日蘭辭典+

51 resultaten voor ‘precies’
日蘭辭典 (trefwoord)
chōdo丁度

bw. juist; precies; net. ¶ 丁度其時 juist op dat oogenblik. ¶ 丁度zoo even. ¶ 丁度五時に precies om vijf uur. ¶ 丁度眞中に precies in het midden. ¶ 丁度にして置く een ronde som er van maken.

arinomama有の儘
(有りのまま) zn. waarheid v. ¶ 有の儘を言ふ de waarheid zeggen; precies vertellen, hoe het is. ¶ 有の儘の onvervalscht; onopgesmukt. ¶ 有の儘に precies als het is; ronduit. ¶ 有の儘に言へば ronduit gezegd; om je de waarheid te zeggen. ¶ 有の儘の事實 de naakte waarheid;
seikaku正確
zn. juistheid v.; nauwkeurigheid v.; nauwgezetheid v. ¶ 正確なる juist; nauwkeurig. ¶ 正確に precies; net.
chikuichi逐一
bw. een voor een; gedetailleerd. ¶ 逐一に言ふ precies vertellen. ¶ 逐一記する gespecificeerd opschrijven.
pitari toぴたりと
bw. precies.
SUPPLEMENT (trefwoord)
pittariぴったり
(1) zonder tussenruimte; strak; nauw; naadloos; hermetisch. ¶ 全部ぴったり閉まってたのにどうやってそのに入ったんだろうMado wa zenbu pittari shimatte ta no ni, dō yatte sono neko wa ie no naka ni haittan darō. Dat ondanks dat alle ramen potdicht waren die kat toch is binnengekomen. Ik vraag me af hoe. ¶ はぴったりしたジーンズが好きですWatashi wa pittarishita jīnzu ga suki desu. Ik houd van strakke spijkerbroeken. (yamasv) (2) precies; exact. ¶ 2つの指紋がぴったり一致した。つまりが殺人犯だ。 Futatsu no simon ga pittari itchishita. Tsumari kare ga satsujinhan da. De twee vingerafdrukken zijn een exacte match. Dat betekent dat hij de moordenaar is. ¶ 日本電車いつもぴったりの時間来るNihon no densha wa itsu mo pittari no jikan ni kuru. Treinen in Japan zijn altijd precies op tijd. (yamasv) (3) past; past goed bij; geschikt [voor, om]. ¶ この料理はこのワインにぴったりだ。 Kono Ryōri wa kono wain ni pittari da. Dit gerecht past goed bij deze wijn. ¶ 温泉はリラックスするのにぴったりの場所だ。 Onsen wa rirakkususuru no ni pittari no basho da. Hete (natuur)baden zijn heel geschikte plaatsen om te ontspannen. (yamasv) ¶ その帽子彼女にぴったりだ。 Sono bōshi wa kanojo ni pittari da. Die hoed [muts, pet] staat haar precies goed. ¶ ぴったり合うどうか、この新調のを着てみなさいPittari au ka dō ka, kono shinchō no fuku wo kite minasai. Probeer eens of dit nieuwe pak goed past. (TTC) (4) opeens; plotsklaps (stoppen).
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <precies>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
然う sou (1) zo; op die manier; dat; (2) niet zo ~; niet zozeer ~; niet danig ~ [i.c.m. negatie]; ; (1) ja; dat is zo; precies; inderdaad; dat klopt; dat is juist [als bevestigend antwoord]; (2) echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
そうです soudesu (1) het ziet ernaar uit dat; het heeft er veel van dat; het laat zich aanzien dat; het belooft; het lijkt of [flexiemorfeem dat een inschatting, indruk van een toestand; eigenschap weergeeft]; (2) men zegt dat; ze; de mensen zeggen dat; er wordt verteld; gezegd dat; het heet dat; volgens zeggen; naar men zegt; ik heb horen zeggen dat; ik heb horen verluiden dat; naar verluidt; naar verluid wordt [flexiemorfeem dat informatie uit de tweede hand aankondigt]; ; ja; dat klopt; dat is zo; zeker; precies; inderdaad
的確 tekikaku exact; precies; accuraat; trefzeker; raak; treffend; toepasselijk; nauwkeurig; nauwgezet; feilloos; nauwlettend; stipt; secuur; ; precisie; accuratesse; preciesheid; exactheid; trefzekerheid; nauwgezetheid; nauwkeurigheid; nauwlettendheid; feilloosheid; stiptheid; raakheid
即ち sunawachi (1) namelijk; met andere woorden; ofwel; oftewel; dat is; te weten; dat wil zeggen; dat betekent; en wel; wel te verstaan; tenminste; id est; hoc est; videlicet; [afk.] nl.; [afk.] m.a.w.; [afk.] d.i.; [afk.] t.w.; [afk.] d.w.z.; [afk.] i.e.; [afk.] h.e.; [afk.] vdt.; (2) net; precies; juist; krek; exact; helemaal; niets dan; alleen maar; zonder meer; (3) (en) dan; vervolgens; (meteen) daarop; (onmiddellijk) daarna
如何にも ikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
区々 kuku (1) gering; klein; weinig; (2) pietluttig; pietepeuterig; teuterig; moeilijk; precies; (3) divers; verschillend; bont; uiteenlopend; verscheiden; ongelijksoortig; gevarieerd; (4) wijs; verstandig
詳しい kuwashii (1) uitvoerig; uitgebreid; omstandig; minutieus; gedetailleerd; in bijzonderheden afdalend; (2) nauwkeurig; exact; accuraat; nauwgezet; precies; (3) goed in ~; onderlegd in ~; met een grondige kennis van ~; veel ervaring hebbende in ~; gespecialiseerd zijn in
実に geni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; juist; precies; exact; (2) klopt; akkoord; wat je zegt; zeg dat wel; bravo; hulde
厳密な genmitsuna strikt; streng; rigoureus; stipt; precies; punctueel; nauw; scrupuleus; nauwkeurig
厳密に genmitsuni strikt; streng; rigoureus; stipt; precies; punctueel; nauw; scrupuleus; nauwkeurig
ぽっきり pokkiri met een knak; ; [千円~で] precies; op de kop af; juist; noch min noch meer dan
本当の hontouno (1) echt; waar; waarachtig; werkelijk; feitelijk; eigenlijk; wezenlijk; effectief; reëel; onvervalst; authentiek; natuurlijk; (2) juist; correct; precies
成る程 naruhodo inderdaad; echt; (daad)werkelijk; wel degelijk; waarachtig; [inform.] warempel; waarlijk; zowaar; ; precies; volledig akkoord; wat je zegt; juist!; dat klopt; zo denk ik er ook over; zeg dat wel
小心 shoushin (1) bedeesdheid; benepenheid; timiditeit; beschroomdheid; schuchterheid; verlegenheid; lafheid; lafhartigheid; schijterigheid; (2) nauwkeurigheid; nauwgezetheid; zorgvuldigheid; angstvalligheid; precisiteit; scrupulositeit; omzichtigheid; behoedzaamheid; voorzichtigheid; ; (1) bedeesd; benepen; timide; beschroomd; schuchter; verlegen; laf; blo; lafhartig; blohartig; schijterig; (2) nauwkeurig; nauwgezet; zorgvuldig; secuur; angstvallig; precies; scrupuleus; meticuleus; omzichtig; behoedzaam; voorzichtig
しっくり shikkuri precies; tot in de puntjes; als gegoten; volmaakt; exact; perfect; keurig; goed
こそ koso (1) [nadrukpartikel] net; precies; juist; uitgerekend; bij uitstek; in het bijzonder; (2) [concessief partikel dat een contrast voorafgaat]; (3) [nadrukpartikel dat een onvoltooid gelaten zin besluit (aposiopesis)]
正確 seikaku correct; accuraat; juist; exact; stipt; precies; nauwkeurig; zuiver; punctueel; secuur; trefzeker
正確な seikakuna correct; accuraat; juist; exact; stipt; precies; nauwkeurig; zuiver; punctueel; secuur; trefzeker
正確に seikakuni correct; accuraat; juist; exact; stipt; precies; nauwkeurig; zuiver; punctueel; secuur; trefzeker
特定 tokutei specifiek; precies; vast
確か tashika (1) zeker; vaststaand; positief; afdoend; gewis; verzekerd; onomstotelijk; onweerlegbaar; ontegenzeglijk; ontwijfelbaar; onmiskenbaar; onbetwistbaar; pertinent; (2) betrouwbaar; te vertrouwen; geaccrediteerd; gewaarborgd; solide; gedegen; authentiek; onfeilbaar; nimmer falend; feilloos; (3) [i.c.m. 頭, 気 e.d.] gezond; o.k.; degelijk; wel; in orde; (4) exact; precies; juist; nauwkeurig; ; (1) zeker; beslist; vast (en zeker); stellig; natuurlijk; inderdaad; toegegeven; ongetwijfeld; met zekerheid; zonder twijfel; naar alle waarschijnlijkheid; gegarandeerd; voorwaar; welzeker; zonder mankeren; [form.] voorzeker; weliswaar; (2) als ik (het) me goed herinner; als ik het wel heb; ik geloof; meen; denk; ik maak me sterk
確かな; 慥かな tashikana (1) zeker; vaststaand; positief; afdoend; gewis; verzekerd; onomstotelijk; onweerlegbaar; ontegenzeglijk; ontwijfelbaar; onmiskenbaar; onbetwistbaar; pertinent; (2) betrouwbaar; te vertrouwen; geaccrediteerd; gewaarborgd; solide; gedegen; authentiek; onfeilbaar; nimmer falend; feilloos; (3) [m.b.t. 頭, 気] gezond; degelijk; (4) exact; precies; juist; nauwkeurig
正に; 当に; 応に; 方に; 将に masani (1) precies; juist; exact; net; (2) zeker; waarachtig; heus; echt; waarlijk; inderdaad; voorzeker; voorwaar; regelrecht; (3) net nu; op de kop af; thans; op het punt [staan te]; op de rand [staan van]; (4) in goede orde; naar behoren; behoorlijk
ma (1) oprecht ~; eerlijk ~; rechtvaardig ~; waar ~; (2) recht ~; juist ~; vlak ~; precies ~; exact ~; puur ~; zuiver ~; (3) gewone ~; echte ~ [prefix voor planten- en dierennamen]; ; het ware; waarheid; werkelijkheid
真っ只中 mattadanaka (1) precies; pal; vlak in het midden; er midden in; (2) in het vuur van; in het heetst van; in het hevigste van
真っ ma pal ~; vlak ~; precies ~; exact ~; zuiver ~; puur ~; onversneden ~; geheel ~; volkomen ~; helemaal ~ [nadrukkelijker dan 真-]
chou (1) [maatwoord voor gereedschap en wapens, bv. messen, speren, bogen, roeiriemen, spades, schoffels, strijkbouten, vuurwapens]; (2) [maatwoord voor strijk- en snaarinstrumenten, bv. violen, viola's, shamisens, gitaren]; (3) [maatwoord voor geschraagde of getrokken vervoermiddelen, bv. draagstoelen, draagschrijnen, riksja's]; (4) [maatwoord voor staafvormige verbruiksgoederen, bv. inktblokjes, kaarsen]; (5) [maatwoord voor vaten met sake, shoyu e.d.]; ; (1) a. even getal; (2) b. vel gebonden papier; (3) c. stadswijk; buurt; (4) d. volwassen man onder het ritsuryō-systeem 律令制; (5) e. dienstbode; bediende; knecht; (6) f. kruidnagelboom; Syzygium aromaticum; (7) g. naam van een zilverstuk uit de Edo-tijd; (8) h. klanknabootsing voor wapengekletter; ; [gevoegd voor Sino-Japanse telwoorden] precies; exact; op de kop af; ; (1) [Jap.gesch.] volwassen man tussen de 21 en 60 jaar; (2) even getal; [i.h.b.] even aantal ogen op een dobbelsteen; (3) stadswijk; buurt; chō
丁度 choudo (1) net; juist; precies; exact; pal; stipt; prompt; [volkst.] pront; [m.b.t. uur] klokslag; op de kop af; op de minuut af; blank; sec; (2) net; pas; (3) net; precies als
緻密に chimitsuni met precisie; tot in de details; minutieus; haarfijn; gedetailleerd; nauwkeurig; exact; accuraat; precies; nauwgezet; met zorg uitgewerkt; omstandig; met omstandigheid
緻密な chimitsuna nauwkeurig; precies; fijn; nauw; minutieus; nauwgezet; nauwnemend; nauwlettend; zorgvuldig; nauw luisterend; accuraat; exact; gedetailleerd; met zorg uitgewerkt; omstandig; doorwrocht; [m.b.t. weefsel] dicht; [m.b.t. betoog] sluitend
宛ら sanagara toch; desondanks; ondanks dat; ; (1) onveranderd; intact; status quo; als tevoren; (2) integraal; onverkort; volledig; (3) net; precies; als ware
定か sadaka (1) duidelijk; precies; (2) zeker; bepaald
然様 sayou klopt; precies; inderdaad; da's zo; ; zo; zulks
几帳面 kichoumen methodisch; ordelijk; systematisch; nauwgezet; scrupuleus; nauwkeurig; precies; meticuleus; stipt; punctueel
きちっと kichitto (1) netjes; keurig; (2) nauwkeurig; precies; exact; stipt; accuraat; juist
きちんと kichinto netjes; precies; exact; goed
窮屈な kyuukutsuna (1) strak; krap; nauw; smal; eng; benauwd; beperkt; gelimiteerd; spannend; knellend; kleinbehuisd; [~衣類] nauwsluitend; strakgespannen; (2) stijf; stijfdeftig; vormelijk; gereserveerd; stroef; star; stug; precies; rigide; gestreng; strikt; punctueel; rigoureus; onbuigzaam; bekrompen; kleingeestig; (3) ongemakkelijk; oncomfortabel; opgelaten
きっかり kikkari (1) duidelijk; goed waarneembaar; (2) precies; exact; stipt; klokslag; op de minuut af
きっちり kitchiri (1) tot in de puntjes; keurig; netjes; perfect; (2) stipt; precies; exact; juist; punctueel; klokslag; op de minuut af
御意 gyoi (1) [hon.] (uw) gedachte; mening; inzicht; intentie; goeddunken; wil; wens; (2) [hon.] (uw) instructie; aanwijzing; bevel; ; (1) tot uw orders!; zoals u wenst; zoals u wil; (2) juist!; precies!; inderdaad; net wat u zegt; gelijk heeft u!
喧しい yakamashii (1) lawaaierig; luidruchtig; rumoerig; roezig; schreeuwerig; kabaal makend; herrie makend; veel leven makend; kakofonisch; schetterig; roezemoezig; lawaaiig; luid; gehorig; krakeelachtig; tumultueus; tapageus; bruyant; (2) [m.b.t. procedure] lastig; vervelend; omslachtig; log; ergerlijk; [inform.] flikkers; (3) zeurderig; drammerig; zanikachtig; zeverend; (4) veeleisend; kieskeurig; nauwgezet; kies; vies; (angstvallig) precies; pietluttig; pietepeuterig; kritisch; moeilijk; vitterig; muggenzifterig; vitziek; (5) streng; strikt; rigoureus; gestreng; rigide; strak; star; [m.b.t. programma] straf; [m.b.t. gelovige] steil; stringent; (6) controversieel; omstreden; beladen; geruchtmakend; ophefmakend; verhit
はあ haa (1) ja; mmm [als bevestiging]; (2) hè?; wat?; wablief?; (3) a!; ha!; ach!; tjonge; wel wel; hé; hm; poe; nou ja [brengt een gevoel van verrassing, verbazing, bewondering, verwarring e.d. tot uitdrukking]; (4) juist; precies; inderdaad; ik begrijp het; goed dan; nou goed
ピッタリ pittari (1) zonder tussenruimte; hecht; dicht; strak; nauwsluitend; vlak (tegen); naadloos [op elkaar aansluiten]; potdicht; hermetisch; (2) precies; net; perfect; krek; exact; keurig; juist; op de kop af; geknipt; (3) plots [afgelopen]; ineens; opeens [tot stilstand gekomen]; plotseling; abrupt; op slag
有りの儘の arinomamano sec; objectief; exact; precies; juist; eerlijk; getrouw; ongelogen; oprecht; onverbloemd; onopgesmukt; onomwonden; onverholen; naakt; bloot; louter; ~ zoals het is; ~ zoals het er ligt; ~ op zichzelf; ~ zonder meer
有りの儘に arinomamanoni zoals het is; sec; objectief; exact; precies; juist; eerlijk; ongelogen; oprecht; onverbloemd; onopgesmukt; onverholen; naakt; zonder meer; [Belg.N., spreekt.] effenaf
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 45 treffers (zoekopdracht: 'precies', strategie: exact). 
2005-2020