日蘭辭典+

59 resultaten voor ‘gewoon’
日蘭辭典 (trefwoord)
arifureru有觸れる
(有り触れる) i.w. veel voorkomen. ¶ 有觸れた gewoon; veel voorkomend. (俗) afgezaagd.
atarimae當前
(當たり前・當り前) bn. (1) [當然の] redelijk; billijk; passend; behoorlijk. (2) [勿論の] vanzelf sprekend. (3) [通常の] gewoon; gebruikelijk; normaal. ¶ 當前の natuurlijk; noodzakelijk.
rei
zn. (1) [慣] gewoonte v.; gebruik o.; antecedent (前) o.; (2) [實] voorbeeld o.; illustratie v. (3) [場合] geval o. ¶ 前記の bovenstaand voorbeeld. ¶ に倣ふ voorbeeld volgen. ¶ に依っての如く zooals gewoonlijk. ¶ 引く voorbeeld aanhalen. ¶ なき nog nooit voorgekomen. ¶ gewoon; gebruikelijk. ¶ の人 de persoon in kwestie; de betrokken persoon.
seken世間
zn. de wereld v.; het publiek o.; de menschen m.mv.; gezelschap o. ¶ 世間通 man van de wereld. ¶ 世間竝の gewoon; gebruikelijk; conventioneel. ¶ 世間話 babbeltje; praatje over koetjes en kalfjes. ¶ 世間の人が言ふ men zegt. ¶ 世間に voor de wereld; in het publiek. ¶ 世間嫌ひ walg van de wereld; menschenhaat. ¶ 世間竝 ’swerelds loop; gewone gang van zaken. ¶ 世間schijn; aanzien voor de wereld. ¶ 世間體を飾る den schijn ophouden. ¶ 渡る世間overal. ¶ 世間世間 laat de menschen toch praten!
tada
(ただ、唯、徒、但、常) bw. (1) [單に] alleen maar; slechts. (2) [排他的に] uitsluitend. (3) [無駄に] te vergeefs. (4) [無代] voor niets; om niet; gratis. ¶ 只の enkel; uitsluitend; (無料な) vrij; gratis; gewoon (通常の). ¶ ただ一つの eenig. ¶ 徒人 een gewone man. ¶ 唯の一夜に in een enkelen nacht.
bōkan坊間

bw. op de straat; op de markt. ¶ 坊間の gewoon.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gewoon>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
さっぱりしたsapparishita (1) schoon; proper; net; keurig; ordelijk; (2) [性格の] openhartig; eerlijk; oprecht; rondborstig; (3) [食物の味の] eenvoudig; klassiek; gewoon
ざらzara (1) goedkoop papier; krantenpapier; bulkpapier; (2) grove suiker; gekristalliseerde suiker; kristalsuiker; (3) kleingeld; handgeld; pasmunt; wisselgeld; (4) [~にある] heel courant; gewoon; niet zeldzaam; niet ongewoon; alledaags; overal te verkrijgen; (5) te veel; overmatig; overdreven
のみnomi (1) [drukt beperking uit] enkel; alleen; alleen maar; slechts; puur; (2) [drukt bijzondere nadruk uit]; (3) [drukt in zinsfinale positie een concluderende uitspraak met gevoelsnadruk uit] maar; louter; gewoon; niets dan
カジュアルkajuaru casual; informeel; nonchalant; ongedwongen; alledaags; ongedwongen; gewoon
ノーマルnoomaru (1) normaal; gewoon; (2) Normal
レギュラーregyuraa (1) vast; gewoon; normaal; standaard; (2) vast gezicht van een tv-programma; [sportt.] vaste speler; (3) normale; gewone benzine; [verk.] normaal
一筋 ; 一条hitosuji (1) lijn; streep; striem; straal; streng; (2) familie; geslacht; clan; huis; (3) kunst; vaardigheid; (4) honderd aan een snoer geregen muntstukken; (5) gewone maatregelen; gebruikelijke methode; (6) gewoon; normaal; gebruikelijk; (7) toegewijd; noest; ernstig; ijverig; vlijtig; (8) vlot; ongehinderd; zonder hapering; vloeiend
一般ippan (1) algemeenheid; de algemene regel; (2) gewoonheid; (3) algemeen; universeel; algeheel; (4) gewoon; gebruikelijk; alledaags; ordinair
一般のippanno (1) algemeen; universeel; algeheel; overal geldend; algemeen verspreid; (2) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; normaal; alledaags; ordinair
一般的ippanteki (1) algemeen; algeheel; universeel; overal geldend; algemeen verspreid; (2) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; normaal; alledaags; ordinair
一般的なippantekina (1) algemeen; algeheel; universeel; overal geldend; algemeen verspreid; (2) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; normaal; alledaags; ordinair
一通りhitotoori (1) het algemene; [in] brede trekken; [in] hoofdlijnen; [in] grote trekken; het globale; terloops; het elementaire; (2) doorsnee; middelmaat; normaal ~; modaal ~; gewoon ~
並みのnamino (1) gewoon; doorsnee-; gemiddeld; middelmatig; modaal; midden-; (2) gewoon; standaard
人並みのhitonamino gewoon; alledaags; niet bijzonder; gemeen; normaal; net als de anderen
何時ものitsumono gewoon; gebruikelijk; normaal; vertrouwd; alledaags; routine-; standaard-
使い馴れるtsukainareru door gebruik wennen aan; gewoon; gewend raken te gebruiken
例のreino (1) gebruikelijk; gewoon; normaal; hetzelfde … als altijd; (2) die; genoemd; bedoeld; betrokken; bewust; desbetreffend; onderhavig; gemeld; eerder vermeld; genoemd; bovengenoemd; bovenstaand; voornoemd; voorgenoemd; voormeld; voorgemeld; in kwestie; (3) zoals gebruikelijk; zoals gewoonlijk
単なるtannaru louter; maar; zomaar een ~; eenvoudig; gewoon; enkel; zonder meer; je reinste; regelrecht
唯のtadano (1) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (2) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (3) gratis; kosteloos; vrij
唯 ; 只 ; 常 ; 徒tada (1) enkel; uitsluitend; puur; zuiver; enig; [inform.] enigst; (2) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (3) zo maar; zonder meer; zonder reden; (4) alleen; maar; echter; het enige is; dat; (5) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (6) gratis; kosteloos; zonder kosten; vrij; voor niets; belangeloos; franco; [i.h.b.] ongestraft; [i.h.b.] straffeloos
在り来たりarikitari (1) [~の] gewoon; normaal; alledaags; gebruikelijk; gangbaar; conventioneel; traditioneel; schering en inslag; (2) [~の] afgezaagd; banaal; clichématig; belegen; oud
在来zairai [~の] vanouds bestaand; traditioneel; conventioneel; gebruikelijk; gewoon; gevestigd; inheems
変哲もないhentetsumonai gewoon; normaal; alledaags; banaal; triviaal; ordinair; onopvallend; niets bijzonders
定例teirei (1) vast gebruik; vaste gewoonte; regels; vaste gang van zaken; regelmaat; regelmatigheid; routine; conventie; gebruikelijke procedure; precedent; reglement van orde; (2) regelmatig; periodiek; gewoon
尋常jinjou (1) gewoon; alledaags; normaal; gebruikelijk; doorsnee; banaal; (2) [~な顔立ち] aantrekkelijk; knap; (3) sportief; elegant; fair; (4) keurig; fatsoenlijk; net; respectabel; (5) behoorlijk; degelijk; (6) [Jap.gesch.] lagere school; basisschool; basisonderwijs
常用のjouyouno voor dagelijks gebruik; algemeen gebruikt(e); gebruikelijk; alledaags; gewoon; gangbaar; usueel
常用日本語jouyounihongo alledaags; gewoon; dagelijks; gangbaar Japans; Japanse omgangstaal; Japans van alledag
常 ; 恒tsune (1) permanent; duurzaam; blijvend; bestendig; onveranderlijk; standvastig; (2) alledaags; gewoon; gemiddeld; (3) normaal; standaard; (4) ononderbroken; continu; (5) gewoonte; kenmerk; eigenschap; karakteristiek
平たいhiratai (1) plat; vlak; (2) eenvoudig; gewoon; verstaanbaar; duidelijk
平凡heibon (1) gewoonheid; alledaagsheid; banaliteit; trivialiteit; [i.h.b.] middelmaat; mediocriteit; middelmatigheid; (2) gewoon; alledaags; ordinair; banaal; modaal; triviaal; huisbakken; [i.h.b.] middelmatig; mediocre; matig
平凡なheibonna (1) gewoon; alledaags; daags; ordinair; gemeen; doordeweeks; banaal; modaal; triviaal; afgezaagd; huisbakken; versleten; (2) middelmatig; mediocre; matig; (3) kleurloos; eentonig; monotoon; vlak; saai; oninteressant; onbeduidend; onbetekenend; onbelangrijk
平素heiso gewoon; gebruikelijk; normaal; altijd; steeds; dagelijks
hei (1) effenheid; vlakheid; gelijkheid; het effen-zijn; het vlak-zijn; (2) kalmte; gelijkmatigheid; rust; evenwicht; (a) vlak; effen; plat; horizontaal; (b) rustig; kalm; gematigd; (c) gewoon; alledaags; (d) onpartijdig; fair; (e) pacificeren; tot rust brengen; (f) gemakkelijk; eenvoudig; (g) [wisk.] kwadraat; tweede macht; (h) [Jap.gesch.] de Taira; [letterk.] Heike monogatari
you (1) [ritsuryō] heffing in natura ter vervanging van de jaarlijkse burgerdienst; (2) middelmaat; middelmatigheid; alledaagsheid; mediocriteit; banaliteit; (a) aanwerven; aanstellen; in dienst nemen; (b) doorsnee; gewoon; neutraal; (c) textiel; rijst geheven ter vervanging van de vroondienst
当たり前のatarimaeno (1) passend; juist; gepast; fair; billijk; behoorlijk; [~罰] verdiend; (2) gegrond; terecht; gerechtvaardigd; verantwoord; logisch; redelijk; rechtmatig; vanzelfsprekend; (3) normaal; natuurlijk; gewoon; gebruikelijk
慣例のkanreino gebruikelijk; gewoonlijk; gewoon; conventioneel; traditioneel
慣行のkankouno gebruikelijk; gewoonlijk; normaal; gewoon; conventioneel
手近tedhika (1) binnen; in; onder handbereik; vlak bij de hand; dicht in de buurt; vlakbij; dichtbij; dichtbijgelegen; nabij; nabijgelegen; kortbij; (2) vertrouwd; gewoon; bekend
手近なtedhikana (1) dichtbijgelegen; nabij; dichtbij; nabijgelegen; (2) vertrouwd; gewoon; bekend
日常nichijou dagelijks; daags; alledaags; ~ van alledag; huis-; tuin- en keuken-; gewoon
普段fudan (1) gewoon; normaal; alledaags; gebruikelijk; vertrouwd; usueel; habitueel; [arch.] gemeen; (2) gewoonlijk; normaliter; normaal gesproken; door de band; in de regel; in usu; gebruikelijk; [arch.] gemeenlijk; steeds; altijd
普通futsuu (1) het gewone; gewoonheid; het normale; normaliteit; het conventionele; (2) gewoon; normaal; alledaags; ordinair; regulair; [i.h.b.] gewoontjes; algemeen; modaal; doorsnee ~; conventioneel; (3) gewoonlijk; naar gewoonte; normaal (gesproken); meestal; de coutume; normaliter; over het algemeen; doorgaans; gemeenlijk; in de regel
普通のfutsuuno gewoon; normaal; alledaags; ordinair; regulair; algemeen; modaal; doorsnee ~; conventioneel
月並みtsukinami (1) elke maand; [~の] maandelijks; (2) maandelijkse haikusessie; (3) oubollige haiku; ouderwetse haiku; (4) Tsukinami-festival; (5) wisseling; loop der maanden; (6) banaal; alledaags; gewoon; triviaal; cliché; clichématig; afgezaagd; versleten; huisbakken; sleets
有り勝ちarigachi vaak; veel; herhaaldelijk voorkomend; algemeen gebruikelijk; frequent; gewoon; alledaags; regelmatig; gangbaar; courant; schering en inslag; typisch
有り触れたarifureta (1) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; alledaags; huis-; tuin- en keuken-; banaal; (2) afgezaagd; clichématig; cliché; versleten; triviaal
hon (1) boek; boekdeel; werk; lectuur; (2) tekstboekje; libretto; script; scenario; draaiboek; (3) dit ~; deze ~; onderhavig ~; gegeven ~; voorliggend ~; ~ in kwestie; de betreffende ~; de bedoelde ~; de betrokken ~; de bewuste ~; de desbetreffende ~; (4) hoofd-; voornaamste ~; belangrijkste ~; (5) echt ~; gewoon ~; normaal ~; (6) [maatwoord voor langgerekte; staafvormige voorwerpen]; (7) [maatwoord voor het aantal verbindingen van openbaar vervoer]; (8) [maatwoord voor films]; (9) [eenheid die een beslissende score bij een honkbal-; judo- of kendo-wedstrijd aangeeft]
正規のseikino normaal; gewoon; geregeld; regulier
決まり切った ; 極まり切ったkimarikitta (1) voor de hand liggend; doorzichtig; (2) vast; bepaald; gezet; (3) alledaags; gewoon; gebruikelijk; fantasieloos; banaal; afgezaagd; clichématig; routine-; routineus; conventioneel; traditioneel; stereotiep; vastgeroest
無位無官のmuimukanno zonder rang of ambt; doodgewoon; gewoon; eenvoudig
習慣的shyuukanteki gewoon; gewoonlijk; gebruikelijk; normaal; [~に] naar gewoonte; in de regel; doorgaans
通常のtsuujouno gewoon; gebruikelijk; normaal; vertrouwd; routine-; gangbaar; courant; conventioneel
roku (1) zes; (2) vlak; effen; (3) recht; correct; (4) gelijkmoedig; kalm; rustig; ontspannen; (5) vredig; vreedzaam; (6) [~ない] niet zoals het hoort; niet voldoende; niet degelijk; (a) land; vasteland; (b) gewoon; alledaags
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 53 treffers (zoekopdracht: 'gewoon', strategie: exact). 
2005-2023