日蘭辭典+

35 resultaten voor ‘inderdaad’
日蘭辭典 (trefwoord)
an-no-jō案の定
bw. zooals verwacht word; inderdaad.
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
ittai一體
(一体) zn. één lichaam o.; bw. per slot van rekening; eigenlijk; inderdaad; alles wel beschouwd. ¶ 一體に over het algemeen; alles samen genomen. ¶ 全國一體不作だ de oogst is slecht over het geheele land. ¶ この騷ぎ一體どうしたのか waar is nu eigenlijk al die deining over.
naruhodo成程
(成る程) bw. inderdaad; werkelijk; tw. och kom!; wat je zegt! wel wel!
sayō左樣
(左様) bw. (1) [其通り] zoo; op die wijze. (2) [然り] inderdaad; ja. ¶ 左樣ならば als dat zoo is; wel, dan ........ ¶ 左樣な zulk; zoodanig.
hontō本當

(本当) zn. waarheid v.; werkelijkheid v.; feit o. ¶ 本當の waar; werkelijk; echt. ¶ 本當に waarlijk; inderdaad; in ernst. ¶ 本當にする voor ernst opnemen; gelooven. ¶ 本當を言へば ronduit gezegd; eerlijk gezegd. ¶ 何時が本當です wat is de juiste tijd nu? ¶ 本當ですか is het heusch waar? ¶ 本當か知らぬ zou het waar zijn?

sazo
(さぞ) bw. (1) [大に] zeer; hoe zeer. (2) [定めし] inderdaad; stellig. ¶ 嘸 …… でせう ongetwijfeld; zeker; naar ik vertrouw. ¶ 嘸御喜びでせう wat zul je blij zijn.
hatashite果して

(果たして) bw. zooals te verwachten was; en inderdaad. ¶ 果して然らば in dat geval; als dat zoo is, dan.

SUPPLEMENT (trefwoord)
atama ga ii頭がいい
(ook kort: 頭いい atama ii) uitdr. adj. intelligent; verstandig; scherpzinnig; slim; schrander; ontwikkeld; begaafd; knap. ¶ 彼女と同じくらい頭がいい。 Kanojo wa kare to onaji kurai atama ga ii. Zij is net zo slim als hij. (TTC) ¶ なるほどは頭がいいかもしれませんが、よく不注意な誤りをします。 Naruhodo kare wa atama ga ii ka mo shiremasen ga, yoku fuchūi na ayamari wo shimasu. Wel, het zou dan wel zo kunnen zijn dan hij slim is, maar hij maakt vaak fouten door niet op te letten. (TTC) ¶ は大学生ではないが大学生より頭いい。 Boku wa daigakusei de wa nai ga daigakusei yori atama ii. Ik studeer niet, maar ik ben slimmer dan een student. (TTC) ¶ 頭がいいかもしれないが、人間的に嫌われる。 Atama ga ii ka mo shirenai ga, ningenteki ni kirawareru. Kan zijn dat hij [ze] slim is, maar op het menselijke vlak roept hij [ze] afkeer op. (blog)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <inderdaad>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
然う sou (1) zo; op die manier; dat; (2) niet zo ~; niet zozeer ~; niet danig ~ [i.c.m. negatie]; ; (1) ja; dat is zo; precies; inderdaad; dat klopt; dat is juist [als bevestigend antwoord]; (2) echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
そうです soudesu (1) het ziet ernaar uit dat; het heeft er veel van dat; het laat zich aanzien dat; het belooft; het lijkt of [flexiemorfeem dat een inschatting, indruk van een toestand; eigenschap weergeeft]; (2) men zegt dat; ze; de mensen zeggen dat; er wordt verteld; gezegd dat; het heet dat; volgens zeggen; naar men zegt; ik heb horen zeggen dat; ik heb horen verluiden dat; naar verluidt; naar verluid wordt [flexiemorfeem dat informatie uit de tweede hand aankondigt]; ; ja; dat klopt; dat is zo; zeker; precies; inderdaad
mube inderdaad; waarlijk; exact; echt; werkelijk
ube inderdaad; waarlijk; exact; echt; werkelijk
如何にも ikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
愈々 iyoiyo (1) tenslotte; uiteindelijk; eindelijk; (2) meer en meer; steeds meer; nog meer; hoe langer hoe meer; meer dan ooit tevoren; (3) echt; zonder twijfel; beslist; inderdaad; werkelijk; (4) hoe het ook zij
実に geni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; juist; precies; exact; (2) klopt; akkoord; wat je zegt; zeg dat wel; bravo; hulde
現に genni (1) feitelijk; werkelijk; in werkelijkheid; heus; naar waarheid; in de praktijk; inderdaad; (2) met zijn eigen ogen; voor zijn ogen; vlak voor zijn neus; (3) bijvoorbeeld; als voorbeeld; om tot voorbeeld te dienen; bij wijze van voorbeeld
本当に hontoni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
本当に hontouni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
成る程 naruhodo inderdaad; echt; (daad)werkelijk; wel degelijk; waarachtig; [inform.] warempel; waarlijk; zowaar; ; precies; volledig akkoord; wat je zegt; juist!; dat klopt; zo denk ik er ook over; zeg dat wel
実に jitsuni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; daadwerkelijk; stellig; in werkelijkheid; waarheid; heus; voorwaar; [form.] voorzeker; (2) werkelijk; zowaar
実際 jissai (1) [boeddh.] bhūtakoṭi [= ultieme realiteit]; (2) realiteit; werkelijkheid; (bestaande) situatie; toestand; ware toedracht; feitelijkheid; (3) praktijk; praktische kant; ; (1) echt; inderdaad; werkelijk; waarlijk; (2) eigenlijk; feitelijk; in wezen; in feite; in werkelijkheid; in praktijk; daadwerkelijk
事実 jijitsu eigenlijk; feitelijk; in concreto; in facto; in feite; waarachtig; metterdaad; echt; werkelijk; in werkelijkheid; daadwerkelijk; inderdaad; ; feit; [Lat.] factum; feitelijkheid; werkelijkheid; realiteit; waarheid
確か tashika (1) zeker; vaststaand; positief; afdoend; gewis; verzekerd; onomstotelijk; onweerlegbaar; ontegenzeglijk; ontwijfelbaar; onmiskenbaar; onbetwistbaar; pertinent; (2) betrouwbaar; te vertrouwen; geaccrediteerd; gewaarborgd; solide; gedegen; authentiek; onfeilbaar; nimmer falend; feilloos; (3) [i.c.m. 頭, 気 e.d.] gezond; o.k.; degelijk; wel; in orde; (4) exact; precies; juist; nauwkeurig; ; (1) zeker; beslist; vast (en zeker); stellig; natuurlijk; inderdaad; toegegeven; ongetwijfeld; met zekerheid; zonder twijfel; naar alle waarschijnlijkheid; gegarandeerd; voorwaar; welzeker; zonder mankeren; [form.] voorzeker; weliswaar; (2) als ik (het) me goed herinner; als ik het wel heb; ik geloof; meen; denk; ik maak me sterk
正に; 当に; 応に; 方に; 将に masani (1) precies; juist; exact; net; (2) zeker; waarachtig; heus; echt; waarlijk; inderdaad; voorzeker; voorwaar; regelrecht; (3) net nu; op de kop af; thans; op het punt [staan te]; op de rand [staan van]; (4) in goede orde; naar behoren; behoorlijk
全く mattaku (1) geheel; geheel en al; heel; volledig; helemaal; straal; absoluut; volstrekt; rechtaf; volkomen; puur; totaal; volslagen; door en door ~; [attr.] ~ in het kwadraat; hartstikke; op-en-top; compleet; ten enenmale; ganselijk; gladweg; vlak; [volkst.] helendal; (2) werkelijk; inderdaad; waarlijk; echt; zonder meer; regelrecht; hoe ~!
然様 sayou klopt; precies; inderdaad; da's zo; ; zo; zulks
御意 gyoi (1) [hon.] (uw) gedachte; mening; inzicht; intentie; goeddunken; wil; wens; (2) [hon.] (uw) instructie; aanwijzing; bevel; ; (1) tot uw orders!; zoals u wenst; zoals u wil; (2) juist!; precies!; inderdaad; net wat u zegt; gelijk heeft u!
矢張り yahari (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; [vergezeld van een negatie] evenmin; (2) nog; nog altijd (even ~); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; (desal)niettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
矢っ張り yappari (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; [vergezeld van een negatie] evenmin; (2) nog; nog altijd (even ~); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; (desal)niettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
はい hai (1) ja; jawel; jazeker; inderdaad; begrepen; okay; o.k.; in orde; akkoord; [scheepv.] tot uw orders; (2) aanwezig; present [bij naamafroeping]; (3) alstublieft; hier; voilà; ziehier; (4) nou; o.k.; wel; zo [om aandacht te trekken]
はあ haa (1) ja; mmm [als bevestiging]; (2) hè?; wat?; wablief?; (3) a!; ha!; ach!; tjonge; wel wel; hé; hm; poe; nou ja [brengt een gevoel van verrassing, verbazing, bewondering, verwarring e.d. tot uitdrukking]; (4) juist; precies; inderdaad; ik begrijp het; goed dan; nou goed
hata (1) of; hetzij; (2) indien; zo; wellicht; misschien; (3) toch; maar; echter; (4) inderdaad; zoals verwacht; ; hoe bizar
果して hatashite (1) zoals verwacht; inderdaad; dacht ik het niet; net wat ik dacht; uiteraard; (2) echt; werkelijk; eigenlijk
案の定 annojou zoals voorzien; zoals verwacht (kon worden); zoals gevreesd; inderdaad; ja hoor; en jawel hoor
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 9 treffers, warandict: 26 treffers (zoekopdracht: 'inderdaad', strategie: exact). 
2005-2020