日蘭辭典+

26 resultaten voor ‘lijden’
日蘭辭典 (trefwoord)
au逢ふ
(逢う、会う、遇う、遭う) i.w. (1) [出合] ontmoeten. (2) [邂逅] tegenkomen. (3) [面會] zich onderhouden met. (4) [經驗に] ondergaan; ondervinden; ervaren; lijden. ¶ 酷い目に遭う slecht behandeld worden; leed ondervinden. ¶ 難船に遭う schipbreuk lijden. ¶ 逢ひに行く tegemoet gaan; bezoeken. ¶ 二つの川が此處で會う twee rivieren komen hier samen. ¶ 彼に遭ったことがない ik heb hem nog nooit ontmoet.
ukeru受ける
t.w. (1) [受納] ontvangen; nemen. (2) [受止める] pakken; tegenhouden. (3) [檢査] ondergaan; ervaren. (4) [蒙る] krijgen; lijden. (5) [許可等] krijgen; verkrijgen. ¶ 命を受ける bevel krijgen. ¶ 檢査を受ける onderzocht worden. ¶ 受ける gestraft worden. ¶ 俸給を受ける tractement ontvangen. ¶ 治療を受けてゐる onder geneeskundige behandeling.
kōmuru蒙る
t.w. (1) [受ける] krijgen; ontvangen. (2) [損害等を] lijden; ondergaan. (3) [被る] dragen. ¶ を蒙る gunsten ontvangen. ¶ を蒙る beschuldigd worden. ¶ 損害を蒙る verlies leiden. ¶ を蒙る straf ondergaan.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <lijden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
受けるukeru (1) ontvangen; krijgen; verkrijgen; verwerven; (2) aanvaarden; aannemen; accepteren; nemen; (3) pakken; tegenhouden; [een bal] vangen; [een slag] pareren; afwenden; (4) [de telefoon] opnemen; beantwoorden; gehoor geven bij het telefoneren; (5) ondergaan; meemaken; ervaren; [誘惑を] op de proef gesteld worden; [試験を] afleggen; [洗礼を] gedoopt worden; (6) [een verlies] lijden; [een verwonding] oplopen; [een belediging] incasseren; moeten verduren; blootgesteld worden aan; onderworpen worden aan; (7) [lessen] nemen; [een opleiding] volgen; genieten; (8) geloven; geloof hechten aan; aannemen; als waar beschouwen; voor zoete koek slikken; als juist aanvaarden; als zo zijnd aanvaarden; (9) staan; gelegen zijn tegenover; uitzicht geven op; gericht zijn naar [een windstreek; ander referentiepunt]; (10) erven; overerven; [eigenschappen] van zijn (voor)ouders meekrijgen; (11) populair worden; aan populariteit winnen; in de smaak vallen; tot de verbeelding spreken; in trek raken; geliefd worden; in zwang raken; aanslaan
喫するkissuru (1) eten; nuttigen; (2) [茶を] drinken; (3) [たばこを] roken; (4) [惨敗を] lijden; oplopen; ondergaan; zich op de hals halen; incasseren; (5) [honkb.] [三振を] uitgeslagen worden
困るkomaru (1) in moeilijkheden zijn; zitten; ellende ondergaan; in nood zijn; in benarde omstandigheden zijn; problemen hebben; ondervinden; in de problemen zitten; met een probleem zitten; omhoogzitten met; in problemen komen; in de nesten zitten; mooi uit zijn met; d'r mooi mee zitten; ertoe zitten; in verlegenheid zitten; omhoog zitten; in ongelegenheid zijn door; geen weg weten met; (2) lijden; afzien; bedroefd zijn; verdrietig zijn; verdriet hebben; (3) hulpbehoevend zijn; hulp nodig hebben; in nood zijn; verlegen zijn; zitten om; zich in armoede bevinden; tot armoede vervallen zijn; financieel aan de grond zitten; (4) verward zijn; verward staan; in de war zijn; niet weten wat te doen; verbluft staan; de kluts kwijt zijn; het noorden kwijt zijn; perplex staan; onthutst zijn; (5) verveeld raken; lastig gevallen worden; last ondervinden; gekweld worden; gehinderd worden; (6) ongerieflijk zijn; niet passen
堪え忍ぶtaeshinobu (1) verdragen; lijden; lijdzaam ondergaan; geduldig dragen; verduren; dulden; uithouden; volhouden; velen; [痛さを] verbijten; (2) innig missen
大敗するtaihaisuru een verpletterende nederlaag incasseren; lijden; zwaar verliezen; er terdege van langs krijgen; zwaar op de bek gaan; onderuitgehaald worden
悩みnayami zorgen; problemen; moeilijkheden; beslommeringen; sores; trubbels; nood; lijden; leed; kommer; smart; pijn; [gew.] kwel
悩むnayamu (1) lijden; afzien; laboreren; verdriet hebben (over); pijn hebben van; te lijden hebben (van); smart ondervinden; (2) moeizaam ~ [aangesloten op de ren'yōkei van dōshi; ter aanduiding van het gepaard gaan met grote moeizaamheid]
悲しみkanashimi verdriet; leed; lijden; smart; droefheid; bedroefdheid; pijn; [arch.; lit.t.] wee
悲嘆hitan (1) verdriet; smart; kwelling; leed; pijn; smart; lijden; droefheid; bedroefdheid; droefenis; rouw; [lit.t.] treurnis; [gew.] treur; (2) rouwklacht; weeklacht; lamentatie; jammerklacht
我慢するgamansuru geduld uitoefenen; volhouden; uithouden; lijden; zich bedwingen; zich inhouden
煩悶hanmon zielenleed; leed; kommer; smart; beklemming; lijden; nood; torment; kwelling
目に遭うmeniau te verduren krijgen; moeten ondergaan; gebukt gaan; zuchten onder; lijden; meemaken
ku (1) pijn; leed; lijden; [fig.] kruis; (2) zorg; bezorgdheid; verontrusting; ongerustheid; (3) moeite; inspanning
苦しみkurushimi (1) pijn; lijden; leed; smart; [お産の] weeën; (2) ontbering; last; moeilijkheid; nood; kommer; kwelling; ellende; beproeving
苦しむkurushimu (1) lijden; afzien; (2) gekweld worden; zuchten onder; (3) in moeilijkheden zijn; zich in benarde omstandigheden bevinden; in nood zijn; (4) zich zwaar zorgen maken over; piekeren over; tobben over; (5) niet weten wat gedaan; ten einde raad zijn; in de war zijn; perplex staan; (6) grote moeite doen; alle moeite van de wereld doen; zich afbeulen; zich zwaar inspannen; zwoegen; slaven
苦悩kunou lijden; pijn; leed; smart; verdriet; kwelling; foltering; [veroud.] kwel
苦痛kutsuu (1) lichamelijk lijden; pijn; zeer; (2) psychisch lijden; leed; lijden; smart; droefnis; verdriet
苦難kunan leed; lijden; pijn; smart; beproeving; ellende; ongemak; nood
被るkoumuru [叱責を] krijgen; [恩恵を] genieten; [損を] lijden; [損害を] oplopen; ondergaan; incasseren; [不興を] zich op de hals halen
辛さtsurasa pijn; leed; lijden; bitterheid; zeer
難儀nangi (1) leed; lijden; nood; penarie; ontbering; tegenspoed; tegenslag; beproeving; narigheid; netelige situatie; lastig parket; (2) moeilijkheden; problemen; last; zorg; moeite; (3) iets belangrijks; serieuze zaak; (4) moeilijk; zwaar; hard; lastig; problematisch; vermoeiend; afmattend; benard
難儀‎‎するnangisuru lijden; afzien; in moeilijkheden geraken; in de problemen raken; problemen hebben; het moeilijk hebben; tegenslag hebben; ontberingen doorstaan; het hard; zwaar te verduren hebben; in de rats zitten
食らうkurau (1) verorberen; verschalken; naar binnen slaan; werken; binnenslaan; achter de kiezen; knopen steken; (2) ondergaan; incasseren; ondervinden; lijden; te verduren hebben; (3) aan de kost komen; z'n brood verdienen; de kost verdienen; leven van; (4) verbannen worden; tot ballingschap veroordeeld worden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 23 treffers (zoekopdracht: 'lijden', strategie: exact). 
2005-2022