日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘geschieden’
日蘭辭典 (trefwoord)
aru有る
(在る) i.w. (1) [存在] zijn; bestaan; voorkomen. (2) [所在] zijn; liggen; gelegen zijn. (3) [發生] gebeuren; plaats grijpen; plaats vinden; geschieden. (4) [機會が] zich voordoen. (5) [所有] t.w. hebben; bezitten. (6) [容量] meten; wegen; bevatten. ¶ 其の家は今ありますか bestaat dat huis nog? is dat huis er nog? ¶ 日本は支那の東に在り Japan ligt ten oosten van China. ¶ 此家には庭がある dit huis heeft een tuin. ¶ は金がない ik heb geen geld. ¶ 長さ三尺ある het meet drie voet; het is drie voet lang. ¶ 此處に激戰があった hier had een hevige veldslag plaats. ¶ 機會があれば als de gelegenheid zich voordoet.
toppatsu突發
(突発) zn. uitbarsting v.; plotselinge gebeurtenis v. ¶ 突発的 plotseling; onverwachtsch. ¶ 突発する uitbarsten; plotseling gebeuren; onverwachts geschieden.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <geschieden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
行われるokonawareru (1) gedaan worden; uitgevoerd worden; toegepast worden; verricht worden; geschieden; ten uitvoer gebracht worden; tot uitvoering gebracht worden; gevoerd worden; geleverd worden; (2) plaatsvinden; plaatshebben; plaatsgrijpen; niet achterwege blijven; gehouden worden; doorgaan; (3) gangbaar zijn; veel voorkomen; courant zijn; in zwang zijn; gehuldigd worden; heersen; gelden; de ronde doen; (4) gehanteerd worden; gebruikt worden
起きる (bet. 1-4) ; 熾きる (bet. 5)okiru (1) het bed verlaten; opstaan; uit bed komen; (2) ontwaken; wakker worden; uit de slaap bijkomen; (3) opstaan; recht gaan staan; terug rechtop gaan staan [na gevallen te zijn]; weer op de been komen; (4) gebeuren; voorvallen; zich voordoen; plaatsvinden; plaatsgrijpen; geschieden; (5) beginnen te branden; ontbranden; [m.b.t. brand] uitbreken; ontvlammen; in brand vliegen; vuur vatten
起こる ; 起る ; 興る (bet. 5) ; 熾る (bet. 6)okoru (1) gebeuren; zich voordoen; voorvallen; plaatshebben; plaatsgrijpen; geschieden; niet achterwege blijven; niet uitblijven; (2) ontstaan uit; zijn oorzaak hebben in; het gevolg zijn van; (3) [van warmte; elektriciteit etc.] geproduceerd worden; opgewekt worden; gegenereerd worden; verwekt worden; (4) een aanval hebben [van een ziekte]; (5) opkomen; bloeien; welvarend zijn; voorspoedig zijn; (6) beginnen te branden; vlam vatten; ontvlammen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'geschieden', strategie: exact). 
2005-2023