日蘭辭典+

9 resultaten voor ‘op grond van’
日蘭辭典 (trefwoord)
ate
(当て) zn. (1) [信賴] vertrouwing v. (2) [目的] doel o. (3) [期待] verwachting v.; hoop v. (4) [手掛り] leidraad m. ¶ 當になる betrouwbaar; geloofwaardig. ¶ 當もなく doelloos. ¶ 當が外れる zijn doel missen; teleurgesteld worden. ¶ 當にする vertrouwen op. ¶ を當にして op grond van.
yoru依る
i.w. (1) [依賴] vertrouwen op; afhangen van. (2) [基く] gegrond zijn op; overeenstemmen met; veroorzaakt zijn door. (3) [手段に] gebruik maken van. ¶ に依って op grond van; in overeenstemming met; vertrouwend op; volgens.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <op grond van>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
の為に notameni (1) voor; om; in het belang van; ten bate van; [afk.] t.b.v.; tot profijt van; ten voordele van; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ter wille van; -halve; ter benefice van; om bestwil van; om het belang van; ten faveure van; [i.h.b.] ter ere van; (2) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om; (3) wegens; door; bij; vanwege; uit; -halve; om reden dat; om redenen van; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan; (4) voor; met betrekking tot; in verband met
の廉で nokadode op grond van; om redenen van; wegens; op beschuldiging van; op verdenking van
tame (1) voor; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ten voordele van; -halve; [i.h.b.] ter ere van [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (2) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が, of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (3) wegens; door; bij; vanwege; uit; om reden dat; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (4) voor; met betrekking tot; in verband met [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が, of volgend op een yōgen in de rentaikei]; ; belang; behoeve; bestwil; voordeel; profijt
因って yotte op grond van; krachtens; uit hoofde van; uit kracht van; ingevolge; overeenkomstig; in conformiteit; overeenstemming met; volgens; naar (gelang van); conform; als; in antwoord op; onder; wegens; uitgaand van; vertrouwend op; door; uit; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; omwille van; ter wille van; door middel van; ; daarom; bijgevolg; om die reden; vandaar; dus; op grond daarvan; zodoende; derhalve; dientengevolge; dienovereenkomstig
からして karashite (1) […~] sedert; sinds; na; (2) […~] in de eerste plaats; vooreerst; in 't bijzonder; nota bene; uitgerekend; neem nu; alleen al; (3) […~みると] [partikel dat de grond tot een oordeel aangeeft] op grond van; (4) […~] [redengevend partikel] omdat; wegens; daar; vermits
故に yueni […の~] omdat; doordat; daar; wegens; vanwege; door; uit kracht; hoofde van; op grond van; ten gevolge van; ; om die reden; op grond daarvan; bijgevolg; dus; derhalve; ergo; vandaar; zodoende; daarom; dientengevolge
に依って niyotte (1) op grond van; [afk.] o.g.v.; krachtens; [jur.] ex; uit hoofde van; uit kracht van; uitgaande van; vertrouwend op; (2) volgens; naar; overeenkomstig; in overeenstemming met; conform; zoals; als; (3) wegens; tengevolge van; [afk.] t.g.v.; ingevolge; als gevolg van; vanwege; door; door toedoen van; naar aanleiding van; [Belg.N.] omwille van; (4) door middel van; via; met behulp van; aan de hand van; dankzij; (5) in antwoord op; als reactie op
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'op grond van', strategie: exact). 
2005-2020