日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘indien’
日蘭辭典 (trefwoord)
arazunba非ずんば
vw. tenzij; tenware; indien niet; anders. ¶ 今日に非ずんば(又は非ざれば)間に合ふまい als het vandaag niet gebeurd, is het te laat; het is te laat, tenzij het vandaag gebeurd; het moet vandaag gebeuren, anders is het te laat.
arebaあれば
uitdr. als er was; als ik had.
attemo有っても
vw. hoe het ook zij; zelfs indien.
to
vw. (1) [及び] en. bw. (2) [さうすると] dan. (3) [假定] indien; als. vz. (4) [一緖に] met. (5) [丁度其時] wanneer; zoodra; toen. ¶ 犬と猫 honden en katten. ¶ 英國との同盟 verbond met Engeland. ¶ 友達と別れる scheiden van zijn vrienden. ¶ 食事が終わると als we klaar zijn met eten; zoodra het eten afgelopen is. ¶ あの人が君の叔父さんと思った ik zag dien man voor je oom aan; ik dacht, dat het je oom was.
mo
vw. & bw. (1) [も亦] ook. vw. (2) […も…も] zoowel als. (3) [も…もせぬ] noch. bw. (4) [とも] zelfs al ook; vw. indien. ¶ 孰れにても hoe het ook zij; of ... of niet. ¶ 英語蘭語もどっちも解る hij verstaat Engelsch zoowel als Hollandsch. ¶ もそこに居たのか ben jij er ook geweest? ¶ 昨日も今日もない gisteren noch vandaag. ¶ 降っても照っても of het regent of dat het mooi weer is ...... ¶ が降っても行きませう al regent het ook, ik ga toch. ¶ 早くも op zijn vlugst. ¶ 言ふも恐ろしいが hoewel het met spijt, het te moeten zeggen.
dekiru出來る
(出来る) i.w. (1) [仕上がる] gereed zijn; voltooid zijn. (2) [製造] gemaakt zijn; vervaardigd zijn. (3) [生長] groeien. (4) [出産] geboren zijn. (5) [發生] voorkomen; gebeuren; voortspruiten uit. (6) [熟達] bekwaam zijn in; goed kennen. (7) [能] kunnen; in staat zijn. ¶ 出來るなら zoo mogelijk. ¶ 出來るだけ zoo veel mogelijk. ¶ 出來る限りで met alle macht. ¶ 御飯が出來ました het eten is klaar. ¶ 此の卓子は能く出來て居る deze tafel is goed gemaakt. ¶ 松はことによく出來る denneboomen groeien hier goed. ¶ コレラ患者に出來た er is een geval van cholera aan boord voorgekomen. ¶ 蘭語出來る hij kent Hollandsch. ¶ 十步くことが出來る tien mijl kunnen lopen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <indien>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
to (1) […~] [verbindt handelingen die gelijktijdig of achtereenvolgend gebeuren] wanneer; bij; (2) […~] [drukt een consecutief verband uit]; (3) […~] [drukt een voorwaarde uit] als; indien; (4) […う; まい~] [drukt toegeving uit] al; ook al; of het nu … (of niet); (5) […~] [drukt toegeving uit]; (6) […~] [vormt een aanloop naar het onderwerp]
の暁にはnoakatsukiniha bij; met; in het geval dat; in geval van; indien; ingeval
の暁はnoakatsukiha bij; met; in het geval dat; in geval van; indien; ingeval
ha (1) [geeft het onderwerp aan dat toegelicht of beoordeeld wordt]; (2) [geeft het onderwerp aan waarvan een eigenschap genoemd wordt]; (3) [geeft toelichting bij twee gecontrasteerde onderwerpen]; (4) [herneemt het onderwerp dat eerder in de mededeling aan bod kwam]; (5) [besluit het onderwerp dat door een bepaling; bepalende bijzin voorafgegaan wordt]; (6) [licht één gegeven uit om het te beklemtonen]; (7) [beklemtoont het gezegde]; (8) [noemt het onderwerp van het eindwerkwoord van een samengestelde zin]; (9) [drukt in zinsfinale positie een uitroep uit]; (10) […く; ず~] [drukt een voorwaarde uit] indien; als; ingeval; wanneer; zo
ba (1) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (2) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (3) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (4) […~] [drukt een nevenschikking of opsomming uit] en … en …; (5) […~] [drukt de premisse van een onderwerp uit]; (6) […ば…ほど] [drukt proportionaliteit uit] hoe … des te …; (7) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (8) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (9) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (10) […~] [drukt reden; oorzaak uit] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van; [Belg.N.] vermits; (11) […~] [drukt een contrast uit] maar; daar waar; terwijl; (12) […ね~] [drukt toegeving uit] hoewel; alhoewel; ofschoon
hata (1) of; hetzij; (2) indien; zo; wellicht; misschien; (3) toch; maar; echter; (4) inderdaad; zoals verwacht; (5) hoe bizar
若しもmoshimo indien ~; als ~; zo ~; ingeval ~; in geval van ~; bij [brand enz.]; verondersteld dat ~; aangenomen dat ~; mits ~; op voorwaarde dat ~; mocht ~; [gew.] moest ~
若しmoshi indien ~; als ~; zo ~; ingeval ~; in geval van ~; bij [brand enz.]; verondersteld dat ~; aangenomen dat ~; mits ~; op voorwaarde dat ~; mocht ~; [gew.] moest ~
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.68 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'indien', strategie: exact). 
2005-2023