日蘭辭典+

31 resultaten voor ‘onder’
日蘭辭典 (trefwoord)
shita
zn. onderkant m.; onderste o.; bodem m.; (民) het volk o.; ondergeschikte (僚) m. ¶ 坂の de voet van een heuvel. ¶ 橋の通る onder een brug doorgaan. ¶ の onderste; beneden. ¶ に onderaan; beneden; onder; van onder. ¶ から van beneden.
ao
zn. blauw o.; groen (綠) o. ¶ 青葉 groen; groene bladeren. ¶ 青光り phosporescentie. ¶ 青光する phosphoresceeren; lichten (海). ¶ 青貝 parelmoer. ¶ 青臭い (未熟) groen; nog niet droog achter de ooren; onervaren. ¶ 青物 groente. ¶ 青物屋 groentenboer. ¶ 青菜 bladgroente; loof van knolraap. ¶ 青二才 baar; groen. ¶ 青書生 groen; noviet. ¶ 青筋 ader. ¶ 青空 blauwe hemel. ¶ 青空の下にて onder den blooten hemel; in de open lucht. ¶ 青空色の hemelsblauw; azuur. ¶ 青息吐息 hijgen. ¶ 蒼白い bleek.
yamashita山下
zn. voet van een berg; bw. onder den berg.
ue
zn. (1) [頂] top m. (2) [] bovenste gedeelte v.; bovenkant m. ¶ このない喜び grootste vreugde. ¶ いやがにも tot overmaat. ¶ 下からまで van onder tot boven. ¶ の bovenst; hoogst. ¶ の文 bovenstaande zin. ¶ 五つからの子供 kinderen van vijf jaaren ouder. ¶ 丘の huis op den heuvel. ¶ 其の bovendien; daarenboven. ¶ naar boven. ¶ op; bovenop; na (後に). ¶ onder invloed van drank. ¶ 歸京の toen ik in Tokyo terug kwam. ¶ 再考ので bij nadere overweging. ¶ かくなるは nu het zoover gekomen is. ¶ ……のに出る overtreffen; meer zijn dan. ¶ 一番は八つです het oudste kind is acht. ¶ にはある niets is volmaakt; alles is voor verbetering vatbaar.
taiji退治
zn. onderwerping v. ¶ 退治する onderwerpen; onderdrukken; ten onder brengen. ¶ を退治する ratten verdelgen.
kan
zn. (1) [時間] tijdruimte v. (2) [距離] afstand m. vz. (3) [中] tusschen; onder. ¶ in vijf dagen. ¶ 東京橫濱の鐵道線路 de spoorweg tusschen Tokyo en Yokohama.
naka

zn. (1) [奧、底] binnenste o. ¶ に in binnenin. vz. (2) [] tusschen. (3) [多數の] onder; bw. te midden van. ¶ で in de straat; op straat. ¶ に in de doos. ¶ には蘭語やるものある er zijn onder hen ook, die Hollandsch leeren. ¶ 三つこれが一番上等だ dit is het beste van de drie.

SUPPLEMENT (trefwoord)
nani hitotsu何ひとつ
(frase) (niet, geen) een/één (in ontkennende zinnen). ¶ その政治家は公約を何ひとつ果たしていないSono seijija wa kōyaku wo nani hitotsu hatashite inai. De politicus heeft niet één van zijn verkiezingsbeloftes waargemaakt. ¶ この理論は何ひとつ理解できないKono riron wa nani hitotsu rikai dekinai. Ik snap niets van deze theorie. ¶ 細かいことは何ひとつ思い出せないKomakai koto wa nani hitotsu omoidasenai. Ik man me geen enkel detail herinneren. (yamasv) ¶ 太陽の新しいものは何ひとつないTaiyō no shita, atarashii mono wa nani hitotsu nai. Niets nieuws onder de zon. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onder>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
moto (1) onder; (2) bij; (3) […のもとに] met; door
の裏に nourani (1) achter; achterin; (2) onder; aan de onderkant
手許に temotoni bij de hand; onder; in; binnen handbereik; bij zich; beschikbaar; voorhanden
sunai onder-; vice-
以下 ika (1) [volgend op een meishi] minder dan; lager dan; onder; beneden; (2) [volgend op een aantal] … of minder; niet meer dan …; ; (1) het onderstaande; het volgende; wat volgt; (2) de rest
以南 inan [~の; に; は; で] ten zuiden van; bezuiden; zuidwaarts van; onder
乍ら nagara (1) al; elk; (2) net als [vroeger, altijd enz.] [Suffix dat; volgend op een telwoord; totaliteit uitdrukt. Voorts duidt het standvastigheid aan.]; ; (1) terwijl; onder; [veroud.] wijl [Wordt gehecht aan de ren'yōkei van dōshi; en de shūshikei van keiyōshi. Het verbindt twee zinsdelen en duidt aan dat de erin beschreven handelingen parallel plaatsvinden. In sommige gevallen kan het echter een concessieve gedachte uitdrukken.]; (2) terwijl; ofschoon; hoewel; alhoewel; ondanks; [arch.] trots
naka (1) binnenste; binnenkant; inwendige; (2) midden; hart; (3) in; onder; in het midden van; te midden van; tussen; tijdens; gedurende; (4) (gulden) middenweg; tussenweg
下回る shitamawaru minder zijn dan; lager zijn dan; lager uitkomen dan; niet beantwoorden aan; niet halen; blijven beneden; onder; vallen onder
下に shitani onder; eronder; hieronder; daaronder; onderaan; beneden; naar beneden; omlaag
満たない mitanai […に~] minder dan; onder
未満 miman minder dan [een zeker aantal]; kleiner dan; lager dan; onder; beneden
未満の mimanno minder dan; kleiner dan; lager dan; onder; beneden
但し tadashi maar; doch; [arch.] edoch; echter; [form.] evenwel; alleen; met dien verstande dat; zij het dat; met dit voorbehoud; dat; mits; onder; op voorwaarde dat; op conditie dat; onder beding dat; vooropgesteld dat; gestipuleerd; dat
chuu [maatwoord voor treffers]; ; (1) te midden van; onder; tussen; in; binnen [ter aanduiding van het zich bevinden in een ruimte]; (2) aan het …; tijdens; onder; gedurende; in de loop van; terwijl [ter aanduiding van het zich bevinden in een tijdsinterval of halverwege een actie]; ; (1) midden; tweede (van de drie); medium; middelgroot [gezegd van boekdelen (jōchūge 上中下), formaten (daichūshō 大中小) enz.]; (2) gemiddelde; middelmaat; [fig.] middenweg; (3) China; Chinees-; Sino-
最中 saichuu (1) midden; middelst; binnenste; heetst [van de strijd enz.]; hartje [van de zomer enz.]; [gew.] putje; (2) in de loop van; tijdens; gedurende; onder; terwijl
因って yotte op grond van; krachtens; uit hoofde van; uit kracht van; ingevolge; overeenkomstig; in conformiteit; overeenstemming met; volgens; naar (gelang van); conform; als; in antwoord op; onder; wegens; uitgaand van; vertrouwend op; door; uit; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; omwille van; ter wille van; door middel van; ; daarom; bijgevolg; om die reden; vandaar; dus; op grond daarvan; zodoende; derhalve; dientengevolge; dienovereenkomstig
fuku (1) vice-; onder-; sub-; substituut-; hulp-; assistent-; adjudant-; plaatsvervangend ~; loco-; [oneig.] waarnemend ~; (2) secundair ~; bij-; neven-; bijkomend ~; bijkomstig ~; ondergeschikt ~; tweede ~; ; (1) duplicaat; kopie; (2) [inform.] plaatsvervanger; substituant; plaatsvervuller; (3) [afk.] adv.; [afk.] bw. [afkorting van fukushi 副詞]
アンダー andaa onder-; ; (1) [foto.] onderbelichting; onderontwikkeling; (2) [golf] onder par
間に aidani tussen; ertussen; onder; in het midden
a onder-; sub-
に関して nikanshite omtrent; betreffende; aangaande; met betrekking tot; in verband met; in aansluiting op; over; inzake; [form.] nopens; qua; re; ([voor] wat) betreft; wat ~ aangaat; in samenhang met; samenhangend met; ten aanzien van; onder; met referte aan; onder referentie aan; onder verwijzing naar; ten opzichte van; betrekkelijk tot; [afk.] m.b.t.; i.v.m.; t.a.v.; t.o.v.
に於ける niokeru [場所~] in; [学校~] op; [正午~] tijdens; [日本人~] onder; bij
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 23 treffers (zoekopdracht: 'onder', strategie: exact). 
2005-2020