日蘭辭典+

29 resultaten voor ‘lucht’
日蘭辭典 (trefwoord)
amagumori雨曇
zn. regenachtig weer o.; dreigende lucht v.
ao
zn. blauw o.; groen (綠) o. ¶ 青葉 groen; groene bladeren. ¶ 青光り phosporescentie. ¶ 青光する phosphoresceeren; lichten (海). ¶ 青貝 parelmoer. ¶ 青臭い (未熟) groen; nog niet droog achter de ooren; onervaren. ¶ 青物 groente. ¶ 青物屋 groentenboer. ¶ 青菜 bladgroente; loof van knolraap. ¶ 青二才 baar; groen. ¶ 青書生 groen; noviet. ¶ 青筋 ader. ¶ 青空 blauwe hemel. ¶ 青空の下にて onder den blooten hemel; in de open lucht. ¶ 青空色の hemelsblauw; azuur. ¶ 青息吐息 hijgen. ¶ 蒼白い bleek.
assaku壓搾
(圧搾) zn. persing v. ¶ 壓搾空氣 samengeperste lucht. ¶ 壓搾複寫器 copieerpers. ¶ 壓搾する persen; samenpersen.
akki惡氣
(悪気) zn. bedorven lucht v.; schadelijke gassen o.mv.; ongezonde damp v.
ki
(気) zn. (1) [力] geest m.; hart o.; ziel v. (2) [質] karakter o. (3) [分] humeur o.; stemming v. (4) [傾向] neiging v.; geneigdheid v. (5) [注意] zorg v.; aandacht v. (6) [呼吸] adem m. (7) [空] lucht v.; atmosfeer v. (8) [蒸] damp m.; uitwaseming v.(9) [香] smaak m.; geur m. (10) [精] ether m. ¶ がある lust hebben; geneigd zijn. ¶ がさす ongerust zijn. ¶ が狂ふ gek worden. ¶ が違って居る niet goedwijs zijn. ¶ がふれる buiten zich zelven zijn; niet wel bij het hoofd zijn. ¶ が長い geduldig. ¶ が拔けた afgetrokken; verstrooid. ¶ が塞ぐ somber gestemd zijn; tobben; (俗) in de put zitten. ¶ が詰まる benauwd zijn. が進む volgaarne; van ganschen harte. ¶ が進まぬ geen zin hebben. ¶ が立って居る opgewonden zijn.¶ が向く geneigd zijn; lust hebben. ¶ が濟まぬ niet op zijn gemak zijn. ¶ が重くなる gedrukt zijn; somber zijn. ¶ が遠くなる bewusteloos worden; bezwijmen; flauw vallen. ¶ が咎める niet op zijn gemak zijn; zelfverwijt gevoelen. ¶ に病む ongerust zijn. ¶ ....... するになる er toe komen om; lust krijgen om. ¶ に障る hinderen; ergeren. ¶ の強い stoutmoedig; dapper. ¶ の弱い slap. ¶ の合った gelijkgezind; sympathiek. ¶ のない zouteloos; laf. ¶ の小さい kleinmoedig.¶ の狹い bekrompen; kleinzielig. ¶ 樹の大きい grootmoedig; edelmoedig (寬大); moedig. ¶ の早い driftig; opvliegend. ¶ の好い goedhartig. ¶ の利いた behendig; knap. ¶ 變り易い wispelturig. ¶ を揉む tobben; zich bezorgd maken.¶ をゆるす aandacht laten verslappen; niet goed opletten. ¶ を勵ます moedvatten. ¶ を晴らす zich ontspannen. ¶ を養ふ geest voedenを失ふ flauw vallen; bewusteloos worden; bezwijmen; bewustzijn verliezen. ¶ を探る polsen. ¶ を變へる van opinie veranderen. ¶ を配る zijn aandacht gevestigd houden op; (俗) in de gaten houden. ¶ を持つ (心をかける) zich wijden aan.¶ を長くする geduld oefenen. ¶ を拔く verslappen. ¶ を落ちつける zijn gedachten verzamelen; tot zich zelven komen. ¶ を落す den moed verliezen; den moed laten zinken. ¶ を負ふ zich laten voorstaan op; prat gaan op. ¶ を惡くする kwalijk nemen. ¶ 人のを惡くする iemand’s gevoelens kwetsen. ¶ を利かせる een wenk begrijpen. ¶ を廻す achterdocht koesteren. ¶ を附ける goed opletten; oppassen. ¶ を附け pas op !; geef acht ! (號令). ¶ は心 neem den wil voor de daad; waardeer de goede bedoeling. ¶ 何のもなしに zonder eenige (kwade) bedoeling. ¶ に懸けるな trek je er niets van aan ! ¶ あとでがついた later viel mij in ....... . ¶ が濟んだ het is mij een pak van het hart.
nuku拔く
t.w. (1) [引拔く] uitrekken. i.w. [抽出] uittreksel maken. t.w. (3) [引用] aanhalen; citeeren. (4) [取除] verwijderen; uitzonderen. (5) [省略] weglaten. (6) [抽んでる] overtreffen; i.w. uitblinken; uitmunten. t.w. [攻落] veroveren; innemen. (8) [追ひ越す] inhalen. [色を脱く] verkleuren; verschieten. ¶ 空氣を拔く lucht eruit pompen. ¶ 難解の所を脱く moeilijke passages overslaan. ¶ 釘を拔く spijker uittrekken.
nekki熱氣

(熱気) zn. heete lucht v.

TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpusどんよりとした
どんよりとしたの陰にかすんでいる。 Sora wa donyori to shita fuyu no kage ni kasunde iru. De lucht is wazig door de bedekte winterhemel.
WACHTKAMER (deze lemma’s zijn nieuw of bevatten wijzigingen)
sora

zn. hemel m. lucht v.; firmament o.; valschheid (僞) v. ¶ 明るい heldere hemel. ¶ で in den vreemde; ver van huis. ¶ 高く hoog in de lucht. ¶ verstrooid. ¶ 負け voorgewende nederlaag. ¶ 淚 krokodillentranen; gehuicheld verdriet. ¶ 讀む uit het hoofd opzeggen. ¶ 覺える uit het hoofd leeren. ¶ なる met de gedachten ergens zijn; verstrooid zijn; zitten te suffen. ¶ を使ふ doen of men van niets weet; zich van den domme houden.

soraai空合

zn. het weer o.; de lucht v.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <lucht>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
エアea (1) lucht; (2) Ayer
エアーeaa (1) lucht; (2) Ayer; Ayr
エーテルeeteru (1) [chem.] ether; (2) [chem.] di-ethylether; ethoxyethaan; (3) ether; lucht
匂いnioi (1) geur; reuk; lucht; odeur; geurigheid; (2) sfeer; uitstraling; geest; [fig.] adem; [fig.] essence; [fig.] aroma; [fig.] aura; [fig.] vleugje; [fig.] tintje; (3) [m.n. van een kling] moiré tekening; gevlamd patroon
大気taiki (1) dampkring; atmosfeer; (2) lucht; luchtruim; atmosfeer
天空tenkuu hemel; lucht
ten (1) hemel; lucht; firmament; uitspansel; (2) hemel; empyreum; (3) Hemel; God; Voorzienigheid; Providentie
chuu lucht
架空kakuu (1) lucht-; (2) lucht(kasteel); verzonnen iets; iets imaginairs; iets uit de fantasie
架空のkakuuno (1) in de lucht; lucht-; overhead-; boven het hoofd; bovengronds; (2) denkbeeldig; verzonnen; ingebeeld; hersenschimmig; onwerkelijk; imaginair; fantasie-; illusoir; fictief
空中kuuchuu (1) lucht; hemel; (2) ruimte
空模様soramoyou (1) hemelgesteldheid; luchtgesteldheid; weersgesteldheid; weerstoestand; weersituatie; weer; hemel; lucht; (2) [fig.] ontwikkelingen; situatie; omstandigheden
空気kuuki (1) lucht; (2) atmosfeer
空路soraji (1) hemel; lucht; (2) troosteloze reis; beproevende tocht
kuu (1) lucht; hemel; (2) leegte; leegheid; ledigheid; (3) luchtledige; vacuüm; (4) ijdelheid; ijdele waan; (5) leeg; ledig; (6) ijdel; nietig; futiel; (7) vruchteloos; tevergeefs; nutteloos
sora (1) lucht; luchtruim; (2) hemel; hemelruim; [form.; lit.t.] firmament; [lit.t.] hemelen; (3) [meton.] streek; oord; (4) stemming; gevoel; geest; (5) [~で] van buiten; uit het hoofd; (6) leugen; onwaarheid; valsheid; (7) onjuist …; verkeerd …; ten onrechte …; mis-; waan-; (8) geveinsd(e) …; gemaakt(e) …; voorgewend(e) …; gesimuleerd(e) …; quasi-; schijn-; pseudo-; nep-; (9) [~形容詞] danig …; behoorlijk …; zeer …
航空宇宙局koukuuuchuukyoku lucht- en ruimtevaartbureau
薫 ; 香kaori geur; lucht; geurigheid; parfum; luchtje; geurtje; aroma; bouquet; [lit.t.] aroom; [fig.] smaak
高架kouka hoog aangebracht; boven het hoofd; verhoogd; in de lucht; lucht-
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.66 sec. jiten.nl: 10 treffers, warandict: 19 treffers (zoekopdracht: 'lucht', strategie: exact). 
2005-2021