日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘per’
日蘭辭典 (trefwoord)
tsuite就いて
(ついて) vz. (1) [關して] met betrekking tot; aangaande; wat betreft; omtrent; van; over; voor. (2) [每に] per. (3) [沿って] langs. (4) [共に] met. ¶ 是に就いて wat dit betreft; hieromtrent. ¶ 一斤について五十 vijftig sen per kin. ¶ について行く langs de rivier loopen; de rivier volgen. ¶ 兄について行く met zijn broer meegaan.
de
vz. (1) [時間の場合] in; over; op. (2) [場所の場合] in; op; te. (3) [手段の場合] door; door middel van; per; met. (4) [年齡の場合] op. (5) [材料の場合] van. (6) [乘物の場合] per; met. (7) [價格の場合] voor; tegen. (8) [原因の場合] door; in verband met; naar aanleiding van; wegens. (9) [用語の場合] in. ¶ 一箇月で出來ます het is over een maand klaar. ¶ 銀座で逢ふ in de Ginza elkaar ontmoeten. ¶ 東京in Tokyo. ¶ バタビヤで op Batavia. ¶ の前で voor. ¶ の外で buiten. ¶ ひきで door protectie. ¶ 手紙per brief. ¶ 時間で借りる per uur huren. ¶ 斤で賣る per pond verkoopen. ¶ 廿歳で op zijn twintigste jaar. ¶ 作る van hout maken. ¶ 汽車で per spoor; met den trein. ¶ 一圓で賣る voor een yen verkoopen. tegen een yen verkoopen. ¶ 氣で缺席する wegens ziekte afwezig zijn. ¶ 肺病で死ぬ aan tering sterven. ¶ 蘭語in het Hollandsch.
kuruma
zn. (1) [運ぶ] voertuig o.; rijtuig o.; wagen (四輪) v.; rikisha v.; vrachtwagen (資) v.; vrachtkar (荷) v. (2) [車輪] wiel o.; rad o.¶ 乗る per rijtuig gaan; in een rikisha gaan. ¶ 諸輪通行止 verboden voor alle voertuigen. ¶ vracht; wagenhuur.
kasegi
zn. werk o.; arbeid o. ¶ 稼高 inkomst. ¶ 稼ぐ werken voor zijn brood; zijn brood verdienen. ¶ を稼ぐ zijn brood verdienen. ¶ 日當一圓で稼いで居る hij verdient een yen per dag.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <per>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
からkara (1) [partikel dat een vertrekpunt in tijd of ruimte; of bron aanduidt] vanaf; per; met ingang van; uit; (2) [partikel dat een punt van passage aanduidt] door; via; (3) [partikel dat een oorzaak of reden aangeeft] door; wegens; vanwege; (4) [partikel dat grondstof; materiaal aanduidt] uit; (5) [partikel dat in een passieve constructie de door-bepaling (handelende persoon) aangeeft] door; (6) [partikel dat een hoeveelheid beklemtoont of ondergrens aanduidt] vanaf; (7) [drukt als eindpartikel een bepaald gevoel (o.a. kritiek; ontevredenheid; geruststelling) uit]
de (1) […~] [duidt de plaats van handeling aan] in; te; op; (2) […~] [duidt een tijd; leeftijd aan] om; in; op; (3) […~] [duidt een collectief onderwerp aan]; (4) […~] [duidt een limiet; maatstaf aan] à; (5) […~] [duidt een gesteldheid aan] in; op z'n; met; al …de; (6) […~] [duidt een middel; methode; grondstof aan] met; per; door; door middel van; via; middels; (7) […~] [duidt een oorzaak; reden aan] door; wegens; vanwege; uit
にてnite (1) […~] [duidt een plaats aan] in; te; op; (2) […~] [duidt een tijd; leeftijd aan] om; in; (3) […~] [duidt een middel; methode; grondstof aan] met; per; door; door middel van; via; middels; (4) […~] [duidt een oorzaak; reden aan] door; wegens; vanwege; uit; (5) […~] [duidt een hoedanigheid; omstandigheid aan] als
に対しnitaishi tegen; tegenover; [afk.] tgov.; jegens; bij; in tegenstelling tot; met; [afk.] i.t.t.; onderscheiden van; [m.b.t. evenredigheid] op; per
に対してnitaishite tegen; tegenover; [afk.] tgov.; jegens; in tegenstelling tot; met; [afk.] i.t.t.; onderscheiden van; [m.b.t. evenredigheid] op; per
に対するnitaisuru tegen; tegenover; [afk.] tgov.; jegens; in tegenstelling tot; met; [afk.] i.t.t.; onderscheiden van; [m.b.t. evenredigheid] op; per
に就いてnitsuite (1) omtrent ~; over ~; betreffende ~; met betrekking tot ~; in verband met ~; aangaande ~; wat betreft ~; ten aanzien van ~; op het punt van ~; (2) langs ~; aan de zijde van ~; naast ~; (3) met ~; in gezelschap van ~; onder [begeleiding van ~]; (4) voor ~; à ~; per ~
ni (1) […~] [duidt tijdstip; plaats van handeling aan] om; in; te; op; aan; bij; (2) […~] [duidt de plaats aan waar iets; iem. zich bevindt of zich vertoont] in; te; op; (3) […~] [duidt een bestemming; richting aan] naar; (4) […~] [duidt het resultaat van een handeling; verandering aan] tot; (5) […~] [duidt een doel aan] naar; (6) […~] [duidt het meewerkend voorwerp aan] naar; (7) […~] [duidt reden; oorzaak of aanleiding aan] door; wegens; uit; van; (8) […~] [duidt een wijze; toestand aan]; (9) […~] [duidt een hoedanigheid; positie aan] als; in z'n hoedanigheid van; (10) […~] [duidt het geïmpliceerd of logisch onderwerp van een passief; causatief aan]; (11) […~] [duidt de basis van vergelijking of verhouding aan] op; per; voor elk; elke; (12) […~は] [honoratief onderwerpspartikel]; (13) […~…] [nadrukpartikel]; (14) […~思う; 聞く; 見る; 知る] [duidt een toestand; inhoud aan]; (15) […~] [duidt overdrachtelijkheid aan]
ひょっとhyotto toevallig; per; bij toeval; bijgeval; soms; bij; per ongeluk; par hazard
偶々 ; 適々 ; 偶 ; 適 ; 会tamatama (1) af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen; (2) toevallig; toevalligerwijs; bij toeval; par hazard; (3) per; bij geluk; gelukkigerwijs; (4) per ongeluk; ongelukkigerwijs
誤ってayamatte (1) per; bij abuis; per ongeluk; ongelukkigerwijs; per vergissing; abusievelijk; (2) bij toeval; toevallig
間違ってmachigatte per; bij abuis; abusievelijk; bij; per vergissing; per; bij ongeluk; door een ongelukkig toeval
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'per', strategie: exact). 
2005-2023