日蘭辭典+

40 resultaten voor ‘gelijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
adakamo
(も) bw. (1) [丁度] juist; net. (2) [さながら] als of; gelijk; om zoo te zeggen. ¶ も好し juist bij tijds; op het nippertje;
atamawari頭割
(頭割り) hzn hoofdelijke verdeeling v. ¶ 頭割で per hoofd; hoofdelijk. ¶ 頭割にする hoofdelijk verdeelen; gelijk verdeelen.
yamawake山分
(山分け) zn. gelijke verdeeling v. ¶ 山分にする gelijk verdeelen; halveeren.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
dōtō同等
zn. gelijkheid v.; gelijkwaardigheid v.; gelijke rang m. ¶ 同等の gelijk. ¶ 同等の權利 gelijke rechten. ¶ 同等に op gelijken voet. ¶ 同等者 een gelijke.
jinsei人生
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
とんとんtonton (1) klopklop; (2) hakhak; (3) vlot; vlotjes; (4) gelijk; hetzelfde; even sterk; quitte
ぽつぽつpotsupotsu (1) stipjes; stippels; spikkels; puntjes; (2) [~の] gelijk; identiek; hetzelfde; (3) bij beetjes; beetje bij beetje; stukje bij beetje; bij stukjes en beetjes; bij beetjes en brokken; een voor een; de een voor; de ander na; na elkaar; (4) druppelsgewijs; droppelsgewijs; drupsgewijs; bij druppels; druppel voor druppel; [雨が~降り始める] het begint te druppelen; er begint enige regen te vallen; (5) hier en daar; her en der; verstrooid (voorkomend); verspreid; sparsim
もう直ぐmousugu (zeer) spoedig; direct; dadelijk; zo meteen; gauw; weldra; binnenkort; straks; binnen korte tijd; eerlang; aanstonds; voor we het in de gaten hebben; gelijk; seffens; terstond; vlug
イーブンiibun [sportt.] gelijk; quitte; even sterk; gelijk opgaand; effen; in evenwicht
一律のichiritsuno gelijkmatig; uniform; eenparig; gelijk
一様にichiyouni gelijk; uniform; gelijkvormig; gelijkmatig; op gelijke wijze; desgelijks; eenparig; unaniem
一様ichiyou (1) gelijk; uniform; eenvormig; identiek; gelijksoortig; gelijkmatig; [色が] effen; (2) gelijk; uniform; gelijkvormig; gelijkmatig; op gelijke wijze; desgelijks; eenparig; unaniem
共に ; 倶にtomoni (1) samen (met); met; in gezelschap van; vergezeld van; gezamenlijk; te zamen; gemeenschappelijk; [na telw.] alle ~; zowel ~ als ~; (2) gelijk; op dezelfde manier; gelijkelijk; [veroud.] mede; (3) tegelijk; tegelijkertijd met; (samen) met
tomo (1) [~の] gelijk; vergelijkbaar; soortgelijk; gelijksoortig; gelijkaardig; (2) erbij passend; van hetzelfde materiaal; soortgelijk; gelijksoortig; gelijkaardig; (3) samen-; mede-; com- ; (4) stuk voor stuk; alle; allemaal; (5) inclusief; incluis; met inbegrip van; inbegrepen; meegerekend; meegeteld
soku (1) slechts; niets dan; niet meer of minder dan; noch min noch meer; komt neer op; staat gelijk met; (2) meteen; onmiddellijk; dadelijk; zo; gelijk; direct; terstond; ogenblikkelijk; onverwijld; à la minute
即刻sokkoku onmiddellijk; ogenblikkelijk; terstond; direct; gelijk; meteen; dadelijk; prompt; onverwijld; zonder uitstel; hic et nunc; à la minute; op staande voet; stante pede; e vestigio; sur-le-champ; staandebeens; staandevoets
只今 ; 唯今tadaima (1) nu; thans; dit ogenblik; heden; tegenwoordig; huidig; momenteel; op het ogenblik; (2) net nu; net op dit moment; ogenblik; pas; zojuist; zo-even; zonet; zopas; zostraks; daarnet; (3) dadelijk; onmiddellijk; direct; zo meteen; met een ogenblikje; elk moment; zo; gelijk; subiet; terstond; aanstonds; binnenkort; spoedig; weldra; [form.] aldra; [form.] alras; [veroud.] instantelijk; (4) terug van weg geweest!; terug thuis!; ben terug!; daar ben ik weer!
同じonaji (1) hetzelfde; dezelfde; identiek; één en dezelfde; (2) gelijk; niet beter dan; niet meer dan; (3) gelijksoortig; overeenkomstig; (4) gemeenschappelijk; wederzijds; (5) onveranderlijk; invariabel; constant
同一douitsu (1) gelijkheid; identiteit; eenheid; (2) gelijk; identiek; één en dezelfde; (precies) hetzelfde; (geheel) dezelfde; precies eender
同時にdoujini tegelijk (met); terzelfder tijd; tegelijkertijd; op hetzelfde moment; gelijktijdig; gelijk; gelijkelijk; simultaan; synchroon; synchronistisch; met; [veroud.] tegader
同様douyou hetzelfde; dezelfde; 't zelfde schuitje; idem dito; dezelfde; hetzelfde; (een)zelfde; gelijk; overeenkomstig; overeenkomend; gelijkwaardig; identiek; eender; gelijkend; dergelijk; soortgelijk; gelijksoortig; vergelijkbaar; soortverwant; verwant; gelijkelijk; op dezelfde manier; op een vergelijkbare manier; net als; evenzo; net zo; alsmede
同等doutou (1) [ook wisk.] gelijkheid; equivalentie; gelijkwaardigheid; pariteit; equipollentie; (2) gelijk; gelijkelijk; eender; gelijkwaardig; equivalent; gelijkstaand; gelijkgesteld; op gelijke voet; op één lijn; equaal; paritair; equipollent; gelijk in rang
均等kintou (1) gelijkheid; gelijkmatigheid; uniformiteit; pariteit; (2) gelijk; gelijkmatig; uniform; paritair
如きgotoki […(が/の)~] als; zoals; zulk; zulke … als; [arch.] gelijk
山分けするyamawakesuru gelijk; paritair verdelen; eerlijk delen; hoofdelijk omslaan
平らtaira (1) effen; vlak; gelijk; glad; plat; egaal; waterpas; geheel horizontaal; zonder oneffenheden; (2) in een gemakkelijke houding; comfortabel; (3) kalm; rustig; bedaard; beheerst; evenwichtig; stabiel; gelijkmatig
平らなtairana (1) effen; vlak; gelijk; glad; plat; egaal; waterpas; geheel horizontaal; (2) comfortabel; (3) kalm; rustig; bedaard; beheerst; evenwichtig; stabiel; gelijkmatig
平らにtairani plat; vlak; effen; egaal; glad; gelijk; zonder oneffenheden; geheel horizontaal; waterpas; afgestreken
平等byoudou (1) gelijkheid; egaliteit; pariteit; [oneig.] onpartijdigheid; (2) gelijk; gelijkelijk; paritair; [oneig.] onpartijdig
忽ちtachimachi (1) ogenblikkelijk; onmiddellijk; terstond; dadelijk; direct; alle ogenblikken; zo; gelijk; meteen; prompt; er vlak; pal bovenop; aanstonds; in een mum van tijd; in een ogenblik; in een oogwenk; in een flits; in een wip; op slag; stante pede; staandevoets; op staande voet; op stel en sprong; in een ommezien; in een handomdraai; een-twee-drie; à la minute; in continenti; cito; fluks; als de wiedeweerga; binnen de kortste keren; acuut; onverwijld; [veroud.] instantelijk; zonder uitstel; verlet; verwijl; dralen; in minder dan geen tijd; in een vloek en een zucht; in een poep en een scheet; in no time; (2) plotseling; ineens; eensklaps; opeens; plots; subiet; schielijk
様にyouni (1) als; zoals; [arch.] gelijk; (2) overeenkomstig; volgens; (3) om; teneinde; zodat; (4) [ter uitdrukking van een licht bevel]; (5) [ter uitdrukking van een wens; hoop]
直ぐsugu (1) eerlijk; oprecht; waarachtig; integer; fair; (2) meteen; onmiddellijk; ogenblikkelijk; direct; zo; gelijk; dadelijk; onverwijld; schielijk; in een oogwenk; in ééeen tel; [veroud.] subiet; terstond; aanstonds; [form.] fluks; prompt; acuut; stante pede; zonder verwijl; à la minute; op stel en sprong; op een-twee-drie; binnen de kortste keren; in een mum van tijd; in een wip; in een ommezien; cito; [inform.] er vlak bovenop; (3) gauw; spoedig; binnenkort; zo meteen; eerdaags; [form.] dra; [form.] eerlang [in de constructie mō sugu もうすぐ]; (4) vlak; pal; net; juist; recht
直ぐにsuguni meteen; terstond; onverwijld; onmiddellijk; ogenblikkelijk; prompt; stante pede; direct; zo; gelijk; acuut; dadelijk; aanstonds; schielijk; zonder verwijl; [form.] fluks; [veroud.] subiet; à la minute; in een oogwenk; op stel en sprong; op een-twee-drie; binnen de kortste keren; in een mum van tijd; in een wip; in een flits; in een ommezien; gauw; cito; [inform.] er vlak bovenop
直ちにtadachini (1) rechtstreeks; onmiddellijk; direct; pal; naadloos; (2) meteen; onmiddellijk; dadelijk; zo; gelijk; terstond; aanstonds; ogenblikkelijk; bij de eerste aanblik; binnen de kortste keren; subiet; acuut; zonder uitstel; verlet; verwijl; dralen; onverwijld; er vlak; pal bovenop; [form.] fluks; op slag; stante pede; staandevoets; op staande voet; op stel en sprong; à la minute; in continenti; prompt; cito; [veroud.] instantelijk
直にjikini zo; ogenblikkelijk; dadelijk; direct; onmiddellijk; gelijk; zo meteen; in een ogenblik; aanstonds; terstond; subiet; weldra; [form.] dra; zostraks; gauw; binnenkort; spoedig; eerlang
jiki (1) zo; dadelijk; meteen; direct; onmiddellijk; gelijk; in een ogenblik; strakjes; gauw; binnen korte tijd; spoedig; binnenkort; [pred.] op handen; (2) dichtbij; nabij; kortbij; vlakbij; dicht in de buurt; vlak naast; bijna; welhaast; tegen
立ち所にtachidokoroni onmiddellijk; meteen; dadelijk; gelijk; aanstonds; terstond; stante pede; prompt
等価値toukachi equivalent; gelijkwaardig; gelijk; gelijkstaand
通りtoori (1) straat; verkeersweg; (2) passage; (doorgaand) verkeer; mouvement; doorgang; (3) doorstroming; doorloop; ventilatie; [m.b.t. stem] bereik; doordringendheid; penetrantie; (4) reputatie; populariteit; [m.b.t. handel] goodwill; (5) aannemelijkheid; begrijpelijkheid; (6) zoals; als; naar; volgens; conform; overeenkomstig; in overeenstemming met; gelijkaardig met; op de wijze van; [arch.] gelijk; (7) [maatwoord voor manieren; wijzen; trants; soorten enz.]; (8) [maatwoord voor het aantal keren]; (9) ongeveer; om en bij; om en nabij; circa; plusminus; [inform.] pakweg
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 34 treffers (zoekopdracht: 'gelijk', strategie: exact). 
2005-2023