日蘭辭典+

43 resultaten voor ‘publiek’
日蘭辭典 (trefwoord)
seken世間
zn. de wereld v.; het publiek o.; de menschen m.mv.; gezelschap o. ¶ 世間通 man van de wereld. ¶ 世間竝の gewoon; gebruikelijk; conventioneel. ¶ 世間話 babbeltje; praatje over koetjes en kalfjes. ¶ 世間の人が言ふ men zegt. ¶ 世間に voor de wereld; in het publiek. ¶ 世間嫌ひ walg van de wereld; menschenhaat. ¶ 世間竝 ’swerelds loop; gewone gang van zaken. ¶ 世間schijn; aanzien voor de wereld. ¶ 世間體を飾る den schijn ophouden. ¶ 渡る世間overal. ¶ 世間世間 laat de menschen toch praten!
hito
zn. (1) [人類] menschdom o. (2) [個] een man m.; persoon m. & v. (3) [世人] volk o. (4) [成] volwassene m. & v. (5) [他人] een ander m.; anderen m.mv. ¶ 伊藤と言ふ een zekere Ito. ¶ de ouden. ¶ 好き好き ieder zijn smaak. ¶ 惡い iemand met onaangenaam karakter. ¶ なる een man worden; volwassen zijn. ¶ と言ふだろう wat zal men er van zeggen? wat zullen de menschen er van zeggen? ¶ 中で in het publiek. ¶ がなくて困って居る wij hebben gebrek aan volk.
akarumi明るみ
zn. (1) [公明] licht o. (2) [公開] openbaarheid v. ¶ 明るみに出す aan het licht brengen; openbaar maken; publiek maken. ¶ 明るみに出る aan het licht komen; bekend worden.
yaochō八百長
zn. afgesproken werk o.; schijngevecht om het publiek te bedriegen.
muyō無用
zn. (1) [役に立たぬ事] nutteloosheid v. (2) [不必要] noodeloosheid v. ¶ 無用nutteloos; noodeloos; onnoodig; ongewenscht. ¶ 無用心配 noodelooze ongerustheid. ¶ 通行無用 ‘‘voor het verkeer gesloten’’; ‘‘afgesloten rijweg.’’ ¶ 無用の者入るべからず ‘‘geen toegang voor het publiek.’’ ¶ 御無用です ik heb niets voor u; ik kan u niet helpen; ik heb niets van u noodig. ¶ 開放無用 ‘‘deur dicht s.v.p.’’.
sejin世人
zn. de wereld v.; het publiek o.; vnw. men. ¶ 世人之を知る het is algemeen bekend; iedereen weet het.
tadabito徒人
(ただ人) zn. gewone man m.; het publiek o.
yo
zn. (1) [世間] wereld v. (2) [時代] tijdperk o.; tijd m.; eeuw v. (3) [生涯] leven o. (4) [公衆] het publiek o. ¶ 此 deze aardsche wereld. ¶ あの世 het hiernamaals. ¶ 渡る vooruitkomen in de wereld. ¶ 厭ふ levensmoede zijn. ¶ に知られぬ onbekend. ¶ に後れる bij zijn tijd ten achter zijn; niet met den tijd meegaan. ¶ を早くする jong sterven. ¶ 惡い de tijden zijn slecht. ¶ 德川のに onder de regeering der Tokugawa’s ¶ を驚かす de wereld verstomd doen staan. ¶ 合ふ in de smaak vallen van het publiek.
SUPPLEMENT (trefwoord)
etsuran閲覧
(zn.; suru-ww.) (boek, catalogus, etc.) inzien; bladeren; browsen; raadplegen; het [web, internet, bestanden op een computer] browsen [doorzoeken, raadplegen, etc.]; consulteren; inspecteren. ¶ 閲覧ソフト etsuran sofuto browser software; browser (cf. ブラウザー burauzaa). ¶ 閲覧室 etsuranshitsu leeszaal. ¶ 閲覧机 etsuranzukue (tafel of bureau om aan te lezen of studeren, zoals je in een bibliotheek zou kunnen aantreffen). ¶ 閲覧用目録 etsuranyō mokuroku publieke catalogus. ¶ ネット閲覧に費やす時間を減らそうと思うNetto etsuran ni tsuiyasu jikan wo harasō to omou. Ik ben van plan minder tijd aan internet besteden. (blog)
sayūsuru左右する
(ww.) (1) [支配する] beheersen; macht hebben over; in de hand hebben. (2) [影響を与える] beïnvloeden; bepalen; een belangrijke factor zijn; een rol spelen. ¶ 天候が明日の試合を最も左右するだろう。 Tenkō ga ashita no shiai wo mottomo sayūsuru darō. Het weer zal de belangrijkste factor zijn in de wedstrijd van morgen. ¶ 音楽家としての成功を左右するのは、才能である。 Ongakuka to shite no seikō wo sayūsuru no wa, sainō de aru. De bepalende factor voor het succes van een musicus, is talent. ¶ 競馬は馬の能力だけでなく、ジョッキーの技術に左右される。 Keiba no uma no sairyoku dake de naku, jokkii no gijutsu ni sayūsareru. Bij paardenrennen speelt niet alleen de kracht van het paard een rol, maar ook de vaardigheid van de jockey. (yamasv) 彼の返事は彼の気分に左右される。 Kare no henji wa kare no kibun ni sayūsareru. Zijn antwoord wordt bepaald door zijn stemming. ¶ 大衆の意見が大統領の決定を左右するtaishū no iken ga daitōryō no kettei wo sayūsuru. De publieke opinie beïnvloed de beslissingen van de president. (TTC)
hōsō放送
(znw, suru-ww) uitzending. ¶ 放送する hōsōsuru uitzenden ¶ 生放送 namahōsō een live uitzending ¶ 公共放送 kōkyōhōsō publieke uitzending ¶ 民間放送 minkanhōsō commerciële uitzending ¶ 地元[地方]のニュースはに放送されます。 Jimoto [chihō] no nyūsu wa tsugi ni hōsōsaremasu. Hierna volgt het regionale nieuws. ¶ 首相明日放送に出る。 Shushō wa ashita hōsō ni deru. De premier zal morgen in een uitzending verschijnen. ¶ 反乱軍は放送局を占拠した。 Hanrangun wa hōsōkyoku wo senkyoshita. De rebellen bezetten het zendstation. ¶ ナルホド先生の講演が再放送された。 Naruhodo sensei no kōgi ga saihōsōsareta. De lezing van professor Naruhodo werd opnieuw uitgezonden.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <publiek>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ギャラリーgyararii (1) galerie; kunstgalerie; (2) [golf] toeschouwers; galerijpubliek; publiek; (3) galerij; corridor; (4) balkon; schellinkje; engelenbak
パブリックpaburikku publiek; openbaar
人出hitode opkomst; publiek; menigte; mensenmenigte; mensenmassa; massa; drom; gedrang
人前hitomae (1) aanwezigheid van mensen; anderen; publiek; buitenwereld; (2) imago; image; voorkomen
公にooyakeni in het openbaar; publiek; publiekelijk; officieel; openlijk; en plein public
公のooyakeno openbaar; publiek; officieel
公共koukyou (1) gemeenschap; samenleving; grote publiek; publieke leven; publieke sfeer; (2) openbaarheid; het toegankelijk zijn voor het publiek; (3) publiek; openbaar; openlijk; algemeen; voor iedereen toegankelijk; (4) officieel; van de overheid uitgaand; publiek; van het bevoegd gezag uitgaand
公民koumin (1) staatsburger; onderdaan; (2) [ritsuryō] publiek; goegemeente; gemene volk; gemene man; (3) [onderw.] maatschappijleer
公然kouzen (1) openbaar; publiek; openlijk; onverholen; onverbloemd; apert; (2) algemeen bekend; notoir; erkend
公然とkouzento openbaar; publiek; openlijk; in het openbaar
公然のkouzenno openbaar; [〃秘密] publiek
公的kouteki openbaar; publiek; officieel
公社koushya overheidsbedrijf; staatsbedrijf; openbaar bedrijf; autoriteit; openbaar; publiek; publiekrechtelijk lichaam
公立kouritsu openbaar; publiek; gemeentelijk; gemeenschaps-; gemeente-
公立のkouritsuno openbaar; publiek; gemeentelijk; gemeenschaps-; gemeente-
公衆koushyuu (1) grote menigte; grote massa; publiek; (2) publiek; openbaar; openlijk; algemeen
出席者shyussekishya aanwezige; deelnemer; bezoeker; [verzameln.] aanwezigen; deelnemers; bezoekers; opkomst; bezoek; publiek
国民kokumin (1) volk; natie [Dit substantief wordt gebruikt als verzamelwoord.]; (2) burger; onderdaan [Dit substantief wordt gebruikt om naar een lid van een volk te verwijzen.]; (3) volk; publiek; burgerij
官民kanmin (1) overheid en volk; regering en volk; (2) openbare dienst en privésector; publieke en particuliere sector; overheid en bedrijfsleven; (3) ambtenaren en particulieren; overheidspersonen en private personen; ambtsdragende en ambteloze burgers; (4) publiek-privaat ~
kan (1) staat; regering; (2) staatsinstelling; overheidsorgaan; overheidsdienst; rijksdienst; (3) regeringsambtenaar; rijksambtenaar; overheidsambtenaar; overheidsdienaar; (4) grootkanselarij; (5) positie; rang; (a) staatsinstelling; overheidsdienst; (b) rijksambtenaar; overheidsdienaar; (c) functie; positie; (d) publiek; staatseigendom; (e) orgaan; zintuig
chimata (1) wegsplitsing; wegkruising; kruispunt; tweesprong; kruisweg; scheiweg; (2) grens; scheidslijn; scheiding; perk; (3) straat; binnenstad; centrum; (4) wereld; maatschappij; publiek; man in de straat; (5) plaats van handeling; toneel; terrein
za (1) zitplaats; plaats(je); zetel; troon; stoel; zitje; (2) (maatschappelijke) positie; (3) [verzameln.] gezelschap; aanwezigen; publiek; [Belg.N.; spreekt.] compagnie
民衆minshyuu (gewone; gemene) volk; massa; bevolking; demos; de mensen; publiek
聴衆choushyuu (1) toehoorders; luisterpubliek; publiek; gehoor; auditorium; (2) [boeddh.] preekluisteraars; preekpubliek; (3) [boeddh.] toehorende geestelijke; auditor
見所kenjo (1) [nō-jargon] zitplaats; plaatsen in een no-schouwburg; (2) toeschouwer; kijker; publiek; (3) blikvanger; hoogtepunt in een opvoering
見物人kenbutsunin toerist; bezoeker; toeschouwer; toekijker; kijker; [verzameln.] publiek
視聴者shichoushya toehoorders en toeschouwers; luister- en kijkerspubliek; publiek
観客kankyaku kijker; toeschouwer; publiek
観衆kanshyuu toeschouwers; kijkers; kijkerspubliek; publiek
読者dokushya lezer; [oneig.] abonnee; [verzameln.] lezerspubliek; [verzameln.] lezerskring; [m.b.t. boek; krant] publiek
金茶kincha (1) goudbruin; goudbruine kleur [= de kleur █]; (2) [寄席で] bezoeker; toeschouwer; publiek
arawa (1) bloot; naakt; duidelijk zichtbaar; (2) openbaar; publiek; publiekelijk; (3) open; openlijk; onverholen; onverbloemd; onverheeld; onbewimpeld; onbedekt; onomwonden; vrijuit; openhartig; eerlijk; ronduit; (4) duidelijk; onmiskenbaar; apert; klaar; merkbaar; manifest; evident; uitgesproken; uitdrukkelijk; expliciet
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 32 treffers (zoekopdracht: 'publiek', strategie: exact). 
2005-2023