日蘭辭典+

23 resultaten voor ‘gewoonlijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
taitei大抵
bw. over ’t algemeen; grootendeels; meestal; gewoonlijk; waarschijnlijk (多分). ¶ 大抵meeste; bijna alle. ¶ 大抵は in den regel; bijna altijd.
tokaku兎角
bw. op de een of andere manier; gewoonlijk; veelal; geneigd om. ¶ 兎角する内に inmiddels; intusschen; onderwijl.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpus開花
¶ 天候が寒いと多くの植物開花できない。 Als het weer koud is kunnen de meeste planten niet bloeien. ¶ イタリアンルネッサンスを開花させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。 Het was de verdienste van Giotto dat hij de aanleiding creëerde die de Italiaanse renaissance deed ontluiken. ¶ 彼は数学の才能開花した。 Hij toonde aanleg voor wiskunde. ¶ 音楽の才能は普通早く開花する。 Talent voor muziek openbaart zich gewoonlijk op jonge leeftijd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gewoonlijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一般にippanni algemeen; gewoonlijk; in de regel; gemeenlijk; doorgaans; in 't algemeen; over 't algemeen; globaal genomen; over het geheel genomen; alles bij elkaar; ruwweg
何時もitsumo (1) altijd; steeds; immer; [w.g.] altoos; (2) [~…ない] nooit; nimmer; (3) gewoonlijk; doorgaans
何時もはitsumoha (1) gewoonlijk; doorgaans; in de regel; (2) bij andere gelegenheden; andere keren
俗にzokuni gewoonlijk; naar gewoonte; normaal; normaliter; over het algemeen; gemeenlijk; gebruikelijk; de coutume; doorgaans
大抵taitei (1) grote lijnen; trekken; hoofdzaken; kern; essentie; hoofdgedachte; teneur; strekking; draad; hoofdlijnen; hoofdtrekken; hoofdpunten; grondtrekken; globaliteit; algemeenheid; algemeniteit; (2) doorgaans; gewoonlijk; normaal (gesproken); meestal; over het algemeen; in de regel; in usu; onder normale omstandigheden; door de band; normaliter; meest(en)tijds; veelal; in de meeste gevallen; (3) waarschijnlijk; vermoedelijk; (4) iets gewoons; iets banaals; iets eenvoudigs [gevolgd door no koto のこと + negatie]; (5) nagenoeg; vrijwel; zogoed als; praktisch; zogezegd
大概taigai (1) gewoonlijk; doorgaans; meestal; in; over 't algemeen; voornamelijk; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; (2) misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; waarschijnlijk; vermoedelijk
常時jouji (1) gewone tijd; (2) gewoonlijk; doorgaans; normaliter; (3) altijd; de hele tijd; continu; constant; permanent; voortdurend
平常heijou (1) normale toestand; omstandigheden; normaliteit; het normaal zijn; (2) normaal; normalerwijs; normaliter; gewoonlijk; doorgaans; in de regel; door de band
平時heiji (1) gewoonlijk; doorgaans; normaliter; (2) vredestijd
必ずkanarazu (1) zeker; wat er ook gebeurt; (2) altijd; gewoonlijk
恒例kourei (1) vast; aloud gebruik; al lang bestaande gewoonte; gevestigde praktijk; oude geplogenheid; (2) [~の] gebruikelijk; gewoonlijk; regelmatig; vast; traditioneel
慣例のkanreino gebruikelijk; gewoonlijk; gewoon; conventioneel; traditioneel
慣行のkankouno gebruikelijk; gewoonlijk; normaal; gewoon; conventioneel
日頃higoro (1) gewoonlijk; doorgaans; in de regel; (2) altijd; steeds; steevast; (3) een hele tijd; al; reeds lang; lange tijd
普段fudan (1) gewoon; normaal; alledaags; gebruikelijk; vertrouwd; usueel; habitueel; [arch.] gemeen; (2) gewoonlijk; normaliter; normaal gesproken; door de band; in de regel; in usu; gebruikelijk; [arch.] gemeenlijk; steeds; altijd
普通futsuu (1) het gewone; gewoonheid; het normale; normaliteit; het conventionele; (2) gewoon; normaal; alledaags; ordinair; regulair; [i.h.b.] gewoontjes; algemeen; modaal; doorsnee ~; conventioneel; (3) gewoonlijk; naar gewoonte; normaal (gesproken); meestal; de coutume; normaliter; over het algemeen; doorgaans; gemeenlijk; in de regel
習慣的shyuukanteki gewoon; gewoonlijk; gebruikelijk; normaal; [~に] naar gewoonte; in de regel; doorgaans
通例tsuurei (1) algemene gewoonte; normale gang van zaken; (2) gewoonlijk; naar gewoonte; doorgaans; in de regel; gebruikelijk; door de band; normaliter; in; over het algemeen
通常tsuujou gewoonlijk; doorgaans; in de regel; normaal; in het algemeen; over 't algemeen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 19 treffers (zoekopdracht: 'gewoonlijk', strategie: exact). 
2005-2023