.] eerstwerf; (2) pas; eerst; niet eerder dan
原始genshi (1) begin; ontstaan; totstandkoming; genese; wording; (2) primitief; behorend tot de eerste fase van de ontwikkeling van iets; behorend tot het vroegste stadium van de ontwikkeling van iets; primair; oorspronkelijk; vroeg; eerst
tai (a) zeer groot; (b) uitermate; (c) eerst; oer-; (d) hoogste; meest vooraanstaand
始めに ; 初めにhajimeni vroeg [in mei enz.]; begin [maart enz.]; allereerst; eerst; ten eerste; primo; om te beginnen; in de eerste plaats; op de eerste plaats; in eerste instantie; in het begin; aan het begin; bij het begin; van het begin af; aanvankelijk; oorspronkelijk; bij aanvang; bij de start; [bijb.] in den beginne; in de aanhef van
最初にsaishyoni eerst; ten eerste; in; op de eerste plaats; primo; om te beginnen; in het begin; bij aanvang; aanvankelijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'eerst', strategie: exact). 
2005-2023