日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘herzien’
日蘭辭典 (trefwoord)
aratame改め
t.w. (1) [改善] verbeteren. (2) [改新] vernieuwen. (3) [變更] veranderen; wijzigen; hervormen (根本より變へる). (4) [調査] nakijken; onderzoeken. (5) [再び] opnieuw; nog eens. ¶ 身を改める zijn leven beteren. ¶ 規則を改める bepalingen herzien. ¶ 改めて數へる overtellen.
shūtei修訂
zn. herziening v. ; verbetering v. ¶ 修訂版 herziene druk. ¶ 修訂する herzien; verbeteren.
etsu
zn. herziening v. ¶ 何々herzien door......
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <herzien>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
修正するshyuuseisuru verbeteren; corrigeren; wijzigen; modificeren; herstellen; emenderen; rectificeren; rechtzetten; bijwerken; herzien; redresseren; [i.h.b.] amenderen; [i.h.b.; fig.] bijsturen
刷新するsasshinsuru hervormen; vernieuwen; innoveren; herzien; saneren
改定するkaiteisuru herzien; wijzigen
改編するkaihensuru reorganiseren; herzien; opnieuw inrichten; herstructureren; hercompileren; herordenen; herschikken
改訂するkaiteisuru herzien; herwerken
更改するkoukaisuru herzien; reviseren; vernieuwen; renoveren; veranderen; wijzigen; hervormen; altereren; noveren; [jur.] revideren; prolongeren; verlengen
校訂するkouteisuru (1) reviseren; herzien; verbeteren; verbeteringen aanbrengen; emenderen; (2) collationeren
直すnaosu (1) [m.b.t. fout] goedmaken; herstellen; [pregn.] maken; redresseren; corrigeren; verbeteren; ophalen; rechtzetten; rechttrekken; rechtbreien; rectificeren; in de juiste stand zetten; in orde brengen; opknappen; bijwerken; [een euvel; gebrek e.d.] verhelpen; [zich; iem. een gewoonte enz.] afleren; afhelpen (van); (2) herstellen; repareren; maken; opknappen; helen; kalfaten; kalfateren; (3) wijzigen; veranderen; herzien; hervormen; omzetten; transponeren; ombuigen; omschakelen; converteren; omwisselen; (4) vertalen; overbrengen; overzetten; (5) verheffen tot; transcenderen; doen rijzen tot; promoveren tot; (6) opnieuw ~; nog eens ~; van voren af aan ~; over-; her-; re-; om- [aangesloten op de ren'yōkei van dōshi]
考え直すkangaenaosu opnieuw in overweging nemen; bezien; bekijken; denken over; overdenken; heroverwegen; herbezinnen; herdenken; herzien; er nog eens goed over nadenken; het nog eens goed overwegen; zich nog eens bezinnen; zich nog eens bedenken
訂正するteiseisuru verbeteren; corrigeren; herzien; rechtzetten; rectificeren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'herzien', strategie: exact). 
2005-2022