日蘭辭典+

23 resultaten voor ‘niets’
日蘭辭典 (trefwoord)
ankan安閑
zn. vrije tijd m.; ledigheid v. ¶ 安閑として暮す zijn tijd in ledigheid doorbrengen; niets uitvoeren.
arayuru有らゆる
(凡ゆる) bn. alle; geheel. ¶ 有らゆる人 alle menschen; iedereen. ¶ 有らゆる處 overal. ¶ 有らゆる手段を盡す niets onbeproefd laten.
ada
zn. ijdelheid v.; nutteloosheid v.; ledigheid v. ¶ 徒な vergeefsch; nutteloos; ijdel. ¶ 徒に vergeefs; tevergeefs; voor niets.
asameshi朝飯
zn. ontbijt o. ¶ そんな事は朝飯前だ dat is gemakkelijk genoeg; daar is niets geen kunst aan.
asobikurasu遊び暮す
(遊び暮らす) i.w. luieren; niets uitvoeren; zijn tijd in ledigheid doorbrengen.
atarisawarinonai當障のない
(當たり障りのない・當たり障りの無い) bn. ontwijkend; tot niets verbindend.
yakuseki藥石
(薬石) zn. medicijn omv; geneesmiddel o. ¶ 藥石效なく本朝死去仕候 hoewel niets onbeproefd is gelaten, is hij hedenmorgen overleden.
nai無い
(ない) i.w. niet zijn; niet hebben. ¶ 無いも同樣 bijna niets; zoo goed als niets. ¶ 借金がない geen schulden hebben. ¶ もない niets hebben. ¶ ないよりもまし beter dan niets. ¶ 辭引なしで讀める kunnen lezen zonder woordenboek.
shikata仕方
zn. (1) [方法] methode v.; manier v. (2) [手段] middel o. ¶ 仕方ない er is niets aan te doen. ¶ ……するより仕方ない er zit niets anders op, dan om……. ¶ 仕方を示す wijzen, hoe iets gedaan moet worden. ¶ 仕方話 gebarentaal.
itazuraいたづら
(いたずら, 悪戯, 惡戲, 徒, 徒ら) zn. (1) [惡戲] ondeugendheid v.; kwajongensstreek m. (2) [徒爲] nutteloosheid v. (3) [淫蕩] geiligheid v.; gemeenigheid v.; wulpschheid v. ¶ いたづらな (惡戲な) ondeugend; kwajongensachtig; (徒爲な) nutteloos; noodeloos; (淫蕩な) geil; onzedelijk. ¶ いたづらに (面白半分に) voor de grap; uit gekheid; zoo maar; (徒爲に) vergeefs; nutteloos. ¶ いたづらをする (わるさする) gekheid maken; kwajongensstreek uithalen; stoeien; spelen. ¶ いたづら者 ondeugd; vrouw van losse zeden (不品行な) ¶ 徒になる op niets uitloopen. ¶ いたづら盛り de ondeugende leeftijd. ¶ いたづら兒 ondeugd; kwajongen.
nan to何と
tw. wat!; bw. hoe; hoezeer. ¶ 何と暑いことwat is het warm! ¶ 何とか het een of ander; dit of dat; zus of zoo. ¶ 何とも niets; volstrekt niets. ¶ 何とも言へぬ men kan er niets van zeggen; onbeschrijfelijk. ¶ 何とも思はぬ onbeduidend; er niets om geven; het kan mij niets schelen; ¶ 何となく eenigszins; eenigermate; op de een of andere wijze; onbestemd. ¶ 何となく氣味が惡い ik voel me, waarom weet ik niet, niet erg op mijn gemak. ¶ 何となれば want; omdat.
ugoku動く
i.w. (1) [動く] bewegen; zich bewegen. (2) [移動] van plaats veranderen; zich verplaatsen. (3) [運轉] loopen; gaan; werken. (4) [變動] veranderen; zich wijzigen. (5) [搖ぐ] schommelen; schudden. (6) [感ずる] geroerd worden; getroffen zijn. ¶ 動かざる onbewegelijk; roerloos; (の) onbewogen; onverschillig. ¶ 動かざる泰山の如し rotsvast; onwankelbaar. ¶ 一寸も動かない er wordt niets verkocht. ¶ 時計が動かなくなった het horloge staat stil. ¶ 一寸も動くことならぬぞ verroer je niet!; blijf stokstil staan!
kōsan降參

zn. (1) [降服] overgave v.; onderwerping v. (2) [閉口] stomheid v.; mond vol tanden. ¶ 降參する zich overgeven; zich gewonnen geven; den strijd opgeven. ¶ 閉口する met stomheid geslagen zijn; niets weten te antwoorden; met den mond vol tanden staan; geen uitweg weten.

azukaru與る

(与る) i.w. deelnemen aan; te maken hebben met; bemoeienis hebben met. ¶ 馳走に與る deelnemen aan een maaltijd. ¶ 私の與り知ったことではありません het gaat mij niets aan; ik heb er niets mee te maken.

SUPPLEMENT (trefwoord)
shikata ga nai仕方がない
(uitdr.) niet anders kunnen dan…; het is onvermijdelijk dat…; niet kunnen verdragen dat…; niets aan kunnen doen dat…. NB Na de attributieve vorm (連体形) van een werkwoord volgt steevast より yori. ¶ 仕方ないよ。 Shikata ga nai yo. We hebben geen keus.; Er valt niets aan te doen.; Niks aan te doen. (TTC) ¶ 今日は月曜日なのに、日曜日のような気がして仕方ないKyō wa getsuyōbi na no ni, nichiyōbi no you na ki ga shite shikata ga nai. Hoewel het maandag is kan ik het gevoel dat het zondag is maar niet kwijtraken. (TTC) ¶ 待つより仕方ないKare wo matsu yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar op hem wachten. やめるほか仕方ないKare wa yameru hoka shikata ga nai. Hij had geen nadere keuze dan af te treden. (TTC) ¶ の計画に同意するよりほかに仕方ないKare no keikaku wo dōisuru yori haka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keuze dan in te stemmen met zijn plan. (TTC) ¶ 私たちはこのままやっていくより仕方ないWatachitachi wa kono mama yatte iku yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar (op gelijke wijze) doorgaan. (TTC) ¶ 行くより他に仕方ないIku yori hoka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keus dan te gaan.; We moeten wel gaan. そんなに健康こと心配しても仕方ないSonna ni kenkō no koto wo shinpaishite mo shikata ga nai. Het heeft geen zin je zoveel zorgen te maken over je gezondheid. (TTC) ¶ 彼女はうれしくてうれしくて仕方ないKanojo wa ureshikute ureshikute shikata ga nai. Ze was dolblij. (TTC)
nani hitotsu何ひとつ
(frase) (niet, geen) een/één (in ontkennende zinnen). ¶ その政治家は公約を何ひとつ果たしていないSono seijija wa kōyaku wo nani hitotsu hatashite inai. De politicus heeft niet één van zijn verkiezingsbeloftes waargemaakt. ¶ この理論は何ひとつ理解できないKono riron wa nani hitotsu rikai dekinai. Ik snap niets van deze theorie. ¶ 細かいことは何ひとつ思い出せないKomakai koto wa nani hitotsu omoidasenai. Ik man me geen enkel detail herinneren. (yamasv) ¶ 太陽の新しいものは何ひとつないTaiyō no shita, atarashii mono wa nani hitotsu nai. Niets nieuws onder de zon. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <niets>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ゼロ ; 零 ; 0zero (1) nul; zero; (2) niets; nihil; nul (komma nul); niks; nop(pes)
不毛のfumouno (1) steriel; onvruchtbaar; geen vruchten dragend; schraal; dor; mager; (2) [fig.] steriel; niets; weinig resultaat opleverend; arm aan voortbrengselen; onproductief; improductief; [fig.] vruchteloos; vergeefs; zonder (veel) succes; effect; resultaat
何もnanimo (1) alles; (2) [~ない] niets; geen; zonder iets (te …); (3) (niet) speciaal; per se; met alle geweld
何事nanigoto (1) wat; wat voor iets; (2) [~も] alles; [~も…ない] niets; (3) wat nou?; hoezo?; dat kun je (toch) niet maken!; het is een schande!; (4) dinges; een of andere
何物nanimono (1) wat voor ding; wat voor iets; (2) iets; (3) [~も…ない] niets
小人shyoujin weinig te beduiden iemand; onaanzienlijk mannetje; onbeduidend; nietig; onbelangrijk; onbetekenend persoon; onbetekenende mensen; onbeduidendheid; pygmee; niemendal; nulliteit; lichtgewicht; prul; mannetje van niks; niets; nul; figurant; iem. die weinig in tel is; [Belg.N.] iem. die van geen tel is; [Belg.N.] pruts van een vent
非生産的hiseisanteki onproductief; improductief; niet; weinig vruchtbaar; zonder (veel) succes; effect; resultaat; niets; weinig opleverend; [fig.] onvruchtbaar; vruchteloos; geen vrucht dragend; [m.b.t. kapitaal] dood
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 16 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'niets', strategie: exact). 
2005-2023