日蘭辭典+

28 resultaten voor ‘oordeel’
日蘭辭典 (trefwoord)
tokoro處、所
(ところ) zn. (1) [場所] plaats v. (2) [住所] woonplaats v.; verblijfplaats v. (3) [位置] positie v. (4) [土地] streek v. (5) [] punt o. (6) [] ding o. (7) [] moment o. (8) [場合] gelegenheid v. ¶ hoewel. ¶ では voor zoover; in zooverre als. ¶ 僕の見るでは naar mijn oordeel; mijns inziens.
kanshiki鑑識
zn. oordeel o.; beoordeeling v.; waardeering v. ¶ 鑑識する beoordeelen; waardeeren; verstand hebben van. ¶ 鑑識力 oordeel; verstand; kennersblik. ¶ 鑑識家 kenner.
me
(眼) zn. (1) [眼] oog o. (2) [視力] gezicht o. (3) [注] aandacht v. (4) [見界] gezichtspunt o.; oogpunt o. (5) [鑑識] oordeel o.; verstand o. (6) [織] structuur v. (7) [網目] mazen v.mv. (8) [鋸齒] tand m. (9) [木理] draad m.; grein o. (10) [遭遇] behandeling v.; bejegening v.; ervaring v. [同情] sympathie v.; welwillendheid v. (12) [刻] inkeping. ¶ 愛くるしい眼 mooie oogen. ¶ 血走った met bloed beloopen oogen. ¶ 眼を向ける het oog richten op; den blik slaan op. ¶ 眼を覺ます de oogen openen; wakker worden. ¶ 眼を晦ます zand in de oogen strooien. ¶ 入る in het gezicht komen. ¶ 附く de aandacht trekken. ¶ の前で voor oogen; in tegenwoordigheid. ¶ が善い goede oogen hebben; goed kunnen zien; goed van gezicht zijn. ¶ 眼が見えなくなる het gezicht verliezen. ¶ 眼を留める de aandacht vestigen op. ¶ から見ると in zijn oogen; van zijn standpunt gezien. ¶ 利く scherp zien; een goed oordeel hebben; goed kunnen beoordeelen. ¶ の細かな織物 fijn geweven goed. ¶ ひどいめに合ふ bittere ervaring hebben; slechte bejegening ondervinden. ¶ かける vriendelijk behandelen. ¶ の瘤 een doorn in het oog; ergernis. ¶ に障る niet om aan te zien. ¶ inkepingen in den weegstok. ¶ が切れて居る niet het volle gewicht hebben; te licht zijn.
shinpan審判
zn. beoordeling v.; oordeel o.; vonnis o.; uitspraak v.; beslissing v. ¶ 審判する oordeel vellen; uitspraak doen; vonnissen. ¶ 審判係 rechters. ¶ 審判官 rechter. ¶ 審判者 umpire (英語); jury.
ichizon一存
zn. eigen inzicht o.; persoonlijke meening v. ¶ 一存で決する naar eigen inzicht beslissen; de verantwoordelijkheid alleen op zich nemen.
kikiwake聞分
(聞き分け) zn. oordeel des onderscheids; begrip o.; verstand o. ¶ 聞分のない niet voor rede vatbaar; onredelijk. ¶ 聞分ける begrijpen; verstaan; naar rede luisteren.
kansō感想
zn. indruk m.; gedachte v. ¶ 感想を述べる zijn indrukken mededeelen; zijn oordeel zeggen.
SUPPLEMENT (trefwoord)
kanshiki鑑識、鑒識
zn. & suru ww (1) het evalueren van het waarheidsgehalte of de juistheid van iets; oordeel; waardering; taxatie; evaluatie; inschatting. ¶ 芸術の研究には立派鑑識力が必要だ。 geijutsu no kenkyū ni wa rippa na kanshikiryoku ga hitsuyō da. Voor de studie van Kunst is een uitstekend beoordelingsvermogen vereist. ¶ とりわけ、は名画の鑑識眼がある。 Toriwake, kare wa meiga no kanshikigan ga aru. In het bijzonder heeft hij een goed oog voor meesterwerken. (2) in het kader van politieonderzoek, de analyse van sporen; onderzoek; opsporingswerk; analyse; nasporing; vaststelling. 鑑識今日火事原因を特定しようとしている。 Kanshikiban wa kyō no kaji no gen'in wo tokuteishiyō to shite iru. De afdeling Forensische Opsporing probeert de oorzaak van de brand van vandaag vast te stellen. (TTC)
antai安泰
(znw, na-adj) vrede; veiligheid; rust. ¶ 安泰である antai de aru veilig zijn. ¶ 安泰を図る antai wo hakaru vrede en veiligheid bewerkstelligen. ¶ 豊臣秀吉から日ノ本のは西方は隆景に東方は家康に任せれば安泰と評された。 Toyotomi Hideyoshi kara Hi no moto no kuni wa seihō wa Takakage ni tōhō Ieyasu ni makasereba antai to hyōsareta. Het oordeel van Toyotomi Hideyoshi was dat het land van de rijzende zon veilig zou zijn wanneer hij het westen aan Takakage en het oosten aan Ieyasu toevertrouwde. (BCWK)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <oordeel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
任意nini (1) facultatief; naar (eigen) keuze; goeddunken; oordeel; optioneel; (2) [wisk.] willekeurig; arbitrair
分別funbetsu oordeelkundigheid; beleid; (gezond) verstand; onderscheid; voorzichtigheid; wijze gedachten; tact; inzicht; oordeel; wijsheid; kiesheid; prudentie
判定hantei (1) beslissing; uitspraak; oordeel; decisie; (2) [m.b.t. judo] hantei; [sportt.] beoordeling; beslissing op punten
判断handan (1) oordeel; beoordeling; judicium; appreciatie; inzicht; afweging; inschatting; bevinding; (2) wichelarij; uitlegging [van dromen enz.]; waarzegging; waarzeggerij
判断力handanryoku (1) oordeelsvermogen; beoordelingsvermogen; oordeel; (2) [fil.] Urteilskraft
判決hanketsu vonnis; oordeel; (rechterlijke) uitspraak; arrest; verdict; gewijsde; vonnissing; sententie
定めsadame (1) regel; bepaling; wet; voorschrift; verordening; verordinering; ordonnantie; ordinantie; regeling; beschikking; (2) vaste regel; gebruik; (3) lotsbeschikking; lot; voorbeschikking; (4) beslissing; oordeel; (5) deliberatie; beraadslaging
審判shinpan (1) beoordeling; uitspraak; oordeel; vonnis; verdict; beslissing; vonnissing; wijzing; (2) arbitrale beslissing; scheidsrechterlijke uitspraak; arbitrage; (3) [chr.] oordeel; [bijb.] gericht; (4) scheidsrechter; arbiter; umpire; referee; [afk.] scheids; [afk.] ref
審決shinketsu (1) onderbouwde beslissing; (2) [jur.] oordeel; uitspraak; vonnis; arrest
所見shyoken (1) zienswijze; visie; kijk; denkbeeld; inzicht; opvatting; mening; opinie; oordeel; beschouwing; aanmerking; (2) [geneesk.] advies; deskundigenmening; diagnose; bevinding; indruk; observatie
料簡ryouken (1) idee; gedachte; begrip; inzicht; opvatting; mening; voornemen; bedoeling; intentie; opzet; (2) oordeel; beoordeling; inschatting; discretie; (3) vergeving; vergiffenis; pardon; genade; geduld; tolerantie; (4) maatregel; schikking
沙汰sata (1) keuring; oordeel; vonnis; verdict; [i.h.b.] proces; verhandeling; (2) besluit; instructie; bevel; opdracht; order; lastgeving; (3) bericht; nieuws; informatie; inlichting; mededeling; tijding; (4) affaire; kwestie; incident; (5) gerucht; praatjes
goku (1) gevangenis; (2) oordeel; vonnis; (a) rechtszaak; geding; (b) gevangenis
裁き sabaki oordeel; rechtspraak
裁断 ; 截断saidan (1) het snijden; snit; het knippen; (2) uitspraak; beslissing; oordeel
裁量sairyou oordeel; beoordeling; goeddunken; discretie; beschikking
計らいhakarai (1) oordeel; goedvinden; goeddunken; beschikking; (2) maatregel; goede diensten; bemiddeling; tussenkomst; hulp; voorzorgen; schikkingen
setsu (1) mening; visie; opvatting; opinie; inzicht; idee; oordeel; (2) theorie; stelling; leer; (3) gerucht; verhaal; [er is] sprake [van]; (4) [maatwoord voor meningen; theorieën; geruchten]
鑑定kantei (1) waardebepaling; beoordeling; oordeel; taxatie; appreciatie; keuring; toetsing; [jur.] advies; deskundigenmening; (2) deskundigheid; expertise
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 9 treffers, warandict: 19 treffers (zoekopdracht: 'oordeel', strategie: exact). 
2005-2023