日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘instellen’
日蘭辭典 (trefwoord)
araidate洗立
(洗い立て) zn. onderzoek o.; navraag v. ¶ 洗立する onderzoek instellen; navraag doen; informaties inwinnen;
tateru立てる、樹てる
(建てる) t.w. (1) [立起す] laten staan; neerzetten; hijschen (旗を); overeind zetten (石を); spitsen (耳を). (2) [建造する] bouwen; oprichten. (3) [閉ぢる] sluiten; dichtdoen. (4) [設立する] stichten; (組織する) instellen; organiseeen. (5) [制定する] vaststellen. (6) [計畫を] beramen. (7) [議論を] opwerpen; aanvoeren. (8) [勳功を] tot stand brengen; presteeren. ¶ 忠義を立てる trouw zijn. ¶ 男を立てる zijn waardigheid als man handhaven. ¶ 腹を立てる boos worden. ¶ 噂を立てる gerucht verspreiden. ¶ を立てる zich een positie verovereren; carriere maken. ¶ 生計を立てる zijn brood verdienen. ¶ 聲を立てる geluid geven. ¶ を立てる zweren; gelofte doen. ¶ 使を立てる boodschap zenden. ¶ の目を立てる zaag scherpen. ¶ 棘を立てる zich aan doorn prikken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <instellen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
アンケートをとるankeetowotoru een enquête houden; instellen; uitvoeren; afnemen; enquêteren; omvragen
セットするsettosuru (1) in elkaar zetten; samenstellen; opbouwen; inrichten; opstellen; plaatsen; organiseren; klaarzetten; klaarmaken; bereiden; (2) [m.b.t. haar; kapsel] opmaken; [i.h.b.] watergolven; [i.h.b.] onduleren; [i.h.b.] haargolven; (3) [m.b.t. wekker; recorder enz.] zetten; afstellen; regelen; instellen; adjusteren
仕出すshidasu (1) beginnen te doen; aanvangen; aan de slag gaan met; starten met; (2) [料理を] cateren; maaltijden verzorgen; leveren; verschaffen; aan huis bezorgen; diners uitzenden; (3) vervaardigen; uitvinden; scheppen; creëren; in het leven roepen; instellen; (4) [身代を] verwerven; opbouwen; maken; (5) klaarspelen; voor elkaar krijgen; klaarkrijgen; gedaan krijgen; bewerkstelligen; tot stand brengen; uitvoeren
創始するsoushisuru doen ontstaan; scheppen; in het leven roepen; creëren; tot stand brengen; oprichten; stichten; instellen; opstellen; grondvesten; vestigen
定めるsadameru (1) beslissen; vastleggen; [日を] prikken; bepalen; vaststellen; [veroud.] decideren; [目標を] stellen; [狙いを] aanleggen; (2) [法を] instellen; [法が] voorzien; regelen; bepalen; vaststellen; stipuleren; voorschrijven; (3) [身を] zich vestigen; zich settelen; een geregeld leven gaan leiden; (4) [天下を] tot vrede brengen; vrede doen hebben; pacificeren; [veroud.] bevredigen; [乱を] neerslaan; bedaren
導入するdounyuusuru invoeren; introduceren; inleiden; in circulatie brengen; importeren; aannemen; adopteren; instellen; installeren
建設するkensetsusuru (1) bouwen; opbouwen; construeren; oprichten; (een brug) slaan; (2) oprichten; vestigen; stichten; instellen
樹立するjuritsusuru oprichten; vestigen; stichten; instellen; tot stand brengen
歌い出すutaidasu [歌を〜] aanheffen; een lied aanheffen; beginnen te zingen; inzetten; [w.g.] instellen
置く ; 措く (bet. 6) ; 擱く (bet. 17)oku (1) plaatsen; zetten; leggen; stellen; installeren; (2) laten liggen; achterlaten; (3) laten; zo laten; toelaten; toestaan; (4) oprichten; vestigen; instellen; stichten; grondvesten; openen; houden; (5) bewaren; opslaan; stockeren; conserveren; houden; een voorraad vormen; (6) uitzonderen; terzijde leggen; (7) erbij laten; er zich verder niet meer mee bemoeien; (8) tewerkstellen; werk geven; in dienst hebben; [bedienden] houden; (9) huisvesten; logeren; logies verlenen; (10) aanstellen als; [een persoon] in een zekere functie plaatsen; benoemen; (11) [soldaten] posteren; legeren; plaatsen; opstellen; (12) een tussenruimte laten; een tijdsinterval laten; tijd tussen laten; afscheiden; op een afstand houden [zie ook het suffix -oki 置き]; (13) verpanden; belenen; in onderpand geven; (14) [m.b.t. een laagje goud; zilver etc.] voorzien; beleggen; bekleden; vergulden; verzilveren; (15) [m.b.t. dauw; rijp; rijm; nachtvorst etc.] zich vormen; (16) iets op voorhand doen; iets alvast doen [na een て-vorm van een werkwoord]; (17) stoppen met schrijven; de pen neerleggen; een brief afsluiten
設けるmoukeru (1) voorbereiden; klaarmaken; gereedmaken; in gereedheid brengen; voorzien in; plannen; (2) aanmaken; opstellen; ontwerpen; vormen; oprichten; opzetten; organiseren; op touw zetten; inrichten; stichten; vestigen; instellen; (3) [妻; 夫; 義理の親; 子供を] krijgen; (4) [病気を] oplopen; opdoen; [gew.] halen; (5) [利潤を] behalen; genieten; oogsten
設定するsetteisuru instellen; vestigen; oprichten; stichten; [状況を] poneren; stellen; [comp.] configureren
設立するsetsuritsusuru oprichten; stichten; instellen; vestigen; tot stand brengen
設置するsetchisuru (1) oprichten; vestigen; instellen; stichten; installeren; in het leven roepen; tot stand brengen; organiseren; vormen; (2) installeren; plaatsen; opstellen; aanbrengen; [場所に標識を] van bakens voorzien; bebakenen
調節するchousetsusuru regelen; afstellen; reguleren; bijstellen; adjusteren; instellen; [een machine enz.] stellen; justeren; [i.c.m. ラジオを] afstemmen; [i.c.m. 声を] moduleren
起す ; 起こす ; 興すokosu (1) rechtop zetten; oprichten; [撃鉄を] overhalen; overeind helpen; helpen opstaan; ophelpen; (2) wekken; wakker maken; (3) beginnen; aanvangen; openen; [訴訟を] aanspannen; instellen; (4) veroorzaken; aanleiding geven tot; teweegbrengen; aanstichten; aanrichten; (5) [熱; 電気を] produceren; voortbrengen; genereren; verwekken; opwekken; doen ontstaan; [火を] aanleggen; aansteken; (6) doen herleven; opnieuw doen leven; (7) ziek worden; [病気を] oplopen; getroffen worden door; een aanval hebben van; krijgen; (8) oprichten; stichten; vestigen; in het leven roepen; (9) ploegen; omwerken; [土を] omwoelen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.58 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'instellen', strategie: exact). 
2005-2021