日蘭辭典+

44 resultaten voor ‘prijs’
日蘭辭典 (trefwoord)
kakaku價格

(価格) zn. prijs m.; waarde v. ¶ 價格に準じて naar de waarde; ad valorem (羅典語). ¶ 價格を附ける waarde schatten. ¶ 價格表 prijscourant; prijslijst. ¶ 價格表記 aangegeven waarde.

anchoku安直
zn. lage prijs m.; goedkoopte v. ¶ 安直な goedkoop.
anka安價
(安価・案価) zn. lage prijs m.; goedkoopte v. ¶ 安價goedkoop.
atai
() zn. (1) [價値] waarde v. (2) [代] prijs m. ¶ 價値ある waardevol; kostbaar; waard om......; waardig om....... ¶ 價値なき waardeloos; niet waardig om....... ¶ 一讀の價値あり waard om gelezen te worden; verdient gelezen te worden. ¶ 價する (金が掛かる) kosten. ¶ 何々價する verdienen; waard zijn.
atari當り
(當たり) zn. (1) [成功] succes o. (2) [的中] raak schot o.; treffer m. (3) [當り籤] prijs m.; winnend nummer o.
yasui安い
bn. (1) [安意] vredig; rustig. (2) [安價] goedkoop; laag in prijs. ¶ 安く買ふ voordelig koopen. ¶ 安く見る niet naar waarde schatten. ¶ も少し安くしておけ laat nog wat van den prijs vallen. ¶ 安からぬ心地 ongerustheid.
daibutsu代物
zn. (1) [代價] prijs m. (2) [代用物] surrogaat o.
oroshi

(卸し) groothandel m.; verkoop in het groot. ¶ 卸で in het groot; en gros (佛語) ¶ 卸値段 prijs en gros. ¶ 卸賣する in het groot verkopen.

daika代價

(代価) zn. prijs m.; kosten mv.

daikin代金

zn. zn. prijs m.; kostprijs m.; kosten mv. ¶ 代金引換郵便 zending tegen rembours.

SUPPLEMENT (trefwoord)
haisha敗者
zn. verliezer (de). ¶ 敗者たちも「賞」を受けたのです。つまり、勝ったチームにたたきのめされたのでした。 Haishatachi mo ‘shō’ wo uketa no desu. Tsumari, katta chīmu ni tatakinomesareta no deshita. De verliezers ontvingen ook een ‘prijs’. Ze werden namelijk verslagen door het winnende team. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <prijs>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
アワードawaado award; prijs; beloning
コストkosuto kost; kosten; prijs
チャージchaaji (1) [sportt.] charge met het lichaam; aanval; [i.h.b.] schouderduw; (2) oplading; het chargeren; (3) prijs; kosten
トロフィーtorofii prijs; trofee; beker
プライスpuraisu (1) prijs; (2) Price; Pryce
プレミアムpuremiamu (1) premium; premie; geschenk aan de klant; prijs; (2) meerprijs; extra; toeslag; (3) agio; opgeld; waarde boven pari; (4) premie; te betalen bedrag voor een verzekering; (5) in het duurdere marktsegment; van de hoogste kwaliteitsklasse
代償daishyou (1) vergoeding van andermans schade; (2) compensatie; vergoeding; schadevergoeding; schadeloosstelling; restitutie; tegenprestatie; (3) prijs; offer; tol; (4) substitutie; plaatsvervanging
代物shiromono (1) ding; geval; spul; [min.] mens; gast; kwibus; [Belg.N.] kwiet; (2) artikel; handelswaar; koopwaar; (3) voorwerp van waarde; (4) koopprijs; prijs; (5) prostituee; (6) knap huwbaar meisje
代物daimotsu (1) prijs; kosten; (2) vervangingsmiddel; vervangmiddel; substituut; surrogaat
代金daikin prijs; kosten; tarief; geld; betaling; vergoeding; schuld; kooppenningen
shiro (1) substitutie; vervanging; (2) materiaal; grondstof; (3) prijs; kosten; tarief; geld; (4) benodigdheden; (5) rijstakker; rijstveld; rijstland; (6) shiro [= premoderne vlaktemaat; een vijftigste tan 段]
dai (1) tijd; generatie; [meton.] regeerperiode; regeringstijd; regering; bewind; beheer; (2) vervanging; substitutie; vervanger; compensatie; (3) plaatsvervanger; plaatsvervuller; remplaçant; substituant; substituut; opvolger; (4) prijs; waarde; kosten; tarief; -geld; -rekening; -nota; (5) [geol.] era; hoofdtijdperk van de geologische tijdschaal; (6) [Chin.gesch.] Daì [streek in het grensgebied van de huidige provincies Héběi 河北 en Shānxī 山西]; (7) [Chin.gesch.] Daì [door Tuòbá Yīlú 拓跋猗盧 gestichte Xiānbēi 鮮卑-staat (315-376)]; (8) dai [landmaat van 1; 50 tan 段 (± 1.188 m²)]; (9) -ste; -de [rangtelwoordelijk suffix voor leiders en regeerders]; (10) [benaderende aanduiding van een periode of leeftijd]; (11) [adressering] ten behoeve van …; [afk.] t.b.v. …; (a) vervanging; aflossing; assistent-; adjunct-; vervangend; waarnemend; loco-; (b) ruilmiddel; prijs; (c) generatie; regeerperiode; (d) historische periode; tijdperk; de jaren …; de …-er jaren; (e) tienjarige periode; decennium; -tiger; -tigjarige
価格kakaku prijs; kosten; waarde
atai (1) gelijkwaardig iets; equivalent; (2) prijs; geldswaarde; (3) vergoeding; loon; beloning; verloning; (4) waarde; nut; [veroud.] valeur; (5) [wisk.] waarde
ka (1) prijs; waarde; (2) [chem.] -valent; -waardig; (a) prijs; waarde; (b) waarde; betekenis; faam
値段nedan prijs
atai (1) prijs; waarde; [veroud.] valuta; (2) waarde; verdienste; merite; (3) [wisk.] waarde; [i.h.b.] numerieke waarde; getalswaarde; getallenwaarde
値 ; 直ne (1) prijs; (2) waarde
dai (1) hoog gebouw; toren; gebouw vanwaar men een mooi uitzicht heeft; belvedère; (2) [Jap.gesch.] censoraat; (3) [Chin.gesch.] ministerie; (4) plateau; plaat; blad; tafel; bank; onderstel; bed; onderstuk; verhoging; stellage; stander; standaard; statief; voetstuk; voet; steun; bok; schraag; ezel; sokkel; piëdestal; pedestal; basement; grondstuk; postament; platform; podium; optrede; estrade; [宝石の] montering; zetting; beslag; montuur; vatting; kas; (5) schenkblad; presenteerblad; dienblad; [meton.] etenswaar; maaltijd; (6) tableau van gerechten versierd met heilbrengende decoratie; (7) plat van geta waarop men loopt; (8) portier van een badhuis; badmeester; (9) draagbaar waarmee reizigers een rivier overgezet worden; (10) hoogvlakte; plateau; tafelland; hoogte; heuvel; (11) basis; grondslag; fundament; draagvlak; (12) [plantk.] onderstam (bij het enten); (13) kolf; handvat; (14) [scheepv.] langsligger; (15) [gokken] gespreide inzet; (16) [meetk.] afgeknotte piramide; kegel; (17) [meetk.] drager van een rechte; (18) [wisk.; functieleer] drager; (19) Dai [= hoogland op de Tōkaidō 東海道-route tussen Kanagawa 神奈川 en Hodogaya 程ケ谷]; (20) [maatwoord dat een vage leeftijds-; prijs- of tijdsaanduiding aangeeft] iets boven de …; tussen de … à …; iets meer dan …; een dikke …; in de …; [Belg.N.] kaap van …; (21) [maatwoord voor plateaus en meubelstukken]; (22) [maatwoord voor taarten en rond gebak]; (23) [maatwoord voor grote muziekinstrumenten]; (24) [maatwoord voor wagens; voertuigen; sleeën; liften]; (25) [maatwoord voor machines; apparaten; toestellen]; (26) [maatwoord voor gerechten in een kom; vaatwerk]; (27) [drukw.] [maatwoord voor katernen van 16 of 32 vellen]; (a) plateau; plaat; (b) basis; grondslag; (c) hoogvlakte; plateau; (d) hoogbouw; toren; (e) overheidsbureau; ministerie; hoge ambtenaar; (f) beleefdheidsterm voor de aangesprokene
当て物atemono (1) raadsel; raadspel; raadselspel; quiz; (2) loting; loterijspel; tombola; prijs; (3) beschermlaag; bedekking; buffer; (4) schietspel met pijlen naar een op een bamboepin gespietst doel
懸賞kenshyou (1) prijsuitloving; (2) prijs; beloning; premie
戦利品senrihin trofee; [w.g.] tropee; overwinningsteken; zegeteken; buit; prijs; oorlogsbuit; roofbuit; roofgoed; roof
拿捕daho (1) vangst; buitmaking; (2) [mil.] prijs; inbezitneming van een vijandelijk schip
料金ryoukin prijs; kosten; schuld; tarief; tol; geld; rekening; leges
物価bukka prijs; goederenprijs
獲物emono (1) jachtdier; prooi; wild; jachtdoel; (2) vangst; buit; gevangen; geschoten wild; [漁猟の] trek; (3) buit; roofbuit; oorlogsbuit; prijs; roof; trofee; [w.g.] tropee
you (1) nut; bruikbaarheid; dienst; (2) gebruik; (3) taak; werk; boodschap; klus; karwei; (4) kosten; prijs; uitgaven; (5) (kleine en grote) boodschap; urine en poep; (a) voor; bestemd voor; bedoeld voor; ten gebruike van; ten behoeve van; ad; in usum
褒美houbi beloning; prijs; remuneratie
褒賞houshyou prijs
shyou (1) prijs; (2) [maatwoord voor prijzen]; (a) lofprijzing; lof; verheerlijking; (b) prijs; beloning; (c) liefhebben; genieten
賞典shyouten (1) beloning; prijs; (2) premieregeling
賞品shyouhin prijs; [sportt.] trofee
賞金shyoukin prijzengeld; prijs; premie
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 33 treffers (zoekopdracht: 'prijs', strategie: exact). 
2005-2022