日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘huidig’
日蘭辭典 (trefwoord)
konnichi今日
zn (1) [日本] deze dag m.; de dag van heden; bw. vandaag; heden. bw. (2) [現今] dezerdagen; tegenwoordig. ¶ 昨年の今日 vandaag voor een jaar. ¶ 今日tot nu toe. ¶ 今日より van nu af; voortaan. ¶ 今日は goeden dag!; hoe gaat het er mee? ¶ 今日のhuidig; tegenwoordig
ima
bw. (1) [現今] nu; thans; op ’t oogenblik; tegenwoordig; heden ten dage. (2) [直に] dadelijk; onmiddellijk. (3) [たった] zoo even; zoo juist; daar net. (4) [更に] nog; nogeens; nog meer. ¶ tegenwoordig; huidig; bestaand. ¶ から van nu af aan; voortaan; in ’t vervolg. ¶ までも tot nu toe; nog altijd. ¶ では dezer dagen; tegenwoordig; in den laatsten tijd. ¶ 迄 tot dusverre; tot nu toe. ¶ voorlopig; op het oogenblik; zooals de toestand nu is. ¶ 迄にない事件 iets, dat nog nooit is voorgekomen. ¶ かと in groote spanning. ¶ に始めぬ van ouden datum. ¶ に zoo dadelijk. ¶ に見ろ je zult het dadelijk zien. ¶ にも降りさうです het ziet er uit of het zoo dadelijk zal gaan regenen. ¶ 少し下さい geef mij nog wat. ¶ 二寸長く切って下さい snijd het twee duim langer af. ¶ 一つの方を下さい geef mij liever de andere.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <huidig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
今時のimadokino huidig; hedendaags; modern; van vandaag; van tegenwoordig; gangbaar; heersend
今時imadoki (1) heden; huidige tijd; tegenwoordige tijd; vandaag de dag; nu; thans; heden ten dage; dezer dagen; (2) op dit (late; vroege) uur; (3) [~の] van tegenwoordig; van vandaag; modern; huidig; hedendaags
kon (1) huidig; tegenwoordig; van vandaag; van nu; (2) vandaag de …
只今 ; 唯今tadaima (1) nu; thans; dit ogenblik; heden; tegenwoordig; huidig; momenteel; op het ogenblik; (2) net nu; net op dit moment; ogenblik; pas; zojuist; zo-even; zonet; zopas; zostraks; daarnet; (3) dadelijk; onmiddellijk; direct; zo meteen; met een ogenblikje; elk moment; zo; gelijk; subiet; terstond; aanstonds; binnenkort; spoedig; weldra; [form.] aldra; [form.] alras; [veroud.] instantelijk; (4) terug van weg geweest!; terug thuis!; ben terug!; daar ben ik weer!
当座のtouzano (1) tegenwoordig; actueel; huidig; momentaan; onmiddellijk; (2) tijdelijk; voorlopig; temporair; temporeel; temporaal; geïmproviseerd; nood-
tou (1) terechtheid; redelijkheid; billijkheid; gepastheid; wat juist; rechtvaardig; billijk is; (2) [boeddh.] anāgata; toekomst; (3) dit; deze; ons; huidig; onderhavig; in kwestie; gegeven; zich voordoend; genoemd; waarover; over wie we het hebben; waar het om gaat; dat aan de orde is; (a) vervuld worden; passen; (b) voldoen aan; beantwoorden aan; (c) op zich nemen; zich belasten met; (d) op de situatie afgaan; (e) toewijzen; (f) huidig; voor het ogenblik; (g) die; deze; (h) zoals het hoort; (i) verkozen zijn
此の ; 斯のkono  ; (1) deze; dit; (2) huidig; tegenwoordig; van nu; onderhavig; (3) volgende; komende [Dit woord wordt vaak gevolgd door een woord dat naar tijd verwijst; zoals een dag van de week; een seizoen; etc.]; (4) verleden; vorig [Dit woord wordt vaak gevolgd door een woord dat naar tijd verwijst; zoals een dag van de week; een seizoen; etc.]
現代gendai (1) tegenwoordig; huidig; hedendaags; contemporain; modern; eigentijds; actueel; van de huidige generatie; (2) tegenwoordige tijd; heden; moderne tijden; actuele tijden; huidige generatie
現在のgenzaino huidig; tegenwoordig; van nu; actueel; hedendaags
現存の ; 見存のgensonno (1) bestaand; aanwezig; huidig; voorhanden; (2) nog bestaand; overgebleven; overlevend
現行のgenkouno huidig; tegenwoordig; in zijn huidige vorm; toepassing; gangbaar; geldend; vigerend; heersend; actief; thans van kracht zijnd; nu in werking zijnd; in zwang zijnd; [Belg.N.] in voege zijnd
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'huidig', strategie: exact). 
2005-2022