日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘in elk geval’
日蘭辭典 (trefwoord)
donnaどんな
vnw. wat voor?; wat voor soort?; welk soort van?; bw. hoe. ¶ どんなwaarom? ¶ どんなでも welke ook; ¶ どんなにも hoe zeer ook. ¶ どんなにしても in elk geval; hoe het ook zij; wat er ook gebeure. ¶ 彼はどんな人か wat is hij voor een man? ¶ 御商買の方は此頃どんなです hoe staat het met de zaken tegenwoordig? ¶ どんなに彼は嬉しいだらう wat zal hij blij zijn!
dōshiteどうして
bw. (1) [如何樣にして] hoe?; op welke wijze. (2) [何故] waarom?; op welken grond? ¶ どうしてhoe het ook zij; in elk geval; wat men ook doet. ¶ どうしても………せぬ in geen geval; stellig niet.
donomichiどの道
izure何れ
vnw. (1) [どちら] welk. bw. (2) [何れにせよ] in elk geval; hoe het zij; vroeg of laat (早晚). ¶ 何れか een van beide. ¶ 孰れも beide; allebei. ¶ 孰れも……せず geen van beide. ¶ 何れか een dezer dagen. ¶ 何れ方面より見るも van welken kant wij het ook bezien......
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <in elk geval>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あれでarede (1) [~も] op zijn; haar eigen manier; al heeft hij; zij de schijn tegen; toch; evenwel; desondanks; desalniettemin; niettemin; in elk geval; (2) daarmee; daardoor
あれでもaredemo op zijn; haar eigen manier; al heeft hij; zij de schijn tegen; toch; evenwel; desondanks; desalniettemin; niettemin; in elk geval
どうあってもdouattemo wat er ook gebeure; moge gebeuren; gebeurt; hoe dan ook; ongeacht; onverschillig de omstandigheden; hoe het (er) ga; het ga hoe het ga; kome wat komen moet; in elk geval; in allen gevalle; tot elke prijs; [Belg.N.] te allen prijze; koste wat het kost; wat het ook moge kosten; ten koste van alles; coûte que coûte; sowieso; met alle geweld; per se; quand même; parforce
どうせdouse (1) nou ja; hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval; toch; sowieso; (2) überhaupt; hoe dan ook; enigszins; (3) hooguit; hoogstens; in het beste geval; in het gunstigste geval; op z'n best (genomen)
何しろnanishiro in elk geval; hoe dan ook; hoe het ook zij; toch; nu eenmaal; in ieder geval; [Belg.N.] alleszins; trouwens
何せnanse in elk geval; hoe dan ook; nu eenmaal; tenslotte; immers; wel; nou
何れにしてもizurenishitemo (nou ja) hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval
何れにせよizureniseyo (nou ja) hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval
何れ ; 孰れizure (1) welke; (2) in elk geval; hoe het ook zij; vroeg of laat; (3) een dezer dagen; te zijner tijd; mettertijd; later; een andere keer
何分nanibun (1) een of andere; een; enig; wat; enigszins; (2) [bedankt voor] alles; zovele dingen; (3) [i.c.m. verzoek] alstublieft; alsjeblieft; gelieve; wees zo goed; (4) in elk geval; in ieder geval; althans; toch
兎に角tonikaku (1) in elk geval; in ieder geval; in allen gevalle; in alle geval; hoe dan ook; het lope hoe het ook loopt; toch; hoe het ook zij; sowieso; enfin; soit; [inform.] afijn; nu; maar goed; op de een of andere wijze; op de een of andere manier; alles samen genomen; alles bij elkaar (genomen); alles wel beschouwd; goed beschouwd; al met al; alles in aanmerking genomen; (2) dat laat ik in het midden; dat tot daar aan toe; dat weet ik niet zo precies; daar blijf ik af; daar wil ik af zijn
兎も角tomokaku (1) in elk geval; in ieder geval; in alle geval; sowieso; hoe dan ook; hoe het ook zij; in allen gevalle; toch; dat mag wel zo zijn; maar ~; kan wezen; maar ~; enfin; [inform.] afijn; soit; (2) afgezien van ~; ~ daargelaten; los daarvan; ~ buiten beschouwing gelaten; ~ terzijde gelaten; ~ tot daar aan toe; of het nu ~ is of niet; om nog maar te zwijgen over ~
是非zehi (1) goed en [of] kwaad; het juiste of het verkeerde; juistheid; geschiktheid; gepastheid; het voor en het tegen; de voor- en nadelen; de deugden en gebreken; de argumenten voor en tegen; de baten en lasten; plussen en minnen; (2) op de een of andere wijze; manier; hoe dan ook; in elk geval; in allen gevalle; enigerwijs; zeker; vooral; welzeker; echt; absoluut; werkelijk; stellig; bepaald; wel degelijk; heus; zonder mankeren; wis en zeker; in elk geval; op eerlijke of oneerlijke wijze; per se; alleszins; koste wat het kost; tot elke prijs; ten koste van alles; coûte que coûte; parforce; noodzakelijkerwijs; het moet en het zal
第一daiichi (1) belangrijkste ~; voornaamste ~; grootste ~; hoofd-; primair; ~ nummer een; leidend; (2) eerst(e); aanvangs-; begin-; (3) in de eerste plaats; om te beginnen; in eerste instantie; ten; als eerste; primo; voorop; bovenal; vooral; vóór alles; in elk geval; eigenlijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'in elk geval', strategie: exact). 
2005-2022