日蘭辭典+

56 resultaten voor ‘gek’
日蘭辭典 (trefwoord)
baka馬鹿
zn. (1) [人] zot m.; dwaas m.; domkop m. (2) [罵言] ezel m.; uil m.; idioot m; (3) [馬鹿な事] dwaasheid v.; domheid v.; onzin m.; nonsens v. ¶ 馬鹿kletspraat. ¶ 馬鹿な眞似 zotternij. ¶ 馬鹿げた dwaas; onzinnig; onbenullig. ¶ 馬鹿な、馬鹿dwaas. ¶ 馬鹿に belachelijk; buitengewoon; zeer. ¶ 馬鹿大きい ontzaggelijk groot. ¶ 馬鹿正直 overdreven eerlijkheid. ¶ 馬鹿を言ふ nonsens praten. ¶ 馬鹿にする voor den gek houden; erin laten loopen.
ki
(気) zn. (1) [力] geest m.; hart o.; ziel v. (2) [質] karakter o. (3) [分] humeur o.; stemming v. (4) [傾向] neiging v.; geneigdheid v. (5) [注意] zorg v.; aandacht v. (6) [呼吸] adem m. (7) [空] lucht v.; atmosfeer v. (8) [蒸] damp m.; uitwaseming v.(9) [香] smaak m.; geur m. (10) [精] ether m. ¶ がある lust hebben; geneigd zijn. ¶ がさす ongerust zijn. ¶ が狂ふ gek worden. ¶ が違って居る niet goedwijs zijn. ¶ がふれる buiten zich zelven zijn; niet wel bij het hoofd zijn. ¶ が長い geduldig. ¶ が拔けた afgetrokken; verstrooid. ¶ が塞ぐ somber gestemd zijn; tobben; (俗) in de put zitten. ¶ が詰まる benauwd zijn. が進む volgaarne; van ganschen harte. ¶ が進まぬ geen zin hebben. ¶ が立って居る opgewonden zijn.¶ が向く geneigd zijn; lust hebben. ¶ が濟まぬ niet op zijn gemak zijn. ¶ が重くなる gedrukt zijn; somber zijn. ¶ が遠くなる bewusteloos worden; bezwijmen; flauw vallen. ¶ が咎める niet op zijn gemak zijn; zelfverwijt gevoelen. ¶ に病む ongerust zijn. ¶ ....... するになる er toe komen om; lust krijgen om. ¶ に障る hinderen; ergeren. ¶ の強い stoutmoedig; dapper. ¶ の弱い slap. ¶ の合った gelijkgezind; sympathiek. ¶ のない zouteloos; laf. ¶ の小さい kleinmoedig.¶ の狹い bekrompen; kleinzielig. ¶ 樹の大きい grootmoedig; edelmoedig (寬大); moedig. ¶ の早い driftig; opvliegend. ¶ の好い goedhartig. ¶ の利いた behendig; knap. ¶ 變り易い wispelturig. ¶ を揉む tobben; zich bezorgd maken.¶ をゆるす aandacht laten verslappen; niet goed opletten. ¶ を勵ます moedvatten. ¶ を晴らす zich ontspannen. ¶ を養ふ geest voedenを失ふ flauw vallen; bewusteloos worden; bezwijmen; bewustzijn verliezen. ¶ を探る polsen. ¶ を變へる van opinie veranderen. ¶ を配る zijn aandacht gevestigd houden op; (俗) in de gaten houden. ¶ を持つ (心をかける) zich wijden aan.¶ を長くする geduld oefenen. ¶ を拔く verslappen. ¶ を落ちつける zijn gedachten verzamelen; tot zich zelven komen. ¶ を落す den moed verliezen; den moed laten zinken. ¶ を負ふ zich laten voorstaan op; prat gaan op. ¶ を惡くする kwalijk nemen. ¶ 人のを惡くする iemand’s gevoelens kwetsen. ¶ を利かせる een wenk begrijpen. ¶ を廻す achterdocht koesteren. ¶ を附ける goed opletten; oppassen. ¶ を附け pas op !; geef acht ! (號令). ¶ は心 neem den wil voor de daad; waardeer de goede bedoeling. ¶ 何のもなしに zonder eenige (kwade) bedoeling. ¶ に懸けるな trek je er niets van aan ! ¶ あとでがついた later viel mij in ....... . ¶ が濟んだ het is mij een pak van het hart.
gyaku
bn. (1) [反對] tegengesteld; omgekeerd. (2) [叛逆] oproerig. ¶ 逆壓 tegen-druk. ¶ 逆潮 tegenstroom. ¶ 逆動する achteruitgaan. ¶ 逆緣 ongeluk; noodlot; omgekeerde volgorde van overlijden; dood van de kinderenvoor de ouders. ¶ 逆風 tegenwind. ¶ 逆擊 tegenaanval. ¶ 逆比 omgekeerdereden. ¶ 逆比例の omgekeerd evenredig. ¶ 逆意 verraderlijke bedoeling. ¶ 逆上 stijgen van bloed naar de hersenen; duizeligheid (眩暈). ¶ 逆上する gek worden. ¶ 逆戾りする teruggaan. ¶ 逆に in tegengestelde richting; den anderen kant uit; verkeerd. ¶ 逆流 tegenstroom. ¶ 逆算する terugrekenen. 逆説 paradox. ¶ 逆心 verraderlijke bedoeling. ¶ 逆臣 verrader. ¶ 逆進 achterwaartsche beweging; achteruitgaan. ¶ 逆襲 tegenaanval. ¶ 逆提供 contra-offerte. ¶ 逆轉 omzetting. ¶ 逆轉する terugdraaien; omzetten. ¶ 逆徒 verrader. ¶ 逆睹 voorspelling. ¶ 逆運 tegenspoed; tegenslag; ongeluk. ¶ 逆運動 teruggang; acherwaartsche beweging. ¶ 逆産 omgekeerde geboorte; geboorte met de voeten vooruit.
okashii可笑しい
(おかしい) bn. (1) [笑ふべき] grappig; vermakelijk; belachelijk. (2) [妙な] vreemd; absurd; zonderling. (3) [疑はしい] verdacht; niet in den haak.
kuruu狂ふ
(狂う) i.w. (1) [が] dol worden; gek worden; krankzinnig worden; het hoofd kwijt zijn. (2) [亂暴] woest zijn. (3) [不整] in de war zijn; niet in orde zijn. (4) [調子が] ontstemd zijn.
fūten瘋癲
zn. krankzinnigheid v. ¶ 瘋癲の krankzinnig; gek. ¶ 瘋癲病者 krankzinnige; gek. ¶ 瘋癲病院 krankzinnigengesticht; gekkenhuis.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gek>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いかれているikareteiru (1) gek; getikt; geschift; zot; dol; krankzinnig zijn; ze zien vliegen; er zit een steekje los; niet goed wijs zijn; ze niet alle vijf; allemaal op een rijtje hebben; [Belg.N.] een vijs los hebben; (2) versleten; afgetrapt; afgedragen; kapot zijn
いかれるikareru (1) gek; krankzinnig; knetter; kierewiet; zot worden; z'n verstand verliezen; niet goed wijs; snik zijn; [Belg.N.] doortrappen; het zot in de kop krijgen; (2) z'n hart verliezen aan; in vervoering zijn; weg zijn van; verrukt zijn van; gek zijn met; tot over z'n oren verliefd zijn; smoorverliefd; smoor; dol zijn op; wild enthousiast zijn over; (3) onbruikbaar worden; niet meer functioneren; stuk gaan; buiten werking raken; defect raken; het begeven; kapot gaan; het niet meer doen; [胃が] in de war zijn; overstuur zijn; (4) verslagen worden; overtroffen worden; geklopt worden; het nakijken hebben; het afleggen tegen; het onderspit delven
けったいkettai raar; vreemd; eigenaardig; curieus; merkwaardig; zonderling; gek; bizar; wonderlijk
どうかdouka (1) op de één of andere manier; op de één of andere wijze; enigerwijs; ergens; (2) alstublieft; asjeblief; wees zo goed; toe; mag ik (u) vragen; gelieve; graag; (3) of [volgend op het vraagpartikel ka か]; (4) vreemd; raar; bizar; excentriek; gek; onalledaags; zonderling; buitenissig
可笑しいokashii (1) grappig; lollig; koddig; amusant; vermakelijk; om te gillen; belachelijk; bespottelijk; ridicuul; (2) vreemd; gek; raar; zonderling; merkwaardig; wonderlijk; mal; absurd; (3) onwelvoeglijk; onfatsoenlijk; indecent; niet kies; niet passend; ongepast; not done; (4) verdacht; niet in de haak; tot wantrouwen aanleiding gevend; tot verdenking aanleiding gevend
可笑しなokashina (1) grappig; lollig; koddig; amusant; vermakelijk; om te gillen; belachelijk; bespottelijk; ridicuul; mallotig; (2) vreemd; gek; raar; ongewoon; eigenaardig; zonderling; merkwaardig; wonderlijk; mal; excentriek; absurd; [gew.] aardig; (3) onwelvoeglijk; onfatsoenlijk; indecent; niet kies; niet passend; ongepast; not done; fout; verkeerd; (4) verdacht; niet in de haak; tot wantrouwen aanleiding gevend; tot verdenking aanleiding gevend
填まる ; 嵌まるhamaru (1) geraken in; (verzeild) raken in; vallen in; terechtkomen in; belanden in; (2) passen; geschikt; gepast; geknipt zijn voor; [条件に] voldoen aan; (3) klem raken; lopen; varen in; vast komen te zitten in; vastraken in; blijven steken in; (4) verliefd; smoorverliefd; dolverliefd zijn op; smoor; gek; dol zijn op; helemaal weg zijn van; stapel zijn op; (5) trappen in; beetgenomen worden; [計略に] in de val lopen; (6) gek; verzot; dol; verkikkerd; wild; tuk zijn op; weg zijn van; helemaal bezeten zijn van; zich zwaar interesseren voor; een ~freak zijn; helemaal into ~ zijn; geheel vervuld zijn van; warm lopen voor; enthousiast zijn over; verslaafd zijn aan
hen (1) voorval; incident; gebeuren; [i.h.b.] aanslag; alteratie; (2) [muziek] mol; molteken; (3) ongewoon; vreemd; raar; gek; eigenaardig; wonder; wonderbaar; zonderling; wonderlijk; [fig.] krullig; singulier; bijzonder; excentriek; buitenissig; (4) verdacht; suspect
変なhenna (1) ongewoon; vreemd; raar; gek; eigenaardig; wonder; wonderbaar; zonderling; wonderlijk; [fig.] krullig; singulier; bijzonder; excentriek; buitenissig; [gew.] aardig; (2) verdacht; suspect
変にhenni vreemd; eigenaardig; ongewoon; zonderling; gek; bijzonder; raar
奇妙kimyou vreemd; raar; komisch; zonderling; gek
奇妙なkimyouna vreemd; raar; komisch; zonderling; gek
奇怪kikai (1) vreemd; raar; merkwaardig; wonderlijk; zonderling; eigenaardig; wonderbaarlijk; bizar; gek; bevreemdend; (2) laakbaar; schandelijk; schandalig; ongehoord
奇異kii vreemd; eigenaardig; raar; gek; ongewoon; zonderling; wonderlijk; merkwaardig
myou (1) kunst; kunde; kneep; finesse; wonder; (2) eigenaardig; vreemd; raar; gek; merkwaardig; curieus; zonderling; ongewoon; wonderlijk
妙なmyouna eigenaardig; vreemd; raar; gek; merkwaardig; curieus; zonderling; ongewoon; wonderlijk; [gew.] aardig
愚鈍なgudonna dom; stompzinnig; stom; dwaas; gek; onnozel; zwakzinnig; stupide; imbeciel; dommig
愛好するaikousuru houden van; dol; gek; verzot zijn op; een liefhebber; enthousiast zijn van; een voorliefde hebben voor; genoegen scheppen in; gesteld zijn op; veel ophebben met; -lievend zijn; -minnend zijn; -gezind zijn
打ち切れるbuchikireru in woede uitbarsten; uit zijn vel springen; in een furie schieten; ontploffen; door het lint gaan; gek; woest worden van razernij; over de rooie gaan; over de zeik gaan
打ち込むuchikomu (1) drijven in; indrijven; aandrijven; slaan in; inslaan; aanslaan; heien in; inheien; hameren in; inhameren; [fig.] prenten in; [fig.] inprenten; [m.b.t. beton] storten in; [m.b.t. data] invoeren; stoppen in; intikken; intypen; (2) opgaan in; zich er geheel aan wijden; zich met hart en ziel toeleggen op; zich overgeven aan; zich geven aan; dwepen met; [m.b.t. liefde] vallen op; voor; zwaar verliefd worden op; smoor; stapel; verzot; gek; dol zijn op; weg zijn van; (3) slaand doen komen in; [sportt.] smashen in; [w.g.] inschieten; [mil.] vuren (in; op); [mil.] schieten in; [m.b.t. kogel] jagen in; [meton.] (lood) pompen in; (4) [m.b.t. kendo] (onverhoeds) aanvallen; treffen; (5) [m.b.t. go] z'n schijf binnen de formatie van de tegenspeler plaatsen; terrein van de tegenspeler invallen; (6) [honkb.] een werper uitschakelen; vele hits scoren
気の狂ったkinokurutta gek; krankzinnig; waanzinnig; dol; geestelijk gestoord; getikt; lijp; knetter; bedonderd; [inform.] belazerd; betoeterd
気の触れたkinofureta gek; krankzinnig; waanzinnig; dol; geestelijk gestoord; getikt; lijp; knetter; [inform.] belazerd; betoeterd
気違いkichigai (1) krankzinnigheid; waanzin; waanzinnigheid; [veroud.] dolheid; (2) gek; krankzinnige; waanzinnige; dolleman; gestoorde; (3) fanaat; fan; enthousiast; maniak; (4) manie; gekte; fanatisme
気違いの ; 気狂いのkichigaino gek; krankzinnig; waanzinnig; dol; geestelijk gestoord; getikt; lijp; knetter
滑稽kokkei grappig; leuk; komisch; komiek; gek; koddig; kluchtig; humoristisch; geestig; lachwekkend; hilarisch; mal; absurd; dwaas; ridicuul
無茶苦茶にmuchakuchani (1) verward; in de war; chaotisch; wanordelijk; ongeordend; onordelijk; ordeloos; pêle-mêle; (2) blindelings; blindweg; in het wilde weg; roekeloos; wild; redeloos; onberaden; onbezonnen; furieus; als een bezetene; gek; onwijs; overmatig; buitensporig
物珍しいmonomezurashii vreemd; wonderlijk; raar; eigenaardig; ongewoon; gek; zonderling; curieus; merkwaardig; zeldzaam; bijzonder
kyou (1) [geneesk.] -manie; (2) -gekte; -zucht; -drift; -woede; -rage; -itis; (3) -fanaat; -maniak; -enthousiasteling; -enthousiast; -liefhebber; -fan; -gek; -freak; (a) krankzinnig worden; (b) buitengewoon; uitzinnig; enorm; (c) enthousiasme; manie; (d) kolder; scherts; gekheid
狂わすkuruwasu (1) gek; dol; zot; krankzinnig maken; onthutsen; storen; van z'n stuk brengen; uit z'n evenwicht brengen; overstuur maken; (2) ontregelen; onklaar maken; in de war brengen; sturen; in wanorde brengen; verstoren; overhoophalen; dooreengooien; (3) dwarsbomen; verhinderen; verijdelen; frustreren; belemmeren; een spaak in het wiel steken; (4) doen ontsporen
狂わせるkuruwaseru (1) gek; dol; zot; krankzinnig maken; onthutsen; storen; van z'n stuk brengen; uit z'n evenwicht brengen; overstuur maken; (2) ontregelen; onklaar maken; in de war brengen; sturen; in wanorde brengen; verstoren; overhoophalen; dooreengooien; (3) dwarsbomen; verhinderen; verijdelen; frustreren; belemmeren; een spaak in het wiel steken; (4) doen ontsporen
狂気のkyoukino gek; krankzinnig; waanzinnig; geestelijk gestoord; dol; zinneloos; [veroud.] onzinnig
珍妙chinmyou (1) raar; vreemd; ongewoon; zonderling; eigenaardig; curieus; gek; merkwaardig; wonderlijk; excentriek; bizar; buitenissig; (2) zeldzaam; uniek
現を抜かすutsutsuwonukasu verslaafd zijn aan; verzot; gek; dol zijn op; dwepen met; zich volledig overgeven aan; zeer ingenomen zijn met; meegesleept worden door; wild enthousiast zijn over; helemaal; totaal weg zijn van; smoor zijn op; geobsedeerd; bezeten zijn door; zich ontzettend interesseren voor; zich helemaal storten op; zijn hart verliezen aan
i (1) bezwaar; tegenwerping; bedenking; objectie; (2) vreemd; eigenaardig; zonderling; gek; ongewoon
異様なiyouna vreemd; ongewoon; eigenaardig; wonderlijk; raar; zonderling; bijzonder; excentriek; vreemdvormig; bizar; gek
突飛toppi (1) bizar; grillig; raar; vreemd; ongewoon; gek; zonderling; eigenaardig; buitenissig; excentriek; fantastisch; (2) extravagant; buitensporig; overdreven; exorbitant
突飛なtoppina (1) bizar; grillig; raar; vreemd; ongewoon; gek; zonderling; eigenaardig; buitenissig; excentriek; fantastisch; (2) extravagant; buitensporig; overdreven; exorbitant
茗荷 ; 蘘荷 ; ミョウガmyouga (1) [plantk.] Japanse gember; Zingiber mioga; (2) dwaas; idioot; malloot; onbenul; stomkop; stommeling; domoor; onnozelaar; gek; zot; (3) [Jap.herald.] gestileerde Japanse gember
違う ; 交うchigau (1) verschillen; schelen; uiteenlopen; ontlopen; verschillend; different; onderscheiden zijn; anders zijn (dan); afwijken; zich onderscheiden (qua); variëren (naargelang); ander(e) ~; (2) [m.b.t. antwoord enz.] verkeerd; fout; abuis; mis zijn; ernaast zijn; zitten; het mis hebben; [i.h.b.] zich vergissen; (3) [i.c.m. 気が] gek; krankzinnig worden; (4) [in de constructie ~ to chigau ~とちがう: de Kansai-variant van ~ dewa nai ~ではない]; (5) (elkaar) kruisen; (elkaar) passeren
錯乱するsakuransuru in de war raken; gek; krankzinnig; waanzinnig worden
間抜けmanuke (1) dwaas; gek; zot; stommeling; idioot; stomkop; stommerd; domkop; domoor; dommerik; ezel; minkukel; rund; konijn; sul; (2) dwaasheid; domheid; dommigheid; stommiteit; onzinnigheid; zotheid; (3) dom; dwaas; zot; onzinnig; onverstandig; stom
阿修羅の如くashyuranogotoku razend van woede; woest; verwoed; furieus; uitzinnig; als een bezetene; gek
阿呆aho dwaas; gek; zot; zotskap; idioot; stommeling; halve gare; ezel; sul; sufferd; domoor; hannes; onbenul
阿房 ; 阿呆ahou dwaas; gek; zot; zotskap; idioot; stommeling; halve gare; ezel; sul; sufferd; domoor; hannes; onbenul
風変わりfuugawari (1) vreemdheid; eigenaardigheid; wonderlijkheid; zonderlingheid; raarheid; ongewoonheid; excentriciteit; buitenissigheid; curiositeit; gril; buitengewoonheid; bijzonderheid; merkwaardigheid; zeldzaamheid; singulariteit; particulariteit; (2) vreemd; eigenaardig; wonderlijk; gek; zonderling; raar; ongewoon; ongebruikelijk; excentriek; buitenissig; apart; curieus; grillig; bizar; buitengewoon; bijzonder; merkwaardig; extravagant; onconventioneel; zeldzaam; particulier; [w.g.] singulier
馬鹿 ; 莫迦 ; 破家baka (1) dwaas; gek; zot; nar; idioot; imbeciel; mafkees; mafketel; mafkikker; malloot; piechem; halvegare; stommeling; sukkel; uilskuiken; oen; sul; lijp; druif; ezel; rund; os; domoor; domkop; dommerik; stommerd; lijperd; stommerik; stomkop; eendenkuiken; onnozelaar; onbenul; minkukel [inform.] lijpo; (2) dwaasheid; domheid; zotheid; onverstand; onwijsheid; stommiteit; stomheid; stommigheid; onzinnigheid; gekheid; gekkemanswerk; gekkigheid; idioterie; idiotie; idiotisme; malheid; malligheid; onnozelheid; stupiditeit; zottigheid; aperij; onbenulligheid; onzin; nonsens; flauwekul; ridiculiteit; belachelijkheid; larie; lariekoek; kolder; absurditeit; (3) fan; fanaat; fanaticus; enthousiast; freak; liefhebber; -gek; -maan; (4) dwaas; mal; onnozel; dom; gek; stom; zot; dol; belachelijk; mallotig; ridicuul; stupide; idioot; onwijs; onzinnig; absurd; zinneloos; [inform.] kolderiek; imbeciel; maf; lijp; halfgaar; halfwijs; getikt; [inform.; fig.] bezopen; [fig.] halfzacht; (5) niet meer naar behoren functionerend; verdoofd [b.v. door kou]; gevoelloos; [i.h.b.] verschaald; [van schroeven enz.] dol; (6) buitengewoon [goedkoop enz.]; buitensporig; uitermate; overmatig; overdreven; al te ~; dol
馬鹿な ; 莫迦なbakana (1) dwaas; mal; onnozel; dom; gek; stom; zot; dol; belachelijk; mallotig; ridicuul; stupide; idioot; onwijs; onzinnig; absurd; zinneloos; [inform.] kolderiek; imbeciel; maf; lijp; halfgaar; halfwijs; getikt; [inform.; fig.] bezopen; [fig.] halfzacht; (2) niet meer naar behoren functionerend; verdoofd [b.v. door kou]; gevoelloos; [i.h.b.] verschaald; [van schroeven enz.] dol
馬鹿らしい ; 莫迦らしいbakarashii dwaas; absurd; onzinnig; zinneloos; ongerijmd; belachelijk; ridicuul; zot; gek; mal; [inform.] lijp; [inform.] maf; onnozel; onbenullig
馬鹿気たbakageta dwaas; dom; stom; belachelijk; absurd; zot; gek; mal; onnozel; onzinnig; ongerijmd; onverstandig; idioot; ridicuul; bespottelijk; potsierlijk; ongelofelijk; ongelooflijk
馬鹿野郎bakayarou idioot; dwaas; gek; zot; onnozelaar; malloot
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 50 treffers (zoekopdracht: 'gek', strategie: exact). 
2005-2022