日蘭辭典+

15 resultaten voor ‘heden’
日蘭辭典 (trefwoord)
konnichi今日
zn (1) [日本] deze dag m.; de dag van heden; bw. vandaag; heden. bw. (2) [現今] dezerdagen; tegenwoordig. ¶ 昨年の今日 vandaag voor een jaar. ¶ 今日tot nu toe. ¶ 今日より van nu af; voortaan. ¶ 今日は goeden dag!; hoe gaat het er mee? ¶ 今日のhuidig; tegenwoordig
kyō今日
bw. vandaag; heden; zn. de dag van heden m.; deze dag. ¶ 今日は何日ですか de hoeveelste is het vandaag? ¶ 今日から voortaan; in ’t vervolg. ¶ 今年の今日 vandaag voor een jaar. ¶ 今日今日なし een verzuimde gelegenheid komt niet terug.
ima
bw. (1) [現今] nu; thans; op ’t oogenblik; tegenwoordig; heden ten dage. (2) [直に] dadelijk; onmiddellijk. (3) [たった] zoo even; zoo juist; daar net. (4) [更に] nog; nogeens; nog meer. ¶ tegenwoordig; huidig; bestaand. ¶ から van nu af aan; voortaan; in ’t vervolg. ¶ までも tot nu toe; nog altijd. ¶ では dezer dagen; tegenwoordig; in den laatsten tijd. ¶ 迄 tot dusverre; tot nu toe. ¶ voorlopig; op het oogenblik; zooals de toestand nu is. ¶ 迄にない事件 iets, dat nog nooit is voorgekomen. ¶ かと in groote spanning. ¶ に始めぬ van ouden datum. ¶ に zoo dadelijk. ¶ に見ろ je zult het dadelijk zien. ¶ にも降りさうです het ziet er uit of het zoo dadelijk zal gaan regenen. ¶ 少し下さい geef mij nog wat. ¶ 二寸長く切って下さい snijd het twee duim langer af. ¶ 一つの方を下さい geef mij liever de andere.
chōseiboshi朝生暮死
heden rood morgen dood; vluchtigheid van het menselijk leven.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <heden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ima (1) nu; heden; op het ogenblik; thans; tegenwoordig; heden ten dage; (2) dadelijk; zo dadelijk; onmiddellijk; weldra; dra; spoedig; gauw; (3) even tevoren; zojuist; zo-even; daarnet; net; pas; (4) nog; nog eens; nog meer
一応 ichiou (1) over het algemeen; in algemene zin; (2) voorlopig; (3) voor het ogenblik; op het moment; heden; nu; (4) eerst; eerst en vooral; ; een keer; een maal
現代 gendai (1) tegenwoordig; huidig; hedendaags; contemporain; modern; eigentijds; actueel; van de huidige generatie; (2) tegenwoordige tijd; heden; moderne tijden; actuele tijden; huidige generatie
現在 genzai nu; heden; tegenwoordig; heden ten dage; vandaag de dag; ; (1) het heden; het nu; de tegenwoordige tijd; (2) (in de taalkunde) tegenwoordige tijd van het werkwoord; (3) werkelijkheid; realiteit; werkelijk bestaan; werkelijke toestand; waarheid
今度 kondo (1) nu; thans; heden; deze keer; ditmaal; (2) de laatste tijd; in de laatste tijd; recentelijk; dezer dagen; tegenwoordig; (3) de volgende keer; de volgende maal; in het vervolg; (4) binnenkort; eerstdaags; op korte termijn; in de naaste toekomst; vandaag of morgen
今日 konnichi (1) vandaag; (op) deze dag; heden; (2) vandaag de dag; heden ten dage; tegenwoordig; (in de) tegenwoordige tijd; in onze dagen
この世 konoyo (1) deze wereld; dit bestaan; ondermaanse wereld; het leven hier op aarde; dit aardse bestaan; het tijdelijke; (2) heden; hier en nu; (3) maatschappij; samenleving; wereld
当時 touji (1) die tijd(en); die dagen; (2) toen; destijds; toentertijd; toenmaals; indertijd; (3) heden; thans; tegenwoordig; vandaag; momenteel; nu; in deze tijd; vandaag de dag
当座 touza (1) heden; nu; tijdelijke; voorlopige; ogenblik; moment; (2) tussentijd; interim
当世 tousei heden; vandaag; tegenwoordig
只今 tadaima terug van weg geweest!; terug thuis!; ben terug!; daar ben ik weer!; ; (1) nu; thans; dit ogenblik; heden; tegenwoordig; huidig; momenteel; op het ogenblik; (2) net nu; net op dit moment; ogenblik; pas; zojuist; zo-even; zonet; zopas; zostraks; daarnet; (3) dadelijk; onmiddellijk; direct; zo meteen; met een ogenblikje; elk moment; zo; gelijk; subiet; terstond; aanstonds; binnenkort; spoedig; weldra; [form.] aldra; [form.] alras; [veroud.] instantelijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.41 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'heden', strategie: exact). 
2005-2020