日蘭辭典+

39 resultaten voor ‘onderzoek’
日蘭辭典 (trefwoord)
chōsa調査
zn. onderzoek o.; bestudeering v. ¶ 調査する onderzoeken; bestudeeren; nagaan.
ansatsu按察
zn. inspectie v.; onderzoek o. ¶ 按察使 inspecteur.
araidate洗立
(洗い立て) zn. onderzoek o.; navraag v. ¶ 洗立する onderzoek instellen; navraag doen; informaties inwinnen;
arau洗ふ
(洗う) t.w. (1) [洗ふ] wasschen. ¶ 身體を洗ふ zich wasschen. ¶ 汚點を洗ひ落す vlekken uitwasschen. (2) [調査] nagaan; onderzoek doen. ¶ 足を洗ふ het leven der zonde vaarwel zeggen; op het rechte pad terugkeeren;
kaikei會計
(会計) zn. rekening v. ¶ 會計年度 boekjaar. ¶ 會計系 kassier; boekhouder. ¶ 會計報告 financieel verslag. ¶ 會計檢査 onderzoek der boeken. ¶ 會計檢査院 Rekenkamer. ¶ 會計士 accountant.
saiban裁判
zn. berechting v.; rechtsgeding v. ¶ 裁判の gerechtelijk; rechterlijk. ¶ 裁判する berechten. ¶ 裁判長 president van de rechtbank. ¶ 裁判の言渡 uitspraak. ¶ 裁判事件 rechtsgeding; rechtszaak; proces; geding. ¶ 裁判官 rechter. ¶ 裁判管轄 jurisdictie. ¶ 裁判區域 rechtsgebied. ¶ 裁判例 antecedent. ¶ 裁判所 rechtbank; gerecht. ¶ 裁判所書記 griffier. ¶ 裁判手續 procedure. ¶ 裁判に訴へる klacht indienen. ¶ 裁判を受ける terechtstaan. ¶ 豫審裁判 voorloopig onderzoek.
ukeru受ける
t.w. (1) [受納] ontvangen; nemen. (2) [受止める] pakken; tegenhouden. (3) [檢査] ondergaan; ervaren. (4) [蒙る] krijgen; lijden. (5) [許可等] krijgen; verkrijgen. ¶ 命を受ける bevel krijgen. ¶ 檢査を受ける onderzocht worden. ¶ 受ける gestraft worden. ¶ 俸給を受ける tractement ontvangen. ¶ 治療を受けてゐる onder geneeskundige behandeling.
tantei探偵
zn. (1) [事] geheim onderzoek o.; spionnage v.; uitvorsching v. (2) [人] spion m.; rechercheur m.; detective m. ¶ 探偵detective-verhalen. ¶ 探偵する uitvorschen; naspeuren; spionneeren. ¶ 探偵吏 politiespion; geheime politieagent; rechercheur; detective.
gakujutsu學術
(学術) zn. wetenschap v. ¶ 學術上の硏究 wetenschappelijk onderzoek.
shinri審理
zn. onderzoek o. ¶ 審理する onderzoeken.
satei査定

zn. vaststelling van onderzoek; schatting v.; begrooting o. ¶ 査定する vaststellen; begrooten. ¶ 損害を一百と査定した de schade werd begroot op honderd gulden. ¶ 査 定豫算案 vastgestelde begrooting.

SUPPLEMENT (trefwoord)
kanshiki鑑識、鑒識
zn. & suru ww (1) het evalueren van het waarheidsgehalte of de juistheid van iets; oordeel; waardering; taxatie; evaluatie; inschatting. ¶ 芸術の研究には立派鑑識力が必要だ。 geijutsu no kenkyū ni wa rippa na kanshikiryoku ga hitsuyō da. Voor de studie van Kunst is een uitstekend beoordelingsvermogen vereist. ¶ とりわけ、は名画の鑑識眼がある。 Toriwake, kare wa meiga no kanshikigan ga aru. In het bijzonder heeft hij een goed oog voor meesterwerken. (2) in het kader van politieonderzoek, de analyse van sporen; onderzoek; opsporingswerk; analyse; nasporing; vaststelling. 鑑識今日火事原因を特定しようとしている。 Kanshikiban wa kyō no kaji no gen'in wo tokuteishiyō to shite iru. De afdeling Forensische Opsporing probeert de oorzaak van de brand van vandaag vast te stellen. (TTC)
kakudai拡大
zn. uitbreiding; vergroting; expansie; toename in omvang of aantal; verbreding. ¶ 拡大する kakudaisuru uitbreiden; vergroten; expanderen; toenemen; verbreden. ¶ 市場拡大 shijō kakudai marktvergroting. ¶ 投資拡大 tōshi kakudai toename in investeringen. ¶ 軍事拡大 gunji kakudai militaire expansie. 急拡大 kyūkakudai een plotse toename; een boom. ¶ 東方拡大 tōhō kakudai oostwaarste expansie. ¶ 需要拡大 jukyō kakudai een toename in vraag. 拡大された kakudaisareta vergroot; 拡大図 kakudaizu een vergroting; een detailbeeld. ¶ 彼は研究の対象を拡大した。 kare wa kenkyū no taishō wo kakudaishita。 Hij verbreedde zijn onderzoek [onderzoeksdoel]. (TTC) ¶ 当社の第一目標は南米市場を拡大することです。 honsha no daiichi mokuhyō wa nanbei shijō wo kakudaisuru koto desu. Ons primaire doel is het vergroten van de markt in Zuid-Amerika. (TTC) ¶ その都市は最近急速に拡大した。 Sono toshi wa saikin kyūsoku ni kakudaishita. De stad is recentelijk snel gegroeid [uitgebreid]. (TTC) ¶ 拡大コピーを撮ってくるよ。 Kakudai kopii wo totte kuru yo. Ik ga vergrootte kopieën maken hoor. (TTC) ¶ この顕微鏡は物を100倍に拡大する。 Kono kenbikyō wa mono wo haykubai ni kakudaisuru. Deze microscoop vergroot [dingen, objecten] honderd maal [keer]. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onderzoek>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
サーベイsaabei survey; onderzoek; inspectie
リサーチrisaachi research; onderzoek; onderzoeking
取り調べtorishirabe onderzoek; navorsing; nasporing; naspeuring; investigatie; ondervraging; verhoor
吟味ginmi (1) toetsing; onderzoek; test; proef; toets; keuring; (2) keuze; selectie
審査shinsa onderzoek; inspectie; keuring; controle; toetsing; screening; [i.h.b.] jurering; beoordeling
審理shinri (1) duiding; onderzoek; (2) [jur.] gerechtelijk onderzoek; proces; behandeling; terechtzitting
探査tansa onderzoek; sondering; verkenning; exploratie; prospectie
査問samon onderzoek; enquête; ondervraging; interrogatie
検問kenmon controle; onderzoek; inspectie; check
検定kentei (1) homologatie; sanctie; erkenning; autorisatie; goedkeuring; certificatie; certificering; [Belg.N.; m.b.t. onderwijs] aggregatie; (2) inspectie; onderzoek; keuring; test; toets; proef; toetsing; controle; verificatie
検査kensa (1) onderzoek; inspectie; keuring; controle; (2) proef; examen; test; (3) bezichtiging
検討kentou onderzoek; navraag; kritisch onderzoek; officieel onderzoek
検証kenshyou verificatie; onderzoek; natrekking; toetsing; inspectie; controle; [m.b.t. lijk] identificatie
研究kenkyuu onderzoek; studie; bestudering; research
究明kyuumei opheldering; verklaring; onderzoek; navorsing; uitvorsing; bestudering
糾問kyuumon (gerechtelijk; diepgaand) onderzoek; navorsing; naspeuring; verhoor; kruisverhoor; grondige ondervraging; uithoring; enquête
考察kousatsu overdenking; overweging; beschouwing; aanmerking; reflectie; overpeinzing; consideratie; onderzoek; studie
見学kengaku (1) bezichtiging; studie door aanschouwing; aanschouwelijk onderwijs; een studiebezoek; een field trip; (2) inspectie; onderzoek; controle
kaku (1) [boeddh.] gewaarwording; waarneming; perceptie; bewustzijn; (2) [boeddh.] besef; inzicht; doorzicht; (3) [boeddh.] bodhi; verlichting; (4) [boeddh.] boeddha; verlichte; (5) peiling; onderzoek; (a) gewaarwording; waarneming; perceptie; (b) verlichting; inzicht; (c) ontdekking; (d) ontwaking
診断shindan (1) diagnose; diagnosticering; (2) [fig.] onderzoek; toetsing; test; proefneming
試し ; 験し ; 試 ; 験tameshi proef(neming); test; toets(ing); trial; experiment; beproeving; het uitproberen; onderzoek
詮索sensaku onderzoek; navorsing
詮議sengi (1) onderzoek; beschouwing; overdenking; afweging; overweging; overleg; discussie; beraad; beraadslaging; bespreking; (2) verhoor; ondervraging
調べshirabe (1) onderzoek; nasporing; research; (2) muzieknoot; liedje; melodie; wijsje; (3) [nō-jargon] het stemmen van de instrumenten in de spiegelkamer
調査chousa onderzoek; nasporing; navorsing; investigatie; research; speurwerk; enquête
踏査tousa terreinverkenning; verkenning; inspectie; prospectie; exploratie; veldonderzoek; onderzoek; veldwerk; fieldwork
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 13 treffers, warandict: 26 treffers (zoekopdracht: 'onderzoek', strategie: exact). 
2005-2023