日蘭辭典+

15 resultaten voor ‘evenwel’
日蘭辭典 (trefwoord)
keredomoけれども
(kedo, けど) vw. bw. echter; desniettemin; desniettegenstaande; nochtans; bw. evenwel; vw. toch; doch; maar; hoewel; ofschoon; vz. ondanks. ¶ 彼は勉強するけれども進歩しない hij werkt hard en gaat toch niet vooruit; hoewel hij hard werkt maakt hij geen vorderingen; ondanks ijverige studie schiet hij niet op; hij studeert hard, desniettemin komt hij nietverder.
demoでも
bw. zelfs; vw. en toch; evenwel; zelfs indien; zoowel......als; hoezeer ook. ¶ 子供でも分かる zelfs een kind begrijpt dat. ¶ でも僕に話して呉れゝば宜しかったのに en toch wou ik dat je het me verteld had. 馬鹿でもなく利口でもない hij is noch dom noch knap. ¶ 人はいくら金持ちでも hoe rijk men ook zij.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <evenwel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
尤も mottomo (1) met recht; terecht; begrijpelijk; billijk; gegrond; natuurlijk; aannemelijk; plausibel; redelijk; niet onterecht; gerechtvaardigd; het is een natuurlijke zaak dat …; geen wonder dat …; het is helemaal niet gek dat …; (2) maar anderzijds; maar ja; hoewel; evenwel; echter; nochtans; toch; desalniettemin; feit is wel dat …; wel is het zo dat …
其れにも拘らず sorenimokakawarazu niettemin; desondanks; toch; nochtans; echter; evengoed; evenwel; evenzogoed; desalniettemin; desniettegenstaande
でも demo (1) [verbindt twee zinnen waarvan de laatste ingaat tegen een gevolgtrekking die logisch uit het voorgaande volgt] niettemin; desondanks; desalniettemin; desniettemin; toch; evenwel; echter; maar intussen; en ondertussen; desniettegenstaande; met dat al; [gew.] algelijk; (2) [tegenstellend voegwoord dat een excuus; tegenargument formuleert] maar; echter; nochtans; evengoed; [form.] doch; [arch.] edoch
けれども keredomo (1) […~] [eindpartikel dat een abrupt einde aan een uitspraak afzwakt]; (2) […~] [eindpartikel dat volgt op een vrome wens]; ; [tegenstelling uitdrukkend voegwoord] echter; evenwel; niettemin; desalniettemin; desniettegenstaande; nochtans; doch; edoch; ; (1) […~] [tegenstellend voegwoordelijk partikel] hoewel; ofschoon; maar; (2) […~] [voegwoordelijk partikel dat een vooropgezette stelling met de hoofdzin verbindt]; (3) […~] [voegwoordelijk partikel dat een neutrale verbinding tot stand brengt]
けれど keredo [tegenstelling uitdrukkend voegwoord] echter; maar; evenwel; niettemin; desalniettemin; desniettegenstaande; nochtans; doch; edoch
けど kedo [tegenstelling uitdrukkend voegwoord] echter; maar; evenwel; niettemin; desalniettemin; desniettegenstaande; nochtans; doch; edoch
けども kedomo [tegenstelling uitdrukkend voegwoord] echter; maar; evenwel; niettemin; desalniettemin; desniettegenstaande; nochtans; doch; edoch
併しながら shikashinagara (1) maar; doch; [arch., iron.] edoch; echter; evenwel; (2) toch; nochtans; niettemin; desondanks
然し shikashi (1) maar; doch; [arch., iron.] edoch; echter; evenwel; (2) toch; nochtans; niettemin; desondanks; (3) nu; luister eens; zeg; goh
所が tokoroga [legt een contrastief verband] maar; echter; toch; maar toch; [form.] doch; [form.] nochtans; [form.] evenwel; ; (1) […た~] [bevestigt een feit of drukt de totstandkoming van een situatie uit]; (2) […た~] [drukt toegeving uit] maar; toch; niettemin
但し tadashi maar; doch; [arch.] edoch; echter; [form.] evenwel; alleen; met dien verstande dat; zij het dat; met dit voorbehoud; dat; mits; onder; op voorwaarde dat; op conditie dat; onder beding dat; vooropgesteld dat; gestipuleerd; dat
矢張り yahari (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; [vergezeld van een negatie] evenmin; (2) nog; nog altijd (even ~); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; (desal)niettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
矢っ張り yappari (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; [vergezeld van een negatie] evenmin; (2) nog; nog altijd (even ~); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; (desal)niettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'evenwel', strategie: exact). 
2005-2020